دانلود مقاله وضعیت اشتغال آذربایجان غربی در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله وضعیت اشتغال آذربایجان غربی در word دارای 97 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله وضعیت اشتغال آذربایجان غربی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله وضعیت اشتغال آذربایجان غربی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله وضعیت اشتغال آذربایجان غربی در word :

فصل اول:
كلیات تحقیق

 
1-1 كلیات تحقیق
اطلاعات مربوط به تحقیق باطرح مسئله¬آغاز میشود، سپس به اهمیت موضوع، فرضیه¬ها، اهداف تحقیق، روش انجام تحقیق كه درسطح اقتصاد منطقه ای مطرح است، روش گردآوری آمار و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل آن و …  پرداخته خواهد شد..
1-1-1 طرح مسئله
رشد و توسعه اقتصادی مطلوب از اهداف مهم سرمایه گذاری هر كشور اعم از پیشرفته و یا در حال توسعه می باشد. رشد و توسعه اقتصادی در طول زمان درآمد سرانه واقعی مردم را افزایش و در نهایت سطح زندگی مردم را بهبود می بخشد. لیكن در بسیاری از كشورها مشاهده می گردد كه جریان توسعه كلیه مناطق درون یك كشور را به گونه ای مساوی و برابر مورد توجه قرار نداده و همواره تفاوتهای قابل ملاحظه ای در درجه توسعه یافتگی مناطق پدید می آید.
از متغیرهای مهمی كه سیاست های مخلتف رشد و توسعه در مناطق را تحت تأثیر قرار می دهد اشتغال می باشد. تجربه نشان داده است كه در میان مناطق مختلف یك كشور نابرابریهای زیادی در مورد اشتغال وجود دارد و عمدتاً به دلیل نداشتن شناخت واقعی از سیاست های متخذه در مناطق و ارزیابی تأثیر آنها بر متغیرهای مختلف اقتصادی از جمله اشتغال بوده است. با توجه به وجود نیروی كار جوان فراوان در كشور و اولویت قایل شدن دولت جهت رفع معضل بیكاری در برنامه های توسعه اقتصادی از جمله برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،‌ ضروری است در جهت شناخت وضعیت اشتغال مناطق مختلف كشور،‌ اقداماتی اساسی صورت گیرد تا از آن طریق طراحی و اجرای برنامه های اقتصادی واقع گرایانه تر و مؤثرتر اعمال گردند. بنابراین آنچه در این بررسی و تحقیق مطرح خواهد شد بررسی وضعیت اشتغال استان آذربایجان غربی و شهرستانهای تابعه در بخشهای مختلف اقتصادی و در مقاطع زمانی مخلتف می باشد.
به بیان دیگر مسئله اساسی تحقیق حاضر بررسی سهم بخشهای مختلف اقتصادی استان و شهرستانهای تابعه در اشتغال در سه مقطع زمانی 1355، 1365 ، 1375 و بدست آوردن فعالیتهای پایه برای استان و همچنین تحلیل تغییرات میزان اشتغال در گروهای عمده فعالیت می باشد.
1-1-2 اهمیت موضوع
تحقیق در زمینه موضوع حاضر در استان آذربایجان غربی برای اولین بار انجام می شود. بنابراین شناخت وضعیت اشتغال و بررسی تغییرات ساختاری اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی و زیربخشهای آن در سطح استان و شهرستانهای تابعه یك ضرورت است. اولویت اول دولت در سیاست های اقتصادی در برنامه های مختلف توسعه اقتصادی اول و دوم و سوم مسئله اشتغال بوده و خواهد بود. به این منظور سیاست گذاران در منطقه اعم از استانداری، سازمان برنامه و بودجه استان، اداره كار، اداره صنایع، اداره كشاورزی و … در صورت شناخت مناسب از مسئله اشتغال قادر خواهند بود تا در زمینه تعیین و جهت دهی سرمایه گذاریها در بخشهای مختلف و توزیع آن موفق گردند.
تجزیه و تحلیل اشتغال در مناطق مختلف كشور مسلماً به درك بهتر جریان ایجاد اشتغال كمك می نمایند. اكثر سیاست گذاران علاقمند به دانستن روند تغییرات اشتغال در مناطق بوده چرا كه این امر رابطه تنگاتنگی با مسئله نابرابری در میزان بیكاری در مناطق مختلف دارد. ضمن اینكه عدم برنامه ریزی صحیح در امر اشتغال تمركز غیراداری جمعیت را در مناطق خاص بدنبال خواهد داشت. علاوه بر دلایل فوق اشتغال با بازار تولید مرتبط و بازار تولید نیز بدون شك در تغییر قدرت رقابتی منطقه در مقایسه با سایر مناطق كشور نقشی اساسی را ایفا می نماید.
1-1-3 فرضیه ها
در هر تحقیقی فرضیه هایی در نظر می گیرند و در جهت قبول یا رد آن فرضیه حركت می كنند. در این تحقیق نیز به دنبال آزمون فرضیه های زیر می باشیم:‌
الف- شهرستانهای استان آذربایجانغربی عموماً در بخش كشاورزی دارای مزیت نسبی (از دیدگاه اشتغال) می باشند.
ب- روند تغییرات اشتغال در استان آذربایجانغربی متناسب با سطح ملی نبوده است.
1-1-4 اهداف
تحقیق حاضر سعی در كشف چگونگی روند سطح اشتغال در بخشهای مختلف استان دارد. هدف اصلی این تحقیق دانستن این مطلب است كه چگونه و كجا توزیع منطقه ای اشتغال در سطح استان شكل گرفته است.
بطور مشخص اهداف جزئی این تحقیق عبارتنداز :
الف – تجزیه و تحلیل و مطالعه وضعیت اشتغال در فعالیت های عمده اقتصادی (صنعت،‌ خدمات،‌ كشاورزی) در سطح استان و شهرستانهای تابعه
ب- بررسی تغییرات ساختاری اشتغال با توجه به آمار سرشماریهای موجود.
ج- شناسایی فعالیت هایی كه استان (یا شهرستانهای تابعه به تفكیك) از نظر اشتغال زایی در آنها دارای مزیت نسبی است.
1-1-5 كاربردها
نتایج این تحقیق می تواند در زمینه سیاست های توسعه منطقه ای و تعیین فعالیت های اصلی مورد استفاده سیاست گذاران استانی و كشوری قرار گیرد. در ضمن نتایج این تحقیق می تواند در برنامه ریزیهای نیروی انسانی استان و در نهایت تهیه برنامه های توسعه ای بكار گرفته شود.
1-1-6 روش انجام تحقیق
روش انجام تحقیق بصورت كتابخانه ای می باشد و برای انجام این تحقیق از تكنیك های آماری در جهت تجزیه و تحلیل طبق مدلهای اقتصاد منطقه ای (مدل اقتصاد پایه و روش تغییر – سهم) و همچنین از تجارب و مطالعات مربوط به سایر كشورها استفاده شده است.
1-1-7 امتیازات تحقیق
تحقیق حاضر از ابعاد مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. انجام چنین تحقیقی در سطح  استان برای اولین بار انجام گرفته است. ویژگیهای دیگر این تحقیق كه می توان به آن اشاره نمود اینست كه این مطالعه اساساً بر روی متغیر مهمی چون اشتغال صورت می گیرد و بعلت وجود آفت بیكاری در اقتصاد ایران و اهمیت رفع این معضل در برنامه های مختلف توسعه اقتصادی، اجتماعی،‌‏ فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
1-1-8 آمار و اطلاعات مورد نیاز
بطور كلی در تحقیق حاضر آمار سرشماریهای نفوس و مسكن مركز آمار ایران در سالهای 1355،1365،1375 بوده كه پس از پردازش مورد استفاده قرار می گیرند.
1-1-9 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
برای رسیدن به اهداف مختلف این تحقیق از روشهای مقداری موجود در علم اقتصاد منطقه ای استفاده شده است. با استفاده از روشهای آماری نظیر نرخ رشد سهم و تجزیه و تحلیل اشتغال در فعالیت های عمده اقتصادی پرداخته خواهد شد. برای شناسایی و تحلیل نیروها و عوامل مؤثر در تركیب ساختار اشتغال از تكنیك تغییر- سهم استفاده خواهد شد. این تكنیك كه بطور وسیعی مورد استفاده می باشد، نشان می دهد كه چگونه میزان اختلاف بین رشد استان و كشور توسط تركیب منابع را توضیح داد. این روش متغیر اشتغال را به سه جزء تقسیم می نماید: جزء اول، تغییر در اشتغال دلیل تركیب متناسب یا غیرمتناسب صنایع در استان ( یا شهرستان) را توضیح می دهد و جزء سوم: تغییرات رقابتی یا همان بخش مربوط به مزیت ها یا عدم مزیت استان (یا شهرستان) را بیان می كند. تئوری اینگونه فرض می كند كه مناطقی كه مزیت های نسبی خود بهتر استفاده نموده باشند نسبت به سایر مناطق از رشد بهتری برخوردار بوده اند. برای شناسایی فعالیت هایی كه استان ( یا شهرستانها) در آنها دارای مزیت نسبی باشند از مدل اقتصاد پایه استفاده شده است. در این مدل تمایز بین فعالیت های پایه ای و غیرپایه ای در استان (یا شهرستانها) قایل خواهیم شد. برای پیدا كردن صنایع پایه از روش نسبت مكانی (LQ) استفاده شده و سپس با استفاده از كاربرد آن در اقتصاد پایه می توان ضریب اشتغال زایی آن را به دست آورد. بگونه ای كه بتوان اظهار داشت كه ایجاد تعداد مشخصی از مشاغل در هر منطقه (شهرستان) به چه میزان اشتغال در فعالیت های پایه و غیر پایه و كل اضافه خواهد نمود.

فصل دوم:
آشنایی مقدماتی با استان آذربایجانغربی

 
2-1- موقعیت جغرافیایی، حدود و وسعت
آذربایجان غربی مساحتی حدود 9/37598 كیلومتر مربع را دارد كه البته بر اساس برآورد جدید دفتر فنی مركز آمار ایران، مساحت استان آذربایجان غربی بدون احتساب دریاچه ارومیه 4868 كیلومتر مربع می باشد. این استان در شمال غربی ایران بین 35 درجه و 58 دقیقه تا 39 درجه و 47 دقیقه عرض شمالی و 44 درجه و 14 دقیقه تا 47 درجه و 19 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار دارد.
استان آذربایجان غربی از جانب شمال به كشورهای تازه استقلال یافته اتحادجماهیرشوری سابق (ارمنستان و نخجوان)، از غرب به كشورهای تركیه و عراق، از جنوب به استان كردستان و از شرق به استانهای آذربایجان شرقی و زنجان محدود است. مركز مشترك ایران با اتحادجماهیرشوروی سابق دراین منطقه 135 كیلومتر كه همان مرز آبی رودخانه ارس می باشد. مرز مشترك ایران با تركیه در آذربایجان غربی 482 كیلومتر می باشد كه از این میزان 34 كیلومتر آن مرز آبی رودخانه های قره سو و نازلو به طول 34 كیلومتر و 452 كیلومتر آن مرز خشكی است. مرز مشترك  ایران با عراق در این استان حدود 200 كیلومتر مرز خاكی است. استان آذربایجان غربی طولانی ترین مرز خود را با استان آذربایجان شرقی دارد و این مرز از پیوستن رود آق چای به ارس درغرب جلفا شروع شده، پس از عبور از شرق رود مزبور و قطع راه مرند- بازرگان و ناحیه ولدیان خوی و راه آهن ایران- تركیه، دریاچه ارومیه را كه مرز طبیعی دو استان را تشكیل می دهد. در جهت شرقی مسیر زرینه رود، از میان ملكان و میاندوآب و صایین قلعه عبور نموده و در مرز زنجان خاتمه می یابد.
مرز آذربایجان غربی به كردستان جهت غربی-شرقی دارد كه از دره رود شرع شده و پس از گذشتن از نواحی سردشت و بانه و بوكان، سقز و قطع شاخه های سیمینه رود و عبور از جنوب تكاب در چهار طاق در نقطه اتصال سه استان زنجان، كردستان، آذربایجان غربی خاتمه می پذیرد.
مرز آذربایجان غربی و استان زنجان از طریق ناحیه تكاب به ماه نشان استان زنجان اتصال پیدا می كند جهت آن شمال غربی به جنوب شرقی است و بیشتر این ناحیه را كوههای مرتفع پوشیده است و ارتباط تكاب با زنجان بیشتر از طریق بیجار و جاده تخت سلیمان كه در نزدیك ترین راه ارتباطی به زنجان به شمار می رود انجام می گیرد.
ارتفاع مركز استان یعنی شهرستان ارومیه از سطح دریای آزاد 1340 متر و فاصله هوایی آن تا تهران 596 كیلومتر است.
2-2- وجه تسمیه
نام آذربایجان از حدود 2400 سال پیش از مشهورترین نامهای جغرافیایی ایران بوده كه در هر دوره به حوادث مهم تاریخی توأم بوده است.
آذربادگان، آذربایگان و آذربایجان،‌ هرسه شكل در كتابهای  فارسی معروف است. شاعر ملی ایران، فردوسی، در شاهنامه از «آذربادگان» استفاده نموده است:
به یك ماه در آذربادگان                 ببردند شاهان و آزادگان
آذربایجان در دوران هخامنشیان به نام ماد نامیده می شد و از مهمترین و بزرگترین ایالتهای كشور به شمار می رفت. هرودوت می گوید:
« یونانی ها، كپادوكیا را جزو سوریه می شمارند. پیش از ظهور دولت ایران، مردم آنجا تابع حكومت ماد بودند كه اكنون به دست كوروش افتاده بود.»
«استرابون» جغرافی نویس یونانی كه كتاب خود را در زمان اشكانیان تألیف كرده می نویسد: « چون اسكندر مقدونی بر ایران دست یافت، سرداری به نام اتورپات در آذربایگان برخاست و نگذاشت آن سرزمین كه بخشی از ماد و به نام ماد كوچك معروف بود به دست یونانیان افتد. از آن پس سرزمین مزبور به نام آتورپاتكان، خوانده شد.»
آتورپاتكان واژه تركیبی پهلوی است و به زبان فارسی دری برابر آن «آذربد» كه به معنای نگاهدارنده آتش یا مسئول و خدمتگزار آتش می باشد، وجود دارد.
در زمان حكومت رضاشاه به منظور ایجاد هماهنگی بین مقامات لشكری و كشوری و همچنین از لحاظ اهمیت سیاسی منطقه ، در سال 1311 هـ.ش. واحد یكپارجه آذربایجان به دو واحد سیاسی تقسیم شد و یك قسمت كه در شرق قرار داشت به نام استان سوم (آذربایجان شرقی) و دیگری كه در غرب واقع است به نام استان چهارم یا آذربایجان غربی نامیده شد.
2-3- آب و هوا
استان آذربایجان غربی گرچه تحت تأثیر جریانهای مرطوب اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه قرار می گیرد ولی در برخی از ماههای زمستان، توده های سرد جبهه هوای روسیه به منطقه وارد و باعث كاهش شدید دما در استان می شود.
علاوه بر جریان فوق الذكر، ارتفاع مكان، جهت گیری ارتفاعات، وزش باده و دوری از دریا، نقش مهمی در میزان دما و ریزش باران در این منطقه دارد تا جاییكه آب و هوای این استان را می توان حد فاصل آب و هوای سواحل دریای مازنداران و اقلیم نیمه صحرایی دانست.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله خشونت خانگی علیه زنان در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله خشونت خانگی علیه زنان در word دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله خشونت خانگی علیه زنان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله خشونت خانگی علیه زنان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله خشونت خانگی علیه زنان در word :

مقدمه

در میان انواع خشونت ها اعم از خانوادگی , اجتماعی و دولتی , خشونت های خانوادگی یك آسیب جدی اجتماعی است كه با وجود پیشرفت های فرهنگی و فكری همچنان در جامعه خودنمائی می كند. این نوع خشونت فقط مختص به زندگی شهری یا روستائی نیست . همسرآزاری فراتر از مرزهای طبقاتی و نژادی است. خشونت خانوادگی خشونتی است كه در محیط خصوصی به وقوع می پیوندد.

این واقعیت كه زنان ,آسیب دیده خشونت مردان هستند , تا دهه هفتاد پوشیده مانده بود (ابوت و والاس) خشونت در ابعاد مختلف فرهنگی رخ می دهد و به طبقه خاصی اختصاص ندارد . اگرچه پدیده خشونت علیه زنان در تمامی جوامع امری شایع است اما هرچه جوامع فقیرتر , سنتی تر و از نظر فرهنگی در سطحی پائین تر باشند , فراوانی و شدت خشونت علیه زنان بیشتر و پیامدهای آن نیزافزون تر می شود . در حدود سه دهه است كه خشونت خانوادگی مورد توجه محققان قرار گرفته است .

خشونت خانگی در بررسی حاضر مختص به خشونت شوهرعلیه زن در حوزه خانواده است . در این تحقیق مابه بررسی پدیده همسرآزاری می پردازیم . همسرآزاری شامل بدرفتاری علیه طرف مقابل )همسر) در هر نوع رابطه نزدیك و صمیمی , خشونت در خانواده و خشونت علیه همسر است . همسرآزاری می تواند اشكال گوناگون بدنی , كلامی , عاطفی , روانی , جنسی و اقتصادی داشته باشد . در روابط زناشوئی سوء رفتار با همسر مشكلی جدی است كه می تواند تاثیر اساسی بر سلامت جسمی و روانی خانواده داشته باشد.

طبق آمار منتشر شده به وسیله سازمان بهداشت جهانی( word health organization ) (1997) از هر سه زن یك زن در طول زندگی خود مورد خشونت خانگی واقع می شود . حدود یك چهارم از زنان آمریكائی در طول 12 ماه , حداقل یك بار مورد ضرب وشتم شدید همسرانشان قرار می گیرند. در ایران بحث های مربوط به خشونت علیه زنان چندان مورد توجه نبود و با بررسی پیشینه تحقیقات خشونت خانگی صحت این مطلب مورد تائید است . در سالهای اخیر با توجه به گسترش حضور زنان در صحنه های فرهنگی ، اجتماعی و دانشگاهی و ایجاد رشته های مختص زنان ( رشته مطالعات زنان) بحث های مربوط به همسرآزاری در قالب طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجوئی وحتی به شكل طرح ملی دنبال می شود و از شكل بحث های ژورنالیستی داستانی تا حد زیادی خارج شده است . هر چند كه خشونت خانگی در خانواده ها امری نهانی است و موارد شكایت از پدیده همسرآزاری بسیار كمتر از موارد واقعی است و در اكثر موارد زنان به دلیل حفظ كانون و شان خانواده خشونت خانگی را پنهان می كنند .

در قطنامه ( رفع خشونت علیه زنان ) مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1993 در تعریف خشونت آمده است : ( هر گونه رفار خشونت آمیزی كه بر اساس جنسیت انجام می شود و نتیجه احتمالی آن آزار جسمی ، جنسی یا روانی زنان یا آسیب دیدن آنان باشد كه این رفتارها شامل تهدید به اعمالی از قبیل زورگوئی یا محدود كردن خودسرانه دیگران از آزادی – چه در عرصه عمومی و چه در عرصه خصوصی است ( جرم شناسی خشونت خانگی).

ضرورت و اهمیت مساله

دكتر ژاله شادی طلب در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام كرد كه ایران در میان 140 كشور دنیا در رتبه 78 قرار دارد ، و این درحالیست كه كشورهای حوزه خلیج فارس در این شاخص از شرائط مطلوب تری برخوردارند.
برآورد كلی انجام شده مربوط به گستره خشونت خانگی در 28 مركز استان نشان می دهد 66 درصد خانواده های مورد مطالعه از اول زندگی مشترك تا زمان این مطالعه حداقل یكبار تجربه خشونت خانگی با تعریف عام آن داشته اند و30 درصد خانوارها حداقل یكبار در طول زندگی خشونتهای فیزیكی جدی و حاد و در 10 درصد خانوارها خشونتهای منجر به صدمات موقت و یا دائم و جدی را داشته اند.

در گزارشی دیگر از ایسنا مدیر دبیر كل دفتر آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی اعلام كرد: از 285 مورد تماس قابل پیگیری با خط اورژانس اجتماعی تهران در طول مدت 21 بهمن سال گذشته تا 22 اردیبهشت امسال، 41 مورد مربوط به خشونت خانگی بوده است. با توجه به گزارشهای قابل توجهی كه در مورد پدیده همسرآزاری وجود دارد، ضرورت بررسی بیشتر خشونت خانگی وجود دارد. با توجه به آنكه در فرهنگ و مذهب ما خانواده از اهمیت خاصی برخوردار است، در غالب زنان ایرانی نگرش حفظ اسرار خانواده از اهمیت فراوانی برخوردار است كه این امر مانع از ایجاد گزارش های واقعی در مورد خشونت خانگی می گردد. آثار خشونت خانگی در وهله اول متوجه سلامت جسمی ، روحی زنان است و آرامش و امنیت را از زنان سلب می كند و در مرتبه بعد فرزندان خانواده نیز به لحاظ سلامت روحی و روانی قربانی این پدیده می شوند . در چنین شرایطی خانواده دستخوش آسیب های جدی می گردد كه در سطوح كلان تر هزینه های سنگینی را به جامعه تحمیل می كند.

روش تحقیق
تحقیق حاضر به دو روش صورت گرفته است و شامل دو بخش است:
1- روش بررسی اسناد و مطالعه تحقیقات پیشین
2- روش مصاحبه عمیق با 6 مورد از قربانیان خشونت خانگی كه برای گرفتن طول درمان به پزشكی قانونی پاركشهر مراجعه كرده بودند و 2 مورد از زنان كتك خورده كه اقدام به شكایت نكرده بودند. روش مصاحبه با دو مورد از زنان كتك خورده كه اقدام به شكایت نكرده بودند و 1 مورد از زنانی كه اقدام به شكایت كرده بود به روش گلوله برفی بوده است. در روش گلوله برفی موردها از طرق شبكه آشنایان برای مصاحبه معرفی می شوند. در سایر مصاحبه ها به روش مراجعه به مركز پاركشهر بوده است.

واحد آماری
در این تحقیق واحد آماری زنان كتك خورده مراجعه كننده به پزشكی قانونی پاركشهر بوده اند.

بررسی خشونت علیه زنان در ایران
خشونت علیه زنان پدیده ای است كه در آن زن به خاطر جنسیت خود صرفا زن بودن مورد اعمال زور و تضییع قرار حق از سوی جنس دیگر(مرد) قرار می گیرد، چنانچه این نوع رفتارها در چهارچوب خانواده و بین زن و شوهر باشد از آن به خشونت خانگی تعبیر می شود.

خشونت خانگی انواع گوناگونی دارد :
1- خشونت جسمانی : ضرب و شتم ، كتك كاری
2- خشونت كلامی : توهین ، تحقیر، فحاشی
3- خشونت اقتصادی : تخریب و شكستن لوازم خانه ، در تنگنای اقتصادی قرار دادن زن
4- خشونت حقوقی : شامل عدم پرداخت نفقه و خرجی
5- خشونت جنسی : آزار و اذیت جنسی زن

خشونت علیه زنان در ایران امری پنهانی است ، زنان ایرانی درفضای زندگی زیر سلطه پدر ، برادر، پسر و .. هستند و در فضای زندگی زناشوئی زیر سلطه شوهر و اقوام او هستند . در فضای زندگی شغلی زیر سلطه سلیقه های مرد سالار و روسا و مدیران مذكر روزگار می گذرانند و در فضای زندگی اجتماعی زیر سلطه سنت زن ستیز احساس نامنی می كنند ، با این حال چنان در بافت ذهنی و رفتاری خود به خشونت تسلیم شده اند كه كمتر واكنش نشان می دهند. بررسی الگوهای خشونت علیه زنان نشان می دهد كه خشونت در گذشته به صورت روانی و غیرفیزیكی كمتر گزارش شده است ، اما رواج آن در حال حاضر روبه فزونی است .شاید بتوان گفت كه خشونت های غیر فیزیكی جایگزین خشونت های فیزیكی در طول زمان شده است. در ایران هر چه موقعیت زنان نامناسب تر باشد كه خود به معنای وجود نابرابری عینی است ، امكان اینكه مردان از خشونت استفاده كنند بیشتر می شود. خشونت خانگی در شدیدترین حالت منجر به همسركشی می شود و به گفته یك بازپرس دادسرای امور جنائی تهران همسركشی در صدر خشونت های خانگی قرار دارد.

پژوهش های پیشین خشونت خانگی در تهران
در ایران در سالهای اخیر بررسی های گوناگونی در ارتباط با خشونت علیه زنان صورت گرفته است كه ما در این تحقیق به بررسی تحقیقاتی كه در تهران صورت گرفته است می پردازیم و بعد به نتایج كلی این پژوهش ها می پردازیم.
1) پژوهشی توسط شهلا اعزازی درباره 53 زن مراجعه كننده برای یک مشاوره به مراكز مشاوره خانواده طی تیرماه 1376 تا پایان دی همان سال در تهران صورت گرفته است.

2) بررسی و تحقیقی توسط انجمن تنظیم خانواده ایران درباره خشونت خانگی انجام شده است كه این مطالعه در سال 1381 در جنوب تهران صورت گرفته است.

3) طرح ملی بررسی خشونت خانگی در 28 استان از سوی مركز مشاركت زنان ریاست جمهوری صورت گرفت كه استان تهران نیز جزء این استانها بوده است.
4) پژوهشی درباره همسرآزاری توسط حسن شمس اسفندآباد و سوزان امامی پور در میان زنان متاهل شهر تهران صورت گرفته است ( در سال81)

نتایج كلی حاصل از پژوهش
نتایج كلی حاصل از تحقیقات پیرامون خشونت خانگی در تهران نشان دهنده آن است
1)میان نوع شغل مردانی كه مرتكب خشونت خانگی شده اند تفاوت چندانی وجود ندارد. به عبارت دیگر مردانی كه مرتكب خشونت خانگی شده اند در مشاغل مختلفی در جامعه بوده اند كه این مشاغل از سطوح بالا گرفته تا مشاغل رده پائین گسترده شده اند.
2) میزان تحصیلات مردانی كه اقدام به خشونت خانگی كرده اند پائین است و تعداد مردانی كه دارای تحصیلات بالاتر از لیسانس هستند در اقدام به خشونت خانگی علیه زنان بسیار كمتر است.

3) میزان تحصیلات زنانی كه قربانی خشونت خانگی شده اند پائین است و اكثرا در رده بی سواد و كم سواد قرار می گیرند.
4) زنان شاغل نسبت به زنان خانه دار كمتر قربانی خشونت خانگی قرار دارند.
5) سن ازدواج تاثیری در افزایش یا كاهش خشونت خانگی نداشته است.
6) نحوه آشنائی زن و مرد ( ازدواج سنتی یا آشنائی زن و مرد بدون واسطه ) تاثیری بر میزان خشونتخانگی دارد.
7) خشونت خانگی در میان تمام اقشار وجود دارد اما میزان آن متفاوت است.
8) در خشونت خانگی استعمال مواد مخدر و مشروبات الكلی یكی از متغیرهاست اما متغیر اصلی نیست.
9) میان خشونت خانگی در میان مردان و شاهد خشونت بودن آنها در سنین كودكیشان رابطه مثبتی وجود دارد.

علل بروز خشونت خانگی
بروز خشونت خانگی علل متفاوتی را دربردارد:
علل متفاوتی برای ظهور و بروز خشونت عنوان شده است . غریزه خشونت در انسانها تحت تاثیر عوامل شخصیتی و اجتماعی تغییر شكل می دهد . كارشناسان معتقدند كه عوامل اجتماعی – اقتصادی زیادی در شكل گیری و بروز خشونت دخالت دارند . 1 فقر 2 كم سوادی 3 اعتیاد 4 مشكلات زناشوئی 5 تربیت غلط دوران كودكی 6 جهل و خودخواهی 7 عدم امنیت شغلی 8 مردسالاری9 ازهم گسیختگی خانواده ( طلاق و زندگی با یكی از والدین ) ازجمله عوامل خشونت آفرین هستند . گاه خشونت را ناشی از خصوصیات ژنتیكی افراد برمی شمرند و گاه سوءاستفاده های جسمی ،جنسی، كاری و ; در كودكی را با بروز خشونت مرتبط می دانند . گفته می شود

كودكانی كه شاهد خشونت والدین خود علیه یكدیگر می باشند ، می آموزند كه در بزرگسالی از خود چنین رفتاری را نشان دهند . در نتیجه خشونت از نسلی به نسل بعدی منتقل می شود و دوام می یابد . این را چرخه خشونت می گویند كه در اثر یادگیری شكل می گیرد. در بررسی هوتالیگ و سوگارمن این نكته مشخص شد كه در میان مردان خشن عامل مشترك تجربه خشونت در دوران كودكی وجود دارد. بعضی از دیدگاهای جامعه شناسی با وجود قبول رابطه میان جامعه و خانواده ، دلایل خشونت را بیشتر در عوامل فردی مانند سن ازدواج ، تاثیر عوامل اقتصادی بر افراد، میزان درآمد، تحصیل، نوع شغل و وجود ویژگیهائی چون پرخاشگری در مردان یا حامگی در زنان و در نهایت تحت تاثیر عواملی مانند استفاده از مخدرها می دانند.

جامعه شناسان دیگر گذشته از پذیرش این عوامل ، معتقدند تا زمانی كه ساختارهای جامعه براساس برتری مردان نسبت به زنان شكل گرفته باشد و در سازمانها و نهادهای اجتماعی و اماكن شغلی مردان دارای موقعیتی برتر باشند ، بازتاب سلسله مراتب اجتماعی در خانواده نیز دیده می شود ، و مردان در روابط خانوادگی خود را محق به استفاده از خشونت خواهند دانست . زنان نیز با آنكه تحمل كتك خوردن برایشان آسان نیست ، این وضعیت را طبیعی می دانند و واكنش خاصی در برابر آن نشان نمی دهند.

سوالات تحقیق

1- تحصیلات زن و مرد
2- سن زن و مرد
3- شغل زن و مرد
4- تحصیلات پدر و مادر زن و شغلشان
5- تعداد فرزندان خانواده زن
6- نحوه ی آشنایی زن و مرد
7- تعداد سالهای ازدواج
8- علت خشونت فیزیکی شوهر
9- از چه زمانی خشونت فیزیکی آغاز شده است؟
10-چند بار خشونت فیزیکی رخ داده است؟
11- واکنش زن به خشونت چگونه بوده است؟
12- خشونت فیزیکی علیه زن جلوی بچه ها روی داده است؟
13- اقوام و آشنایان از خشونت فیزیکی مرد در خانه اطلاع دارند؟
14- در صورت مثبت بودن، واکنش انها چگونه بوده است؟
15- با روی دادن خشونت فیزیکی، زن چه احساسی دارد؟
16- این خشونت فیزیکی چه تاثیری بر زندگی زن گذاشته است؟
17- زن چه احساسی نسبت به شوهرش دارد؟
18- زن چه نگرشی نسبت به خود دارد؟
19- زن دخالت مراجع دولتی در مورد خشونت خانگی را ضروری می داند؟
20- در صورتی که خشونت فیزیکی جلوی بچه ها روی می دهد، آنها چه واکنشی نشان می دهند و چه تاثیری بر آنها دارد؟
21- بچه ها پس از روی دادن خشونت چه احساسی به والدین خود داشته و یا تغییر رفتار داده اند؟
22- زن خود را در این رویداد آسیب پذیر و منفعل می داند؟
23- زن احساس بی پناهی دارد؟

یافته های تحقیق
در این تحقیق، با هفت زن که برای گرفتن طول درمان به مرکز پزشکی قانونی پارک شهر آمده بودند، مصاحبه شده است.
در همه ی موارد، زنان راحت ارتباط برقرار می کردند.
سه نفر با حجاب چادر بودند و به وضع ظاهری خود زیاد نرسیده بودند.
یک نفر با حجاب چادر ولی ظاهری آراسته بودند.
معمولا یکی دو روز از اعمال خشونت علیه آنها می گذشت.
دو مورد در سایر موارد اثر خشونت در صورت آنها مشخص نبود.
همه ی آنها به حالت قهر به خانه ی پدری رفته بودند.

در اکثر موارد زن و شوهر هم قوم بودند و موقعیت اجتماعی زن فرودست تر از مرد بود و صدمات وارده عبارت بودند از کبودی صورت و بدن و در رفتگی انگشت و سوختگی با آتش سیگار.
پزشک قانونی پارک شهر، آدرس: پارک شهر، خیابان بهشت.
تحصیلات، سن و شغل زن و مرد
تحصیلات زنان جز یک مورد دیپلم و شغلشان جز یک مورد خانه دار بوده است.
مصاحبه ی اول: زن 22 ساله، دیپلم، خانه دار
مرد 24 ساله، دیپلم، آزاد (بچه ندارند)
مصاحبه ی دوم: زن 22 ساله، دانشجو
مرد 24 ساله، دیپلم، آزاد (بچه ندارند)

مصاحبه ی سوم: زن 28 ساله، دیپلم، خانه دار
مرد 35 ساله، سیکل، نقاش ساختمان (یک دختر)
مصاحبه ی چهارم: زن 43 ساله، دیپلم، خانه دار
مرد 45 ساله، فوق دیپلم، کارمند وزارت خارجه (سه دختر)
مصاحبه ی پنجم: زن 25 ساله، دیپلم، خانه دار
مرد 30 ساله، سیکل، مکانیک (یک پسر)
مصاحبه ی ششم: زن 31 ساله، دیپلم، خانه دار

مرد 40 ساله، سیکل، نمایشگاه ماشین (یک پسر)

مصاحبه ی هفتم: زن 29 ساله، سیکل، خانه دار
مرد 33 ساله، فوق دیپلم، آزاد (بچه ندارند)
4- تحصیلات پدر و مادر زن
والدین زن بجز یک مورد (که لیسانس بود)، بی سواد یا کم سواد بودند.
5-تعداد فرزندان خانواده ی زن
بین 3 تا 6 نفر بود.
6-نحوه آشنایی زن و مرد

در 3 مورد آشنایی پیش از ازدواج بوده و در 4 مورد به صورت سنتی.
7-تعداد سالهای ازدواج
جز یک مورد که 20 سال بود، در همه ی موارد دیگر 1 تا 9 سال بود.
8-علت خشونت های فیزیکی شوهر
الف- شوهر دائم الخمر بود و زن را مورد آزار قرار می داد و بازوهای او را با آتش سیگار می سوزاند.
ب- شوهر از نظر مالی پایین تر از زن بود و به خانواده ی همسرش حسودی می کرد و پولهایی که پدر زن به دخترش می داد، به زور از او می گرفت. چند بار زن را تهدید به مرگ مرده و دو بار هم گلویش را به قصد کشت فشار داده است.

پ- شوهر معتاد وبد دهن بود، فقط به حرفهای مادرش گوش می کرد، از اول ازدواج رفتار های خشونت آمیز داشت، به زن بی اعتنا بود، با کوچکترین مشکلی زن را کتک زده و هر چیزی نزدیکش بود، به سویش پرتاب می نمود.
ت- شوهر معتاد بود و خرجی به زنش نمی داد و همه ی درآمدش را صرف اعتیاد می نمود و اگر زن اعتراض می کرد، دست به خشونت می زد.
ث- مرد شکاک بود و زن حق بیرون رفتن از خانه را نداشت و به زن تهمت بد می زد و اگر یک بار زن تنها از خانه بیرون می رفت، از طرف شوهر مورد آزار قرار می گرفت.

ج- بدون نظر زن همه ی کارها را انجام می داد. بچه را مورد خشونت جسمی قرار می داد و در برابر اعتراض زن، خشونت فیزیکی انجام می داد.
چ- شکاک و رفیق باز بود، به حرف خانواده اش گوش می کرد و به زن و خانواده اش بی اعتنا بود و به خصوص در حضور خانواده ی خودش، به او بی احترامی می کرد و حق بیرون رفتن از خانه را به زن نمی داد و در صورت اعتراضی از جانب زن، او را کتک می زد.

9- زمان آغاز خشونت فیزیکی
در بیشتر موارد، از ابتدای ازدواج بوده است.
10- زمان خشونت های فیزیکی
معمولا پس از مشاجرات، که حدودا ماهی 2، 3 بار بوده است.
11- واکنش زن به این خشونت ها
زن در همه ی موارد،منفعل بوده است و فقط گریه می کرده است.
12- خشونت فیزیکی جلوی بچه ها بوده است؟
در مواردی که بچه داشتند، جلوی آنها بوده است.
13- آگاهی اقوام و خویشاوندان زن از خشونت فیزیکی مرد
در همه ی موارد پدر و مادر زن آگاه بودند.
14- واکنش والدین زن به این مساله

در 2 مورد زن را برای گرفتن طلاق حمایت کرده اند و در سایر موارد، او را به صبر دعوت می کردند که مبادا آبروی خانواده با طلاق ریخته شود.
15- احساس زن در برابر خشونت
احساس توهین به شخصیت، نبود اعتماد به نفس، ترس و نا امنی، استرس، فشار روانی، افسردگی، ترس از اینکه با هر رفتاری =ممکن است خشونت علیه او اعمال شود، عدم اقتدار سابق نزد بچه ها.
16- تاثیر خشونت فیزیکی بر زندگی زن
جو خانه آشفته شده است و احترام پدر و مادر و بچه ها سر جایش نیست و در خانه آرامش و صمیمیت و اعتماد وجود ندارد و افراد از کنار هم بودن لذتی نمی برند.
17- احساس زن به شوهرش
از افراد متنفر بودند و دوست داشتند دیگر با او زندگی کنند. بیشتر موارد چون زنان پشتوانه ای ندارند و از سوی دیگر طلاق امری مطرود در جامعه ی ایرانی به شمار می آید و همچنین وجود فرزندان که باعث می گردد که شکایت نه برای پیگیری امر طلاق، بلکه به منظور کاهش یا از بین رفتن رفتار خشونت بار شوهر می باشد. در سایر موارد که زن از سوی خانواده اش برای طلاق حمایت می شد، فرد در صدد جدایی و رهایی از وضع موجود بود.
18- نگرش زن به خود
احساس حقارت، نبود اعتماد به نفس، نا امنی و تنهایی.
19- نظر زن در مورد دخالت مراجع دولتی در خشونت خانوادگی
موافق است و به همین دلیل مراجعه کرده است.
20- واکنش بچه ها در برابر خشونت علیه مادر
بچه ها کوچک و دختر بودند و افسرده، گوشه گیر و در مواردی پرخاشگرو عصبی می شدند و حالت تهاجمی در برابر همسالان داشتند و از پدرشان می ترسیدند.
21- احساس بچه ها به والدین پس از خشونت
احساس ترس از پدر و طرفداری از مادر.
22- آیا زن خود را در این رویداد آسیب پذیر و منفعل می داند؟
بله، جز دو مورد که با حمایت خانواده می خواستند طلاق بگیرند، بقیه می خواستند با طرح این شکایت، جو خشونت آمیز خانه را تعدیل کنند.
23- احساس زن در این رویداد
جز دو مورد که خانواده پشتیبان آنها بود، سایرین احساس بی پناهی داشتند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اوقات فراغت جوانان در ایران و امكانات موجود در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله اوقات فراغت جوانان در ایران و امكانات موجود در word دارای 116 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اوقات فراغت جوانان در ایران و امكانات موجود در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اوقات فراغت جوانان در ایران و امكانات موجود در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اوقات فراغت جوانان در ایران و امكانات موجود در word :

مقدمه:
یكی از مسائلی كه پیوسته مورد نظر صاحب نظران علوم تربیتی و دست اندركاران تعلیم و تربیت قرار گرفته مسئله اوقات فراغت است. تخصص در گستره حیات بیانگر مطلب است كه در زندگی پر از فراز و نشیب انسان لحظه ها و اوقاتی وجود دارد كه از اهمیت و حساسیت فوق العاده ای برخوردار است. اوقاتی كه بستر مطلوبی است برای جریان نیكوی رشد شخصیت و اعتلای وجود و یا زمینه همواری است برای بروز اختلاف رفتاری، انحراف اخلاقی و بزهكاری اجتماعی، بدون تردید زمانی كه از اوقات فراغت بحث به میان می آید، سخن از ارزشمندی این اوقات است هنگامه بسیار حساس و پرمعنا، اوراقی سرنوشت ساز در كتاب زندگی كه نیازمند اراده های استوار و اندیشه های خلاق است.

شعار ( وقت طلاست) و (شیطان برای دستهای بیكار كاربد می یابد) همواره در اغلب جوامع مطرح بوده و تفكر و تدبیر درباره اوقات فراغت و توجه به نحوه گذراندن این اوقات در كشورهای صنعتی بیش از دیگر كشورها رواج یافته است. حتی اغلب جامعه شناسان و اقتصاد دانان ( دماز، اندرسون، اوژه) بر این باورند كه تحول جوامع انسانی به سوی تمدن فراغت در حركت است.

اوقات فراغت جوانان به مشابه شمشیری دولبه است اگر از آن به طور اصولی استفاده شود نه تنها راهگشا است بلكه زندگانی با برنامه، منسجم و هدفدار پیش روی انسان قرار میدهد. اگر خدا ناكرده این اوقات گرانبها و سالم و با برنامه های مقبول سپری نشود، زمینه های گرایش به فساد و تباهی و انحطاط جوانان را فراهم می آورد. فساد تباهی تنها مفهومی از ناهنجاری اجتماعی نیست، بلكه مصدتعی از به هدر دادن منابع و انرژی انسانی و مالی و مادی است.

جوانی كه در ابتدای جوانی به بیراهه می رود. نه تنها جوانی و انرژی جسمی و روحی خود را به هدر می دهد و خود را به هلاكت ، بدبختی، و فقر و ممكن است می اندازد، بلكه از ابعاد نیز در تخریب منابع اجتماعی نقش دارد، كه یكی از آنها را می توان ایفای نقش مخرب به مثابه الگویی قابل تقلید برای عمده دیگری از جوانان دانست. البته این بعد از كاركرد افراد ناهنجار، بحرانی ترین و مصیبت سازترین نقش او در اجتماع است.

لذا می توان نحوه گذراند اوقات را جزو ریشه های فقر و استمرار آن یا تعالی افراد تلقی كرد. واقعیت امر در فرهنگ ما نیز چنین است، مردم ما با افرادی كه وقت خود را تقسیم كرده اند و مدام به كاری و فعالیتی مشغول هستند را بیشتر قبول دارند تا افرادی را كه لحظاتی از عمر خود را به سستی، كاهلی و بیكاری می گذرانند لذا بین اوقات فراغت و رشد اجتماعی و فردی ارتباط مستقیم وجود دارد و هر چقدر اوقات فراغت آدمی اصولی، منطقی و با برنامه باشد،

می توان امیدوار بود كه رشد اجتماعی، خلاقیت و ابتكار فردی او بالاتر خواهد بود و هر چقدر اوقات فراغت آدمی به بطالت بگذرد می توان مشاهده كرد كه ارزش و اعتبار اجتماعی او كاسته می شود.
اوقات فراغت پدیده ای است كه برای هر فردی لازم و ضروری است. اگر انسانها تمام وقت خود را به كار طاقت فرسا اشتغال داشته باشند، باید یقین داشت كه از قدرت تفكر، خلاقیت و نوآوری آنها به تدریج كاسته خواهد شد و به موجوداتی همچون پیچ و مهره تبدیل خواهد شد. ولی اگر در بین كار فراغتی باشد كه انسان بتواند مقایسه ای بین خود و كارش و با نقش كه دارد و ارزش خود واندش وظیفه ای را كه ایفا می كند، بپردازد خود را در مسیری قرار می دهد كه لیاقتش را دارد و زندگی اش هدفدار و با برنامه شود و موقعیت را در آغوش می كشد.

دكتر كارل می گوید: خواستهای وحشیانه شهوات ممكن است جلب نوعی اهمیت نماید ولی هیچ چیز غیر منطقی تر از آن زندگی نیست. اگر زندگی منحصر به رقصیدن و به دور شهر با اتومبیل چرخیدن و سینما رفتن و رایوشنیدن باشد چه فایده ای دارد. تفریح بدون آنكه متضمن نفعی باشد فرصتهایی را كه كارگران بر اثر تكامل ماشینها و خسن تهیه محصول به دست آورده اند بحث بر باد می دهند. زحمات مصروفه، حداقل چهار ساعت در روز به طول زندگی افزوده است یعنی اوقات گرانبهایی كه اگر كسی آنرا علاقه مند مصرف كند می تواند تعلیم بگیرد، جسم و جانش را نیرومند كند، آسیب شخصیت نماید و وظیفه انسانیت خود را انجام دهد.

در موقع تفریح و سرگرمی زندگی زنگ ذوق و ابتكار به خود می گیرد و لطف و فضای مخصوصی پیدا می كند، روح سبكبال و پر نشاطی می شود، عواطف و احساسات شكوفا می گردد و آدمی در خود احساس آزادگی می كند در این مورد حضرت علی (ع) می فرماید، فرح و شادمانی باعث بهجت و انبساط روح و مایه و جد و نشاط است وهمچنین فرموده اند: هر یك از اعضای بدن به استراحت نیاز دارد.

مطالب قابل توجه دیگر این است كه وضعیت اجتماعی بر روی ایام فراغت جوانان تأثیر گذاشته و خود نیز از آن متأثر است. در این راستا با توجه به رقمی متجاوز از 20 میلیون نوجوان و جوان در كشور ما كه اكثریت قریب به اتفاق آنها طیف دانشجویی كشور ما را تشكیل می دهند، تدبیر و سیاستگذاری اوقات فراغت آنها با عنایت به اهداف تربیتی، اجتماعی ضرورت پیدا می كند كه در این باره بخش مهمی از این مسئولیت خطیر به عهده سازمانهایی آموزش پرورش و بخش دیگر آن به عهده سازمانهایی نظیر سازمان تربیت بدنی، كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان، صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و غیره می باشد.

همانطوریكه كاروتولید نیازمند برنامه عملی و تخصصی است و زیر بنایی هر برنامه عملی تحقیقات انجام شده و اطلاعات قبلی است برای برنامه ریزی ( اوقات فراغت نیز باید تحقیقات لازم انجام پذیر- جمع آوری نظریات و استفاده كردن از تجربیات دیگران و لذا تحقیق حاضر سعی دارد ضمن آگاهی از نظرات و نگرش دانش آموزان در مورد گذراندن اوقات فراغت آنان، موانع و مشكلاتی را كه در این زمینه وجود دارد مشخص نماید و راه حلها و پیشنهادات لازم را در نظر گرفتن امكانات ارائه دهد تا با استفاده از نتایج این تحقیق به توان دربهبود برنامه ریزی جهت اوقات فراغت دانش آموزان چاره اندیشید و در نهایت به این نتیجه برسیم كه در بحث از اوقات فراغت پر كردن صرف آن مد نظر اینست، بلكه غنی كردن آن امر بسیار مهمی است. با توجه به اینكه تحقیقات روان شناسی نقش موثر نحوه گذراندن اوقات فراغت را در رشد شخصیت نشان داده اند.

بیان مسئله :
دوره نوجوانی یكی از مراحل حساس و پر اهمیت رشد جسمی و شخصیتی افراد به حساب می آید. نوجوان امروز اوقات فراغت فراوانی دارند، وسایل سرگرمی بیشتری می تواند، داشته باشند. لیكن به ارزشهای اجتماعی و اخلاقی آنها نمی توان اطمینان كرد چنانكه توجه دقیق به فعالیتهای تفریحی در عصر حاضر و تقریباً در تمام كشور های جهان به خصوص كشورهای به اصطلاح پیشرفته این حقیقت تلخ را ثابت می كند كه بعضی از این فعالیتها بسیار نامعقول و مضرند و شركت نوجوانان در آنها به زندگی سالم ایشان لطمه می زند.

بنابراین با در نظر گرفتن حساسیت، اهمیت و نقش حیاتی اوقات فراغت ضروری است با تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی از طریق همكاری مشترك اولیاء و مربیان و اتخاذ روشهای مناسب ضمن جلب توجه دانش آموزان و ایجاد نگرش مثبت در آنها نسبت به ارزش و اثرات مثبت اوقات فراغت و برانگیختن رغبت و انگیزه در حسن بهره وری و بارور سازی این فرصتها در زمنیه پیشگیری از هر گونه آسیب پذیرها در ایام فراغت تدابیر لازم را پیش بینی كرد. براین اساس، این تحقیق در پی آن است كه رابطه شناخت علمی و دقیق بین نحوه گذراندن اوقات فراغت و انحرافات اجتماعی دختران سنین 20 – 15 سال منطقه 5 تهران می باشد.

اهداف تحقیق:
هدف كلی :
هدف كلی از تحقیق، یافتن راه حل ها و راهكارهای مناسب و صحیح برای بهسازی نحوه گذارندن اوقات فراغت نوجوانان و دانش آموزان و دانشجویان و یافتن راههای درست و مشخص برای ایجاد و یا بازسازی لازم جهت استفاده مطلوب همه نوجوانان و جوانان فراغت خود با تأكید بر نكات تربیتی و شناخت هر چه بهتر آن می باشد.

هدف خاص:
1- پی بردن به چگونگی تأثیر و امكانات موجود در جامعه و مدارس و دانشگاهها بر نحوه گذران اوقات فراغت نوجوانان و جوانان
2- آشنایی با نوع فعالیتهای دانش آموزان و دانشجویان در اوقات فراغت
3- كشف ذوق و علاقه و میزان توانائیهای دانش آموزان و دانشجویان در زمینه های مختلف گذران اوقات فراغت
4- شناسایی امكانات موجود و دست یافتن به راههایی جهت استفاده از امكانات موجود و دست یافتن به نتیجه مناسب و در نتیجه برنامه ریزی و تجهیز برای ارتقاء كیفی و بهره مندی از وسایل و لوازم موجود
5- آشنایی با مشكلات گذاران اوقات فراغت

6- یافتن راه حلهای علمی و مؤثر برای پر كردن صحیح اوقات فراعت دانش آموزان و دانشجویان
اهمیت و ضرورت تحقیق:
امروزه از جمله كشورها مشكلات مربوط به جوانان است و این مشكل پابه پای گذشت زمان هویدا شده است و آنچه در این بخش از مشكلات جوانان با عنوان مشكل گذران اوقات فراغت آورده می شود جزء كوچكی از آن است.
جوانان نیروی حیاتی عظیمی را تشكیل می دهند و این نیرو باید به طریق طبیعی مصرف گردد وقتی كه جوان نتواند قدرت و توان خود را به طریق صحیح در راه ساختن شخصیت خویش استفاده كند، ناگزیر به راه انحراف می افتد- قشر عظیمی از نوجوانان و جوانان میهن اسلامی ما متأثر ازفضای سازنده انقلاب اسلامی و مایه های فرهنگی و اقتصادی آن در مسیر مستقیم گام بر می دارند ولی متأثر از عواملی كه موجی از غربزدگی و گرایش به ابتذال كه توسط عوامل استكبار جهانی از سالها پیش در جامعه شیوع پیدا كرده كه طبیعتاً این موج دامنگیر گروهی از نسل جوان آسیب پذیرنده می شوند.

برای حل این مشكل باید در امور پرورشی بادید وسیع تر و توان بیشتری سرمایه گذاری كند و با طراحی برنامه های سالم و ایجاد فضاهای ورزشی و كانونهای پرورشی جامعه زمینه سالم گذران اوقات فراغت نسل جوانان را فراهم كرد. در این موارد تربیت نیروی انسانی ماهر از اهمیت خاص برخوردار است و باید مراكز آموزش و دانشگاهها، مربیان ورزیده ای برای هدایت فعالیتهای پرورشی جوانان تربیت كنند. بین نهادها ی فرهنگی و تربیتی هماهنگی و انسجام وجود داشته باشد، چون شخصیت متأثر از عوامل محیط شكل می گیرد و لذا باید درسالم سازی محیط نسل جوان كوشش كرد.

جوانان و چار یك سردرگمی هستند و این سردرگمی باعث بوجود آمدن مشكلات و مسایلی بسیار زیادی شده است. اگر احیاناً جوانان برای سپری كردن اوقاتشان برنامه ای داشته باشند گیج و سردرگم نمی شوند. در كتابهای روانشناسی وقتی به علل انحرافات جوانان اشاره می شود به خصوص در مسایل جنسی، علت بیكاری و بی برنامه گی ذكر می شود. بنابراین به خودش روی می آورد و از عوارض آن تنها به خود روی آوردن نیست بلكه مشكلات عدیده ای از آن منشعب می گردد.

با توجه به نكات فوق اوقات فراغت وسیله موثری برای جلوگیری از كجرویها و انحرافات اجتماعی و پرورشی قوای فكری و اخلاقی آنان می باشد و نداشتن برنامه مناسب برای گذراندن اوقات فراغت یكی از عوامل زمینه ساز معضلاتی ازقبیل: فرار از خانه، اعتیاد، گرایش به برنامه های مبتذل ویدئویی، خودكشی و ;. بحساب می آید.
فرض ها یا سئوالهای ویژه تحقیق:
1- آیا دانش آموزان و دانشجویان برای گذراندن اوقات فراغت به طور یكسان از امكانات و تسهیلات استفاده می كنند؟

2- آیا نامناسب بودن امكانات مورد نیاز از نقطه نظر كمی و كیفی به طور یكسان تأثیرات نامطلوبی بر كیفیت اوقات فراغت دانش آموزان و دانشجویان بر جای می گذارد؟
3- آیا دانش آموزان برای بهبود بخشیدن به وضعیت گذراندن اوقات فراغت نیازهای یكسان دارند؟
تعریف عملیات واژه ها یا اصطلاحات :
اوقات فراغت: منظور از اوقات فراغت فرصتهای است كه انسان مسئولیت و نوع هیچگونه تكلیف یا كار موظفی را عهده دار نبوده، زمان در اختیار اوست كه با میل و انگیزه شخصی به كار خاصی بپردازد. به دیگر سخن زمان فراغت زمانی است كه پس از انجام رساندن كار و تكلیف موضف روزانه باقی مانده و انسان فرصت می یابد كه با رغبت، علاقه و انگیزه شخصی فعالیت یا برنامه خاصی را انتخاب كند.
دكتر (جی، بی نیش) در كتاب فلسفه فراغت و تفریحات سالم در تعریف فراغت می گوید: فراغت مربوط به اوقاتی از زندگی انسان می شود كه از كار كردن آزاد است و یا در خواب نیست و تفریحات سالم مربوط به نحوه استفاده و برداشت از این فراغت است
دانش آموزان : نوجوانانهای كه در دوره دبیرستان تا پیش دانشگاهی در یكی از مدارس متوسطه منطقه 5 در سال تحصیلی 81 -80 مشغول به تحصیل بوده اند
دوره پیش دانشگاهی: مقطع پیش دانشگاهی در مدارس متوسطه را شامل می شود.
علایق دانش آموزان: منظور فعالیتهایی است كه دانش آموزان به انجام آن ابراز علاقه می كنند بدون اجبار و از روی میل شخصی به آنها بپردازد.

گرایش: عبارت است از علاقه و تمایل به انجام دادن كاری است.
انحرافات اجتماعی، عبارت است از رفتاری كه هنجارهای اجتماعی را نقض كرده و در نتیجه از نظرتعداد بسیاری از مردم قابل نكوهش است.

فصل دوم

ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

مقدمه:
با اینكه در فرهنگ ما جمله وقت طلاست زبانزد عموم مردم است اما متأسفانه یكی از سرمایه های زیان دیده همین وقت و عمر است با توجه به اینكه هر استعداد بالقوه ای در گذشت زمان و در دوران خاصی از زندگی شكوفا گشته و بعضی از و یادگیریها در دوران كودكی یا نوجوانی امكان پذیر است، در می یابیم كه از دست رفتن فرصت و تلف شدن وقت چه زبانهای جبران ناپذیر فردی و اجتماعی را در بردارد.

در این بخش و سابقه مطالعات انجام شده در ایران و جهان اشاره می شود در بخش اول ادبیات تحقیق ابتدا اوقات فراغت در ایران و نیز اوقات بعد از اسلام و همچنین اوقات فراغت از دیدگاه اسلام و خصایص و ویژگیهای اوقات فراغت و ارتباط آن به بهداشت روانی و سپس فراغت و خلاقیت و نیز فراغت و توسعه مهارتهای شناختی و اوقات فراغت و تقویت مهارتهای حركتی- حسی و فعالیتهای ورزشی و جهت نگرفتن و سپس اوقات فراغت و اصلاح رفتار و تعالی شخصیت و بعد از آن اوقات فراغت و آسیب پذیریهای اجتماعی ارائه خواهد شد و سپس در بخش پیشینه خلاصه ای از مهترین تحقیقات انجام شده ارائه می گردد.

بخش اول: ادبیات تحقیق
الف) اومقات فراغت از دیدگاه دانشمندان
در مور مساله اوقات فراغت پژوهشگران و دانشمندان زیادی اظهار نظر كرده اند تمام پژوهشگران در مورد اینكه اوقات فراغت پدیده خاص جامعه صنعتی است هم عقیده نیستند. بلكه برخی از آنها معتقدند كه زمان فراغت در تمام مراحل زندگی بشری وجود داشته است

. در گذشته های دور كار تفریح از یكدیگر مجزا نبوده و هر دو مراسمی بود كه به خاطر مذهب و تماس با ارواح برپا می شد. به عبارت دیگر معنی آنها در زندگی اجتماعی علیر غم تفاوتشان یكی نبود مانند جنبشهای مذهبی كه هم تجسم كار بود و هم بازی، خواندن انواع اشعار در مزارع به موقع كاشت و برداشت.

جامعه شناسان و اقتصاد دانان نیز نظریه هایی درمورد اوقات فراغت ابراز نموده و به نوعی این اوقات را تعریف نموده اند. جامعه شناسان مخصوصاً فریدمن از اولین كسانی هستند كه به اهمیت اوقات فراغت پی برده اند. از نظر “كارن ماركس” اوقات فراغت غزای رشد و پیشرفت انسان است به نظر “اگوست كنت” اوقات فراغت اماكن توسعه و پیشرفت به شمار می رود دكتر “ناش” می گوید: فراغت مربوط به اوقات زندگی انسان می شود كه از كار كردن آزاد است و یا در خواب نیست و تفریحات سالم مربوط به نحوه استفاده و برداشت از این فراغت می باشد.“پی بر” اظهار می دارد موجودیت و اصالت فرهنگ بر مبنای فرصت و اوقات فراغت افرادی كه در آن اجتماع زندگی پی ریزی شده است. “ساموئل كنیگ” می گوید: « بر اثر كاهش ساعات كار طی سالهای اخیر تفریح یا فعالیت های ساعات بیكاری تبدیل به یك مسئله اجتماعی حیاتی گردیده و توجه بسیاری از محققان را به خود معطوف داشته است»

جواهر لعل نهر و نخست وزیر فقید هند می گوید: وقتی شما مسأله بیكاری را حل گردید مسئله بعدی و بزرگتر به كار بستن زمان فراغت و بیكاری مطرح می شود. تا وقتی كه انسان مشغول كار است و به خاطر زنده ماندن خود تلاش می كند، چه این تلاش به صورت سخت و دشواری باشد كه در كشور ما وجود دارد و چه به صورت ملایم تر، در بعضی از كشورهای مترقی است در هر حال سرگرم می باشند اما وقتی كه مسائل اجتماعی و اقتصادیش حل شود و خود كارشدن كارها نیز بار سنگین كار از دوشش برداشت،

با ما مسائل تازه ای مواجه شویم كه هرگز پیش از این سابقه نداشت مانند مسائل جنایات جوانان، تجاوزات جنسب افزایش قتل و كشتار، رواج مشروبات الكلی، فرار از خانه، هرج و مرج و صدها میكروب دیگر كه موجب بیماری روحی و انحطاط اخلاقی میگردد
“ویل دورانت” می گوید: یك دانشجوی چینی گفت كه دانشگاههای آمریكایی اتحادیه های ورزشی هستند كه در آن وسایلی برای صاحبان بنیه های ضعیف موجود است هر فیلسوفی باید مانند افلاطون ورزشكار باشد و اگر نباشد فلسفه او مورد شك و تردید است.

جان دیدیی اظهار می دارد البته میل به تفریح مخالفت اخلاق نیست و برعكس علاقه به نشاط آمیزش با اجتماع یكی از استوارترین پایه های اخلاق است لكن متأسفانه تفریح و نشاط با هیجانهای مخصوص، تحریكهای شدید، فلنكهای حواس و برافروختن آتش اشتها برای التذاذ بدن بدون كمترین توجه به عواقب وخیم آن مشبه شده است. این نوع تفریحات و لذت جویی نشاط اضمحلال و ذوب شدن سات و فعالیتی كه از تحریكات عادی و معمولی محروم گردد و برای خود آنرا نامطلبوب می یابد. هجرایی كه از خود در رفتار و اخلافی آدمی متفك است و سرانجام آن نابودی و تباهی است.

دوركیم وارنست گرومن منشأ هنرها، بازی و نظایر آن را مذهب شمرده اند و چنانچه در عهد ما نیز هنر پدیدار است بسیاری از فعالیت های خاص اوقات آزاد و مردمان كه رنگ مذهبی دارد نه فقط موجب ارتباط آدمیان با قوای برتر می شود بلكه میان خود افراد گروه نیز پیوندی استوار برقرار می كند
ب) تاریخی مربوط به نحوه گذران اوقات فراغت در ایران
تحولات تاریخی مربوط به نحوه گذران اوقات فراغت در ایران را می توان به دو دوره قبل و بعد از اسلام مورد بررسی قرارداد. از ادوار قدیم در آن عهد كه بشر اولیه موفق به كشف آتش و ساخت ابزار نوك تیز برای شكار و همچنین ساخت انواع ظروف گلی و سنگی می شود و به موازات آن فرصت بیشتری برای استراحت وی باقی می ماند زیرا با اختراعات پی در پی از ساعات كار كاسته شده و انواع فعالیتهای هنری و ذوقی مثل، مجسمه سازی

. نقاشی ظهور می یابد. از مدارك و اسناد می شود برداشت كرد كه مزایای فراغت بیشتر به طبقات ممتاز جامعه اختصاص داشته است و عامه مردم با كار دشوار و ممتد روزانه درگیر بوده اند فقط از فرصتهای كوتاهی برای استراحت و فعالیتهای ساده خاص اوقات بیكاری چون دید بازدید، گفتگو و شركت در مراسم و جشنهای ملی و مذهبی بهره مند می شود

مطالعه مورخین نشان دهنده آن دست كه عهد باستان در بسیاری از تمدنهای قدیم اوقات بیكاری صرف ورزشها و فعالیت های رزمی می شد تا قدرت دفاعی جوامع همواره آماده مقابله با هجوم دشمنان خود باشد. در یونان، پهلوانی و ورزشهای قهرمانی منزلت و جایگاه ویژه ای داشت و برعكس با انحطاط و قدرت سیاسی در روم فراغت خاص توانگران شده و عیش و عشرت شدید رواج یافت به قول هرودت مطالعات این دانشمندان نشان می دهد

تا وقتی كه ما نتوانیم به طور منطقی اوقات روز افزون بیكاری خودمان را به سربریم چه درزندگی و چه در شخصیت ما اختلالاتی روی خواهد داد. افراد بشر همواره مایل به داشتن اوقات فراغت بیشتری بوده اند، لیكن اینك روبرو با یان خطر شده اند كه اوقات فراغتشان بیش از آن است كه در خود آنند و بیم آن می رود كه بر اثر نبودن توانایی صرف این اوقات به طوری كه خطرات بزرگی برای خودشان به وجود آورد و به همین دلیل است كه مسئله گذران ساعات بیكاری یكی از دشوارترین مسایلی است كه تاكنون اكثر ملل جهان به ویژه غریبان با آن روبرو هستند.

مربیان و متخصصان تعلیم و تربیت به ویژه در عصر حاضر به كار برد یافته های روان شناسان و جامعه شناسان می كوشند بهترین و مؤثرترین عاملها و امكاناتی تربیتی را كشف كنند تار و كمترین مدت به هدفهای مطلوب تربیتی نایل شوند این متخصصان در تحقیقات متعدد خویش این اصل مسلم را دریافتند كه ترتیب غیر مستقیم و غیر رسمی مؤثر از تربیت مستقیم رسمی است و محیطها و عوامل كه خود كودكان و نوجوانان انتخاب می كنند بیش از محیطها و عوامل تحمیلی در رفتار ایشان موثر است.

ایرانیان از سن 5 سالگی به فرزندان خود اسب سواری و راستگویی را می آموختند. مصریان به بازیهای قهرمانی علاقه و افرا داشتند. تماشای بازیها، پهلوانیها، نمایشهای مختلف اوقات قابل توجهی از شبانه روز افراد جامعه را به خود اختصاص می داد در زمانهای نخستین چنانكه از سخنان (هرودت بر می آید ملت ایران از شبانان پر طاقت كه در نقاط سخت و كوهستانها زندگی می كردند، مركب بوده است)

رونق روز افزون شهرنشینی در دوران اشكانیان بی شبیه صورت تازه ای از سرگرمیهای اوقات فراغت را در جامعه ایران به میان آورد. اخلاق و آداب به تدریج تلطیف شد و ذوق امور تفننی و تجملی بیش از بیش نیرو گرفت. به عنوان مثال رواج موسیقی از جمله وسایل تفریحی طبقات ممتاز خصوصاً در عهد ساسانی بازیهای شطرنج، هشت بازمب و غیره بوده است. بدیهی است جامعه ای كه هنوز به مرحله شهرنشینی درنیامده است و به اقتصاد و شهری نایل نشده است، فراغت به مفهومی كه برای ما اتفاق می افتد در آن مطرح نمی شود و اگر اوقات آزادی از كارهای سخت دشوار شبانه روزی باقی می ماند به همان ورزشهای توان آزمایی كه افراد را بیشتر آماده به كار و شمغله جدی زندگی می كند مانند كشتی، چوگان مصرف می شد.

مطلب شایان ذكر اینكه در ایام شهرنشینی اشكانیان و سامانیان بین حیات شهری و زندگی روستایی تضاد روز افزون پدید می آید اگر فراغتی بود نصیب شهرنشینان می شد زیرا روستانشینان در بند مالكان بزرگ اسیر بودند و بار مسئولیتی سنگین در تأمین معیشت به دوش می كشیدند و از مواهب زندگی به ظاهر هیچگونه بهره ای نمی گرفتند.
ج) اوقات فراغت بعد از اسلام:
درنیمه قرن نوزدهم فراغت واقعی ظاهر گشت و در قرن بیستم فعالیت های فراغت توسعه یافت و متنوع شد چنانكه تا آن عصر زمانه به خود ندیده بود. بهمین جهت قرن بیستم را عصر تمدن فراغت خوانده اند.

با شروع انقلاب صنعتی به تدریج و سوگری در اوقات زندگی انسانها مورد توجه قرار گرفت. اتحادیه های كارگری به تدریج شكل گرفته و جنبشهای كارگری در برخی از كشورها آغاز شد و رفاه اجتماعی برای كارگران و مزد بگیران جامعه مطرح گردید.

اختراع رادیو و تلویزیون از یك سو، صنعت سینما از سوی دیگر و رشد فزاینده مطبوعات تحول عظیمی را در چگونگی اوقات فراغت پدیدار ساخت و به طور كلی امر فراغت از محدوده امتیازات محدد جامعه خارج و جنبه عمومی و همگانی گرفت و در قرن بیستم به ویژه اواسط قرن نوعی نهضت اجتماعی با همت اتحادیه های كارگری برای كاستن ساعت كار تحت عنوان نهضت تفریحات سالم پدید آمد تا وسایل یك زندگی خلاق و مسرت بخش را برای كارگران در اوقات فراغت بعد از یك كار طولانی و خسته كننده روزانه مهیا سازد.

در كشور ما نیز اوقات فراغت از سوی دولت از زمان قاجاریه مورد توجه قرار گرفت ورژیم با ایجاد سازمانها و موسسات مختلفی نظیر كاخ جوانان نمایش كنسرت، فیلم و نمایش، بازی و تفریح، سازمان تربیت بدنی، خانه فرهنگ روستایی، وزارت كار و امور اجتماعی وسایل ارتباط جمعی و غیره به طور غیر مستقیم، در مورد اوقات فراغت گروههای مختلف به ویژه جوانان و نوجوانان مشغول سیاست گذاری بوده اند. علاوه بر آن بخشش خصوصی به طور گسترده ای با ایجاد مراكز ظاهراً تفریحی، ورزشی و فرهنگی رسالت خود را در انحراف نسل جوان به خوبی ایفا می كرد.

با پیروزی انقلاب اسلامی، مراكز فساد و فحشاء تخریب كننده نسل جوان بود برچیده
شد و با تدابیری ملهم از مكتب انسان ساز اسلام سازمانهایی نظیر، تربیت بدنی، ارشاد اسلامی، كانون پرورشی فكری كودكان و نوجوانان وسایر سازمانهای جانبی دوباره شكل گرفت و شرایطی را برای گذران اوقات فراغت جوانان به وجود آورد. به طور كلی ارگانهای گذران اوقات فراغت بعد از انقلاب اسلامی ایران به شرح زیر می باشد:

الف) اماكن مردمی و سنتی از قبیل مساجد، تكایا، حسنیه ها، رودخانه ها.
ب) سازمانهای دولتی و عمومی نظیر كتابخانه ها، كانونهای فرهنگی ، سالنها و میادین ورزشی
ج) سازمانهای تجاری از قبیل سینما، تئاتر باشگاهها، رستوران ها
د) صدا و سیما،مجلات، روزنامه

د) اوقات فراغت از دیدگاه اسلام
از نظر اسلام نه تنها پرداختن به تفریحات سالم و سازنده در هنگام فراغت منع نشده است بلكه در بسیاری از موارد به آن توصیه شده است پیامبر گرامی اسلام(ص) می فرماید:
«درروز رستاخیز هرگز كامهای بنده خدا از میدان محاسبه تكان نمی خورد تا این كه او را از چهار خصلت سؤال كنند: اول: اینكه عمر و اوقات زندگی خود را در چه چیزی فنا كرده است؟دوم: جوانیش را در چه راهی به پیری رسانده است؟ سوم: از مالش، كه آنرا از كجا و از چه راهی بدست آورده است و در چه راهی خرج كرده است. چهارم: از علم و دانش با آن چه كار كرده است»

پیامبر گرامی اسلام می فرماید: «دو نعمت از نعمتهای خدا را كه بسیاری از مردم در آنها فریب خورده و زیان بار می باشد. تندرستی و اوقات فراغت است»
علامه مناری در فیض القدیر می گوید: ( تندرستی و فراغت به سرمایه تشبیه شده است چون تندرستی و اوقات فراغت از جمله اسباب سوددهی و مقدمات نجات و رهایی می باشند. پس هر كس در این مورد با امتثال از او خداوند، معامله كند سود كلان بوده است و هر كس در این مورد با پیروی از شیطان با او معامله كند سرمایه خویش را ضایع و تباه كرده است.)

خداوند متعال در سوره عنكبوت آیه 56 می فرمایدؤ: ( اهل ایمان، زمین من وسیع است هرجا به شما بد گذشت به جای دیگری تعلق كسان كنید) در آیه دیگری می فرماید: ( از جمله آیات قدرت خداوند متعال، خواب و استراحت شما در شب و كارروزی شما از فضل خداوند در روز است.

در آیات 11 تا 6 سوره نباء و آیه 67 سوره یونس شواهد دیگریست كه مسئله استراحت و فراغت را در مقابل تلاش و كار مطرح می سازد. استاد گرانقدر شهید مرتضی مطهری در مبحث مربوط به فطرت انسان اشاره دارد كه انسان علاوه بر نیازهای زیستی و غریزی، نیازهای ویژه ای با عنوان نیازهای معنوی و روحانی دارد كه خاص اوست. نیاز به خلاقیت و ابداع، زیبایی، دوستی

، حقیقت جویی. خیر اخلاقی و از این قبیل امور یعنی این نیازها اگر تأمین شود موجبات انبساط روح و اعتلای معنوی انسان را فراهم می آورد. از كلام استاد مطهری می توان نتیجه گرفت كه سیاحت و تفریح، دیدن طبیعت، زیباییها و نعمتهای بیكران و گسترده الهی یكی از نیازهای روحانی انسان را ارضا می كند.

آنچه كه از بعد مذهبی به خصوص از دیدگاه مكتب اسلام مطرح است چگونگی گذران اوقات فراغت است. یعنی گذران اوقات فراغت كه به صورت آزاد مطلق و نه به صورت وقت كسی و اتلاف عمر به مجلات وتنبلی، بلكه گذراندنی همراه با تدبیر برنامه ریزی كه نهایتاً به انسانیت انسان و شكوفایی فطرت پاك انسان و تعالی روح بیانجامد. بنابراین اختیار مطلق بر نحوه گذران اوقات فراغت از نظر اسلام مفهومی ندارد. مطلب میگساری، قماربازی، بی بندو باری و مقادیر آنها به عنوان گذران اوقات فراغت در اسلام جایی ندارد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید