دانلود مدلسازی و تشکیل هیدرات گازی در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مدلسازی و تشکیل هیدرات گازی در word دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مدلسازی و تشکیل هیدرات گازی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مدلسازی و تشکیل هیدرات گازی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مدلسازی و تشکیل هیدرات گازی در word :

دانلود مدلسازی و تشکیل هیدرات گازی در word

با توجه به افزایش سهم گاز طبیعی در بازار مصرف جهانی، توجه به روش های انتقال بدون خط لوله افزایش یافته است. بیشتر روش هایی مورد توجه قرار گرفته است كه ظرفیت ذخیره سازی در آن ها بالا و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشند. یكی از ا ین روش ها كه امروزه بسیار مورد توجه است، روش حمل گاز توسط هیدرات میباشد. علاوه بر این امروزه كاربردهای صنعتی د یگری نیز بر ای این پد یده مطرح شده است و سبب شده است كه توجه به آن در صنعت بیشتر از پیش باشد . در پژوهش حاضر برای آشنایی بیشتر با این پدیده در فصل اول هیدرات گاز ی معرفی شده، ساختارهای رایج آن و مطالعات عمده ای كه در این زمینه صورت پذیرفته است ، به صورت مشروح بیان شده است . با توجه به مشكلاتی كه در زمینه استفاده از آن در صنعت وجود دارد، محققیق افزودن مواد بهبود دهنده به سیستم تشكیل هیدرات را پیشنهاد نموده اند. از این رو در فصل دوم به معرفی مواد بهبود دهنده و چگونگی تأ ثیرگذاری آن ها پرداخته شده است . در فصل سوم مدل پا یه محاسبات هیدرات معرفی شده سپس این مدل در حضور مواد بهبود دهنده مانند مواد فعال سطحی و هیدروتروپها اصلاح شده است، تا مدل پیشگوتری حاصل شود . در فصل چهارم نتا یج حاصل از مدلسازی برای سیستمهای مختلف تشكیل هیدرات برای مثال سیستم آب خالص، سیستمهای شامل ماده بازدارنده متانول و سیستمهای شامل انواع مواد بهبود دهنده رایج با نتایج تجربی مقایسه شده است و نشان داده شده است كه مدل با دقت بالایی قادر است فشار تشكیل هیدرات را در دما ی مورد نظر پیشبینی نماید. در فصل پنجم نتا یج كلی حاصل از ا ین پژوهش ارائه شده است و در ادامه پیشنهاداتی جهت ادامه این تحقیق برای علاقمندان به مطالعه این پدیده بیان گردیده است.

دانلود مدلسازی و تشکیل هیدرات گازی در word
فهرست مطالب

چکیده1

مقدمه. 2

حفرات تشكیل دهنده هیدرات.. 5

دوازده وجهی با سطوح پنج ضلعی. 6

چهارده وجهی. 6

شانزده وجهی. 7

رفتار فازی تشکیل هیدرات :12

فرآیند تشکیل و تجزیه هیدرات :15

شرایط تشكیل هیدرات و ویژگی عمومی مولكولهای مهم ان :18

طبیعت شیمیایی مولكولهای مهم ان :19

بررسی هندسی مولكولهای مهم ان :19

هیدراتبه عنوان معضلی در صنعت نفت و گاز :20

فواید هیدرات گازی :21

بهبود شرایط تشكیل هیدرات گازی.. 23

مواد بهبود دهنده هیدرات :25

مواد فعال سطحی :26

تشکیل مایسل توسط مواد فعال سطحی :27

هیدروتروپ ها :30

اثر مواد بهبود دهنده بر فرآیند تشكیل هیدرات :33

مکانیزم تاثیر گذاری مواد بهبود دهنده :34

فصل سوم39

نتیجه گیری و پیشنهادها39

منابع و مآخذ :40

منابع لاتین 41

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تولید اسید سیتریك از كاه گندم به روش تخمیر حالت جامد در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تولید اسید سیتریك از كاه گندم به روش تخمیر حالت جامد در word دارای 88 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تولید اسید سیتریك از كاه گندم به روش تخمیر حالت جامد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تولید اسید سیتریك از كاه گندم به روش تخمیر حالت جامد در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تولید اسید سیتریك از كاه گندم به روش تخمیر حالت جامد در word :

عنوان صفحه

دیباچه 1

فصل اول: شناخت كلی اسید سیتریك 2

مقدمه 3

1-1) پیشینه 4

1-2) سوبستراهای استفاده شده بای تولید اسید سیتریك 6

1-3) خواص فیزیكی اسید سیتریك 7

1-4) خواص شیمیایی اسید سیتریك 11

1-5) منابع طبیعی اسید سیتریك 13

1-6) كاربرد اسید سیتریك 15

1-7) مشتقات اسید سیتریك 20

1-7-1) نمكها 20

1-7-2) استرها 21

فصل دوم: بیوشیمی تخمیر و متابولیسم تولید اسید سیتریك 23

2-1) بیوشیمی تخمیر 24

2-2) بیو شیمی تخمیر 24

2-2-1) تشكیل اسید سیتریك از پیرووات 27

فصل سوم: روشهای تولید اسید سیتریك 31

3-1) M.O های مولد اسید سیتریك 32

3-1-1) مخمرها 33

3-1-2) آسپرژیلوس نایجر 33

3-1-2-1) روش جداسازی سویه A.niger مولد اسید سیتریك 34

3-1-2-2) شناسایی اختصاصی A.niger 35

3-2) روش كشت سطحی 37

3-3) روش كشت غوطه‌ور 37

3-4) تخمیر در بستر جامد 38

3-4-1) روش تخمیر كوجی 38

3-5) تأثیر شرایط محیطی بر تولید اسید سیتریك 39

3-5-1) شرایط تغذیه‌ای A.niger 39

3-5-2) تأثیر فلزات trace در تولید اسید سیتریك 40

3-5-3) تأثیر نیتروژن و فسفر در تولید اسید سیتریك 40

3-5-4) تأثیر متانول در تولید اسید سیتریك 41

فصل چهارم: تخمیر در بستر جامد (SSF) 42

4-1) تعریف كشت حالت جامد 43

4-2) تفاوتهای اساسی بین كشت حالت جامد و كشت غوطه ور 44

4-3) مقایسه كشت حالت جامد با سایر فرآیندهای تخمیری 46

4-4) مزایایی سیستم كشت حالت جامد 48

4-5) معایب سیستم كشت حالت جامد 48

4-6) مراحل اصلی فرآیند كشت حالت جامد 49

4-7) پارامترهای مؤثر بر فرایند SSF در تولید اسید سیتریك 50

فصل پنجم: كاه گندم 52

5-1) تعریف كاه و ویژگیهای ساختاری 53

5-1-1) كربوهیدراتهای ساختمانی 54

5-1-1-1) سلولز 54

5-1-1-2) همی سلولز 55

5-1-1-2) لیگنین 55

5-2) تركیب شیمیایی كاه گندم 59

5-3) پیش تیمار (Pretreatment) كاه گندم 59

5-3-1) روشهای فیزیكی پیش تیمار كاه گندم 60

5-3-1-1) پیش تیمار كاه گندم با بخار 60

5-3-2) روشهای شیمیایی پیش تیمار كاه گندم 61

5-3-2-1) پیش تیمار كاه با اوره 63

5-3-3) پیش تیمار بیولوژیكی كاه گندم 63

فصل ششم: جداسازی و خالص‌سازی اسید سیتریك 64

6-1) استخراج اسید سیتریك 65

6-1-1) فروشویی (Leaching) 65

6-1-2) روش رسوبگیری 66

6-1-3) روش استفاده از استخراج با حلال 68

6-1-4) روش استفاده از غشاء 69

6-1-5) مقایسه بین روشهای مختلف جداسازی اسید 70

6-2) خالص سازی اسید سیتریك 71

فصل هفتم: بررسی جنبه اقتصادی 73

7-1) كشورهای عمده‌ تولید كننده و مصرف كننده محصول 74

7-2) اهمیت اقتصادی طرح 74

7-3) میزان واردات اسید سیتریك 75

7-4) واحدهای تولیدی و واحدهای در دست اجرای اسید سیتریك 78

منابع مورد استفاده 81

دیباچه

تولید اسیدهای آلی به دلیل كاربرد وسیع آنها در صنایع مختلف از دیرباز مورد مطالعه و بررسی بوده است.

از جمله اسیدهای آلی مورد استفاده، اسید سیتریك است كه دارای مصارف متعددی در صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی و سایر صنایع می‌باشد كه به دلیل غیرسمی بودن، اسیدیته مناسب، قابلیت بافری و . . . هر سال به مقدار %2-3 بر میزان مصرف آن افزوده می‌گردد.

از اولین كشورهایی كه در این زمینه تلاش كردند، ایتالیا، آمریكا، انگلستان و چند كشور اروپایی بودند كه در قرون 18 و 19 به روش شیمیایی اقدام به این عمل نمودند و تقریباً از اوایل قرن 20 روشهای بیوتكنولوژی در سراسر دنیا رایج شدند كه هنوز هم كاربرد دارند.

ابتدا روش بستر جامد برای تولید آن استفاده می‌شد ولی به تدریج روش غوطه وری جایگزین روشهای قبلی شد زیرا در روش غوطه‌وری كنترل بهتر و آسانتر صورت گرفته و نیز شرایط كار بهتر و راندمان بیشتر می‌باشد. مجدداً پس از طی چند دهه روش بستر جامد برای تولید این اسید به دلیل امكان استفاده از ضایعات فراوان و ارزان كشاورزی به عنوان سوبسترا رواج یافت. به هر حال در سالهای اخیر تلاشهای فراوانی برای اصلاح گونه‌های میكروبی مولد اسید سیتریك مخصوصاً آسپرژیلوس نایجر صورت گرفته و از جهت افزایش راندمان تولید و استخراج اسید نیز مورد توجه بوده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود خصوصیات فیزیكی و شیمیایی سلنیوم در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود خصوصیات فیزیكی و شیمیایی سلنیوم در word دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود خصوصیات فیزیكی و شیمیایی سلنیوم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود خصوصیات فیزیكی و شیمیایی سلنیوم در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود خصوصیات فیزیكی و شیمیایی سلنیوم در word :

خصوصیات فیزیكی و شیمیایی: سلینوم

همانطور كه در جدول شماره یك نشان داده شد سلنیوم عنصری با عدد اتمی‌34 و وزن اتمی‌78.96 و چگالی 79/4 گرم بر سانتیمتر مكعب در 20 درجه سانتگراد است. حجم اتم آن 45/16 سانتیمتر مكعب بر مول می‌باشد و جزء عناصر غیر فلزی و از گروه شش جدول تناوبی است كه معروف به chalcogen می‌باشد.

اولین اطلاعات ثبت شده در این مورد توسط ماركو پولو در سال 1295 میلادی بوده است كه در مناطق غربی چین ونزدیك تبت و مغولستان حیواناتش بعد از چرای گیاهان آن منطقه شروع به تلو خوردن می‌نمودند كه امروزه می‌دانیم ناشی سمیت حاد سلنیومی‌بوده است.

برای اولین بار سلنیوم توسط Berzelius كه در سال 1817 یا 1818 رسوبات و لجنهایی كه از اكسیداسیون اكسید سولفور سنگ مس بدست می‌آمد را مورد بررسی قرار داد كشف شد وی متوجه شد كه در بین آن عنصر جدیدی وجود دارد اما در آن هنگام آنرا با تلوریم اشتباه گرفتند بعد از گذشت ربع قرن Arnold به گوگرد قرمز توجه كرد و متوجه موادی در رسوبات آن شد و آنرا Sulfurrubeum نامید. به هر حال تا سال 1950 كسی متوجه وجود سلنیوم نبود فقط می‌دانستند كه درجدول تناوبی عنصری وجود دارد كه بار گوگرد (s) و عنصر تلوریم (Ti) هم خصوصیات است. و حتی خصوصیاتی به طور مشترك با هر یك از آنها دارد یعنی هم خصوصیات فلزی و هم غیر فلزی را داراست و در حالت سمیت،5 برابر خطرناك تر از آرسنیك می‌باشد؛ در نهایت آنرا سلنیوم نامیدند و بیان نمودند كه این عنصر در محدوده خیلی كوچكی برای جانواران قابل استفاده می‌باشد.

در كل سلنیوم از عناصر كم مصرف می‌باشد كه باعث سلامتی فرد یا گیاه یا حیوان می‌گردد، ولی همانطور كه گفته شد مقدار نیاز به سلنیوم خیلی كم است.

سلنیوم اغلب در پروتئن ها موجب ساختن سلنوپروتئن ها می‌گردد كه برای تولید آنزیمهای آنتی اكسیدان مهم هستند این آنتی اكسیدانها به كمك Se-Pt ها در حفظ سلامتی سلولها كه مورد خطر رادیكالهای آزاد اكسیژن می‌باشند موثرند به صورت خلاصه باید گفت رادیكالهای آزاد بطور طبیعی در متابولیسم اكسیژن ساخته می‌شوند كه ممكن است در ایجاد بیمارهای مزمن مثل سرطان و بیمار قلبی و عروقی و یا حتی در انجام فعالیتهای منظم غده تیروئید و سیستم دفاعی بدن نقش داشته باشند.

یكی از راههای مطمئن جذب سلنیوم خوردن غذاهای گوشتی وگیاهانی است كه در مناطقی با خاكهای سرشار از سلنیوم می‌رویند كه در ادامه بطور مفصل راجع به آن بحث خواهد شد. و در نهایت نتجه گیری می‌گردد كه كمبود یا سمیت سلنیوم در بدن انسان تحت تاثیر مقدار سلینوم در بدن دامها و حیواناتی است كه انسان از آن تغذیه می‌كند و آنها هم به نوبه خود متاثر از گیاهان منطقه و خاك آن نواحی اند البته در این میان عواملی چون اقلیم و pH هم موثر خواهند بود.

جدول 1: خصوصیات عمومی‌سلینوم

Name

Selenium

Symbol

Se

Atomic number

34

Atomic weight

78.96

Density @ 293 K

4.79 g/cm3

Atomic volume

16.45 cm3/mol

Group

Non-Metal, Chalcogen

Discovered

1818

همانطور كه در جدول شماره دو نشان داده شده است دمای ذوب این عنصر 490.2 درجه كلوین و دمای جوش آن 958 درجه كلوین برابر با 685 درجه سانتیگراد می‌باشد و همچنین انرژی ویژه ذوب آن 6.694 كیلو ژول بر مول است و گرمای ویژه تبخیر آن 37.7 همچنین فشار بخار این عنصر در 494 درجه كلوین برابر 0.695 پاسكال است می‌باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه پلیمر در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه پلیمر در word دارای 95 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پایان نامه پلیمر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه پلیمر در word

مقدمه                  
فصل 1 : تاریخچه پیدایش پلیمرها       
1-1 : مفاهیم اساسی            
2-1 : تایخچه پیدایش پلیمرها (ماکرو مولکول)    
3-1 : طبقه بندی پلیمرها            
فصل 2 : روشهای پلیمریزاسیون        
2-1 : انواع پلیمرها              
2-2 : ساختار مواد پلیمری           
3-2 : روشهای  پلیمریزاسیون        
فصل 3 : ویژگیهای مکانیکی و حرارتی پلیمرها  
3-1 : ویژگی مکانیکی           
3-2 : ویژگی حرارتی           
3-3 : دمای انتقال شیشه ای        
فصل 4 : پلی اتیلن              
4-1 : مقدمه               
4-2 : انواع پلی اتیلن           
4-3 : ویژگی ها           
4-4 : کاربردها           
(VHMW) 5-4 : پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار زیاد          
فصل
آزمونهای دانه پلی اتیلن سنگین     
5-1 : تعیین عدد ویسکوزیته      
5-2 : تعیین دانسینه بالک         
5-3 : تعیین سرعت جریان مذاب (m=2)               
5-4 : تعیین استحکام ضربه ای     
5-5  : شاخص زردی استاندارد پلی اتیلن  
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پایان نامه پلیمر در word

– پلاستیک های گرمانرم تالیف س.س شوارتز ، س .ه . گودمن

– مهندسی پلاستیک تالیف آر-جی . کرافورد

– مبانی شیمی پلیمر تالبف دکتر موسی قائمی

-آنالیزپلیمرها   تالیف Barbara H. Staurt

– طراحی واحد پلی اتیلن سنگین: Basel group

مقدمه:

این پروژه که به تجزیه و تحلیل و تاریخچه فرآیندهای پلیمری و همچنین بررسی قابلیت گریرهای مختلف HD و انواع نمونه های محصولات پلیمری و روابط و قوانین موجود بین آنها می پردازد حاصل تلاشی است که در طول مدت 6 ماه صورت گرفته است

با توجه به اینکه امروزه پلیمرها در تمامی ابعاد زندگانی انسان کاربردهای ویژه ای یافته اند در این پروژه سعی شده که اطلاعات مورد نیاز جهت کار در واحدهای پلیمری و همچنین کاربران مواد پلیمری جمع آوری شود

فصل اول

تاریخچه پیدایش پلیمرها

1-1 مفاهیم اساسی :

پلیمر مولکول بزرگی است که از تعداد زیادی مولکول های کوچک تر ساخته شده است . این مولکولها ی بزرگ ممکن است خطی ، نسبتا شاخه دار یا دارای اتصالات داخلی متعددی باشد. در صورت وجود اتصالات

داخلی ، شبکه ای بزرگ و سه بعدی ایجاد خواهد شد

مولکول های کوچکی که به عنوان قطعات سازنده این مولکول های بزرگ به کار می روند ،مونومر نامیده می شوند . برای مثال ماده مهم صنعتی ، پلی (وینیل کلراید ) از مونومر وینیل کلراید ساخته شده است . واحدهای تکرار شده در پلیمر ، نشان دهنده ی مونومری است که پلیمر از آن ساخته می شود . البته موارد استثنائا نیز در این باره وجود دارد . به نظر می رسد که پلی (وینیل الکل) از تکرار واحدهای وینیل الکل (CH 2 CHOH ) ساخته شده باشد ولی در واقع چنین مونومری وجود ندارد

واحدهای مولکولی موجود در این پلیمر ، فرم توتومر یعنی اتانال  CH 3 CHO  هستند . برای ساختن این پلیمر ، ابتدا پلی (وینیل اتانوآت ) از مونومروینیل اتانوآت تهیه شده و ماده حاصل برای به دست آوردن الکل پلیمری هیدرولیز می گردد

اندازه یک مولکول پلیمر می تواند بر حسب جرم آن یا تعداد واحدهای تکرار شده در مولکول ، به دست آید . تعداد این واحدها ، درجه ی پلیمریزاسیون (DP) نامیده می شود. بنابراین جرم مولی نسبی پلیمر ، از حاصلضرب جرم مولی نسبی واحد تکرار شونده در(DP)  به دست می آید

مرز دقیقی بین شیمی پلیمر و سایر زمینه های علم شیمی وجود ندارد . به عنوان یک دسته بندی ابتدایی ، مولکول هایی با حداقل جرم مولی نسبی 1000 یا حداقل DP = 100  در محدوده ی شیمی پلیمر قرار می گیرند. بیشتر پلیمرهای صنعتی دارای ماهیت آلی بوده و از ترکیبات کوالانسی کربن هستند . این مطلب در مورد سلیکونها نیز صادق است. این ترکیبات دارای ساختار اصلی سیلیکون – اکسیژن بوده و عموما از تعداد زیادی از گروه های هیدروکربنی ساخته شده اند . سایر عناصر موجود در پلیمرها ، عبارتنداز هیدروژن ، اکسیژن ، کلر، فلوئور، فسفر ، و گوگرد که همگی قادر به ایجاد پیوندهای کوالانسی با کربن با قطبیت های مختلف  می باشند

طبق ویژگی های ترکیبات کوالانسی ، علاوه بر نیروهای والانس اولیه ، مولکولهای پلیمر ، تحت تاثیر نیرهای ثانویه بین مولکولی نیز قرار می گیرند. این نیروها عبارتند از : نیروی دو قطبی بین دو سر پیوندهای قطبی که بار مخالف دارند ، نیروی انتشار که در اثر توزیع ابر الکترونی در اطراف هر اتم در مولکول پلیمر ایجاد    می شود، پیوند هیدروژنی ، که در اثر دو طبی های شدید بین اتم های هیدروژن سبب جهت گیری خاصی در مولکول ها شده و این جهت گیری برای انجام عملیات خاص پروتئین ها در فرآیندهای حیاتی بیوشیمیایی دارای اهمیت خاصی است

1-2 : تاریخچه پیدایش پلیمرها (ماکرو مولکول)

واژه پلیمر از کلمات یونانی  “POLY” به معنی بسیار و meros  به معنی قسمت گرفته شده است . این واژه به مولکول های غول آسایی اطلاق می شود که از واحدهای مونومری متعدد دارای اتصالات داخلی ساخته شده باشند. در واقع ، این تعریف گمراه کننده است چون در گذشته واژه پلیمر برای مقاصد دیگری به کار می رفته است . به طور کلی ، به مولکول هایی با فرمول تجربی یکسان و خواص شیمیایی و فیزیکی بسیار متفاوت اطلاق می شده است . برای مثال ، بنزن  (C 6 H 6  با فرمول تجربی CH )را پلیمر استیلن  ) C 2 H 2  با فرمول تجربی  CH  )  می دانستند

این وضعیت درباره ی برخی از ترکیبات شیمیایی ، اندکی پیچیده تر است . برای مثال ، در اواسط قرن نوزدهم ، استایرن به عنوان مایع آلی شفاف با بوی نافذ شناخته شده بود . همچنین مشخص شده بود که این مایع در شرایط خاص به جامدی شفاف و زرینی نسبتا  بی بو تبدیل می شود . این رزین را متااستایرن می نامیدند. تولید متااستایرن از استایرن به عنوان یک پلیمریزاسیون توصیف شدو متااستایرن را پلیمر استایرن در نظر گرفتند. البته ، این واژه تنها برای حالتی به کار می رفته است که با وجود تغییرات بسیار آشکار در خواص فیزیکی و شیمیایی ، تغییری در فرمول تجربی حاصل نشده باشد . از دلیل وقوع این تحولات ، اطلاعی در دست نبوده و شیمیدانهای آن زمان ، ایده ای درباره ی چگونگی تغییرات به وجود آمده در استایرن نداشته اند . در نتیجه ، این امر منجر به باز شدن دریچه ای به شیمی پلیمر و مفهوم پلیمریزاسیون شد . شناخت ماهیت اصلی موادی که امروزه پلیمر نامیده می شوند ، از دهه ی 1920 به بعد هنگامی که “هرمان اشتودینگر” واژه ی ” ماکرو مولکول ” را ابداع کرد ، آغاز شد و تا قبل از آ ن هیچ شناختی درباره ی این واژه جدید وجود نداشت . این واژه به معنی ” مولکول بزرگ ” بود و ریشه ی یونانی داشت که امروزه ، هم معنی با واژه “پلیمر” به کار می رود . البته ، این دو واژه دقیقا ” هم معنی نیستند. ممکن است واحدهای سازنده یک ماکرو مولکول ، یکسان نباشند (البته در بیشتر موارد واحدهای یکسانی مشاهده می شوند ) . عنوان ماکرومولکول که توسط اشتودینگر ارائه شد ، در ابتدا قابل درک نبود . او همواره در گفته هایش دچار تناقض می شد. سه دلیل برای رد این نظریه وجود داشت . ابتدا ، بسیاری از ترکیبات ماکرومولکولی ، در حالت محلول رفتار کلوئیدی داشتند و در زمره ی ترکیبات کلوئیدی معدنی شناخته شده قرار می گرفتند . یعنی تصور می شد که این مولکول های بزرگ ، از مولکول های کوچک متصل به هم با نیروهای ثانویه ناشناخته تشکیل شده اند . در سال های اولیه قرن بیستم ، چنین تفکری ، شیمیدان آلمانی ” هریس” را به تحقیق در مورد ” مولکول الاستیک ” واداشت. او از روش های مختلفی برای تخریب لاستیک طبیعی استفاده نمود تا حالت کلوئیدی ماده را در هم شکسته و مولکول های تشکیل دهنده که احتمالا بسیار کوچک بوده اند را به دست آورد که البته این عمل موفقیت آمیز نبود

دومین دلیل در رد نظریه ” اشتودینگر” ، عدم ارائه فرمول مشخص برای ماکرو مولکول ها بود . فرمول این ترکیبات به صورت  (CH 2 CH X ) n نوشته می شد که n عدد بزرگی بود . همچنین ، روشی برای تمایز و تشخیص دو مولکول باn = 100  و n = 101  از یکدیگر وجود نداشت . تلاش های انجام شده برای تفکیک مولکول های با n متفاوت ، منجر به در نظر گرفتن محدوده ی مشخصی برای n شد . البته حتی اگر میانگین یک جزء n = 100 باشد ، تعداد قابل توجهی از مولکول ها ، دارای n = 99و یا n = 101 و غیره واهند بود . امروزه ، روش یک ترکیب – یک فرمول ، به طوری که فرمول مذکور ، قادر به توصیف خواص فیزیکی (فضایی) و شمیایی ترکیب باشد ، مطرح می شود . این روش ، مورد تائید شیمیدانهای آلی قرار گرفته است

سومین دلیل در رد نظریه ی فوق ، ماهیت مواد پلیمری است . بررسی های بسیار محدودی درباره ی این ترکیبات انجام شده و آشکار شده که این مواد بلوری نبوده و به صورت صمغ و رزین وجود دارند . شیمیدانها ، برای شناسایی مواد ، آنها را به صورت بلورهایی با خواص شیمیایی و فیزیکی معین , استخراج می کنند. از آنجا که این رزین ها به عنوان مواد غیر قابل تبلور شناخته شده اند و امکان تخلیص آنها با روش های معمول وجود ندارد ، خواص آنها به صورت فرضی ، پیش بینی می شود . مقاله اصلی ” اشتودینگر” در رد حالت کلوئیدی مواد آلی ، در سال 1920 به چاپ رسید و حاوی شواهد منفی بود . او نشان داد که مواد آلی ماهیت کلوئیدی خود را در تمام حلال ها ، حفظ می کنند ولی کلوئیدهای معدنی خاصیت کلوئیدی خود را هنگام تغییر حلال از دست می دهند . همچنین برخلاف انتظار ، اصیت کلوئیدی در صورت اعمال اصلاحات در مواد اصلی ، حفظ    می شود .  در حدود 1930 ، ” اشتودینگر” و سایرین ، شواهد بیشتری را مبنی بر فرضیه ماکرو مولکولی جمع آوری کردند. بخش نهایی در این باره توسط ” والاس کاروترز” از شرکت  دوپان ” در آمریکا ارائه شد. او کار خود را در سال 1929 آغاز کرد و هدفش تهیه پلیمرهایی با ساختار مشخص ، ازطریق واکنش های آلی بود . اگر چه زندگی شخصی او با مشکلاتی همراه بود ولیکن شیمیدانی برجسته بود که در راه رسیدن به هدف خود کوشش های بی دریغی کرد . در پایان کار ، نه تنها رابطه بین ساختار و خواص را برای تعدادی از پلیمرها آشکار کرد ، بلکه موادی از جمله لاستیک نئوپرن و نایلونها که اهمیت اقتصادی زیادی داشته اند را تولید نمود

1-3 : طبقه بندی پلیمرها:

روش های متعددی برای طبقه بندی پلیمرها وجود دارد . یکی از آنها ، بررسی رفتار در برابر حرارت است و طبق این بررسی      می توان آنها را به دو دسته ترموپلاست و ترموست طبقهبندی نمود . ترموپلاست ها ، پلیمرهایی هستند که هنگام حرارت دهی ، ذوب شده و هنگام سرد کردن جامد می شوند . در حالی که ترموستها ، پلیمرهایی هستند که هنگام حرارت دهی طبقه بندی ، ایجاد تمایز بین دو گروه از مواد شیمیایی است . ترموپلاست ها ، مولول های خطی یا با شاخه های کم می باشند ولی ترموست ها ترکیباتی با اتصالات عرضی و شبکه سه بعدی گسترده از پیوندهای شیمیایی کوالانسی هستند

سیستم طبقه بندی دیگری که ابتدا توسط ” کاروترز” در سال 1929 ارائه شد ، بر مبنای ماهیت واکنش های شیمیایی انجام شده در پلیمریزاسیون است . در اینجا ، دو گروه عده عبارتند از : پلیمرهای تراکمی و پلیمرهای اضافی . پلیمرهای تراکمی آنهایی هستند که از مونومرها ، در واکنش هایی با از دست دادن یک مولکول کوچک (مانند آب ) تهیه می شوند (مانند پلی استرها که طی تراکم حاصل شده و در واکنش 1-1 نشان داده شده اند )

n HO – R – OH + n HOOC – R1  – COOH HO [ – R – COO – R 1 – COO – ]  n  + H + (n – 1 ) H 2 O     (1-1 )

در مقابل ، پلمرهای اضافی آنهایی هستند که از واکنش های اضافی ، یک مونومر غیر اشباع تهیه می شوند(مانندپلیمریزاسیون وینیل کلراید (اکنش 1-2 ))

n CH 2 = CHCL [ – CH 2 – CHCL – ]  n                     (2-1)

این سیستم توسط “فلوری” اصلاح شده است . او بر مکانیسم واکنش های پلیمریزاسیون تاکید داشت و واکنش ها را به دو نوع مرحله ای و زنجیره ای که تقریبا شبیه به واکنش های تراکمی یا اضافی هستند ، تقسیم بندی نمود . در این میان یک استثناء در سنتز پلی بورتانها وجود دارد . این ترکیبات از واکنش ایزوسیاناتها با ترکیبات هیدروکسی تهیه شده و از سینیتیک مرحله ای پیروی      می نمایند . ولی از تولید هر واحد ، حذف مولکول ها ی کوچک صورت نمی گیرد. واکنش (1-3)

Nocn-R-NCO + Nho – R1– OH OCN – [R-NHCO2-R1-]nOH

از نظرسینتیکِِی باپیشرفت واکنش ابتدا جرم مولی نسبی مواد ایجاد شده بالا میرود و بالا ترین جرم مولی درپایان واکنش مشاهده میشود .بعبارت دیگر هنگامی  که مولکول هایی باجرم مولی نسبی بالا تولید می شوند واکنش های زنجیره ای که درتعداد کمی از مناطق فعال شده صورت می گرفتند به آسانی انجام شده ومونومرهای باقیمانده وارد واکنش نمیشوند هنگامی که ماکرومولکول ها تشکیل شدند، بدون تغییرباقی می مانند تا باقیمانده مونومرهانیز دستخوش تحویل شوند . این امر بدین معناست که دراین واکنش ها سرعت تشکیل  مولکول های بزرگ زیاد بوده ووجود مولکولهای      مونومر و مولکول هایی باجرم نسبی بالا درطول واکنش از ویژگی های این واکنش ها می باشد

واکنش های مرحله ای، مولکول هایی باساختار متفاوت، از مولکول های خطی ساده بدون شاخه تاشبکه های مرحله ای حجیم بااتصالات عرعضی زیاد به دست می دهند . ساختار نهایی بستگی به تعداد گروه های عاملی مونومر مادر دارد . هرچه نسبت این تعداد بزرگتر از2 باشدانشعابات گسترده تر خواهند شد ، تااینکه شبکه ای با اتصالات عرضی زیاد حاصل شود. ولی واکنشهای زنجیره ای فقط پلیمرهای خطی یامولکول هایی با انشعابات کم را تولید می کنند. بنابراین، باتوجه به طبقه بندی به صورت ترموپلاست/ ترموست، در واکنش های زنجیره ای فقط ترموپلاست ها ودر واکنش های مرحله ای ترموپلاست ها و ترموست ها تولید می شوند

  فصل (2 ) : روشهای پلیمریزاسیون

انواع: (2 – 1 ) پلیمرها

برای دسته بندی بسپارهای پایه کربنی چند روش وجود دارد یکی از این دسته بندی ها بر پایه آرایش اتمها در پلیمر  میباشد دسته بندی دیگر ی نیز وجود دارد که بر مبنای طبیعت واکنش شیمیایی لازم  برای تولید بسپار است

پلیمرهای راست زنجیریا خطی :

اگر نمایی  ازعنصر کربن رادر حا لت  چهار ظرفیتی رسم کنیم مشاهده می کنیم که میتوان یک اتم کربن رابه اتم دیگری متصل کرد واین کار را تا آنجا ادامه داد که زنجیر پیوسته ای حاصل شود

در این مورد بخصوص که بحث ما در مورد زنجیر هایی با هزاران سازه ( جزء) میباشد  ممکن است آرایشهای فضایی دیگر ی نیز وجودداشته باشد .  در واقع این آرایش های فضایی متنوع  می توانند به واسطه  ی جنبش های مولکولی نظیر ارتعاش ، کشش یا خمش دایما” دستخوش تغییر شوند . چنین زنجیری را می توان به رشته تسبیحی مانند کرد که بروی یک صفحه مرتعش قراردارد (شکل های 1-2 الف-ب –پ راببینید .) اما چون چنین ساختاری را بر روی کاغذ تنها     می توان به صورت یک خط مستقیم فرضی نمایش داد این نوع از پلیمرها را به نام پلیمرهای” راست زنجیر” یا” خطی” میشناسند

پلاستیکهای گرمانرم    

 پلیمرهای زنجیری شاخه دار:

دو پیوند باقی مانده در روی هر اتم کربن ممکن است به گروه های جانیشین دیگری متصل  باشند . این گروههای جانشین میتوانند دارای  یک یا چند اتم کربن باشند . ساختمان چنین گروه های جانشینی را می توان همانند پلیمرهای خطی در نظر گرفت . این” شاخه ها ” عموما تعداد کربن اندکی دارند و به طور نامنظم  در طول زنجیر اصلی پراکنده و همه به یک زنجیر اصلی  متصلند.  اغلب برای توصیف چنین پلیمرهای خطی ، عبارت ” زنجیر شاخه دار” را به کار می برند

بسپارهای شبکه ای :

برخی از محل های پیوندی باقی مانده بر روی یک زنجیر خطی      می توانند با محل های پیوندی بر روی دیگر زنجیر ها اتصال برقرار کنند . این پدیده ممکن است از همان لحظه ی شروع رشد زنجیرها روی دهد ، همچنین می توان از طریق واکنش میان محل های فعال ویژه ای که بر روی زنجیرها موجودند، زنجیرها را به ایجاد پیوند واداشت . هنگامی که چنین پیوندهای بین زنجیری تشکیل شوند یک بسپار”شبکه ای ” تشکیل شده است . این فرایند تشکیل پیوندهای بین زنجیری ” شبکه شدن ” نامیده می شود که بسته به فراوانی و تراکم فضایی پیوندهای بین زنجیری ، بسپاری با پیوندهای عرضی کم یا بسپاری با پیوندهای عرضی زیاد خواهیم داشت . (شکل های 2-2 و 2-3 را ببینید)

بسپارهای افزایشی :

بسپارها را می توان بر اساس سازوکار واکنش بسپارش طبقه بندی کرد . یک پیوند دوگانه بین دو اتم کربن می تواند بشکند و منجر به واکنش با دیگر واکنش گرها شود

این نوع واکنش یک واکنش ” افزایشی ” نامیده می شود . وقتی چنین مولکولی که دارای یک پیوند دو گانه می باشد با مولکول های دیگری از همین نوع واکنش دهد واکنش های افزایشی پی در پی رخ می دهند تا آن که تمام مولکول ها به یکدیگر متصل شده و مولکول های بلند زنجیری شکلی (یعنی یک بسپار ) با وزن مولکولی زیاد تشکیل دهند

N CH 2 = CH2 ( CH2 – CH2 )n

مقدار n می تواند از 10 تا 10000 و بیشتر تغییر کند . چنین بسپاری را که در نتیجه یک واکنش افزایشی تشکیل می شود یک بسپار ” افزایشی ” می نامند

در صورتی که بیشتر از یک پیوند دو گانه در یک مولکول وجود داشته باشد ( به طور مثال بوتادی ان CH2= CH – CH = CH2 ) در ابتدا می توان آن را به یک بسپار زنجیری خطی ، – CH2 – CH = CH2 – CH 2–   تبدیل نمود. به طوری که یک پیوند دوگانه در ساختمان آن باقی بماند . این پیوندهای دو گانه باقی مانده با پیوندهای دو گانه زنجیرهای دیگر در واکنش های افزایشی شرکت کرده و پیوندهای عرضی به وجود می آورند که در نهایت منجر به تشکیل یک بسپار شبکه ای خواهد شد

بسپار های تراکمی :

بسیاری از مولکول های آلی دارای گروه های عاملی بسیار فعال هستند . این گروه های عاملی می توانند با یکدیگر واکنش شیمیایی بدهند و اگر این واکنش ها را طوری هدایت کنیم که موادی با وزن مولکولی زیاد اصل شوند می توانیم بسپار تولید کنیم

به طور مثال اگر یک اسید آلی را با یک آمین نوع اول واکنش دهیم می توانیم یک آمید و یک مولکول آب تولید نماییم

این واکنش را واکنش ” تراکمی ” می نامند و علامت مشخصه آن واکنش دو گروه عاملی است که حاصل آن تولید یک محصول و خروج یک مولکول ساده ، می باشد

انجام واکنشی از این نوع بین یک اسید و یک آمین تک عاملی منجر به تشکیل یک آمید می شود که نه دارای گروه عاملی اسیدی است و نه گروه عاملی آمینی

حال اگر یک دی اسید با یک دی آمین واکنش دهد ، یک سری واکنش های تراکمی می تواند اتفاق بیفتد . محصول این واکنش یک دی اسید جدید با یک دی آمین جدید با اندازه ای بزرگتر از واکنش  گرهای اولیه است

این سری واکنش می تواند تا تشکیل یک مولکول بسپار ادامه پیدا کند . چنین بسپاری را که حاصل یک سری واکنش تراکمی می باشدیک بسپار” تراکمی ” می نامند

به راحتی می توان تصور نمود که از واکنش تراکمی مولکول هایی که بیشتر از دو گروه عاملی دارند می توان بسپارهای شبکه ای تولید کرد

2-2 ساختار مواد پلیمری :

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود روبیدیم Rubidium )Rb) در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود روبیدیم Rubidium )Rb) در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود روبیدیم Rubidium )Rb) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود روبیدیم Rubidium )Rb) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود روبیدیم Rubidium )Rb) در word :

روبیدیم Rubidium )Rb)

نمایی از عنصر روبیدیم

روبیدیم فلزی نرم به رنگ سفید- نقره ای و جزء فلزات قلیایی است .این فلز بسیار واکنش پذیر است و به همین دلیل به صورت غیر ترکیبی در طبیعت یافت نمی شود.این عنصر درسال1861 توسط R. Bunsen, G. Kirchoff دانشمندان آلمانی کشف گردید .

واژه rubidus به معنای قرمز پر رنگ است. روبیدیم در سال 1861 توسط Bunsen و Kirchoff در کانی لپیدولیت در هنگام استفاده از اسپکتروسکوپ کشف شد.

اثرات روبیدیم بر روی سلامتی

در آب فعال است. نسبتا سمی است. اگر روبیدیم مشتعل شود، سوختگی ایجاد می کند. روبیدیم به آسانی با رطوبت پوست واکنش داده و هیدروکسید روبیدیم تشکیل می دهد که باعث سوختگی شیمیایی چشم و پوست می شود. علائم و نشانه های مسمومیت: پوست و چشم می سوزد. جلوگیری از افزایش وزن، بی نظمی، حساسیت بیش از اندازه، زخم شدن پوست و عصبیت بیش از اندازه. آسیب قلبی، عدم توازن پتاسیم.

اثرات زیست محیطی روبیدیم

روبیدیم بر روی محیط زیست اثر منفی ندارد.

خواص فیزیکی و شیمیایی عنصر روبیدیم :

عدد اتمی: 45

جرم اتمی:102.9055

نقطه ذوب : 1964 C°

نقطه جوش : C° 3695

شعاع اتمی : Å 1.83

ظرفیت: 3

رنگ: سفید نقره ای متالیک

نوع فایل:word

سایز:38.0 KB

تعداد صفحه:9

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پژوهش فاضلاب در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پژوهش فاضلاب در word دارای 98 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پژوهش فاضلاب در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود پژوهش فاضلاب در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پژوهش فاضلاب در word :

دانلود پژوهش فاضلاب در word

این محصول در قالب فایل word و در 98 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

عناوین :

تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی در پتروشیمی آبادان

مقدمه

مبحث اول:

مشخصه های فیزیکی،شیمیایی و زیست شناسی فاضلاب

مراحل تصفیه پساب صنعتی در پتروشیمی آبادان

مقدمه

عمدتاً فاضلاب را به سه دسته تقسیم می کنند

الف)فاضلابهای شهری

ب)فاضلابهای صنعتی

ج)هرزآبهای سطحی

تاریخچه جمع آوری فاضلاب

اهمیت جمع آوری فاضلاب در جهان امروز

روشهای جمع آوری فاضلاب شهری

روش جمع آوری فاضلابها در شهرهای ایران

تاریخچه تصفیه فاضلاب

هدف از تصفیه فاضلاب

الف: تامین شرایط بهداشتی برای زندگی مردم

ب) پاک نگهداری محیط زیست

ج) بازیابی فاضلاب

انواع و خواص فاضلاب ها

فاضلاب خانگی

رنگ فاضلاب

دمای فاضلاب

موجودات زنده در فاضلاب

درجه اسیدی

مواد خارجی در فاضلاب

فاضلاب سطحی

خواص برخی از فاضلاب های تهران

آلودگی فاضلاب های شهر در ایران

الف: درجه آلودگی فاضلاب های خانگی در شهرهای ایران

نتایج آزمایش روی فاضلاب شهری در تهران

درجه آلودگی فاضلابهای سطحی در شهرهای ایران

درجه آلودگی فاضلاب در صنایع به ازای هر واحد تولید یا مصرف

اصول کلی تصفیه فاضلاب( پالایش فاضلاب)

صاف کردن فاضلاب

تصفیه طبیعی فاضلاب

وارد نمودن فاضلاب به رودخانه

پخش فاضلاب در زمین

وارد نمودن فاضلاب در چاه

دریاچه های تصفیه فاضلاب

محاسن و معایب استفاده از دریاچه های تصفیه فاضلاب

انواع دریاچه های تصفیه فاضلاب

میزان مواد آلی در فاضلابها

اکسیژن مورد نیاز جهت اکسیداسیون یک فاضلاب

درجه بندی فاضلابها

فاضلابهای غیر انسانی

تخلیه بی رویه فاضلابهای صنعتی در آبهای سطحی

مواد شیمیایی ، ایجاد کننده اصلی فاضلاب صنعتی

مهمترین عوامل ضرورت عدم تخلیه فاضلابهای صنعتی به آبهای جاری و زیر زمینی

طبقه بندی آبهای آلوده

فاضلابهای صنعتی

مواد شیمیایی موجود در فاضلابهای صنعتی

فاضلابهای کشاورزی

فاضلابهای شهری

پروژه GEMS

تصفیه آب و فاضلابها

مروری تاریخی بر تصفیه آب

انواع فاضلاب

آلودگی فاضلابها

نسبت تبدیل آب مصرفی به فاضلاب

آمیخته شدن آب باران با فاضلاب خانگی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله کروماتوگرافی در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله کروماتوگرافی در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله کروماتوگرافی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله کروماتوگرافی در word

جداسازی بوسیله کروماتوگرافی  
کروماتوگرافی روی کاغذ  
موارد استعمال کروماتوگرافی کاغذی:  
کروماتوگرافی لایه نازک  
مزایای کروماتوگرافی لایه نازک نسبت به کروماتوگرافی کاغذی  
معایب کروماتوگرافی لایه نازک نسبت به کروماتوگرافی کاغذی:  
موارد استعمال کروماتوگرافی لایه نازک  
کروماتوگرافی تعویض یونی  
موارد استعمال کروماتوگرافی تعویض یونی  
کروماتوگرافی میل ترکیبی  
موارد استعمال کروماتوگرافی میل ترکیبی:  
کروماتوگرافی صاف کردن با ژل  
مواد استفاده کروماتوگرافی صاف کردن با ژل  
کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا  
کروماتوگرافی گازی  
مواد استعمال گاز کروماتوگرافی  
کروماتوگرافی فاز فوق بحرانی  
خلاصه  
پرسشهای مروری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله کروماتوگرافی در word

1- مبحث Fractionation of cell از کتاب The cell مؤلف: B.Alberts چاپ 2002: از صفحه 478 تا 483

2- مبحث Cells can be Isolated; از کتاب The cell مؤلف: B.Alberts چاپ 2002: از صفحه 470 تا 472

1Lodish, H.et al. Molecular cell biology. 4th eds. 2000. chapter 5: Biomembranes and the subcellular organization of eukaryotic cells

2. Cooper, G.A Molecular Approach to the cell. 2nd eds. 2000 chapter 1: An Overview of cells and Cell research

جداسازی بوسیله کروماتوگرافی

اهمیت روش کروماتوگرتافی به دقت زیاد آن است که می تواند مقدار بسیار کم مواد موجود در عصاره سلولی را تفکیک کند. اساس این روش بر جابجایی ذرات موجود در یک بخش متحرک بر روی یک بخش جامد است. سرعت جابجایی مواد موجود در بخش متحرک با درشتی مولکول ها، جرم مولکولی آنها و میل ترکیبی مواد بستگی دارد  در نهایت نمونه بر حسب درشتی و جرم مولکولی در جایگاههای خاصی از بخش ثابت جایگزین می شود

 

کروماتوگرافی روی کاغذ

انواع جداسازی های مختلف و ساده بر روی کاغذ به عنوان پیشروان کروماتوگرافی کاغذی توصیف شده اند

در این روش فاز ثابت یک محیط آبی است که مولکولهای آن با رشته های سلولی کاغذ کروماتوگرافی پیوندهای محکمی دارد و فاز متحرک یک حلال آلی است که با خاصیت موئینگی از خلال کاغذ عبور می کند. در این روش قطره ای از محلول حاوی مخلوطی که باید جدا شود را روی سک صفحه یا نوا کاغذ صافی در محل علامت گذاری شده قرار می دهند. در این محل، قطره به صورت یک لکه حلقوی پخش می‌شود. وقتی که لکه خشک شد، کاغذ را در یک ظرف مناسب سربسته طوری قرار می دهند که یک سر آن در حلال انتخاب شده به عنوان فاز متحرک فرو رود (لکه نباید توی محلول قرار گیرد چون لکه از کاغذ شسته می شود). حلال از طریق الیاف کاغذ در نتیجه کاغذ در نتیجه عمل موئینگی نفوذ می کند و اجزا مخلوط را به میزانهای مختلف در جهت جریان حمل می کند. نکته مهم این است که سطح کاغذ نباید کاملاً بوسیله حلال پوشانده شود، زیرا در این صورت اصلاً جداسازی صورت نمی گیرد و یا نواحی خیلی پخش می شوند. وقتی که حبهه حلال مسافت مناسبی را طی کرد یا بعد از یک زمان قابل قبول، کاغذ را از تانک بیرون آورده، جبهه حلال را با علامتی مشخص می کنند و مهلت می دهند تا کاغذ خشک شود

اگر اجسام رنگی؛ باشند به صورت نواحی یا لکه هایی مجزا مشخص شوند. هدف این است که لکه ها فشرده و جدا از هم باشند. اگر لکه رنگی نبوده باید به روشهای شیمیایی یا فیزیکی آن را تشخیص داد.(استفاده از واکنشگر مکان یاب یا ماورابنفش) ساده ترین روش شناسایی بر اساس Rf یعنی نسبت فاصله طی شده بوسیله لکه تقسیم بر فاصله طی شده جبهه حلال است

 برای تفکیکی مطمئن تر، از کروماتوگرافی کاغذی دو بعدی استفاده می کنیم. در این حالت پس از اینکه مرحله اول کروماتوگرافی تمام شد. کاغذ صافی را با زاویه 90 درجه می چرخانیم و مجدداً با حلال دیگری عمل گروماتوگرافی را پی می گیریم در نتیجه این عمل تفکیک مخلوط مورد نظر، بسیار دقیق تر صورت می گیرد

موارد استعمال کروماتوگرافی کاغذی

1- جداسازی آمینواسیدها و پپتیدها در بررسی ساختارهای پروتئین ها

2- آزمایش روزمره ادرار و سایر مایعات بدن برای اسید آمینه ها و قندها

3- جداسازی بازهای پورین و نوکلئوتیدها در آزمایش اسید نوکلئیک

4- جداسازی استروئیدها

5- جداسازی ترکیبات علامت دار بوسیله رادیوایزوتوپ ها

مواردی که در جداسازی بوسیله کروماتوگرافی کاغذی موفق نبودند

1- جداسازی اجسام فرار غیر فعال مانند هیدروکربن ها

2- اسیدهای چرب فرار

 

کروماتوگرافی لایه نازک

در این روش که همان کروماتوگرافی اصلاح شده است، جاذب به صور لایه نازکی با ضخامت یکنواخت روی یک تکیه گاه صت بی اثر پخش می شود که معمولاً از صفحات شیشه ای استفاده می کنند. جاذب جامد به صورت پودر ریز را معمولاً با آب و گاهی با یک مایع آلی فرار به صورت خمیز در می آورند و آن را بوسیله دستگاههای پخش کننده تجاری یا یک پخش کننده خانگی یا حتی با دست روی صفجه پخش می کنند. (حتی با پاشیدن یا فرو بردن نیز امکان پذیر است) صفحه پوشیده از خمیر را خشک و با گرم کردن آن در حدود 100 درجه به مدت از قبل تعیین شده، آن را فعال می کند

محلولی از نمونه در یک حلال فرار را به وسیله پیپت یا روی صفحه قرار می دهند

وقتی که لکه خشک شد صفحه را به طور عمود در تانک سرنگ طوری قرار می دهند که لبه پایینی آن در فاز متحرک انتخاب شده فرو رود، بدین ترتیب جدا سازی با استفاده از کروماتوگرافی صعودی انجام می شود

در پایان، حلال را از صفحه تبخیر می کنند و لکه های جدا شده را بوسیله روشهای فیزیکی یا شیمیایی شبیه روش کروماتوگرافی کاغذی آشکار و شناسایی می کنند

مزایای کروماتوگرافی لایه نازک نسبت به کروماتوگرافی کاغذی

1-سریع بودن آن یعنی زمان متوسط حرکت حلال به مقدار cm10 در کروماتوگرافی لایه نازک روی سیلیکاژل30-20دقیقه است‌ولی‌روی کاغذ حدود‌2 ساعت‌طول‌می‌کشد

زمان تقریبی جداسازی روی صفحات کوچک تر حدود 5 دقیقه است

2- چون می توان از واکنشگرهای فعال تری همچون اسید سولفوریک غلیظ استفاده کرد تفکیک اجزا مخلوط بهتر انجام می شود

کیزل کور

قندها، الیکوساکاریدها، اسیدهای دوبازی، اسیدهای چرب، تری گلیسیرها آمینواسیدها

سلایت

استروئیدها، کاتیونهای معدنی

پودر سلولز

آمینواسیدها، رنگهای غذایی، آلکالوئیدها، نوکلئوتیدها

نشاسته

آمینواسیدها

سفادکس

آمینواسیدها، پروتئینها

پلی آمید

ضد اکسنده ها، پروتئین ها، فلاونوئیدها، آنتوسیانین ها، اسیدهای آروماتیک

سیلیکاژل

اسیدهای چرب، لیپیدها، روغنهای اصلی، قندها، آمینواسیدها

معایب کروماتوگرافی لایه نازک نسبت به کروماتوگرافی کاغذی

1- اشکال زیاد در قبت و نگهداری کروماتوگرافی لایه نازک

2- عدم سهولت بدست آوردن مقدار  تکرارپذیر

البته هر دو عیب را می توان به حداقل رساند و این عیوب برای کم کردن برتری همه جانبه کروماتوگرافی لایه نازک نسبت به سایر انواع کروماتوگرافی (به جز کروماتوگرافی گازی) کافی نیستند

 

موارد استعمال کروماتوگرافی لایه نازک

جداسازی اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع، تری گلیسیریدها، استروتیدها،

فسفولیپدها، نوکلئوتیدها، پتپدها و مواد مختلف بیولوژیک

کروماتوگرافی تعویض یونی

در این روش از استوانه های شیشه ای که توسط دانه های رزین پر شده اند، استفاده می شود

رزین های مورد نظر پلی مرهایی هستند که گروههای یونیزه شونده بسیاری به آنها افزوده شده است

وقتی که محلولی از یونها از درون این استوانه ها(ستون ها) عبور می کند، یونها برای چسبیدن به جایگاههای باردار رزین تلاش می کنند. در نتیجه سرعت عبور هر یون از داخل ستون به میل ترکیبی آن با محل های بردار رزین، درجه یونی شدن آن و ماهیت و غلظت یونهای رقابت کننده در محلول بستگی دارد اختلافی که در سرعت عبور یونها از داخل ستون وجود دارد مبنای اصلی جداسازی پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک توسط این روش است

انواع رزین هایی که بار منفی دارند را تبادل کنندگان کاتیونی و انواع رزین هایی که بار مثبت دارند را تبادل کنندگان آنیونی می نامند. مهم ترین رزین هایی که برای جداسازی پروتئین ها استفاده می شود، دی اتیل آمینواتیل سلولز به عنوان تبادل کننده آنیونی و کربوکسی متیل سلولز به عنوان تبادل کننده کاتیونی هستند

تقابل بین رزین و پروتئین ایجاد پیوند الکترواستاتیکی بین ذرات رزین و زنجیزه جانبی برخی اسیدآمینه های پروتئین می کند و چون تعداد این پیوندها زیاد است

پروتئین ها محکم به ذرات رزین می چسبند

جداسازی پروتئین ها بوسیله کروماتوگرافی تبادل یونی بدین صورت است که رزین را به صورت سوسپانسیون غلیظی در بافر یا محلول نمک تهیه می کنند و ستون کروماتوگرافی را با آن پر می کنند

نوع

محدوده PH مؤثر

تبادل کاتیون

اسید قوی

اسید ضعیف

14-

14-

تبادل آنیون

باز قوی

بار ضعیف

15-

9-

در این زمان بارهای رزین توسط یونهای موجود در محلول خنثی می گردند

نمونه که خود نیز در همان بافریا محلول نمک حل شده است را بر روی ستون رزینی به صورت لایه نازکی قرار می دهند. بر اساس PH و غلظت نمک محلول، بعضی از پروتئین ها با جدا کردن یونها از محل های باردار رزین، جایکزین آنها گشته و با رزین تشکیل پیوند می دهند و بقیه پروتئینها در محلول باقی می مانند

در این موقع مقداری بافریا محلول نمک را از داخل ستون عبور می دهند، و پروتئینهای باند نشده با جریان ضربه دار به طرف پایین ستون حمل می گردند. برای جدا کردن بقیه پروتئینها لازم است که PH بافر مورد استفاده و یا غلظت نمک را تغییر دهند

شرایط مورد نیاز برای جدا شدن پروتئین از رزین و خروج آن از ستون به تعداد پیوندهایی که بین پروتئین و رزین تشکیل می شود بستگی دارد، در نتیجه دو پروتئین با بار خالص سطحی یکسان ممکن است در زمان های متفاوتی از ستون خارج شوند به شرط آن که بار مطلق سطحی آنها متفاوت باشد

برخی از رزینها تجارتی که برای کروماتوگرافی مناسب هستند بدین شرح اند

a)اسید قوی: مانند زئوکارب 255 و زئوکاربCG

b)اسید شعیف: مانند زئوکارب 226 و آبرلیت CG

c)باز قوی: مانند دی اسیدیت FFID و آبرلیت CG

d)باز ضعیف: مانند آبرلیت CG

 

موارد استعمال کروماتوگرافی تعویض یونی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود گزارش کارآموزی شیمی کاربردی در اداره آب و فاضلاب در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود گزارش کارآموزی شیمی کاربردی در اداره آب و فاضلاب در word دارای 59 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود گزارش کارآموزی شیمی کاربردی در اداره آب و فاضلاب در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود گزارش کارآموزی شیمی کاربردی در اداره آب و فاضلاب در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود گزارش کارآموزی شیمی کاربردی در اداره آب و فاضلاب در word :

دانلود گزارش کارآموزی شیمی کاربردی در اداره آب و فاضلاب در word

بهداشت آب

بهداشت آب موضوعی بسیار مهم در بهداشت عمومی و مدیریت سلامت می‌باشد. قبل از پرداختن به راه كارهای عملی استحصال، انتقال، بهسازی و توزیع آن لازم است این عنصر حیاتی موثر بر سلامت و مرتبط با توسعه پایدار، شناخته شود.

شناخت آب از نظر كیفیت و كمیت و چگونگی حصول آن قدمی اساسی در جهت بهینه سازی مصرف آن می‌باشد. اگر چه بیش از سه چهارم كره زمین را آب فرا گرفته است، سهم قلیلی از آب‌های موجود، برای مصارف بهداشتی و كشاورزی، قابل استفاده است. زیرا حدود 3/97 درصد اقیانوس‌ها و 1/2 درصد یخ‌های قطبی و 6/0 درصد دریاچه ها و رودخانه و آب‌های زیرزمینی وجود دارد كه حدود 36/0 درصد كل منابع آب می‌باشد. آب اقیانوس‌ها، دریاها و اغلب دریاچه ها و بسیاری از منابع آب زیرزمینی به علت شوری بیش از حد و داشتن املاح معدنی برای مقاصد بهداشتی، كشاورزی و صنعتی، غیرقابل استفاده می‌باشند.

آب ماده حیاتی است كه بطور یكنواخت در سطح كره زمین موجود نمی‌باشد. در نتیجه بسیاری از نقاط كره زمین با كمبود آب مواجه است. حركت مداوم بخار آب به هوا و برگشت آن به زمین را گردش آب در طبیعت می‌نامند.

آب سالم و پاكیزه

آب آشامیدنی، علاوه بر سالم بودن لازم است پاكیزه نیز باشد. زیرا آب سالم وكدر یا بامزه نامطلوب و داشتن رنگ، ممكن است مورد اعتراض مصرف كننده قرار گرفته و مصرف كننده به طرف آب به ظاهر پاكیزه ای گرایش پیدا كند كه از نظر كیفیت شیمیایی و میكروبی، نامطلوب باشد. آب سالم آبی است كه حتی در درازمدت مصرف آن خطری برای مصرف كننده ایجاد نكند. توصیه می‌شود آب آشامیدنی نه تنها كاملا سالم باشد بلكه باید ” پاكیزه” یعنی مورد پسند مصرف كننده

هم باشد. چنین آبی را می‌توان ” پذیرفتنی” یا ” نوشیدنی” تلقی نمود. آب آشامیدنی از طریق تعیین كیفیت فیزیكوشیمیایی ومیكروب شناختی ارزیابی وانتخاب می‌گردد.

آزمایشات فیزیکی

خواص فیزیکی آب:

پارامترهای فیزیکی ، آن دسته از خصوصیات آب است که به وسیله حواس بینایی ، لامسه ، چشایی و یا بویایی قابل تشخیص است. مواد جامد معلق ، کدورت، رنگ ، طعم ، بو و درجه حرارت در این گروه قرار می گیرند.

1. جامدات معلق

چنان که پیش از این اشاره شد جامدات می توانند به دو صورت معلق و محلول در آب وجود داشته باشند . اگر چه بعضی از مواد جامد محلول به وسیله حواس فیزیکی قابل تشخیص هستندذ ، ولی قرار دادن آنها در گروه پارامترهای شیمیایی مناسب تر است و در بخش بعدی بیشتر شرح داده خواهند شد.

2. کدورت

معمولاً اندازه گیری مستقیمی از ذرات جامد معلق بر روی نمونه های گرفته شده از منابع آب طبیعی یا منابع آب آشامیدنی صورت نمی گیرد . طبیعت جامدات در این آبها و اثرات ثانویه ای که این جامدات ایجاد می نمایند از مقدار حقیقی آنها مهمتر است برای اینگونه آبها یک آزمایش جهت کدورت به طور متداول انجام می گیرد.
کدورت معیاری برای میزان جذب نور و. یا پراکندگی نور توسط مواد معلق در آب است.
از آن جا که جذب و تفرق نور تحت تاثیر اندازه و خواص سطحی مواد معلقث قرار می گیرد کدورت یک اندازه گیری کمی مستقیم از ذرات معلق جامد نمی تواند به حساب آید . برای مثال یک ذره کوچک در داخل یک لیوان آب در واقع هیچگونه کدورتی ایجاد نمی کند . اگر این ذره به هزاران ذره کوچکتر با اندازه های کلوئیدی شکسته شود با وجود آن که جرم جامدات تغییری ننموده است اما کدورت به میزانی می رسد که قابل اندازه گیری است.

3. رنگ

آب خالص بی رنگ است ، اما آبی که در طبیعت یافت می شود معمولاً توسط مواد خارجی دارای رنگ می باشد . رنگ آبی که در نتیثجه تاثیر مواد معلق به وجود آمده باشد ، اصطلاحاً رنگ آشکار نامیده می شود؛ و رنگی که در اثر مواد جامد محلول پدید آمده باشد و پس از جدا سازی مواد معلق همچنان در آب باقی بماند به نام رنگ حقیقی خوانده می شود.

4. طعم و بو

مفاهیم طعم وبو به خودی خود بیانگر خصوصیت این دو عامل اند.از آن جا که احساس طعم وبو غالباً به یکدیگر مربوط اند ومعمولاً با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند این احتمال وجوددارد که طعم ها وبوهای بسیارزیادی که از تنوع برخوردارند توسط مصرف کنندگان به آب نسبت داده شوند موادی که در داخل آب ایجاد بو می کنند تقریباً همیشه ایجاد طعم می نمایند ولی به هیچ وجه تولید بو نمی کنند.
برای تهیه یک مخلوط 200ml می باشد اعدا آستانل بویایی متناظر با حجم های متعدد نمونه ها در جدول نشان داده شده اند از آزمایش مشابهی می توان برای تعیین میزان طعم استفاده کرد و یا دستگاه می تواند به سهولت از لحاظ کیفی در یک مقیاس قابل قبول به آزمایش آب بپردازد.

5. دما

دما برای ارزیابی مستقیم آب آشامیدنی ویا فاضلاب به کاربرده نمی شود در عین حال یکی از مهمترین عوامل در سیستم های آب سطحی در طبعت به شمار میرود دمای آبها سطحی به مقدار زیادی گونه های بیولوژیکی موجود در آب وشدت فعالیت آنها را کنترل می کند دما بر روی بسیاری از واکنش های شیمیایی که در سیستم های طبیعی آب انجام می گیرند اثر می گذارد همچنین دما دارای قابل ملاحضه ای بروی حلالیت گازها در آب است .

آزمایش جارتست

یکی از آزمایشات فیزیکی که بر روی آب انجام می شود آزمایش جارتست استکه در این روش ابتدا میزان کدورت و PH آب را توسط دستگاه کدورت سنج و PH متر اندازه می گیریم سپس دستگاه جارتست را راه اندازی می کنیم به گونه ای که 6 عدد بشر 1000 میلی لیتری که تمیز و شسته شده است را از آب شیر به میزان 1لیتر پر می کنیم و بشرهای شماره بندی شده از 1 تا 6 را در دستگاه جار تست قرار می دهیم طوری که در زیر همزن ها باشد و سپس به هر کدام از بشر های حاوی آب به میزان 0.01 میلی گرم یا 10 گرم آهک اضافه می کنیم و به هر کدام از بشرها به ترتیب شماره ی روی آن ماده ی منعقد کننده ی پر کلرید فریک یا ماده ی منعقد کننده ی دیگری بر حسب صدم اضافه می کنیم .

به طور مثال برای بشر اول 0.01 میلی لیتر و دومی 0.02میلی لیتر و…با استفاده از سمپلر اضافه می کنیم و در اینجا برای به وجود آمدن حالت چسبندگی به تمام محلول های مورد نظر باید مقداری ماده ی کمک منعقد کننده ی پلی الکترولیت اضافه کنیم .

در این لحظه باید به اندازه ی لخته ی تشکیل شده توجه کنیم که برای بشر اول و دوم ریز و برای بشر سوم و چهارم متوسط و برای بشر پنجم و ششم درشت است و دستگاه را روشن می کنیم و ابتدا دستگاه را روی دور سریع120 دور و زمان 1 دقیقه تنظیم می کنیم وقتی اختلاط صورت گرفت بعد دستگاه را روی دور کند 40 دور و زمان 20 دقیقه تنظیم می کنیم وقتی که اختلاط به مراحل پایانی رسید و خوب مخلوط شدند دستگاه را خاموش می کنیم و اجازه می دهیم محلول موجود ته نشین شود که برای این کار 20 دقیقه زمان نیاز است پس از این 20 دقیقه میزان کدورت و PH هر کدام از این محلول های 6 بشر را به طور جداگانه اندازه می گیریم و یادداشت می کنیم .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله شیشه های خود تمیزشونده در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله شیشه های خود تمیزشونده در word دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شیشه های خود تمیزشونده در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله شیشه های خود تمیزشونده در word

ـ چکیــده :  
مقدمه  
تعریف :  
تاریخچه  
شیشه‌های خودتمیزشونده آب‌گریز  
الگو برداری از طبیعت  
سازوکار شیشه های خود تمیز شونده  
عمل دفع چربی و سطوح تمیز شونده روی سطح شیشه :  
زاویه تماس آب و تمیزکنندگی  
کاربردهای فوتوکاتالیست TiO2  
ـ مزایا و ویژگی های شیشه های خود تمیز شونده :  
فرآیند موجود درشیشه های خود تمیز شونده  
تاثیر عوامل محیطی برروی شیشه های خود تمیز شونده  
کاربرد شیشه های خود تمیز شونده  
1-در ساختمان سازی  
2-خودروسازی  
دیگر کاربردها  
شرکت های تولید کننده شیشه های خود شوینده  
تولید شیشه‌های خودپاک شونده با چاپ نانوذرات تیتانا بر شیشه ‏ در ایران  
1-   درجهان  
ـ نتیجه گیری :  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله شیشه های خود تمیزشونده در word

مجله ‏Journal of the European Ceramic Society‏ (جلد 32، شماره 16، دسامبر ‏سال 2012) وابسته به وزارت ‏علوم، تحقیقات و فناوری

ـ چکیــده

در این زمینه به فناوری بکار رفته در ساخت شیشه های خود تمیز شونده ، تشریح عملکرد سطوح دفع آب ، سطوح آبدوستی و مکانیزم خـود تمیز شوندگـی اشاره گردیـده است . در پایان خلاصه پژوهش های صورت گرفته در این خصوص در مرکز تحقیقات شرکت سایپا شیشه اشاره شده است

ـ کلمات کلیدی

نانو فناوری – شیشه خود تمیز شونده – سطـح آبدوست – سطـح آب گریز – نانـو ذرات –

 

مقدمه

امروزه پیشرفت فعالیت ها در حوزه نانو مواد با پشتوانه و سرمایه های روز افزون مالی ادامه دارد و شرکتها به دنبال شناخت روشهای جدید هستند . پیشرفت در روش های تولید با کیفیت و بازدهی محصول را بهبود می بخشد و باعث ایجاد افقی روشن در زمینه تولید انبوه می گردد . عمومی شدن بحث فناوری نانو و سود دهی بالای آنها موجب شده تا بیشتر محققان در زمینه گسترش کاربردهای فناوری نانو به کار خود ادامه دهند . نیرومحرکه همه این فعالیتها ، گسترش مداوم نانو مواد به علاوه خصوصیات و قابلیتهای جدیدی است که کشف شده است . همچنین برای افزایش تعداد تقاضا برای نانو مواد ، نوآوریهایی انجام می شود تا عملکرد آنها اصلاح یافته و سود دهی افزایش یابد . در بسیاری از حوزه ها مانند خودرو که صنایع در آن به حد رشد رسیده اند ، استفاده از نانو مواد در واقع تلاش برای مرگ و زندگی است . به عبارت دیگر استفاده از نانو مواد در این صنایع و دیگر صنایع به عنوان روش کسب برتری در بازار ، دائماً در حال گسترش است . بنابراین در این مقاله به کاربردهای فناوری نانو در صنعت تولید شیشه خودرو و مزایای استفاده از این فناوری ها اشاره گردیده است و تحقیقاتی که در این زمینه در مرکز تحقیقات شرکت سایپا شیشه در این خصوص صورت گرفته است ، بیان گردیده است

تعریف :

شیشه خودتمیزشونده (به انگلیسی: Self-cleaning glass)‏ به شیشه‌هایی گفته می‌شود که سطح‌شان تمیز می‌ماند

در عمل، تمیز کردن سطوح مصالح ساختمانی مانند شیشه، کاشی و سطوح نما سازی، با مشکلات متعددی توام است. مسایلی از قبیل مصرف مقادیر زیاد انرژی و مواد شوینده شیمیایی و به تبع آن هزینه های زیاد. به منظور درک فرایند خود تمیز شوندگی مصالح یکی ویژگی هیدروفوبیک (آب گریزی) و دیگری ویژگی هیدروفیلیک ( آب دوستی) مورد توجه قرار می گیرد

میزان ترشدگی یک جسم جامد با آب ( در سرعتی که محیط فراگیره ، هوا باشد)، بستگی به ارتباط بین نیروهای کشش بین سطحی ( آب و هوا، آب و جسم جامد و هوا و جسم جامد) دارد. نسبت بین این نیروهای کششی است که زاویه تماس قطرات آب با سطح را تعیین می کند. زاویه تماس سطوح صفر درجه، به معنای تر شدگی کامل و زاویه تماس صد و هشتاد درجه، به معنای خشک ماندن کامل است

سطوح آب گریز، دارای قآبلیت تر شدگی اندک و زاویه تماسی حدود صد درجه هستند از مدتهای مدید شناخته شده اند. هرچه زاویه تماس بالاتر برود، قابلیت دگر چسبی سطوح، کمتر خواهد شد و سطح به سمت سطوح آب گریز متمایل می شود و برعکس با کاهش زاویه تماس بر قابلیت دگر چسبی افزوده شده و سطح مورد نظر، آب دوست لقب می گیرد. اصولا زاویه تماس برای سطوح آب گریز بیش از نود درجه و برای سطوح آب دوست کمتر از سی درجه است

روش های تمیز کردن که بر اساس کاهش زاویه تماس عمل می کنند، از زمان کشف صابون ( هزاره سوم پیش از میلاد مسیح) به دنیا معرفی شده است. به طور کلی، مواد شوینده از اثر کشش سطحی آب کاسته و زاویه تماس آب با سطح را کمتر می کنند

برخی از حوزه های کاربردی که بشر می تواند از سطوحی با چنین ویژگی هایی استفاده کند، عبارتند از: شیشه های ساختمانی، مصالح نما سازی، درب و بدنه حمام، استخر، سونا، پانل های خورشیدی تولید انرژی و گلخانه

تاریخچه

واژه خود تمیز شونده(1)ویژگی قابل توجه گیاه «نیلوفر آبی» در دفع آلودگی، الهام‏بخش ظهور دسته‏ای از فناوری‏ها و مواد خود تمیز شونده و ضدمیکروبی بوده است

داستان مواد خودتمیزشونده با الهام گیرى Nelumbo  از نیلوفر آبىِ مقدس یا nucifera  در طبیعت آغاز شده است؛ این نوع دائمى آبزى جذاب پرتلألؤ در مذاهب و فرهنگ هاى هند، میانمار، چین و ژاپن جایگاه ویژه اى دارد. نیلوفر آبى به دلیل تمیزى و پاکى استثنایى خود مورد احترام است.  این گیاه در آب گل آلود مى روید؛ اما برگ هاى آن، پس از بیرون آمدن چند متر بالاتر از سطح آب قرار مى گیرد که این امر از کثیفى آن جلوگیرى مى کند.  قطرات آبى که بر روى یک برگ نیلوفر آبى قرار مى گیرند، تلألؤ عجیبى دارند و آب باران آلودگى ها را به سادگى و راحت تر از هر گیاه دیگرى از آنها مى زداید.ویژگى تمیزشوندگى استثنایى این گیاه، توجه بارتلات را به خود جلب کرده است. در دهه ى هفتاد قابلیت هاى میکروسکوپ الکترونى روبشى، وى را مجذوب ساخت. این میکروسکوپ به صورت تجارى در سال 1965 عرضه گردید و عکس هاى واضحى را از محدوده پایین تر از نانومتر ارائه داد. در چنین درجه اى از بزرگ نمایى، یک لکه از آلودگى ها مى تواند تصویر را خراب کند، لذا تمیز بودن نمونه ها ضرورى است؛ اما بارتلات متوجه شد که برخى از گیاهان ظاهراً هرگز نیاز به شستشو ندارند که سردسته آنها نیلوفر آبى است.به عقیده ى بارتلات این اثر از ترکیب دو خصوصیت در سطح برگ این گیاه (مومسانى این برگ و برامدگى هاى میکروسکوپى که سطح آن را پوشانده اند و اندازه آنها چند میکرون است ایجاد مى‏شود.وى از فیزیک پایه دریافت که تنها ویژگى مومسانى این برگ ها باعث آب گریز بودن آنها مى گردد. در چنین ماده اى قطرات آب به شکلى قرار مى گیرند که کمترین سطح تماس را با سطح ماده داشته باشند . آب بر روى یک ماده آب دوست تر بر روى سطح ماده پخش مى شود تا سطح تماس، بیشینه شود. براى یک سطح آب دوست، زاویه ى تماس (زاویه اى که از برخورد سطح قطره با ماده ایجاد مى شود کوچک تر از 30 درجه است)؛ در حالى که زاویه ى تماس یک سطح آب گریز، بزرگ تر از 90 درجه است.علاوه بر این وى کشف کرد که برآمدگى هاى بى شمارى این مسئله را تشدید کرده، موجب مى شوند که سطح این نیلوفر، اَبَرآب گریز باشد (یعنى زاویه ى تماس بیش از 150 درجه باشد (. قطرات آببر روى چنین سطحى به صورت قطرات کوچکِ تقریباً کروى درمى آیند که سطح تماس بسیار کوچکى دارد و به سهولتِ یک بلبرینگ، بر روى سطح مى غلتند. آب همانند شخصى که بر روى بسترى از میخ دراز کشیده باشد، بر روى نوک برامدگى ها مى نشیند. هواى گیرافتاده بین آب و سطح برگ در فضاهاى اطراف برامدگى ها، زاویه ى تماسى را افزایش مى دهد. این اثر به وسیله ى معادله کاسى  باکستر (اى بى دى کاسى و اس باکستر در دهه ى چهل براى نخستین بار این معادله را ابداع کردند)- توجیه مى شود.بارتلات مشاهده کرد که آلودگى و چرک به شکل مشابهى و تنها به وسیله ى نوک برامدگى هاى برگ گیاه مذکور در تماس است. قطرات باران به آسانى چرک را ترکرده، آن را از برگ به پایین مى غلتانند. کشف ارتقاى تمیزشوندگى به وسیله ى برامدگى هاى میکروسکوپى، به شکل شگفت آورى پرتناقض است. او مى گوید: «من دیده بودم که در برامدگى ها و فرورفتگى هاى پیش بند مادرم، آلودگى و چرک جمع مى شود و براى تمیز نگه داشتن اشیا باید این برامدگى هاى جذب کننده ى آلودگى را هموار کرد؛ اما بررسى هاى عمیق بر روى این نوع نیلوفر نشان داد که این مطلب کاملاً درست نیست
ایجاد یک سطح ابرآب گریز بر روى یک شىء با استفاده از اثر نیلوفر آبى آسان نیست. خصوصیت یک ماده ى آب گریز ذاتاً دافعه است؛ اما باید این سطح را که دافعِ همه چیز است، بر روى این شىء چسباند و به آن متصل کرد. با این حال، در اوایل دهه ى نود، بارتلات « قاشق عسل »  را ابداع نموده بود.  این قاشق داراى یک سطح سیلیکونى زبر (داراى برامدگى هاى میکروسکوپى( بود و به عسل اجازه مى داد تا بدون اینکه چیزى در قاشق بماند، از آن جدا شود. سرانجام این محصول برخى از شرکت هاى شیمیایى بزرگ را متقاعد کرد که این راهکار، ارزشمند به شمار مى رود و توان تحقیقاتى آنها به زودى راه هاى بیشترى را براى به کارگیرى این اثر خواهد یافت . تاکنون مهم ترین کاربرد این محصول، رنگ نماى خارجى StoLotusan براى ساختمان هاست که شرکت چندملیتى آلمانى استو اى جى در سال 1999 آن را معرفى کرد و یک موفقیت در  بزرگ بود «اثر نیلوفر آبى» هم اکنون در  بزرگ بود آلمان در عرصه ى ابزارهاى خانگى شناخته شده است.  در اکتبر سال گذشته، نشریه ى  Wirtschaftswocheآن را به عنوان یکى از 50  اختراع برتر سال هاى اخیر در این کشور معرفى کرد

برآمدگى هاى میکروسکوپى بر روى برگ یک نیلوفر آبى، سطح مومسان آن را به سطحى ابرآب گریز تبدیل مى کند که به شدت دافع آب است. قطرات باران به آسانى در سراسر چنین سطحى غلتیده، هر گونه آلودگى را حذف مى کند.محققان مواد مصنوعى خودتمیزشونده اى را تولید کرده اند که « اثر نیلوفر آبى‏» هستند. این در حالى برخى از آنها مبتنى بر است که دیگران، از خصوصیت متقابل یعنى ابرآب دوستى و واکنش هاى شیمیایى کاتالیستى بهره مى گیرند.محصولات آینده ممکن است دو ویژگى آ بدوستى و آ بگریزى را با یکدیگر ترکیب کنند و یا از موادى با قابلیت کلیدزنى استفاده کنند و به این شکل جریان مایعات را در اجزاى میکروسیالى کنترل کنند.ویلیام بارتلات (کاشف و توسعه دهنده اثر نیلوفر آبى از دانشگاه بُن آلمان، چشم اندازى از یک شهر منهتن خودتمیزشونده را مطرح نموده است که در آن یک باران کوچک، پنجره ها و دیوارهاى آسمان خراش ها را همانند یک نیلوفر آبى کاملاً تمیز مى کند.  در جایى دیگر، وى چادرها و سایبان هایى را معرفى مى کند که با استفاده از بافت هاى جدید و بدون مداخله ى انسان، تمیز و بدون لک باقى مى‏‏مانند.  البته او تنها شخصى نیست که چنین چشم اندازهایى را مبتنى بر به کارگیرى اشیاى خودتمیزشونده )که به ندرت نیاز به شستشو دارند( در آینده مطرح مى کند؛ در ژاپن فناورى هایى براى توسعه سطوح خودگندزدا و ضد عفونى کننده براى حمام ها و بیمارستان ها وجود دارد.  میخاییل رابنر و رابرت کوهن از مؤسسه ى فناورى ماساچوست، فناورى هاى مشابهى را در ذهن خود مجسم مى کنند که آینه هاى حمام ها را تمیز و بدون بخار نگه داشته، مى توانند آزمایشگاه هاى روى یک تراشه میکروسیالى را کنترل کنند.  در چنین سیستم هایى سیالات از خلال معبرهاى میکروسکوپى عبور مى کنند . هم اکنون ما پیراهن ها، بلوزها، دامن ها و شلوارهایى را در اختیار داریم که سس گوجه فرنگى، خردل و قهوه را از خود دور مى کنند.  یک انقلاب در زمینه سطوح خودتمیزشونده در راه است

شیشه‌های خودتمیزشونده آب‌گریز

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی محصولات و فراورده های نفتی در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی محصولات و فراورده های نفتی در word دارای 193 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی محصولات و فراورده های نفتی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود بررسی محصولات و فراورده های نفتی در word
  
دیباچه    
فصل اول مطالعه اولیه نفت قبل از پالایش    
مقدمه    
روشهای مطالعه کروژن    
دیاژنز کروژن    
مراحل تشکیل کروژن    
مرحله دیاژنز    
تاثیر مرحله دیاژنز در بوجود آمدن هیدروکربنها:    
مرحله کاتاژنز    
تاثیر مرحله کاتاژنز در بوجود آمدن هیدروکربنها:    
مرحله متاژنز    
مواد آلی تشکیل دهنده شیلهای نفتی    
محیطهای رسوبی شیلهای نفتی    
مهاجرت اولیه و ثانویه نفت    
مهاجرت ثانویه نفت    
ویژگیهای زمین شناسی در مهاجرت و تمرکز هیدروکربورها    
نقش سطح تماس آب و نفت در مهاجرت نفت    
اکتشاف نفت    
حفاری ضربهای    
بهره برداری از نفت    
حمل مواد نفتی    
انتقال فرآورده‌های نفتی    
جدول 8-1:كاركرد وسایل حمل فرآورده‌های نفتی طی سال‌های 81-1377 (میلیون تن بر كیلومتر)    
انتقال نفت خام    
میادین و ذخایر نفتی و گازی ایران    
خواص فیزیکی نفت خام    
ویسکوزیته    
ترکیبات مولکولی نفت خام    
هیدروکربنها (Hydrocarbons)    
جدول 15-1: مصرف فرآورده‌های عمده نفتی طی سالهای 81-1375    
فصل دوم پالایش نفت    
پالایش نفت    
عوامل تغییر كننده در مخلوط‌های دو تایی    
تفكیك SEPARATION    
برج‌های مورد استفاده در صنعت نفت    
انواع برجها:    
برج تقطیر اتمسفریك Atmospheric coloumn:    
فرآورده‌های برج تقطیر    
تصفیه كروزن (نفت چراغ) بوسیله انیدرید سولفوری مایع    
شكل 21-2: تاسیسات یك واحد تقطیر نفت خام    
شكل 22-2: واحد بهره‌برداری نفت و گاز    
شكل 23-2: لایه شكافی    
فصل سوم تولید و تصفیه برش‌های نفتی    
مقدمه    
اتردوپترول كه قبل از 60 درجه سانتی گراد     
اسانس كه قبل از 200 درجه سانتی گراد .    
كروزن یا نفت لامپا كه قبل از 290 درجه سانتی گراد .    
گازوئیل یا نفت گاز كه قبل از 350 درجه سانتی گراد .    
عاری نمودن نفت خام از آب    
دكانتاسیون    
شكل 3-3: دستگاه تهیه روغن    
در جه حرارت تقطیر    
مقدار درصد    
اسانس    
نفت (كروزون)    
گازوئیل    
مواد باقی مانده (مازوت ها)     
شكل 22-3: شمای یك واحد تقطیر دو ستونه    
تصفیه برش‌های سبك    
رده بندی فرآورده‌ها    
كنترل مواد حاصله و تنظیم كار دستگاهها    
فصل چهارم    
تبدیل مواد نفتی    
كراكینگ    
كراكینگ حرارتی (شكست حرارتی)    
مكانیسم در كراكینگ حرارتی:    
كراكینگ با بخار آب    Steam cracking    
عوامل موثر در كراكینگ حرارتی    
جدول 8-4: كراكینگ n – تتراكوزان    
جدول 11-4: كراكینگ دودسیل بنزن (2/18 h/g) كوره پوشش دار    
جدول 12-4: كراكینگ پارافیل (درصد تبدیل = 100% )    
جدول 14-4: كراكینگ پارافیل (كوره پوشش دار) درصد تبدیل=100%    
كاتالیتیك كراكینگ Catalytic cracking    
هیدروكراكینگ    
روش‌های رفرمینگ    
پلی نریزاسیون    
روش‌های سنتزی    
اثر كاتالیزور در سرعت واكنش    
روش‌های صنعتی    
واكنش‌های اختصاصی    
ج – پلی مریزاسیون    
فصل پنجم روشهای تبدیل كاتالیتیكی در صنایع نفت    
كراكینگ باگاز هیدروژن در مجاورت كاتالیست    
كاتالیتیك ریفرمینگ Catalytic Reforming    
اثر متغییرها در عملیات كاتالیتیك ریفرمینگ    
روشهای سنتزی تهیه بنزین    
عوامل مؤثر ر واكنش آلكیلاسیون    
روش‌های صنعتی آلكیلاسیون    
روشهای صنعتی پلی مریزاسیون    
روش‌های عملی با استفاده از اسد سولفوریك    
روشهای صنعتی ایزومریزاسیون    
روغن سازی    
كارخانه روغن سازی پالایشگاه تهران    
فصل ششم    
فرآورده‌های مهم نفتی    
گازهای نفتی یا محصولات فرار نفتی    
محصولات سبك    
نفتا و حلالها    
نفت سفید    
سوخت جت    
نفت گاز    
روغن‌ها    
نفت كوره یا مازوت    
قیر یا آسفالت:    
كك    
محصولات ویژه:    
مراجع:    

دیباچه
نفت خام مایعی است غلیظ به رنگ سیاه یا قهوه‌ای تیره که اساساً از هیدروکربن‌ها تشکیل شده است. در مورد منشاء نفت به دو نظریهء معدنی و آلی می‌رسیم. نظریهء منشاء معدنی نفت: که در سال 1886 توسط برتلو داده شد اینک رد شده است. همچنین در سالهای 1889( مندلیوف) نظریهء برتلو را تایید کرد و پس از ان در سال1901 سا باتیه و ساندرنس نظریهء منشاء معدنی بودن نفت را تایید کردند
نظریهء منشاء آلی:
امروزه می‌توان گفت که نظریهء منشاءآلی نفت برای نفت خام سبک به هر نظریه دیگری قابل قبول تر است این نظریه به دلایل زیر متکی است:
1- نفت خام همیشه در لایهای رسوبی یافت می‌شود که همواره مقدار زیادی از مواد آلی نیز در این لایها وجود دارند.
2- نفت خام محتوی ماده ای به نام پور فیرین می‌باشد. این ماده فقط در عامل سرخی خون (هِمین) حیوانات و نیز در سبزینهء گیاهان وجود دارد.
3- اکثر نفت‌های خام خاصیت چر خش سطح پلاریزاسیون نور را دارند. این خاصیت مربوط به وجود کلسترول است با منشاء حیوانی یا گیاهی.
به نظر می‌رسد که موجودات بسیار کوچک و بیشماری که در دریا‌ها و مرداب‌ها زندگی می‌کنندو پلانگتون (فیتو پلانگتون و زئوپلانگتون‌ها) نامیده می‌شوند منشاء آلی نفت می‌باشند. توزیع پلانکتون‌ها در سطح دریا یکنواخت نیست. این موجودات در قسمت بالای آب دریا (عمق 50 تا 100 متری) که اشعهء خورشید نفوذ می‌کند و نیز در مجاورت سواحل متمرکزند. تولید مثل این موجودات بسیار زیاد است و پس از نابودی در کف دریا سوب می‌دهند. البته پلانکتون‌ها تنها منبع مواد آلی نیستند. آب رود خانه‌هایی که به دریا میریزند حاوی مقداری مواد هیو میک است که ترکیبشان نزدیک به هیدرو کربنها است.
 نفت خام
بسیاری از دانشمندان عقیده دارند که نفت از باقیمانده موجودات ریز و گیاهانی که صدها میلیون سال پیش در دریاها می‌زیسته اند به وجود آمده است. زمانی که آنان مرده اند، بدن آنان در کف دریا، بین رسوبات دریا محصور شده است. بعد از میلیونها سال، گرما و فشار آنها را به نفت و گاز تبدیل کرده است. نفت و گاز معمولاً همراه با هم در پوسته زمین یافت می‌شوند و برای به دست آوردن آنها نیاز به حفاری در پوسته زمین است. در نمودار زیر دوره زمانی شکل گیری نفت خام نمایش داده شده است.
نفت خام و گاز در اعماق زمین، بین چین خوردگیها و سنگهایی که دارای خلل و فرج است یافت می‌شود. اما ترکیبات نفت خام چیست؟ نفت خام مخلوطی از هیدروکربنهای مختلف است از هیدروکربنهای سبک C1 تا هیدروکربن‌های سنگین. همچنین شامل بعضی از نمکها، فلزات و غیره می‌باشد. اگر هر هیدروکربن را به وسیله یک توپ با اندازه مشخص نشان دهیم، شکل زیر بیانگر ترکیبات نفت خام است:
همانطور که در شکل مشخص است، نفت خام مشتمل بر انواع هیدروکربن‌ها می‌باشد. به علاوه ترکیبات دیگری به رنگهای آبی و زرد نیز دیده می‌شود که نمکها و سایر ناخالصی‌ها می‌باشند.
مواد آلی موجود در رسوبها حاوی 15-30% اکسیژن و 10-7% هیدروژن میباشند در حالی که مواد نفتی حد اکثر 4% اکسیژن و15-11% هیدروژن دارند. بنا بر این تبدیل مواد آلی به هیدرو کربن‌ها یک پدیده احیا است که به کمک باکتری‌های غیر هوازی مو جود در اعماق آبها صورت می‌گرد. بدین ترتیب مواد آلی طی یک رشته واکنش‌های فساد- تجزیه مولکولی- تراکم وپلیمری شدن به ماده هیدرو کربنی بیار غلیظ به نام کروژن تبدیل میشود. مجموعه این تغییر وتبدیلها را دگرگونی دیا ژنتیک می‌نامند. این دگر گونی از لایه‌های یک متری آغاز شده و تا اعماق هزار کیلو متری ادامه میابد و مدت ان نیز 5 تا 10 هزار سال است.
با ادامه رسوب گزاری عمق لایه‌ها نیز زیاد می‌شود و در نتیجه فشار ودما افزایش میابد. تحت چنین شرایطی
t>100c, p>1000atm کروژن در اثر تجزیه حرارتی به هیدرو کربن‌های مایع سبکتر تبدیل میگردد وبا ادامه رسوب گذاری، مقداری از این هیدرو کربنها در اثر شکست تبدیل به هیدرو کربن‌های سبک و گاز متان می‌شوند.
شکوفایی فصلی یا سالیانه جلبک‌های پلانکتونیک، غالبا به عنوان بوجود آورنده لامیناسیون ریتمیک در نظر گرفته‌ می‌شود. همانند تشکیل زغال، شرایط هوازی برای ممانعت از اکسیداسیون مواد آلی و احیا تجزیه باکتریائی مورد نیاز است. بنابراین بیشتر شیلهای نفتی در توده‌های آبی لایه‌لایه در جایی که آبهای سطحی اکسیژن‌دار اجازه رشد پلانکتونها و آبهای احیایی کف اجازه حفظ شدن مواد آلی را می‌دهد، تشکیل می‌شوند.

فصل اولمطالعه اولیه نفت قبل از پالایش
مقدمه
کروژنها مواد آلی رسوبی شکننده‌ای هستند که در حلالهای مواد آلی غیرمحلول هستند و دارای ساختمان پلمری می‌باشند. مواد آلی شکننده‌ای که در حلالهای آلی محلول باشند، بیتومن نامیده می‌شوند. ولی کروژن‌ها را می‌توان توسط اسیدهایی مانند HCL و HF از سنگهای رسوبی باز پس گرفت. همچنین ممکن است توسط روش دانسیته و استفاده از مایعات سنگین بتوان کروژن را جدا ساخت. چون کروژن نسبت به کانیهای دیگر سبک بوده و وزن مخصوص کمتری دارد.
روشهای مطالعه کروژن
تمرکز کروژن بوجود آمده را می‌توان با میکروسکوپهای با نور عبوری یا انعکاسی مورد بررسی قرار داد و هویت بیولوژیکی و منشا و نحوه بوجود آمدن اولیه آنها را مطالعه نمود. همچنین با استفاده از میکروسکوپهای با نور ماورای بنفش و مشاهده کردن رنگهای فلورسانس، اجزا اصلی تشکیل دهنده کروژنها را مشخص ساخت و از اسپکتروسکوپهای مادون قرمز نیز جهت بررسی ترکیب شیمیایی و ساختمانی کروژنها کمک گرفت.
تجزیه کروژن
مولکولهای بزرگ و پیچیده کروژن به سختی قابل تجزیه بوده ولی در اثرحرارت دادن در اتمسفر به ذرات کوچکتری شکسته می‌شوند که بعدا آنها را می‌توان توسط دستگاههای کروماتوگرافی گازی و اسپکترومترهای جرمی تجزیه نمود.
تغییرشکل کروژن‌های مدفون در اثر افزایش حرارت
تبدیل کروژنها به نفت و گاز فرایندی است که به درجه حرارت بالایی نیازمند است. برای شروع تبدیل مواد حیوانی و گیاهی آلی به هیدروکربنها درزیرفشار 1-2 کیلومتر رسوب، حرارتی درحدود 70-50 درجه سانتیگراد لازم است. درجه حرارت نهایی برای این تبدیل که بلوغ یا مچوراسیطون نامیده می‌شود. حتی به بیش از 150 درجه سانتیگراد می‌رسد. لازم به ذکر است که در نواحی با گرادیان زمین گرمایی بیشتر، به عنوان مثال نواحی با جریان حرارتی بالا، امکان دارد مواد آلی درعمق کمتری به درجه بلوغ (مچوریتی) برسند.
تاثیر فشار بر ساختمان کروژنها
با افزایش حرارت در اثر افزایش بار رسوبی فوقانی عاملهای باندی C- C مولکولهای آلی موجود در کروژن شکسته می‌شوند و گاز نیز در این مرحله تشکیل می‌شود. بنابراین با بالا رفتن حرارت همگام با افزایش فشار، باندهای C- C بیشتری در کروژن و مولکولهای هیدروکربنی که قبلا تشکیل شده بودند، شکسته می‌شود. این شکستگی راهنمایی برای تشکیل هیدروکربنهای سبک تر، از زنجیره‌های هیدروکربنی طویل و از کروژن است. جدا شدن متان و دیگر هیدروکربنها سبب می‌شود که کروژن باقیمانده نسبتا از کربن غنی شود. زیرا در آغاز، کروژنهای تیپ 1و 2 نسبت H/C برابر 1. 7 و 1. 3 دارند.
دیاژنز کروژن
شروع دیاژنز با درجه حرارت 70-60 صورت می‌گیرد و ازدیاد درجه حرارت تا زمانی که نسبت H/C=0 6 و نسبت O/C=0.1 باشد تا حدود 150 درجه سانتیگراد ادامه می‌یابد. در درجه حرارتهای بیشتر تمام زنجیره‌های هیدروکربنی طویل تقریبا شکسته می‌شوند و بنابراین باقیمانده آن بطور کلی تنها از گاز متان (گازخشک) می‌باشد و ترکیب کروژن تدریجا به سمت کربن خالص میل خواهدکرد. (H/C=0).
محاسبه مچوریتی
محاسبه مچوریتی (به بلوغ رسیدن) سنگ مادر برای پیشگویی اینکه چه سنگهای مادری برای توید نفت بقدر کافی رسیده هستند و همچنین جهت محاسبه کامپیوتری و طرح ریزی بکار می‌رود که اینها یک قسمت مهم از آنالیز حوضه برای اکتشافات نفت می‌باشند و مهمترین بهره از این محاسبات تعیین تاریخچه فرونشینی است که از ثبت چینه شناسی و تخمین گرادیان زمین گرمایی مشتق می‌شود. بنابراین تاریخچه فرونشینی تابعی از زمان زمین شناسی می‌باشد.
انواع کروژن
بطور کلی سه نوع کروژن قابل تشخیص است. وجه تمایز این سه نوع کروژن به نوع ماده آلی تشکیل دهنده و ترکیب شیمیایی آن بستگی دارد.
کروژن نوع اول:
این نوع کروژن دارای منشا جلبکی بوده و نسبت هیدروژن به کربن موجود در آن از سایر کروژنها بیشتر می‌باشد نسبت هیدروژن به کربن حدود 2/1 تا 1. 7 است.
?    کروژن نوع دوم:
کروژن نوع دوم یا لیپتینیک‌ها نوع حد واسط کروژن محسوب می‌شود. نسبیت هیدروژن به کربن نوع دوم، بیش از 1 می‌باشد. قطعات سر شده جلبکی و مواد مشتق شده از فیتو پلانکتونها و زئوپلانکتونها متشکلین اصلی (کروژن ساپروپل) کروژن نوع دوم است.
?    کروژن نوع سوم:
کروژن نوع سوم یا هومیک دارای نسبت هیدروژن به کربن کمتر از 84 % می‌باشد. کروژن نوع سوم از لیگنیت و قطعات چوبی گیاهان که در خشکی تولید می‌شود به وجود می‌آید.

مراحل تشکیل کروژن
مواد آلی راسب شده در حوضه‌های رسوبی با گذشت زمان در لابه‌لای رسوبات دفن می‌شود. ازدیاد عمق دفن‌شدگی با افزایش فشار و دمای محیط ارتباط مستقیم دارد. تی‌سوت (1977) تحولات مواد آلی در مقابل افزایش عمق را تحت سه مرحله به شرح زیر تشریح می‌کند:
مرحله دیاژنز
تحولات مواد آلی در مرحله دیاژنز در بخشهای کم عمق‌تر زیر زمین و تحت دما و فشار متعارف انجام می‌شود. این تحولات شامل تخریب بیولوژیکی توسط باکتریها و فعل و انفعالات غیر حیاتی می‌باشد. متان، دی‌اکسید کربن و آب از ماده آلی جدا شده و مابقی به صورت ترکیب پیچیده هیدروکربوری تحت عنوان کروژن باقی می‌ماند. در مرحله دیاژنز محتویات اکسیژن ماده آلی کاسته می‌شود ولی نسبت هیدروژن به کربن ماده‌ آلی کم و بیش بدون تغییر باقی می‌ماند.
تاثیر مرحله دیاژنز در بوجود آمدن هیدروکربنها:
در اوائل مرحله دیاژنز مقداری از مواد جامد از قبیل خرده فسیلها و یا کانیهای کوارتز و کربنات کلسیم و …، ابتدا حل شده بعدا از آب روزنه‌ای اشباع گشته، سپس به همراه سولفورهای آهن – سرب و روی و مس و غیره دوباره رسوب می‌کنند. در این مرحله مواد آلی نیز به سوی تعادل می‌روند. یعنی اول در اثر فعالیت باکتریها مواد آلی متلاشی شده و بعدا همزمان با سخت شدن رسوبات (سنگ شدگی) این مواد نیز پلیمریزه شده و مولکولهای بزرگتری را تشکیل داده سپس به تعادل می‌رسند که در این حالت تعادل آنها را کروژن می‌نامند.
مرحله کاتاژنز
تحولات مواد آلی در مرحله کاتاژنز در عمق بیشتر تحت دمای زیادتر صورت می‌گیرد. جدایش مواد نفتی از کروژن در مرحله کاتتاژنز به وقوع می‌پیوندد. در ابتدا نفت و سپس گاز طبیعی از کروژن مشتق می‌شود. نسبت هیدروژن به کربن ماده آلی کاهش یافته ولی در مقدار اکسیژن به کربن تغییر عمده‌ای صورت نمی‌گیرد.
تاثیر مرحله کاتاژنز در بوجود آمدن هیدروکربنها:
در این مرحله مواد آلی تغییرات زیادی پیدا می‌کنند و حین تغییر وضع مداوم مولکولی در کروژنها در ابتدا نفتهای سنگین، بعدا نفتهای سبک و در آخر گازهای مرطوب تولید می‌شوند. در آخر مرحله کاتاژنز تقریبا تمامی شاخه‌های زنجیری هیدروکربنها از مولکول کروژن جدا شده و مواد آلی باقیمانده در مقایسه با زغال سنگها از نظر درجه بلوغ، شبیه به آنتراسیت بوده و ضریب انعکاسی بیش از 2% دارند.
مرحله متاژنز
تحولات ماده آلی در مرحله متاژنز تحت دما و فشار بالاتر نسبت به مراحل قبلی انجام می‌شود. بقایای هیدروکربن بخصوص متان از ماده آلی جدا می‌شود. نسبت هیدروژن به کربن کاهش یافته، به نحوی که در نهایت کربن به صورت گرافیت باقی خواهد ماند. تخلخل و تراوایی سنگ در این مرحله به حد قابل چشم پوشی می‌رسد.
?    تاثیر مرحله متاژنز در بوجود آمدن هیدروکربنها:
در مرحله متاژنز و متامورنیسم رسوبات در عمق بیشتر و تحت تاثیر حرارت و فشار بیش از حد قرار دارند. در این مرحله کانی‌های رسی، آب خودشان را از دست داده و در نتیجه تبلور مجدد در بافت اصلی سنگ تغییرات بوجود می‌آید. در این مرحله کروژن باقی مانده (موادآلی باقی مانده) تبدیل به متان و کربن باقیمانده می‌شود. این مواد را می‌توان قابل قیاس با تبدیل زغال سنگ به آنتراسیت دانست که ضریب انعکاسشان تا 4% می‌رسد. بالاخره در آخراین مرحله باقیمانده مواد آلی که به صورت کربن باقی مانده در آمده بود، تبدیل به گرافیت می‌شود.
مواد آلی تشکیل دهنده شیل‌های نفتی
?    بیشتر مواد آلی در شیلهای نفتی، بقایای جلبک و اسپورهای جلبکی فراوانند. بنابراین، فرض بر این است که بیشتر مواد آلی دارای منشا جلبکی باشند. خرده‌های دانه ریز گیاهان کاملتر و مگااسپورها نیز ممکن است یک جز تشکیل دهنده مهم باشند. شکل تیپیک رسوبی در بسیاری از شیلهای نفتی وجود لامیناسیون مشخص، در مقیاس میلیمتر، تناوبی از لامینه‌های آواری و آلی می‌باشد. .
 نوع کروژن در شیل‌های نفتی
کروژن در شیلهای نفتی عمدتا از نوع I است که دارای نسبت بالای H/C و نسبت پایین O/C است و عمدتا از مواد جلبکی لیپید چربیها و اسیدهای چرب سرچشمه گرفته است، تا اینکه از کربوهیدراتها، لیگینها یا صمغها باشد. برخی از کروژنها در شیلهای نفتی، ممکن است از نوع II باشد که از خرده‌های گیاهان آوندی تشکیل شده‌اند. برخی فلزات، نظیر وانادیوم، نیکل، اورانیوم و مولیبدنیوم در شیلهای نفتی فراوانند که با کروژن مخلوط شده‌ یا اینکه به صورت کلات در کروژن هستند.
محیط‌های رسوبی شیل‌های نفتی
شیلهای نفتی، در محیطهای دریاچه‌ای و دریایی رسوب کرده‌اند. شیلهای نفتی در سازند گرین ریور ائوسن حاوی دولومیت و کلسیت بیشتری بوده و به صورت لامینه‌ها یا واروهای ریتمیک هستند. اگر چه قبلا به منشا آبهای نسبتا عمیق نسبت داده می‌شد، ولیکن در حال حاضر، تصور بر این است که رسوبگذاری در دریاچه‌های موقتی، نسبتا کم عمق که اغلب در معرض خشک شدگی قرار گرفته‌اند، صورت گرفته باشد. سیکلهای کوچک مقیاس شیلهای نفتی که به طرف بالا به تبخیری‌ها تبدیل می‌شود منعکس کننده گسترش مداوم یک دریاچه لایه‌لایه غیرشور، به یک دریاچه شور می‌باشد.
شیل نفتی تشکیل شده از یک گونه منفرد جلبکی در چندین افق در کربونیفر تحتانی دره میدلند در اسکاتلند دریافت می‌شود. این افق‌ها، در دریاچه‌های آب شیرین در یک کمپلکس دلتایی که زغالهای هومیکی نیز گسترش دارند، یافت می‌شود. چون جلبکهای پلانکتونیک، منشا اصلی مواد آلی هستند و اینها دارای یک تاریخچه زمین شناسی طولانی هستند، لذا شیلهای نفتی در کامبرین یافت می‌شوند. برای مثال، شیل ناساج در میشیگان و وسیکانسین سنی در حدود 1100 میلیون سال دارد.
اهمیت شیل‌های نفتی از نظر اقتصادی
در حال حاضر، توجه نسبتا زیادی به شیلهای نفتی می‌شود چون آنها یک منشا سوخت فسیلی هستند و ممکن است به جایگزینی ذخایر نفتی که انتظار اتمام آن می‌رود، کمک کند. رسوبات گسترده‌ای از شیلهای نفتی در روسیه، چین و برزیل یافت می‌شود و رسوبات با عیار پایین که ممکن است از نظر اقتصادی باارزش شود در تعداد زیادی از کشورهای دیگر جهان یافت می‌شود. شیلهای نفتی همچنین پتانسیل سنگهای مولد نفت هستند.
علائم و شواهد مهاجرت هیدروکربورها
•    مواد آلی موجود در منافذ مرتبط سنگهای سطحی زمین، اکسید شده و فاسد می‌شود. بنابراین، لازمه حفظ مواد نفتی در مخزن به دنبال افزایش عمق و ازدیاد دمای مخزن می‌باشد.
•    بخش بسیار کوچکی از مواد ارگانیکی سنگهای منشا به نفت و گاز تبدیل می‌شود. مقدار نفت به صورت جازا بسیار ناچیز است. به همین دلیل تشکیل مخزن دارای ذخیره قابل ملاحظه هیدروکربور در سنگ منشا غیر ممکن به نظر می‌رسد.
•    نفت و گاز بطور کلی همراه آب در منافذ سنگ مخزن تجمع می‌یابد. به همین دلیل، وجود نفت و گاز در منافذ و شکستگیها همزمان با دفن شدگی مخزن در صورت گرفته است.
•    نفت و گاز در بالاترین نقطه مخزن تجمع و تمرکز یافته که خود تاثیری بر حرکت نفت به سمت بالا و یا در جهات عرضی می‌باشد.
•    نفت و گاز و آب بر اساس وزن مخصوص نسبت به یکدیگر در مخزن قرار می‌گیرد. نحوه قرار گرفتن گاز، نفت و آب حاکی از حرکت آنها در داخل مخزن است.

مهاجرت اولیه و ثانویه نفت
منظور از مهاجرت اولیه، جز بیش مواد هیدر و کربنی از سنگ منشا بصورت محلول در آب، ملکول آزاد، جذب در مواد ارگانیکی یا غیر ارگانیکی و یا تلفیقی از آنها می‌باشد. هیدروکربورها ضمن انتقال اولیه بایستی از سنگ منشا، آزاد شده تا بتوانند حرکت کنند. به هرحال، جدایش مواد ارگانیکی قابل حل از سنگ منشا، مکانیسم اصلی انتقال اولیه را بوجود می‌آورد. مقدار از این تولید در واحد حجم بسیار کم است. دما و فشار با ازدیاد عمق و دفن سنگها افزایش پیدا می‌کند.
این عمل سبب کاهش مقدار غلظت سنگهای قابل انعطاف شده و به نحوی که در نهایت منجر به خروج مقدار زیادی از مایع درون خلل سنگ می‌شود. سنگهای دانه ریز مانند رسها بیشترین فشار را متحمل می‌شود. مایع محتوی این سنگهای تحت فشار به طرف بالا صعود می‌کند. به همین دلیل افزایش فشار می‌توانند سر آغاز حرکت صعودی سیالات محسوب شود. مطالعه‌ای که بر قابلیت انحلال پذیری هیدروکربورها در آب سازند صورت گرفته حاکی از کاهش قابلیت انحلال قابلیت انحلال هیدروکربورها ضمن افزایش اندازه ملکولی آن می‌باشد. افزایش دما قابلیت حل هیدروکربور در آب را افزایش می‌دهد.
قابلیت انحلال هیدروکربورهای سنگینتر با کاهش دما کم می‌شود. بنابراین هیدروکربورها بر اثر کاهش دما به تدریج از محلول اشباع شده خارج می‌شود. این رهایی در هر سنگی که دمایی کمتر از دمای قبلی خود داشته باشد می‌تواند صورت گیرد. نتیجه آزاد شدن هیدروکربور، راه یابی آن به مسیر اصلی جریان است. آزاد سازی نفت، ناشی در کاهش دما، در هر حال، تنها مقدار کمی نفت از سنگهای ضخیم لایه، می‌تواند از آب عبور جدا شود.
مهاجرت ثانویه نفت
تمرکز مواد آلی و هیدروکربورها و یا واحد حجم سنگ بسیار محدود است و حرکت آن مواد نسبت به سنگ مخزن نیز به آهستگی صورت می‌گیرد. مولکولهای هیدروکربور آزاد شده و یا بخشهای کوچک نفتی در حال ورود به سنگ مخزن اصولا کوچکتر از معبر سنگ بود و استفاده از نیروی ارشمیدس، نیروی موئین، نیروی هیدرودینامیکی، تراوایی موثر و در صد اشباع آب سنگ مخزن به بخش بالاتر مخزن انتقال پیدا می‌کند. حرکت صعودی هیدروکربور در مخزن منوط به جابجایی دیگر ملکولهای هیدروکربور بوده با این که بوسیله جریان آب صورت می‌گیرد.
ورود هیدروکربور به مخزن تداوم حرکت صعودی آن را تامین می‌کند. نفت و گاز شناور در آب با استفاده از نیروهای ارشمیدس و هیدرودینامیکی به سمت قله تاقدیس حرکت می‌کند. تمرکز نفت و گاز در قله تاقدیس مقاومت آن دو را در مقابل جریان افزایش می‌دهد. آب به ناچار در جهت شیب جریان به حرکت خود ادامه می‌دهد. حضور جریان قوی آب و وجود اختلاف فشار، سبب کج شدگی سطح آب و نفت می‌شود. تداوم فشار هیدرودینامیکی ممکن است باعث جدایش مخازن از یکدیگر شده و تغییر کلی در تعادل مخزن را ایجاد کند. مخزن در شرایطی تشکیل می‌شود که نفت و گاز در جهت مخالف نیروی هیدرودینامیکی به طرف بالا حرکت کرده و در ناحیه رخساره‌ای، نیروی هیدرودینامیکی و نیروی موئین بر نیروی ارشمیدس غلبه کند. بطور طبیعی در ناحیه تغییر رخساره‌ای مقدار تخلخل و تراوایی سنگ به سمت بالا کاهش یافته است.
نفت از منافذ ریز یا معابری که بر اثر صعود نفت خام از لابه‌لای رسوبات آغشته به آب ایجاد شده است به سمت بالا حرکت می‌کند. حرکت صعود کننده نفت تا زمانی که نیروی ارشمیدس نفت خام، بر فشار موئین بین خلل برتر باشد تداوم پیدا می‌کند. نفت و گاز خارج شده از سنگ منشا ابتدا در مرز بین سنگ منشا و مخزن تجمع پیدا می‌کند. حرکت صعود کننده نفت خام و گاز به دنبال تجمع آنها و افزایش فشار جابجایی به صورت رشته‌های باریک به سمت بالای سنگ مخزن آغاز می‌شود. تجمع هیدروکربور در سنگ مخزن پس از رسیدن هیدروکربورهای رشته مانند به بخش فوقانی سنگ مخزن شروع می‌شود.
ویژگیهای زمین شناسی در مهاجرت و تمرکز هیدروکربورها
این ویژگیها با توجه به شناخت نواحی هیدروکربوردار به شرح زیر است:
1.    آب اطراف مخزن نفت را فرا گرفته است. به همین دلیل مشکلات نفت به هیدرولوژی، فشار سیال و حرکت آب بستگی دارد. حرکت آب به سمت ناحیه کم فشار بوده و مقدار حرکت به پتانسیل بالا و قدرت جریان در سازند آبدار بستگی دارد.
2.    گاز و نفت هر دو نسبت به آب شناور بوده و همچنین نسبت به آب دارای وزن حجمی پایین‌تری می‌باشند. از آهکی تا سیلیس، منشا رسوبی سنگ، در صد تخلفل سنگ از 1 تا 40در صد و به تراوایی از 1 تا چندین میلی‌داری بستگی دارد.
3.    نفتگیرها ممکن است حاصل پدیده ساختمانی، چینه‌ای و یا تلفیقی از هر دو باشد. در شرایطی که اختلاف پتانسیل سیال وجود داشته باشد. احتمال ایجاد معبر و تمرکز فراهم می‌آید.
4.    اندازه و شکل میکروسکوپی خلل و پیچا پیچی معابر تراوا و خصوصیات سنگهای مخزن بطور کامل متغیر است. مهاجرت و تجمع در خلال معبر تراوا و محیط شیمیایی صورت می‌گیرد.
5.    حداقل زمان تشکیل، مهاجرت و تجمع نفت کمتر از 1 میلیون سال است.
6.    مرز فوقانی یا سقف مخازن کم و بیش غیر قابل نفوذ است.
7.    دمای مخازن نفت متغیر و از 50 تا 100 درجه سانتیگراد نوسان دارد.
8.    فشار مخازن متفاوت بوده و مقدار آن برحسب تاریخچه زمین شناسی متغیر می‌باشد.
نقش سطح تماس آب و نفت در مهاجرت نفت
سطح تماس آب و نفت در بسیاری از مخازن کج شدگی داشته و مقدار کج شدگی از یک متر تا دو متر و یا بیشتر در کیلومتر می‌باشد. بطور استثنا کج شدگی سطح آب و نفت تا 250 متر در کیلومتر نیز مشاهده شده است. کج شدگی سبب جابجایی نفت و گاز از یک سوی مخزن به طرف دیگر آن می‌شود. این امر از نظر توسعه و استخراج چنین مخازنی حائز اهمیت می‌باشد. در شرایطی که جابجایی تجمع نفت بسیار شدید باشد ذخیره نفتی از موضع واقعی خود، متد حرکت می‌کند. به نحوی که ممکن است ضمن صفر اولین چاه آثاری از وجود مخزن در محل دیده نشود.
زمین شناسی نفت
زمین شناسی نفت از دو کلمه Petroleum Geology تشکیل شده که اصطلاح پترولِِِیوم (روغن سنگ)، دو کلمه لاتین پترا، یعنی سنگ والیوم، یا روغن را شامل می‌شود و Geology هم که به معنی زمین شناسی می‌باشد.
نفت یا پترولیوم نوعی قیر و یا بیتومین است که به صورت مجموعه‌ای از هیدروکربورهای مختلف، به اشکال مایع و یا گاز در مخازن زیرزمینی وجود دارد. پترولیوم در شیمی و زمین شناسی، اصطلاحا به ترکیبات هیدروکربوره‌ای اطلاق می‌شود که توسط چاههای نفت از داخل زمین استخراج می‌شوند. شکل اصلی پترولیوم در داخل مخازن به صورت گاز است که به نام گاز طبیعی نامیده می‌شود بخشی از پترولیوم در شرایط متعارفی (15 درجه سانتیگراد و 760 میلیمتر فشار جیوه، به صورت مایع در آمده که به آن نفت خام می‌گویند و بخش دیگر به همان صورت گاز باقی می‌ماند.
 اکتشاف نفت
سابقه اکتشاف نفت در ایران به حدود 4000 سال پیش می‌رسد. ایرانیان باستان به عنوان مواد سوختی و قیراندود کردن کشتی‌ها، ساختمانها و پشت بامها از این مواد استفاده می‌کردند. نادر شاه در جنگ با سپاهیان هند قیر را آتش زد و مورد استفاده قرار داد. در بعضی از معابد ایران باستان برای افروختن آتش مقدس از گاز طبیعی استفاده شده و بر اساس یک گزارش تاریخی یک درویش در حوالی باکو چاه نفتی داشته که از فروش آن امرار معاش می‌کرده است.
عکسبرداری هوایی
اگر در منطقه‌ای به وجود نفت مشکوک شوند از آنجا عکسبرداری هوایی می‌کنند تا پستی و بلندیهای سطح زمین را دقیقا منعکس نمایند. آنگاه عکس را به صورت فتوموزائیک درآورده و با دستگاه استریوسکوپ مورد مطالعه قرار می‌دهند.

نقشه برداری عملی
برای گویا کردن عکسهای هوایی نقشه برداری از محل، توسط اکیپی صورت می‌گیرد. فواصل و اختلاف ارتفاع با دستگاه فاصله یاب یا تئودولیت تعیین می‌شود و بدین ترتیب نقطه به نقطه محل مورد نظر مطالعه می‌شود.
نقشه کشی
اطلاعات بدست آورده را بوسیله دستگاه پانتوگراف در اندازه‌های بزرگتر و یا کوچکتر رسم کرده و همراه با عکسهای هوایی نقشه پانتوگرافی که پستی و بلندیهای سطح زمین را نشان می‌دهد رسم می‌کنند.
آزمایش روی نمونه‌های سطحی
پس از نمونه برداری، آنها را شماره گذاری کرده و در کیسه‌های مخصوص به آزمایشگاه می‌فرستند. در آنجا بر روی یک شیشه مستطیل شکلی کمی چسب کانادا قرار داده و مقداری از خرده سنگهای دانه بندی شده را روی آن می‌چسبانند. سپس آنها را سائیده تا ضخامت آن 0. 2 میلیمتر گردد و نور بتواند از آن عبور کند. این نمونه‌ها را که اسلاید می‌گویند در زیر میکروسکوپ قرار داده تا از نظر زمین شناسی، نوع سنگ، فسیل شناسی، میکروفسیل شناسی و ساختار زمین مورد بررسی قرار گیرد.
رسم نقشه زمین شناسی
با در دست داشتن نتایجی که از روی نمونه‌های سطح زمین بدست آمده، عکسهای هوایی و نقشه‌های توپوگرافی، نقشه زمین شناسی سطح زمین را رسم می‌کنند. با داشتن خطوط میزان منحنی، بعد سوم یا ارتفاعات را هم روی آنها مشخص می‌کنند.
نقشه ساختمانی زیرزمینی
برای آگاهی نسبت به زیر زمین نیاز به روشهای غیر مستقیم است که یکی از آنها روشهای ژئوفیزیکی است. بوسیله این روشها شکل لایه‌های زیر زمین را مشخص کرده و می‌توان تا اعماق زیادی اکتشاف غیر مستقیم نمود.
 اصلاح ساختار و تقسیم فعالیت‌های بخش نفت در بنگاه‌های اقتصادی برای رشد كارآیی و بهره‌وری، تلاش در جهت توسعه میدان‌های نفت و گاز، بخصوص میدان‌های مشترك، تولید گاز برای افزایش جایگزینی آن با سوخت‌های مایع و تزریق در میادین نفتی به منظور جلوگیری از هرز رفتن ذخایر و افزایش بازیافت نهایی (تولید صیانتی) از اولویتی ویژه برخوردار است. زمینه اكتشاف هرچه بیشتر منابع نفت و گاز، به ویژه در خلیج فارس و دریای خزر فراهم آمده است كه با كشف میدان عظیم نفتی آزادگان و میدان گازی تابناك، ركورد بی‌سابقه‌ای در اكتشاف منابع نفت و گاز در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی به جا گذاشته شد.
مطالعه جامع مخازن نفتی و ارائه طرح مهندسی تولید بهینه از هر میدان كه منجر به بازیافت بیشتر نفت شود، از مهمترین فن‌آوری‌های بخش بالادستی نفت می‌باشد. در حال حاضر، از 76 میدان نفت و گاز فعال كشور بهره‌برداری می‌شود كه بایستی اطلاعات مختلف آن به‌روز شود. طی سالیان اخیر، بدلایل متعدد نظیر جنگ تحمیلی و غیره، مطالعه جدیدی به منظور به‌روز نمودن مطالعات انجام شده قبلی صورت نگرفته بود. از این‌رو، وزارت نفت با مشاركت شركت‌های داخلی و خارجی طرح مطالعه برخی از میادین نفتی را به منظور توسعه افزایش تولید و بازیافت نفت آغاز نموده است. در این راستا، مطالعه 28 میدان نفتی اكتشافی و فعال زیر به شركت‌های ایرانی و خارجی واگذار شده است. جدول (5-2) مشخصات میادین نفتی و گازی مورد مطالعه تا پایان سال 1381 را نشان می‌دهد. از میان میادین فوق، مطالعه جامع میدان نفتی منصوری (آسماری) تكمیل شده است. براساس این مطالعات، میزان نفت‌خام درجای این مخزن یك میلیارد بشكه بیش از نفت درجای اعلام شده قبلی است. همچنین، تا پایان سال 1381، بیش از 90 درصد مطالعه میادین مارون (بنگستان) و پارسی نیز به پایان رسیده و برآورد می‌شود نفت خام درجای اولیه میدان پارسی نیز به میزان 110 میلیون بشكه افزایش یابد.
علاوه بر طرح‌های فوق، مطالعه 28 میدان دیگر در مناطق نفت‌خیز جنوب، فلات قاره و مركزی با استفاده از مهندسین مشاور ایرانی در حال اجراست. همچنین، مطالعه 5 میدان در خشكی و 8 میدان در دریا نیز در قالب قراردادهای توسعه میادین به روش بیع متقابل در دست اجرا می‌باشد. جدول (6-2) اهداف تولید میادین نفتی در حال توسعه به روش بیع متقابل را نشان می‌دهد.
لازم به ذكر است كه در فاصله سال‌های 77ـ1367، آهنگ فعالیت‌های اكتشافی نسبت به سال‌های گذشته به تدریج سرعت گرفته و امكانات بیشتری به توسعه میادین تخصیص داده شد. جدول (7-2)، اكتشافات جدید میادین نفتی كشور در طی سال‌های 81-1377 را نشان می‌دهد. با توجه به این جدول، در سال 1381 سه میدان جدید نفتی با ذخیره نفت در جای اولیه برابر با 6/7 میلیارد بشكه، كشف و به مجموع میادین نفتی كشور افزوده شد كه حدود 5/14 درصد كل ذخایر كشف شده طی دوره 81-1377 محسوب می‌شود. بعد از یك سال ركود در بخش اكتشاف نفت، سال 1381 جزء بهترین سال‌های اكتشافی در این بخش محسوب می‌گردد.

جدول1-1: مطالعات میادین نفتی و گازی تا پایان سال 1381
نام میدان    نام سازند    نام مهندسین مشاور
منصوری    آسماری    پرآور ـ جی سی آ
پازنان        نفتكاو ـ تكنیكا
شادگان        نفتكاو ـ تكنیكا
كرنج        نفت كیش ـ اسپرول
پارسی        كاناز مشاور ـ هیدروسرچ
مارون        استات اویل ـ پژوهشگاه صنعت نفت
اهواز        استات اویل ـ پژوهشگاه صنعت نفت
پایدار        سین تف ـ پی آر و رینرتسن و پژوهشگاه صنعت نفت و پارس كانی
خشت        پترو فك ـ انگلیس و ائی. سی. ال و پتروفك ـ ایران و ج. تی. جی
بوشگان        پترو فك ـ انگلیس و ائی. سی. ال و پتروفك ـ ایران و ج. تی. جی
رگ سفید    آسماری + بنگستان    نفت كیش ـ اسپرول
گچساران        تهران انرژی ـ فرنلب
بی بی حكیمه        شركت نفت استات اویل ـ پژوهشگاه صنعت نفت
دانان        سین تف ـ پی آر و رینرتسن و پژوهشگاه صنعت نفت و پارس كانی
كوه كاكی        پترو فك ـ انگلیس و ائی. سی. ال و پتروفك ـ ایران و ج. تی. جی
مارون    بنگستان    شاره ژرف ـ ای سی ال
پایدار غرب        سین تف ـ پی آر و رینرتسن و پژوهشگاه صنعت نفت و پارس كانی
سركان        سین تف ـ پی آر و رینرتسن و پژوهشگاه صنعت نفت و پارس كانی
ماله كوه        سین تف ـ پی آر و رینرتسن و پژوهشگاه صنعت نفت و پارس كانی
دهلران    سروك    سین تف ـ پی آر و رینرتسن و پژوهشگاه صنعت نفت و پارس كانی
سروستان        پترو فك ـ انگلیس و ائی. سی. ال و پتروفك ـ ایران و ج. تی. جی
سعادت آباد        پترو فك ـ انگلیس و ائی. سی. ال و پتروفك ـ ایران و ج. تی. جی
شوروم        پترو فك ـ انگلیس و ائی. سی. ال و پتروفك ـ ایران و ج. تی. جی
كوه موند    جهرم ـ سروك    نفتكاو ـ تكنیكا ـ پتران ـ تروساتادیز
كوه ریگ    داریان    پترو فك ـ انگلیس و ائی. سی. ال و پتروفك ـ ایران و ج. تی. جی
دودرو    فهلیان    پترو فك ـ انگلیس و ائی. سی. ال و پتروفك ـ ایران و ج. تی. جی
كبود    آسماری + سروك    سین تف ـ پی آر و رینرتسن و پژوهشگاه صنعت نفت و پارس كانی
بوشهر    سورمه    پترو فك ـ انگلیس و ائی. سی. ال و پتروفك ـ ایران و ج. تی. جی…….

 

مراجع:
?    دكتر خسروی فتح‌آبادی، مرتضی، 1360. شیمی نفت (روش‌های تصفیه و فرآورده‌های پالایشگاه‌ها)، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران.
?    دكتر نوری، سیروس. شیمی و فن‌آوری نفت، انتشارات دانشگاه ارومیه.
?    دكتر ابوالحمد، گیتی، مبانی پالایش نفت.
?    و اینترنت …

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید