دانلود معیارهای کمی روشهای ارزیابی سریع در ساختمانهای بتنی متداول در کشور با استفاده از شبکه های عصبی (هوش محاسباتی ) در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود معیارهای کمی روشهای ارزیابی سریع در ساختمانهای بتنی متداول در کشور با استفاده از شبکه های عصبی (هوش محاسباتی ) در word دارای 420 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود معیارهای کمی روشهای ارزیابی سریع در ساختمانهای بتنی متداول در کشور با استفاده از شبکه های عصبی (هوش محاسباتی ) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود معیارهای کمی روشهای ارزیابی سریع در ساختمانهای بتنی متداول در کشور با استفاده از شبکه های عصبی (هوش محاسباتی ) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود معیارهای کمی روشهای ارزیابی سریع در ساختمانهای بتنی متداول در کشور با استفاده از شبکه های عصبی (هوش محاسباتی ) در word :

معیارهای کمی روشهای ارزیابی سریع در ساختمانهای بتنی متداول در کشور با استفاده از شبکه های عصبی (هوش محاسباتی )

مقدمه :

در علم زمین شناسی جهت شناسایی لایه های زمین و پدیده های ژئوتکنیکی بیان می شـود کـه "امـروز را مـشاهده کنید، دیروز را حدس بزنید و فردا را پیش بینی کنید". در واقع می توان از این جمله چنین مفهومی را برداشـت کـرد که با استفاده از یک سری داده ها و اطلاعات موجود می توان در خصوص موارد مشابه دیگر کـه اطلاعـاتی از آن در دسترس نیست یک پیش بینی و شناختی حاصل کرد. از جمله ابزاری که در این راستا می تـوان از آن بهـره جـست روش شبکه های عصبی می باشد. همانطور که در مباحث گذشته بیـان شـد از جملـه مـشکلات موجـود در ارزیـابی ساختمانها، نبود اطلاعات فنی و یا صرف زمان زیاد در بررسی دقیق آنها می باشد. ولی با استفاده از روش شبکه های عصبی و استفاده از اطلاعات ساختمانهای مشابه ، می توان تا حد مطلوبی این مسایل را حل و بـر مـشکلات مـذکور غلبه کرد.

شبکه های عصبی مصنوعی که نمونه ای الگو برداری شده از شبکه های عـصبی بیولـوژیکی هـستند و هماننـد مغـز قابلیت یادگیری و تعمیم را دارند می توانند بعنوان یک ابزار با استفاده از اطلاعات ساختمانهای موجود آموزش ببیننـد و سپس با قابلیت تعمیم پذیری برای ساختمانهای دیگر (همچون ساختمانهای موجود) کـه یـا اطلاعـات سـازه ای و طراحی آن در دسترس نیست و یا تغییر کرده با صرف زمانی بسیار اندک بکار برده شوند و اطلاعـات مـورد نیـاز در خصوص آن ساختمانها حاصل شوند.

هدف این مطالعه ، استفاده از شبکه های عصبی برای حصول مقادیر کمی روشهای ارزیابی سازه ها (همانند استانداردهای آمریکایی (03-ASCE.SEI31) و یا ژاپنی (JICA) – البته بسته به شرایط اقتصادی و ساخت ایران )- می باشد. جهت این ادعا در ادامه به این موضوع پرداخته خواهد شد که چگونه می توان معیارهای کمی را با استفاده از شبکه های عصبی حاصل کرد. ابتدا الگوریتم شبکه تهیه شده [فصل دوم ] و در قالب یک برنامه کامپیوتری با استفاده از زبان برنامه نویسی Visual Basic نوشته شده است و سپس کاربرد آن با بررسی جوابهای حاصله از این روش و مقایسه با مقادیر تحلیل دقیق 36 سازه بیان شده است .

جهت آموزش سیستم شبکه عصبی 31 ساختمان مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است و برنامه با این ساختمانها بعنوان مثالهای ورودی آموزش دیده و سپس در برابر 8 ساختمان جدید قرار خواهد گرفت تا پاسخ را ارائه دهد.

دانلود معیارهای کمی روشهای ارزیابی سریع در ساختمانهای بتنی متداول در کشور با استفاده از شبکه های عصبی (هوش محاسباتی ) در word
فهرست مطالب

دانلود معیارهای کمی روشهای ارزیابی سریع در ساختمانهای بتنی متداول در کشور با استفاده از شبکه های عصبی (هوش محاسباتی ) در word
فهرست جدول ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. أ

دانلود معیارهای کمی روشهای ارزیابی سریع در ساختمانهای بتنی متداول در کشور با استفاده از شبکه های عصبی (هوش محاسباتی ) در word
فهرست شکل ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ب

دانلود معیارهای کمی روشهای ارزیابی سریع در ساختمانهای بتنی متداول در کشور با استفاده از شبکه های عصبی (هوش محاسباتی ) در word
فهرست نمودارها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ث

الف – چکیده مطالب ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ج

ب- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ح

فصل اول : مقدمه و کلیات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

1-1 چکیده مطالب ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-3 تعریف شبکه عصبی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-4 کاربرد شبکه های عصبی …………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-4-2 آموزش شبکه ……………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-4-2-1 اطلاعات ساختمانها …………………………………………………………………………………………………………. 6

1-4-2-2 تحلیل استاتیکی خطی …………………………………………………………………………………………………….. 7

1-4-2-2-1 نکات مدلسازی در تحلیل استاتیکی خطی ……………………………………………………………… 8

1-4-2-3 تحلیل دینامیکی خطی …………………………………………………………………………………………………….. 8

1-4-2-3-1 نکات مدلسازی در تحلیل دینامیکی خطی …………………………………………………………….. 8

1-4-2-3-2 استخراج نتایج حاصل از تحلیل استاتیکی خطی و تحلیل دینامیکی خطی …………………. 8

1-4-2-4 تحلیل استاتیکی غیر خطی ………………………………………………………………………………………………. 13

1-4-2-4-1 نکات مدلسازی در تحلیل استاتیکی غیر خطی ……………………………………………………….. 13

1-4-2-4-2 استخراج نتایج از تحلیل استاتیکی غیر خطی …………………………………………………………. 13

1-4-2-5 تحلیل دینامیکی غیر خطی ………………………………………………………………………………………………. 15

1-4-2-5-1 نکات مدلسازی در تحلیل دینامیکی غیر خطی ……………………………………………………….. 15

1-4-2-5-2 استخراج نتایج از تحلیل دینامیکی غیر خطی …………………………………………………………. 15

1-4-2-5-2-1 تغییر مکان بام در حد ایمنی جانی ……………………………………………………………. 15

1-4-3 استخراج نتایج از برنامه شبکه عصبی …………………………………………………………………………………………….. 19

1-4-4 حصول Sa و مقایسه مقادیر ………………………………………………………………………………………………………… 21

1-4-5 خلاصه فصل و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………. 26

منابع فارسی و غیر فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 29

فصل دوم : شبکه های عصبی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

2-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31

2-2 کاربرد شبکه های عصبی …………………………………………………………………………………………………………………………… 33

2-3 مدل ریاضی نرون …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34

2-4 توابع محرک ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 35

2-5 مدل چند ورودی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 38

2-6 یادگیری شبکه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41

2-7 روند عملکرد شبکه …………………………………………………………………………………………………………………………………… 42

2-8 همگرایی شبکه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43

2-9 شبکه بهینه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43

2-10 نرخ یادگیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 43

2-11 نگاشت مقادیر آموزش به حدود مناسب …………………………………………………………………………………………………….. 43

2-12 مراحل گام به گام آموزش شبکه ………………………………………………………………………………………………………………. 43

2-13 الگوریتم کلی عملکرد شبکه ……………………………………………………………………………………………………………………. 44

فصل سوم : کاربرد شبکه های عصبی (جهت حصول سریع معیارهای کمی ) ……………………………………………………………………………. 46

3-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 47

3-2 آموزش شبکه …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49

3-2-1 اطلاعات ساختمانها ……………………………………………………………………………………………………………………… 49

3-2-2 تحلیل استاتیکی خطی …………………………………………………………………………………………………………………. 50

3-2-2-1 تعریف ……………………………………………………………………………………………………………………………. 50

3-2-2-2 نکات مدلسازی در تحلیل استاتیکی خطی ………………………………………………………………………….. 50

3-2-3 تحلیل دینامیکی خطی …………………………………………………………………………………………………………………. 51

3-2-3-1 تعریف ……………………………………………………………………………………………………………………………. 51

3-2-3-2 نکات مدلسازی در تحلیل دینامیکی خطی …………………………………………………………………………. 51

3-2-3-3 استخراج نتایج حاصل از تحلیل استاتیکی خطی و دینامیکی خطی ………………………………………… 52

3-2-4 تحلیل استاتیکی غیر خطی …………………………………………………………………………………………………………… 57

3-2-4-1 تعریف ……………………………………………………………………………………………………………………………. 57

3-2-4-2 نکات مدلسازی در تحلیل استاتیکی غیر خطی ……………………………………………………………………. 60

3-2-4-3 استخراج نتایج از تحلیل استاتیکی غیر خطی ………………………………………………………………………. 60

3-2-5 تحلیل دینامیکی غیر خطی …………………………………………………………………………………………………………… 63

3-2-5-1 تعریف ……………………………………………………………………………………………………………………………. 63

3-2-5-2 نکات مدلسازی در تحلیل دینامیکی غیر خطی ……………………………………………………………………. 64

3-2-5-3 استخراج نتایج از تحلیل دینامیکی غیر خطی ……………………………………………………………………… 64

3-2-5-3-1 تغییر مکان بام در حد ایمنی جانی DLS ………………………………………………………………. 64

3-2-5-3-2 کنترل تغییر مکانهای نسبی …………………………………………………………………………………. 67

3-2-6 تنظیم پارامترها جهت آموزش شبکه ………………………………………………………………………………………………. 70

3-3 استخراج نتایج از برنامه شبکه عصبی …………………………………………………………………………………………………………. 71

3-4 حصول Sa و مقایسه مقادیر …………………………………………………………………………………………………………………….. 77

3-5 خلاصه فصل و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………… 83

فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………….. 86

فصل پنجم : نحوه استفاده از برنامه Neural Networks Program …………………………………………………………………………………….. 89

پیوست …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 98

پیوست 1: سطوح خطر و سطوح عملکرد ساختمان ………………………………………………………………………………………………. 99

پیوست 2: فایلهای ورودی تنظیم شده برای آموزش .خروجی شبکه …………………………………………………………………….. 101

پیوست 3: مشخصات سازه ها و مقاطع مورد طراحی …………………………………………………………………………………………… 107

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 121

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 122

منابع غیر فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 123

دانلود معیارهای کمی روشهای ارزیابی سریع در ساختمانهای بتنی متداول در کشور با استفاده از شبکه های عصبی (هوش محاسباتی ) در word
فهرست جدول ها

جدول 1-1 : مشخصات مصالح بتنی و فولادی ………………………………………………………………………………………………………………….. 7

جدول 1-2 : اطلاعات کلیه ساختمانهای ورودی جهت آموزش شبکه …………………………………………………………………………………… 11

جدول 1-3 : اطلاعات ساختمانها جهت خروجی شبکه ………………………………………………………………………………………………………… 12

جدول 1-4 : ابعاد و سطح مقاطع تیرها و ستونها ………………………………………………………………………………………………………………… 12

جدول 1-5 : نتایج استخراج شده از تحلیل استاتیکی غیر خطی برای سازه های ورودی شبکه ………………………………………………….. 14

جدول 1-6 : نتایج استخراج شده از تحلیل استاتیکی غیر خطی برای سازه های جدید ……………………………………………………………… 15

جدول 1-7 : نتایج مربوط به سازه 4BY-3ST تحت بار ثقلی (33_*P_C) ……………………………………………………………………………… 17

جدول 1-8 : نتایج مربوط به سازه 2BY-5ST تحت بار ثقلی و جانبی (11_*EP_C) ……………………………………………………………….. 18

جدول 1-9 : تغییر مکان بام در حد ایمنی جانی DLS ……………………………………………………………………………………………………….. 19

جدول 1-10 : زمان تناوب سازه ها Ti ……………………………………………………………………………………………………………………………… 20

جدول 1-11 : برش تسلیم مؤثر VY ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

جدول 1-12 : نتایج مربوط به محاسبه Sa با مقادیر حاصله از نرم افزار ETABS ………………………………………………………………… 22

جدول 1-13 : نتایج مربوط به محاسبه Sa با مقادیر حاصله از نرم افزار NN ……………………………………………………………………….. 23

جدول 1-14 : نتایج مربوط به محاسبه Sa با مقادیر حاصله از آیین نامه 2800 ایران ……………………………………………………………. 24

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود گزارش کارآموزی اجرای ساختمان بتنی در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود گزارش کارآموزی اجرای ساختمان بتنی در word دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود گزارش کارآموزی اجرای ساختمان بتنی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود گزارش کارآموزی اجرای ساختمان بتنی در word

مقدمه
آشنایی کلی با مکان کار آموزی
ارزیابی علمی کار آموزی
مراحل مختلف ساخت یک ساختمان
بازدید زمین و ریشه کنی
پی کنی
ابعاد پی
فونداسیون یا شالوده
انواع شالوده
پی گسترده Mat Foundation
روش های تحلیل پی های گسترده
معرفی روشهای مدل سازی پی ها توسط فنرهای معادل
معرفی برخی از نرم افزارهای تحلیل پی ها
میلگرد گذاری در شالوده
ضوابط در مورد شالوده ها
شمع کوبی
دیوارها
دیوارهای حایل
دیوارهای باربر
دیوارهای زیرزمین
دیوارهای غیرباربر
دیوارهای برشی
پلان فونداسیون
تیپ بندی فونداسیون
چگونگی ترسیم پلان فونداسیون
کلاف بندی
ضوابط در کلاف بندی افقی
کلاف بندی قائم
قالب بندی
انواع مصالح قالب
انواع قالبها بر اساس نوع کاربرد
مواد آزاد کننده قالب
زمان باز کردن قالب
بتن ریزی فونداسیون ها
ستون ها
چگونگی تعیین محل ستونها
تعریف سیستم محور بندی در ساختمانهای بتنی
روش تهیه وترسیم محور بندی پلان ستون گذاری
نامگذاری محورها
تیپ بندی ستونها
سطح بار گیر ستون
پلان تیر ریزی
رسم پلان تیر ریزی
عمل آوری بتن
روشهای عمل آوردن
انواع سقف بتن مسلح
سقفهای مجوف(تیرچه و بلوک)
محاسن و معایب سقفهای تیرچه بلوک
ارتفاع بلوک با توجه به ارتفاع تیرچه
بتن ریزی سقف
عکسهای پروژه

مقدمه

به جرات می‌توان گفت که رشته مهندسی عمران نسبت به دیگر رشته‌های فنی از گستردگی و کارایی بیشتری برخوردار است. رشته‌ای که شاخه‌هایی چون سازه، آب و فاضلاب، راه‌سازی، راه‌آهن، پل، ابنیه آبی، ترافیک و; را دربر می‌گیرد

در واقع برای هر دانشجویی که در بستر تئوری یک دانشکده اشتغال به تحصیل دارد، همواره یک ابهاماتی در جهت تطبیق آنچه که در آموزش شنیداری آموخته و آنچه که در اجرای عملی یک طرح واقعی است، وجود دارد و اینکه چگونه آنها را با هم هماهنگ سازد

برای هر دانشجوی عمران ممکن است این سوالات مطرح ‌شود که

ساخت یک طرح کلی را باید از کجا شروع کند

کیفیت ساخت آن باید چگونه باشد

زمان انجام مراحل مختلف آن به چه ترتیب و با چه مصالحی و با چه تجهیزاتی است و کدام بهترین است؟

چه نیروی انسانی باید بکار گرفته شود و در نهایت با چه هزینه‌ای هر یک از مراحل کار پیش می‌رود

ما به عنوان مهندس عمران، نه تنها باید در رشته خود، اطلاعات و مهارت کافی داشته باشیم، بلکه به عنوان مجری یک طرح عمرانی، علاوه بر نقشه‌های اجرایی سازه، باید بر نقشه‌های معماری داده شده توسط مهندس معماری و نقشه‌های تاسیساتی و مکانیکی ارائه شده توسط یک مهندس تاسیسات و حتی سیستم سیم‌کشی برق و ; تسلط کافی داشته باشیم و بتوانیم آن را اجرا نماییم و رسیدن به این امر، فقط با اتکا به مباحث تئوری صورت نمی‌گیرد، بلکه باید با ورود به کارهای اجرایی و مشاهده فعالیت‌ها و اجرای آنها مهارت و اطلاعات خود را افزود. از این رو، دوره کارآموزی می‌تواند بهترین فرصت برای کسب تجربه و آموختن مطالبی باشد که نمی‌توان آنها را در کلاس و از راه تئوری فرا گرفت. بی‌تردید پاسخ به این‌ ابهامات ارتباط نزدیک با یک کارگاه ساختمانی را برای هر دانشجوی عمران الزامی می‌کند

ارزیابی علمی کار آموزی

با توجه به این که رشته من عمران میباشد وشرکتی هم که درآن برای گذراندن واحد کارآموزی در آن کار میکردم یک شرکت ساختمانی بود در نتیجه هر دو در یک راستا بوده میتوان گفت که تمامی فعالیتهای این شرکت مرتبط با رشته من بود لذا به راحتی در این شرکت می توانستم که در مورد تمامی فعالیتهایی که بعد از گرفتن مدرکم میتوانم انجام دهم اطلاعاتی را جمع آوری کنم و سر لوحه کارم در آینده قرار دهم که درنتیجه بسیار مفید برای من بود و من در این شرکت موظف شدم که بر سر یک ساختمان 4  طبقه به نام طلوع 4 بود بروم با توجه به راهنمایی هایی که توسط مهند سین شرکت به من می شد و کارهایی که آنها به من دستور می دادند این دوره را سپری کردم

مراحل مختلف ساخت یک ساختمان

بازدید زمین و ریشه کنی

 قبل از شروع هر نوع عملیات ساختمانی باید زمین محل ساختمان بازدید شده و وضیعت و فاصله آن نسبت به خیابانها و جاده های اطراف مورد بازرسی قرار گیرد

پی کنی

اصولأ پی کنی به دو دلیل انجام می شود: دسترسی به زمین بکر و  محافظت از پایه ساختمان

تقسیم بندی زمینها از نظر مقاومت در مقابل بار ساختمان

1-زمینهای خاکریزی شده

2-زمینهای ماسه ای

3- زمینهای شنی

4-زمینهای رسی(که خود شامل زمینهای رسی خشک وتر می باشند.)

ابعاد پی

عرض وعمق وطول پی ها کاملأ بستگی به وزن ساختمان وقدرت تحمل محل ساختمان دارد. منظور از تعیین وزن ساختمان وزنی است که بوسیله پی سازی در اثر بار مرده وبار زنده ساختمان به هر سانتی متر مربع از زمین وارد می شود

فونداسیون یا شالوده

شالوده یا فونداسیون قسمتی از یک سازه است که در زیر سطح زمین قرار می گیرد ونیروهای ناشی از سازه را تحمل می کند

دو شرط اساسی در طراحی پی باید رعایت گردد

1- نشست کلی سازه به مقدار قابل توجهی محدود می شود

2- قسمت های مختلف سازه تا حدودی نباید دارای نشستهای نا مساوی باشد

برای محدود کردن مقدار نشست لازم است که

1- نیروهای ناشی از سازه را به لایه ای منتقل نماییم که دارای مقاومت کافی باشد

2- برای کاهش تنش فشاری تماسی (تنش لهیدگی) نیرو را در سطح به مقدار کافی بزرگتری گسترئه نماییم

انواع شالوده

شالوده ها بطور کلی به شالوده های نواری، تکی، گسترده تقسیم بندی می شوند

1-شالوده نواری

 یک نوار از بتن مسلح است به عرض بزرگتر از ضخامت دیوار (حداقل 50 سانتی متر)که بار دیوار را به سطح گسترده تری منتقل می کند

2- شالوده منفرد یا تکی

 که در زیر ستونها ساخته می شوند و می توانند به شکل مربع ، مستطیل و گاهی ذوذنقه باشند در بعضی موارد شالوده ها مرکب نیز هستند که بار 2 یا چند ستون را به زمین منتقل می کنند

لایه های پی های تکی به شرح زیر است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله آجر در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله آجر در word دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله آجر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله آجر در word

مقدمه         
آجرها و بلوکها          
مصارف آجر            
تولید آجر رسی          
تهیه و آماده نمودن ماده اولیه       
تهیه گل و خشت          
خشک کردن خشت          
پختن آجر             
آجر جوش             
مشخصات فنی آجرهای رسی      
خواص فیزیکی         
خواص مکانیکی         
خواص شیمیایی         
نمک های محلول موجود در آجر           
آجر عنصر سازه ای         
استفاده از آجر برای مصارف غیر سازه ای        
استفاده از آجر در نما سازی       
تقسیمات آجر            
انواع آجر رسی         
آجر نسوز             
آجرهای ماسه – آهکی       
آجر سیمانی             
انواع آجر های نسوز          
آجرهای نسوز قلیایی         
آجرهای نسور ویژه          
آجر زیر کونیم            
آجر اکسید کروم- کورندوم      
آجرهای اکسید کرم         
توزیع نیروهای زلزله         
حالتهای شکست          
شکست دیوارهای برشی      
شکست دیوارهای عرضی       
دلائل انتخاب این مدل آجر       
معایب موجود در مصالح آجری           
نتیجه گیری             
گزارش بازدید از محل آجر پزی          
منابع         

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله آجر در word

1 آجر و نقش، نوشته محمود ماهر النقش

2 مصالح و ساختمان، سام فروتنی

3 فصلنامه، تخصصی بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی آجر رسی محمدحسین ملجدی اردکانی

4 نشریه عمران شریف، آجر مقاوم در برابر برش عرضی ناشی از زلزله، محسن نوبهاری

مقدمه

آجر در ساختمان از زمانهای بسیار دور جا و مکانی داشته  و توانسته جای خود را در تاریخ پرکندو سرآمد مصالح ساختمانی باشد آجر در زمانی که در بابل اختراع شد و ساختن خشت و پختن آن معمول گشت. روزبروز در پهنه گیتی گسترش پیدا کرد و   می توان گفت بطور شعاعی کره زمین را دربرگرفت. خاک رس در اکثر نقاط زمین یافت می شود و این بهترین وسیله ای بود که اکثر مردم دنیا با آن شناخت پیدا کردند و پس از اینکه آن را به شکل خمیر گل درآوردند، در قالب به آن فرم دادند و در مقابل هوا و آفتاب خشک کردند و در کوره به آتش کشیدند و پختند و پس از اینکه جسم مقاومی شد از آن درخانه سازی و دیگر کارهای ساختمانی مورد بهره برداری قرار دادند. ساده ترین مصالح ساختمانی که از دیرزمان تا به امروز در دسترس فقیرترین و غنی ترین مردم دنیا قرار داشته همانا خشت و آجر می باشد

 تاریخ آجرسازی را پنجهزار سال قبل از میلاد می دانند. مردمی که در کناره های رود نیل زندگی می کردند می دیدند که رودخانه در آرامش پس از طغیان و ته نشین شدن رسوبات که از نرمه های خاک رس مخلوط با آب که پس از تابیدن آفتاب بروی آن ترکهای متعددی خورده و به قطعات کوچک و بزرگ و به ضخامت تقریبی 4تا 5 سانتی متر مانند قالبهایی از گل بریده شده و آماده برای کارهائی مانند دیوارسازی در کناره های رود نیل بجا مانده این قطعات را مورد استفاده قرار دادند و به کمک یکدیگر آنها را به دیوار و خانه تبدیل کردند. از آنجا که همیشه در فکر نوآوری وپیشرفت بوده اند از پیدایش دنیا تا به امروز این صفت در وجود بشر رشد کرده و ذوق هنری که همیشه در وجود انسانها به تکاپو افتاده و خلاقیت درونی خود را آشکار کرده و آنهائیکه دست اندرکار بنا و بناسازی بوده اند  به این فکر افتادند که چطور می شود خشت ها را محکمتر ساخت. بنابراین گل رس را با مقداری پهن مخلوط کرده و پس از لگدکردن ورز دادند.  گل آماده شده را در قالب به شکل خشت درآوردند و بعدها برای اینکه گل در زمانیکه مقابل نور آفتاب آب خود را از دست می دهد ترک نخورده و محکمتر به هم بچسبد از کاه استفاده کردند کاه را پس از خیس کردن با خاکی که قراربود برای خشت مالی آماده شود مخلوط کردند و خاک رس و کاه را با آب در هم آمیختند و به شکل گل نیم کاه در قالب به خشت تبدیل نمودند و کاه مانند آرماتور در گل باقیمانده و مانع ترک خوردگی خشت گردید.( کاه را خیس می کردند که نرم شود و در موقع خشت مالی به دست آسیب نرساند.)  از روزی که خشت به آجر تبدیل شد و انسان آجر را شناخت و دانست یکی از عمده ترین مصالح ساختمانی است که بطور وفور باید از آن استفاده کرد، بر آن شدند که هر روز دامنه آجر را وسعت دهند و کاربرد آن که در همه جای ساختمان بود بکار گیرند

 محققین بطور جمع بر این باورند که استادکاران بلامنازع در مشرق زمین بودند که ساختن آجر و استفاده از آن را مورد استفاده قرار دادند. انتخاب قالب و شکل گیری خشت و آجر از نظر محققین فن در اوائل کار مشکل بود یا بهتر بگوئیم هنری بود که باید روی آن فکر می شد با اینکه در مصر رسوبات ته نشین شده کناره های رود نیل را پس از خشک شدن روی هم قرار دادند و با آن دیوار ساختند ولی در شکل گیری قالب پس از مدتها و اینکه خشتها و آجرها چگونه روی هم قرار بگیرند که خراب نشوند و برای هم گیر شدن و نگهداری یکدیگر چه باید کرد تا دیوار استوار بماند. بهترین فرمی که انتخاب کردند آجرهای مکعبی شکل بود که باندازه های مختلفی در گوشه و کنار دنیا ساخته شد و دلیل آن هم این بود که نیم و نیم دو آجر روی هم قرار گیرد. این آجرها با ضخامتهای مختلفی همراه بود در ابتدا آجرها بزرگ و بسیار ضخیم و با طول عرضهای متفاوت، ولی کم کم به نازکی گرائید. مکعبها آجری شکل بعدها و به مرود ایام به قطعات کوچکتری تقسیم شد و بر هر قطعه ای نامی نهادند که این نامها سینه به سینه و زمان به زمان گذشت و درهر گوشه ای به زبان محلی آن گوشه متداول گشت و چون از سواد و سوادآموزی خبری نبود، در بعضی محلات با تحریفهایی همراه بود و همان تحریفها سینه به سینه به نسلهای بعدی انتقال پیدا کرد، پس از آنکه فرهنگ مردم هر کشوری به رشته تحریر درآمد این نامها بطور یکسان متداول گشت

 ساختمان سازی در زمانهای قدیم هرچند بدوی و ابتدایی بود با پیشرفتی که خشت آجر داشت انسانها بر آن شدند که بیشتر فکر کنند و بهتر بسازند وطریقه بهتر ساختن و بهتر بکارگرفتن آجر و خشت را بیاموزند

 در زمانیکه خشت پخته شده و تبدیل به آجر گشت و از مقاومت خوبی برخوردار شد و همه دست اندر کاران را به خود مشغول کرده بود معماران ایرانی از این صنعت بدور نبودند و در ایران شهر شوش که پایتخت ایلامیها بود و از آبادانی زیادی برخودار بوده آجرسازی رواج پیدا کرد و در کاوشهایی که در شهر شوش انجام گرفته و از آثار بدست آمده و بقایای تمدن ماقبل تاریخ را می رساند. از سفالهای پخته شده مصور رنگین که از طبقات زیرین خاکهای شهر شوش بدست آمده، اهمیت قدمت این ناحیه را می رساند و الواح گلی که در شهر شوش بدست آورده اند، مربوط به 1700 سال قبل از میلاد مسیح می باشد که این الواح شامل اسناد و قراردادهاست

 سلسله هخامنشی و داریوش کبیر در سال 494 ق.م قصر شوش را بنا کرد و این گویای تمدن بزرگی است که در غرب ایران پا به عرصه وجود گذاشت و چهره این سرزمین را عوض کرد. پس متوجه شدیم که آجر در تمام دنیا زیربنای اصلی ساختمان و مشخص کننده و عامل افسانه ای هر بنا می باشد

 کشور ما با اینکه در منطقه حاره قرار دارد و هوای آن در شمال و جنوب کشور در تمام طول سال با اختلاف شدید گرما وسرما که درجه حرارت همیشه حدود 40 درجه سانتیگراد نوسان دارد و در ساختمانهای باید از مصالحی کاملاً مناسب با آب وهوا استفاده کرد، ولی متأسفانه در یک دوره محدود در کشور ساختمانها را(نما) از سنگهایی که در مقابل حرارتهایی که در مقابل حرارتهای مختلف تغییر درجه حرارت فاحش می داد و در هوای گرم تابستان سریع گرم و در برودت هوای زمستان سریع سرما را بخود جذب میکرد، پوشانیدند. این سنگها از تکنیک پائینی برخوردار بودند. بکارگیری سنگ در کشور ما بطور تجربی آزمایش می شد و امتحان خوبی نداد. در همین زمان با پیشرفت تکنولوژی صاحبان صنایع در حرفه های مختلف بر آن شدند تا از انواع مصالح چه طبیعی و چه غیرطبیعی برای نماسازی بهره گیرند

مصالحی که از اختراعات و ابداعات آنها بود برای نماسازی با تبلیغات فراوان بکار گرفتند و تمام آنها را به بوته آزمایش سپردند ولی نتیجه مطلوبی عاید نگشت و هر کدام به نوبه خود از لیست مصالح ساختمانی حذف گشت و باز هم آجر که از مصالح سنتی هر آب و خاکی بود جای نشین همه آنها شد

پس از مدت کوتاهی مردم دوباره به فکر آجر افتادند که اینبار، همانطور که گفته شد، ذوق هنرمندان با گذشته تفاوت محسوسی پیدا کرد، آجرکاری نما در شهرهای مختلف رو به فزونی نهاد و معماران و دست اندرکاران، خارج و داخل بنا را با ذوق و سلیقه خود آزمایش کردند

آجرسازی از زمانهای بسیار دور در سراسر دنیا عبارت بود از خاک رس مخلوط با آب که در قالبها به آن فرم داده و پس از قراردادن در برابر آتش بنام آجر از آن استفاده کردند منتها شرکتهای آجرسازی در کشورهای مختلف متفاوت بود. در کشور ما در ابتدا آجر را در کوره های  چاهی(استوانه ای ) پختند و سپس کوره های تونلی متداول گشت و امروزه با پیشرفت تکنولوژی روش روزافزون آن از کوره هایی کاملاً متفاوت با قبل استفاده میشود

ضمناً بد نیست خاطر نشان شویم با پیشرفت تکنولوژی و علم شیمی، صاحبان صنایع دست اندرکار تغییر رنگ در آجر و مرغوب کردن جنس آن و مقاومت در برابر اجسام و گازهای خارجی در نقاط مختلف میباشد تا آجر بهتری عرضه نمایند

 

آجرها و بلوکها:

 آجرها گروهی از مصالح می باشند که به صورت صنعتی تولید و جایگزین سنگ شده اند و در حقیقت سنگی ساخته دست بشر می باشند، سنگی دگرگون که از تغییر وضعیت خشت پدید می آید. این گروه از مصالح که اولین تولید صنعتی و انبوه مصالح ساختمانی به دست بشر به شمار می آیند براساس نوع مواد اولیه، روند تولید و محل مصرف به انواع متنوعی تقسیم می شوند. آجرهای رسی که اولین و فراوان ترین آنها می باشند قدمت چندهزار ساله دارند. با پیشرفت تکنولوژی و علم شیمی انواع بی شماری از آجرها با کیفیت های مختلف، ابعاد و شکل ظاهری متنوع راهی بازار مصرف شده اند

آجر رسی از قدیمی ترین مصالح ساختمانی که به وسیله بشر تولید شده است، می باشد. سنگ علیرغم فراوانی و استقامت به راحتی در دسترس قرار نمی گیرد، این مصالح طبیعی فرم دلخواه را به آسانی به خود نمی گیرد و با صرف هزینه بسیار قطعات آن یکسان می گردند و در این حالت نیز دورریز زیادی از خود به جا می گذارد. در حالی که گل حاصل از خاک رس که منشأ تهیه آجر است به راحتی شکل دلخواه را به خود می گیرد و محصولی همگن به دست می دهد

از این رو می توان با قالب زدن گل و حرارت دادن آن مصالحی سخت، دارای مشخصات فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی یکسان، متناسب با کاربرد، منطبق با فیزیک بدن انسان، با فرآیند تولید ساده، سریع و حمل و نقل آسان تولید نمود

 

مصارف آجر

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود گزارش کار آزمایش سختی برینل ( آزمایشگاه مقاومت مصالح ) در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود گزارش کار آزمایش سختی برینل ( آزمایشگاه مقاومت مصالح ) در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود گزارش کار آزمایش سختی برینل ( آزمایشگاه مقاومت مصالح ) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود گزارش کار آزمایش سختی برینل ( آزمایشگاه مقاومت مصالح ) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود گزارش کار آزمایش سختی برینل ( آزمایشگاه مقاومت مصالح ) در word :

دانلود دانلود گزارش کار آزمایش سختی برینل ( آزمایشگاه مقاومت مصالح ) در word

این گزارش کار با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

هدف از انجام آزمایش سختی برینل ، مقایسه سختی فلزات است.

دكتر ای-جی-برینل آزمایش برینل را در سال 1900 در سوئد ابداع كرد.

قدیمی ترین روشی كه امروزه نیز برای تعیین سختی استفاده می شود

آزمایش برینل است.این آزمایش بارها با نیروها و ساچمه های با قطرهای مختلف انجام شده است و می تواند برای تمام فلزات بكار رود.

در ایالات متحده آزمایش برینل نوعاً بر روی آهن و فولاد، با استفاده از نیروی 3000 كیلوگرمی و ساچمه ای به قطر 10 میلیمتر انجام می شود.

برای آزمایش بر روی آلومینیوم و دیگر آلیاژهای نرم از نیروی 500 كیلویی و ساچمه با قطر 10-5 میلیمتر استفاده می شود.

بنابراین محدوده تغییرات نیرویی آزمایش در آمریكا 3000-500 كیلوگرم و قطر ساچمه ها بین 10-5 میلیمتر است.

در اروپا محدوده تغییرات نیرویی و قطر ساچمه ها وسیعتر است.

در اروپا معمولاً آرمایش برینل بر روی قطعات كوچك و با استفاده از نیروی 1 كیلوگرمی و ساچمه 1 میلیمتری انجام می شود.

این آزمایش به آزمایش برینل كمكی معروف است (Baby Brinell Test).

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله استاندارد بلوک‌ های سیمانی در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله استاندارد بلوک‌ های سیمانی در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله استاندارد بلوک‌ های سیمانی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله استاندارد بلوک‌ های سیمانی در word

پیشگفتار
مقدمه
1- هدف
2- ویژگیهای بلوک های ساختمانی
2-1-2- در مورد انتخاب اندازه بلوک سیمانی توخالی باید نسبتهای زیر مراعات شود
2-1-3- رواداری در ابعاد خارجی
2-2- سیمان
2-3- مصالح سنگی
2-3-1- دانه های ریز (ماسه)
2-3-2- دانه های درشت (شن)
2-4- آب
2-5- مواد خارجی
2-6- نمای بافت (منظره خارجی)
2-7- ویژگیهای مخلوط
2-8- روش مخلوط کردن
2-9- چگونگی تهیه و ساختن بلوک های سیمانی
2-9-1-زمان لازم برای نگهداری بلوک ها در آب (آب دادن)
2-9-2- خشک کردن
2-10- مشخصات فیزیکی
2-11- بازدید ظاهری
5- روشهای آزمون
5-1- آزمون تاب فشاری
تعداد آزمونها و مشخصات دستگاههای آزمون
روش تعیین وزن مخصوص

پیشگفتار

استاندارد بلوک های سیمانی که بوسیله کمیسیون فنی استاندارد بلوک های سیمانی زیر نظر کمیته ملی ساختمان و تحت نظارت شورایعالی استاندارد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و تدوین گردیده است باستاند ماده یک (قانون مواد الحاقی بقانون تأسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 24 آذر 1349 ) بعنوان استاندارد رسمی ایران منتشر می گردد

برای حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفت های ملی و جهانی صنایع و علوم استانداردهای ایران در مواقع لزوم و یا در فواصل معین مورد تجدیدنظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها برسد در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه واقع خواهد شد

بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدیدنظر آنها استفاده نمود

در تهیه این استاندارد سعی برآن بوده است که با توجهبه نیازمندیهای خاص ایران حتی المقدور میان روشهای معمول در این کشور و استاندارد و روشهای متداول در کشورهای دیگر هماهنگی و همگامی ایجاد شود

بنابراین با بررسی امکانات و مهارتهای موجود و اجرای آزمایشهای لازم استاندارد حاضر تعبیه گردید

مقدمه

بلوک سیمانی یا بلوک بتنی توخالی نوعی مصالح ساختمانی است که مانند آجر در بنائی مصرف داشته و بتدریج میزان مصرف آن رو به ازدیاد است. بلوک های سیمانی یا بتنی را از آن جهت توخالی می سازند که

الف – در مصرف مصالح صرفه جوئی شود

ب – حمل و نصب آن ساختمان وسیله کارگر امکان پذیر باشد

پ – بعلت مقاومت نسبتاً زیاد بتن و عدم احتیاج به تمام مقطع فضای خالی خللی به مقاومت ساختمان وارد نخواهد آورد

ت – فضای خالی موجب می شود که بنا در مقابل حرارت و برودت کمتر حساس بوده و بعبارت بهتر از لحاظ حرارتی تا حدی عایق باشد

ث- در نقاطی که تهیه آجر خوب به علت نامناسب بودن خاک میسر نیست و همچنین در نقاط نزدیک دریا که رطوبت زیاد است مصرف بلوکه های بتنی توخالی بر مصرف آجر که در مقابل رطوبت حساس است ترجیح داشته و نتایج بهتری بدست آمده است

1- هدف

این استاندارد دربردارنده ویژگیها و روشهای آزمون بلوک سیمانی مورد استفاده در ساختمان می باشد

2- ویژگیهای بلوک های ساختمانی

ابعاد

ابعاد بلوکهای سیمانی توخالی باید طبق یکی از …

نوع

اندازه حقیقی

اندازه اسمی

ارتفاع

عرض

طول

ارتفاع

عرض

طول

بزرگ

متوسط

کوچک

اندازه های فوق از لحاظ حمل و نقل و بکار بردن مناسب می باشد

در صورت توافق خریدار و فروشنده ممکن است بلوک سیمانی با اندازه های دیگری غیر از اندازه های ذکر شده ساخته شود

2-1-2- در مورد انتخاب اندازه بلوک سیمانی توخالی باید نسبتهای زیر مراعات شود

– مجموع اندازه ، قسمت های خالی بلوک از  طول کل در همان جهت نباید بیشتر باشد بعبارت دیگر مجموعه اندازه قسمت های پر یا ضخامت دیواره های بلوک از 2 /1 طول کل بلوک در همان جهت نباید کمتر در نظر گرفته شود

– سطح قسمتهای توخالی هر بلوک نباید بیش از 50 درصد سطح کل آن باشد

– ضخامت جداره های داخلی و خارجی در بلوک های بزرگ و متوسط نباید کمتر از 4 سانتیمتر و در بلوک های کوچک نباید کمتر از 3 سانتیمتر باشد

2-1-3- رواداری در ابعاد خارجی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله حفاري توأم با بتن ريزي در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله حفاري توأم با بتن ريزي در word دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله حفاري توأم با بتن ريزي در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله حفاري توأم با بتن ريزي در word

مقدمه :  
مراحل اجرای شمع بتنی درجا:  
راهکارهای عملی طراحی شمع ها  
شالوده های پوسته ای کوبشی و پر شده با بتن:  
روش آزمایش تضمینی کیفیت و کنترل کیفیت فونداسیون های عمیق  
آزمایش درستی فرسایش _پایین:  
عملیات صوتی در حفرهای _ضربدری  
دینامیک فشار_بالا  
نمایش و بررسی بار گذاری:  
روشهای دیگر:  
منابع   :  

مقدمه

روشهای متعددی برای تولید لوله در صنعت وجود دارد ، یکی از روشهای مرسوم استفاده از روش اسپیرال می باشد ؛ در این روش ورقها به صورت دایره خم شده و بوسیله جوش اتوماتیک جوشکاری می شود ، اما به دلایل مختلف این لوله ها کمتر در کارهای شم کوبی مورد استفاده قرار می گیرند ، در این تحقیق حفاری توأم با بتن ریزی مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است .، که آزمایشات شم کوبی ع حفاری ، بتن ریزی و بارگذاری استاتیکی به روش ML مورد ارزیابی و تجدید نظر قرار گرفته است

دراین پروژه به بررسی فونداسیون ها ی عمیق که به منظور دستیابی به تراکم ، بالابردن نیروهای پیچیده ارزی که گستره ی گوناگون ساختاری از قبیل ساختمان ها ، پل ها ، برج ها ، گذرگاهها ، اسکله ها و سکوهای روی زمین و نسب در کرانه ها و دور از کرانه ها طراحی شده ، پرداخته شده است

و همچنین به شیوه ی نسب شافت ها  در محل اجرا اشاره می شود که مراحل اجرای آن عبارتند از

1- حفاری محل  نصب و ایجاد حفره درون زمین تا عمق مورد نظر برای قرارگیری شافت

2- پر کردن انتهای حفره با بتن

3- قرار دادن قفسه میلگرد درون حفره

4- بتن ریزی حفره


مراحل اجرای شمع بتنی درجا

ساخت سبد آرماتور و لقمه های بتنی جهت رعایت پوشش آرماتور جداره شمعها

اتصال لقمه های بتنی به سبد آرماتور هر 2 متر و در هر چهار طرف سبد. ( البته این میزان به در نقشه های اجرائی قید می شود ولی برای شمع های حدود 10 متر و بالاتر, اتصال لقمه معمولاً به ازای هر 2 متر می باشد

میخکوبی محل آکس شمع مورد نظر

تایید دستگاه نظارت, در تمامی مراحل اجرای پروژه اژن بند از اساسی ترین موارد اجرا به شمار می آید

استقرار دستگاه حفاری در محل حفاری

حفاری تا عمق مورد نظر

کیسینگ گذاری جهت جلوگیری از ریزیش خاک دستی به درون محل حفاری در صورت نیاز

ساخت بنتونیت: در صورت ریزشی بودن دیوار محل حفاری شمع به مدت حداقل یک روز قبل از حفاری

ریختن بنتونیت در صورت نیاز در طول مدت حفاری

10- حمل سبد بافته شده آرماتور به محل حفاری

11- قراردادن سبد آرماتور در داخل محل حفاری توسط جرثقیل

12- ساخت بتن توسط بچینگ در کارگاه مطابق با مشخصات فنی

13 – حمل بتن توسط تراک میکسر از محل بچینگ تا محل حفاری

14- نصب لوله ترمی به جرثقیل جهت بتن ریزی

15  – نمونه گیری بتن جهت آزمایشگاه

16- تایید دستگاه نظارت

18- بتن ریزی توسط لوله ترمی از قسمت انتهای شمع به طرف بالا

19- بازکردن و تمیز نمودن لوله های بتن ریزی همزمان با بالا آوردن لوله ترمی در طول مدت حفاری   جهت حفاری بعدی

در شکل (1) مراحل اجرای شمع های درجا نشان داده شده است

یکی از روش های تحکیم و پایداری انواع سازه ها در زمین هایط که دارای خاک سست می باشند, استفاده از شمع ها می باشد

شمع های بتنی به دو روش اجرا میشوند

شمع درجا

شمع های پیش ساخته

اجرای شمع های درجا که در اینجا به روش اجرای آن می پردازیم به صورت حفاری و بتن ریزی در محل می باشد. ذکر این نکته لازم است که در بتن ریزی این نوع شمع ها به دلیل عمق زیاد حفاری نمی توان از ویبره استفاده نمود و برای حل این مشکل از بتن با اسلمپ پایین(اسلمپ =15) استفاده می شود. همچنین برای جلوگیری از ریزش خاک و جذب آب بتن از ماده ای شیمیائی به نام بنتونیت(Bentonite), قبل از بتن ریزی استفاده می شود

برای اجرای شمع های از پیش ساخته از دستکاه شمع کوب استفاده می گردد. استفاده از این نوع شمع ها را میتوان در پروژه هایی مانند”نیروگاه سیکل ترکیبی نکا و پتروشیمی بندر امام” مشاهده نمود

  راهکارهای عملی طراحی شمع ها

اطلاعات لازم و مکفی از شرایط ژنوتکنیکی محل

شناخت دقیق نیروها و لنگرهای وارده از روسازه از نظر نوع, مقدار و جهت و اولویت بندی آنها

شناخت عوامل محیطی از نظر آثار کوتاه مدت و دراز مدت بر مصالح شمع

شناخت وضعیت پیرامون پروژه برای تصمیم گیری در مورد شیوه اجرای شمع

انتخاب نوع شمع

بررسی امکان پذیری ساخت و تولید شمع برای پروژه و محدودیت های ابعادی

برگزیدن روش نصب شامل کوبشی, چکش زدن, درجا ریختن و ;

تعیین عمق مدفون شمع با توجه به شرایط خاک, بارهای موجود و امکانات اجرایی

آرایش شمع های گروهی و تعیین نحوه عملکرد گروه و توجه به نکات موثر در طراحی از جمله تداخل شمع,ضریب کارایی,;

10- با استفاده از تحلیل های معتبر استاتیکی(تکی یا گروهی) تعیین توان کاربری شمع

11-تعیین توان باربری شمع با استفاده از آزمایشات درجا یا آزمایشات دینا»یکی و تدقیق توان باربری

12- دخالت دادن عوامل موثر پیرامونی بر توان باربری بدست آمده

13- کنترل و ارزیابی نشست سیستم شالوده

14- طراحی سازه ای شمع و کلاهک سه شمع

15- به منظور اطمینان از(درصورت لزوم و صلاحدید) انجام آزمایشات عملی بارگذاری استاتیکی یا دینامیکی صحت اجرا و عدم آسیب دیدگی شمع ها در حین اجرا

16- تعیین ضریب اطمینان

17- انواع پی های عمیق از نظر اجرایی

شالوده های پوسته ای کوبشی و پر شده با بتن

می توان شالوده های پوسته را (DS) با ترکیب خصوصیات و عملکرد شمع های کوبشی و شافت های حفاری شده معرفی کرد که نخست پوسته با چکش به عمق مورد نظر رانده می شود و قفسه میلگرد درون آن گذاشته شده و مزایای این روش متعاقباً با بتن پر می شود

ایجاد سطح صاف برای بتن شالوده توسط لوله

جابجایی ایجاد شده توسط سطح کنگره ای پوسته باعث افزایش اصطکاک جداری شالوده می شود

ابزار نصب به سهولت باز و بسته می شوند و دارای قابلیت نقل و انتقال خوبی است

لیکن باید توجه داشت که

هزینه ها مانند شمع کوبی زیاد است

قطعات شالوده قابل اتصال نیستند لذا محدودیت طول با ارتفاع شمع کوب متناسب است

آسیب پذیری شمع ها در حین نصب

(Drilled shaft=DS) شمع های نصب شونده درون حفره خود

تفاوت اساسی بین شمع ها و شافت های نصب شونده درون حفره ایجاد شده آنست که شمع ها عناصر پیش ساخته ای هستند که درون زمین کوبیده می شوند در حالیکه این شافت ها با شیوه نصب در محل اجرا می شوند مراحل اجرای این شافت ها عبارتند از

حفاری محل نصب و ایجاد حفرهه درون زمین تا عمق مورد نظر برای قرار گیری شافت

پرکردن انتهای حفره با بتن

قرار دادن قفسه میلگرد درون حفره

بتن ریزی حفره

مهندسین و پیمانکاران ممکن است برای این نوع شالوده های عمیق اصطلاحات دیگری استفاده کنند از جمله

(Pier) پایه

(Bored Pile) پایه با حفره از قبل ایجاد شده

(Cast-in-Place Pile) شمع درجا ریخته شده

(Caisson)صندوقه

(Drilled caisson) صندوقه با حفره از قبل حفاری شده

(Cast-in-drilled-hole foundation) شالوده در جاریز درون حفره از قبل حفاری شده


روش آزمایش تضمینی کیفیت و کنترل کیفیت فونداسیون های عمیق

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه مقایسه رفتار قاب فولادی با مهاربندی ضد کمانش و مهاربندی معمولی در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه مقایسه رفتار قاب فولادی با مهاربندی ضد کمانش و مهاربندی معمولی در word دارای 78 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پایان نامه مقایسه رفتار قاب فولادی با مهاربندی ضد کمانش و مهاربندی معمولی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه مقایسه رفتار قاب فولادی با مهاربندی ضد کمانش و مهاربندی معمولی در word

فصل اول : مقدمه و اهداف
1-1-  مقدمه      
1-2-  اهداف تحقیق         
1-3-  مباحث پایان نامه       
فصل دوم : مروری بر تحقیقات مرتبط
2-1-  مقدمه      
2-2-  مروری بر مطالعات آزمایشگاهی و تحلیلی      
فصل سوم : مروری بر ادبیات فنی
3-1-  مقدمه      
3-2-  مهاربندها        
3-3-  عملکرد مهاربندهای همگرا و واگرا       .    
3-4-  نحوه جایگذاری مهاربندها        
3-5-  مهاربندهای کمانش ناپذیر             .    
3-6-  اجزای تشکیل دهنده مهاربند کمانش ناپذیر    .    
3-6-1-  هسته فلزی محصور شده   .    
3-6-2-  هسته فلزی محصور نشده    
3-6-3-  ماده نچسب     
3-6-4-  ناحیه اتصال         
3-6-5-  غلاف محصور کننده    
فصل چهارم : روش مدلسازی اجزای محدود قاب مهاربندی کمانش ناپذیر
4-1-  مقدمه      
4-2-  مروری بر روش اجزای محدود      
4-3-  معرفی اجمالی نرم افزار اجزای محدود Abaqus         
4-4-  فرآیند مدلسازی در نرم افزار اجزای محدود Abaqus      
4-5-  مدلسازی اجزای محدود مهاربند فولادی       .    
4-6-  پیکربندی هندسی مهاربند فولادی در محیط نرم افزار              .    
4-7-  مدلسازی المان های تشکیل مهاربند فولادی        
4-8-  روش مدلسازی مصالح تشکیل دهنده مهاربند فولادی          
4-9-  مدلسازی رفتار تماسی بین فولاد و مصالح پرکننده بتنی                 .    
4-10-  روش بارگذاری و ایجاد شرایط مرزی       
4-11-  روش مش بندی مهاربند فولادی       .    
4-12-  روش آنالیز و استخراج نتایج تحلیل      
فصل پنجم : مقایسه رفتار مهاربند کمانش ناپذیر و معمولی به روش اجزای محدود
5-1-  مقدمه      
5-2-  معرفی مدل های اجزای محدود مورد بررسی        
5-3-  بررسی رفتار عضو مهاربند کمانش ناپذیر و مهاربند معمولی      
5-4-  بررسی رفتار قاب با مهاربند کمانش ناپذیر و مهاربند معمولی          
فصل ششم: نتیجه گیری کلی و پیشنهادات
6-1-  مقدمه      
6-2-  نتیجه گیری نهایی         .    
6-3-  پیشنهادات برای تحقیقات آتی          .    
فهرست مراجع            .    

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه مقایسه رفتار قاب فولادی با مهاربندی ضد کمانش و مهاربندی معمولی در word

[1]           American Institute of Steel Construction, Inc. (AISC). (1999). Load and Resistance Factor Design Specification for Structural Steel Buildings. AISC, Chicago, IL, December

[2]           American Society for Testing and Materials (ASTM). (2003). Annual Book of ASTM Standards, Metals Test Methods and Analytical Procedures. Section 3, Vol. 3.01, West Conshohocken, Pennsylvania

[3]           Barsom, J. M., and Rolfe, S. T. (1999). Fracture and Fatigue Control in Structures: Applications of Fracture Mechanics. Third Edition, ASTM, West Conshohocken, PA

[4]           Bruneau, M., Tremblay, R., Timler, P., and Filiatrault, A. (1995). Performance of steel structures during the 1994 Northridge earthquake. Canadian Journal of Civil Engineering, volume 22, number 2, pages 338-

[5]           Elghazouli, A. Y. (2003). Seismic design procedures for concentrically braced frames. Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Structures and Buildings. volume 156, issue 4. Pages 381-

[6]           Elsesser, E. (1986). A survey of seismic structural systems and design implications. ATC-17, Proceedings of a Seminar and Workshop on Base Isolation and Passive Energy Dissipation, San Francisco, CA, pages 51-

[7]           El-Tayem, A. A., and Goel, S. C. (1986). Effective Length Factor for the Design of X-bracing Systems. Engineering Journal, AISC, vol. 24, page 41-

[8]           El-Tayem, A. A., and Goel, S. C. (1986). Cyclic Load Behavior of Angle X-Bracing. Journal of Structural Engineering, vol. 112, Issue 11, pages 2528-

[9]           Eurocode 8. (1998). Structures in Seismic Regions, Part 1.1: General Rules and Rules for Buildings. Commision of the European Communities, European Committee for Standardisation, ENV 1998-1-

[10]       Hanson, R., and Higginbotham, A. B. (1976). Axial hysteretic behavior of steel members. ASCE, Journal of the Structural Division, volume 102, number 7, pages 1365-

[11]       Hassan, O. F., and Goel, S. C. (1991). Modeling of Bracing Members and Seismic Behavior of Concentrically Braced Steel Structures. Research Report No. UMCE 91- 1, Department of Civil Engineering, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan

[12]      Higginbotham, A. B. (1973). The Inelastic Cyclic Behavior of Axially-Loaded Steel Members. Report No.UMEE-73R1, Department of Civil Engineering, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan

[13]      Ikeda K. and Mahin S. A. (1984). Phenomenological modeling of steel braces under cyclic loading. Report no. UCB/EERC 84/09, Earthquake Research Center, University of California, Berkeley, CA

[14]      Ikeda K. and Mahin S. A. (1984). A refined physical theory model for predicting the seismic behavior of braced steel frames. Report no. UCB/EERC 84/12, Earthquake Research Center, University of California, Berkeley, CA

[15]      Kathib I. F., Mahin, S. A. (1987). Dynamic inelastic behavior of chevron braced steel frames. Fifth Canadian Conference on Earthquake Engineering, Balkema, Rotterdam, pages 211-

[16]       Kim, H. I., and Goel, S. C. (1996). Upgrading of Braced Frames for Potential Local Failure. Journal of Structural Engineering, May 1996, pages 470-

[17]      Leowardi, L. S., Walpole, W. R. (1996). Performance of steel brace members. Research Report no. 96-03, Christchurch, New Zealand: Department of Civil Engineering, University of Canterbury

[18]      Naeim, F. (1989). The Seismic Design Handbook. Structural Engineeging Series, Van Nostrand Reinhold, New York

[19]      Nakashima, M., and Wakabayashi, M. (1992). Analysis and design of steel braces and braced frames in buildings structures. Stability and ductility of steel structures under cyclic loading, pages 309-

[20]      Perotti, F., and Scarlassara, P. (1991). Concentrically Braced Steel Frames under Seismic Actions: Non-linear Behavior and Design Coefficients. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, vol. 20, pages 409-

[21]      Remennikov, A., and Walpole W. (1995). Incremental model for predicting the inelastic hysteretic behavior of steel bracing members. Research Report no. 95-6. Department of Civil Engineering, University of Canterbury, Christchurch, New Zeland

[22]      Shing, P., Bursi, O., and Vannan, T. (1994). Pseudodynamic test of a concentrically braced frame using substructuring techniques. Journal of Constructional Steel Research, volume 29, number 1-3, pages 121-

[23]      Wakabayashi, M., Nakamura, T., and Yoshida, N. (1977). Experimental Studies on the Elastic-Plastic Behavior of Braced Frames under Repeated Horizontal Loading. Bulletin, Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, vol. 27, no. 251, pages 121-

[24]      Yanev, P, Gillengerten, J. D., and Hamburger, R. O. (1991). Performance of Steel Buildings in Past Earthquakes. American Iron and Steel Institute (AISI) and EQE Engineering, Inc

1-1- مقدمه

قاب های فولادی مهاربندی شده هم محور یکی از متداول ترین سیستم های قاب فولادی مقاوم خمشی محسوب می شود. به طور کلی قاب های مهاربندی شده هم محور نسبت به بسیاری از سیستم های مقاوم خمشی دارای کارایی بالایی می باشد که دلیل آن توانایی اعضای مهاربند در کنترل تغییرمکان های جانبی قاب می باشد. فولاد مورد استفاده برای تیرها و ستون های قاب های مهاربندی شده هم محور به لحاظ استفاده از اشکال هندسی ظریف و محاسباتی، از نظر اقتصادی نیز بسیار مقرون به صرفه می باشند. طراحان ساختمان نیز اغلب از قاب های مهاربندی شده آماده در محاسبات استفاده می کنند

یکی از مهمترین نقاط ضعف این نوع مهاربندها مقاومت کمانشی پایین به دلیل لاغری اعضای مهاربند می‌باشد. انرژی بسیار شدید و ناگهانی که در حین وقوع زمین لرزه به اعضای مهاربند وارد می شود می تواند باعث کمانش و تغییرشکل غیر ارتجاعی بزرگ در مهاربند و اتصالات آن گردد. لذا رفتار نامطلوب عمده ای که در مهاربندها مشاهده می شود کمانش مهاربند فشاری می باشد و این امر باعث کاهش شکل پذیری و ظرفیت استهلاک انرژی در سازه به دلیل اثر ثانوی تغییرشکل های غیرخطی هندسی می گردد . این موضوع در بارگذاری های تناوبی مانند زلزله با توجه به ماهیت کاهش بیشتر سختی تحت بارهای دینامیکی لرزهای، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. استفاده از مهاربندی که در فشار و کشش رفتار یکسانی داشته باشد و کمانش نکند ، همیشه مطلوب طراحان سازه بوده است. در حقیقت بهسازی قاب های سازه ای با این روش، رفتارهای نامناسب زیر را اصلاح می کند

1-    کاهش مقاومت

2-    کاهش سختی

3-    کاهش شکل پذیری

1-2- اهداف تحقیق

از آنجا که کمانش مهاربندها در فشار، عامل اصلی عملکرد نامطلوب قاب های مهاربندی شده همگرای متداول است، تحقیقات بسیاری به منظور توسعه مهاربندهایی با رفتار الاستوپلاستیک بهتر انجام شده است. ابداع و توسعه مهاربندهای کمانش ناپذیر یکی از نتایج این تحقیقات بوده است. قسمت اصلی مهاربند کمانش ناپذیر، هسته فلزی (معمولا فولادی) است که با ساز و کاری خارجی از کمانش آن در فشار جلوگیری می شود. تاکنون روشهای مختلفی برای جلوگیری از کمانش هسته در فشار پیشنهاد شده است. متداول ترین روش برای جلوگیری از کمانش هسته در فشار، قرار دادن هسته در غلاف فولادی و پر کردن غلاف با ملاتی پرکننده (مانند بتن) است

در این تحقیق به منظور بررسی رفتار دقیقتر این المانها در برابر بارگذاری های رفت و برگشتی ناشی از زلزله، یک نمونه از این المانها که در قاب تحت بارگذاری جانبی قرار گرفته، به صورت مجزا با در نظر گرفتن اثرات برون محوری ناشی از قاب مورد آنالیز اجزای محدود قرار گرفته است

1-3- مباحث پایان نامه

پایان نامه حاضر در شش فصل جمع بندی و ارائه شده است. در فصل اول مقدمه و هدف از پژوهش ارائه گردیده است. در فصل دوم به طور اجمالی مروری بر تحقیقات آزمایشگاهی و تحلیلی مرتبط صورت گرفته است. در فصل سوم بررسی کاملی در مورد ادبیات فنی و مفاهیم پایه مورد نیاز ارائه شده است. در فصل چهارم روش مدلسازی مهاربندهای کمتنش ناپذیر توسط نرم افزار اجزای محدود مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین مسائل مربوط به مدلسازی و جزئیات محاسباتی در این فصل ارائه شده است. در فصل پنجم نتایج مدلسازی های مربوط به موضوع تحقیق و نیز نتایج مدلسازی های مربوط به حالات پیشنهادی برای بررسی روش های بهبود عملکرد این اعضا ارائه شده است. نهایتا در فصل ششم نتایج مربوط به پایان نامه آورده شده است

2-1- مقدمه

یکی از دلایل اصلی بررسی مطالعات گذشته آشنایی با نکات ضعف و قوت این پژوهش ها و در نتیجه انتخاب روندی مناسب و سنجیده برای مطالعات آتی می باشد تا به کمک آنها نتایج مطلوب و کاربردی حاصل گردد. فکر مهاربندهای کمانش ناپذیر نخستین بار در سال 1973 توسط Wakabayashi و همکاران، در ژاپن مطرح شد. این مهاربندها پس از زلزله Kobe در سال 1995 به طور گستردهای در ژاپن مورد استفاده قرار گرفت. در ژاپن مهاربندهای کمانش ناپذیر بیشتر به عنوان میراگرهای هیسترتیک در قابهای خمشی فولادی به کار می روند و برای طراحی آنها از فلسفه طراحی « سازه های مقاوم در برابر خسارت» که توسط Wada مطرح شده استفاده می شود. در این فلسفه، طراحی به گونه ای انجام می شود که در هنگام زمین لرزه، سازه اصلی الاستیک باقی مانده و فقط میراگرها (مهاربندهای کمانش ناپذیر)، انرژی زمین لرزه را مستهلک می کنند. بنابراین پس از زمین لرزه بزرگ انتظار داریم که سازه با تعویض مهاربندها به حالت اولیه خود بازگردد

در آمریکا، نخستین بار در سال 2000 از مهاربندهای کمانش ناپذیر استفاده شد. پس از آنکه مهندسان در آمریکا به ارزش مهاربندهای کمانشتاب پی بردند، گروهی از محققان انجمن مهندسان سازه کالیفرنیا با همکاری موسسه فولاد آمریکا در سال 1999 «ضوابط پیشنهادی برای قاب های مهاربندی شده کمانش ناپذیر» را منتشر کردند. این ضوابط با تغییرات اندکی در سال 2003 در ضوابط لرزهای پیشنهادی NEHRP و در سال 2005 در ضوابط لرزه ای آیین نامه سازه های فولادی آمریکا گنجانده شد. قابهای مهاربندی شده کمانش ناپذیر در آمریکا معمولا با روش استاتیکی معادل و مشابه با سیستم مهاربندی همگرای متداول (اما با پارامترهای لرزه- ای متفاوت) طراحی می شوند. ضریب رفتار این سیستم برابر 7، ضریب اضافه مقاومت آن برابر 2 و ضریب افزایش جابه جایی خطی (Cd) برای این سیستم برابر 5/5 در نظر گرفته شده است

قاب مهاربندی شده کمانش ناپذیر در طراحی بسیار قابل انعطاف است، زیرا با انتخاب دقیق مصالح هسته، سطح مقطع و طول قسمت جاری شونده آن، میتوان مقاومت و سختی این مهاربند را به آسانی تنظیم کرد. هر چند معمولاً قابهای مهاربندی شده کمانش ناپذیر عملکرد لرزه ای بسیار مطلوبی دارند، اما نگرانی هایی نیز در زمینه عملکرد لرزه ای این سیستم وجود دارد. مهمترین نگرانی، سختی غیرالاستیک کم مهاربندهای کمانش ناپذیر است که ممکن است باعث ایجاد تمرکز خسارت و همچنین تغییرشکل های ماندگار بزرگ در سازه شود. مسأله اخیر میتواند هزینه های بازسازی را افزایش دهد. از سوی دیگر، استفاده از مهاربندهای کمانش ناپذیر این امکان را به طراحان میدهد که سازه را به گونه ای طراحی کنند که نسبت نیاز به ظرفیت در مهاربندهای سازه، بسیار نزدیک به یک باشد. این مسئله نگرانی هایی را درباره عملکرد این سیستم در زمین لرزه های کوچک و متوسط ایجاد می کند، زیرا ممکن است مقاومت موجود در سیستم آنقدر کم باشد که سازه در زمین لرزه های کوچک و متوسط (مانند زمین لرزه هایی با احتمال 50 درصد در 50 سال) نتواند سطح عملکرد قابلیت استفاده بیوقفه را برآورده کند و سازه تغییرشکل های غیرالاستیک بزرگی را تجربه نماید

در مورد تحقیقات مرتبط با بررسی رفتار قاب های با مهاربند کمانش ناپذیر می توان به تحقیقات آزمایشگاهی و تحلیلی اشاره کرد. لذا در این بخش به طور اجمالی مهمترین این تحقیقات و اهداف و نتایج مربوط به آنها مورد بررسی قرار گرفته است

2-2- مروری بر مطالعات آزمایشگاهی و تحلیلی

Sabelli  R. & Mahin S. & Chang C. (2003)

تحقیقاتی که توسط این محققین صورت گرفته به منظور شناسایی خصوصیات رفتاری سازه های مسلح شده به وسیله مهاربندهای کمانش ناپذیر بوده است و در این راستا به کمک تحقیقاتی که قبلا در این زمینه صورت گرفته است، عملکرد ارتعاشی ساختمان ها تحت حرکات ارتعاشی زمین نیز مورد شناسایی قرار گرفته است. تمرکز اصلی در این تحقیق بر روی بررسی عملکرد ارتعاشی ساختمان های سه و شش طبقه همراه با قاب های مهاربندی شده کمانش ناپذیر بوده است. همچنین بحث مختصری در مورد خواص مکانیکی مهاربندها و مزایای استفاده از آنها ارائه شده است. نهایتا نتایج آنالیزهای دینامیکی غیرخطی برای آلترناتیوهای مختلف به منظور مشخص کردن تاثیر این پارامترها روی مشخصه ها و خصوصیات مختلف سازه ای ارائه گردیده است. در شکل 2-1 جزئیات مهاربند کمانش ناپذیر مورد استفاده و در شکل 2-2 پیکربندی مدل ساختمان نشان داده شده است

 

در مطالعات انجام گرفته شده توسط این محققین ویژگی های بسیار مطلوب استفاده از سیستم های با مهاربندهای کمانش ناپذیر به اثبات رسیده است. نشان داده شده است که استفاده از قاب های مهاربندی کمانش ناپذیر آسیب پذیری سازه را در مقابل رانش های بزرگ به طور قابل ملاحظه ای کاهش می دهد. در این تحقیق مزایای استفاده از قاب های مهاربندی کمانش ناپذیر در سیستم های دوگانه با به حداقل رساندن تغییر شکل های دائمی مورد بحث قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از آنالیزهای تاریخچه زمانی نشان داده است که استفاده از سیستم های دوگانه باعث کاهش انحراف طبقات در این نوع سازه ها می گردد

در این تحقیق یک روش طراحی بر مبنای انرژی ارتعاشی برای قاب های مهاربندی کمانش ناپذیر با استفاده از طیف انرژی هیسترتیک و طیف شکل پذیری انباشته پیشنهاد گردیده است. این روش مبتنی بر فرض مقاومت گرانشی المان ها می باشد. نظیر تیرها و ستون ها که باید در طول وقوع زلزله به صورت الاستیک باقی بمانند و تمامی انرژی ورودی زلزله توسط مهاربندهای کمانش ناپذیر اتلاف گردد. بر اساس نتایج آنالیزهای صورت گرفته با استفاده از این روش، مقادیر اصلی برای جابجایی طبقات فوقانی تطابق خوبی با جابجایی های عملکرد هدف داشته است. همچنین انحراف میان طبقه ای به وجود آمده در ارتفاع ساختمان یکنواخت بوده است که با توجه به توزیع تکنواخت آسیب دیدگی در ارتفاع عملکرد مطلوبی داشته است. در شکل 2-5 شکل هندسی مقطع عرضی ساختمان به همراه بارگذاری وارده نشان داده شده است

این تحقیق تحت عنوان ضریب اصلاح قاب های مهاربندی کمانش ناپذیر در سال 2008 صورت گرفته است. در این مطالعه مقاومت، شکل پذیری و ضریب اصلاح قاب های مهاربندی کمانش ناپذیر مورد ارزیابی و محاسبه قرار گرفته است. به همین منظور، ساختمان هایی با تعداد طبقات مختلف و با پیکربندی مختلف برای مهاربندها از جمله نوع مهاربند، قطر و زاویه مدنظر قرار گرفته است. آنالیز استاتیک پوش اور، تحلیل دینامیکی غیر خطی افزایشی و تحلیل دینامیکی خطی با استفاده از نرم افزار Opensees انجام شده است. اثرات برخی از پارامترهای موثر بر پاسخ ضریب اصلاح، از جمله ارتفاع ساختمان و نوع سیستم مهاربندی مورد آنالیز قرار گرفته است. نهایتا در این تحقیق پاسخ ارتعاشی ضریب اصلاح برای هر یک از سیستم های مهاربندی شده به صورت جداگانه تعیین و مقادیر آزمایشگاهی 835 و 12 برای حالت حدی نهایی و روش طراحی تنش مجاز پیشنهاد گردیده است. در شکل 2-6 جزئیات مهاربند کمانش ناپذیر و در شکل 2-7 پیکربندی مدل ساختمان مورد بررسی نشان داده شده است

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پروژه ساختمانی در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پروژه ساختمانی در word دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه ساختمانی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه ساختمانی در word

مقدمه :  
محدودیت ارتفاع ساختمان و طبقات آن  
پلان ساختمان  
پی (فنداسیون) مصالح پر کننده  
انواع پی  
عمق پی :  
کرسی چینی  
اختلاف ارتفاع  
یک رگی کردن ساختمان  
دیوار  
هدف از دیوارسازی  
انواع دیوارها  
دیوارهای باربر آجری  
دیوارهای جداکننده (پارتیشن)  
ملات مصرفی  
کلاف بندی  
کلاف بندی افقی :  
الف) در تراز زیر دیوارها  
ب) در زیر سقف  
آرماتوربندی کلاف افقی  
کلاف بندی قائم  
آرماتوربندی کلاف قائم  
سقف  
سقف های تیرچه بلوک  
عملکرد تیرچه و بلوک  
محاسن و معایب سقفهای تیرچه و بلوک  
الف) محاسن  
ب) معایب  
مراحل اجرای سقف تیرچه بلوک  
بتون ریزی دالها و نحوه ارتعاش آنها  
قالب بندی  
هدف از قالب بندی  
قالب چوبی  
قالب فلزی  
پی های شمعی  
پیهای باشتکی  
دیوراهای باربر  
آماده سازی محوطه  
سنگهای نما  
از لحاظ جلاپذیری سنگها :  
از لحاظ چسبندگی سنگها به ملات :  
منابع و مأخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه ساختمانی در word

خاک و تکنولوژی ساختمان

تکنولوژی ساختمان

تکنولوژی کارگاه قالب بندی و آرماتور

مقدمه

پروژه ساختمانی 24 واحد است که 1700 متر زیربنا دارد و دارای دو طبق بوده که در از هال و حیاط می باشد و حیاط آن در حدود 60 متر برای دو واحد مسکونی می باشد و دارای سرویس بهداشتی ، حمام و خواب و هال بوده که واحد پایین دارای 2 خواب و واحد بالا دارای 1 خواب می باشد

برای تهویه بخاریهای گازی می بایست از دودکش استفاده کرد که این دودکشها به وسیله لوله آز بتنی که ارتفاع آن از سطح زمین 1 الی 20/1 متر کار گذاشته می شود در هنگام آجرچینی جای آن را مشخص و شکافی در دیوار در هنگام بالا آوردن دیوار قرار می دهند که بعد از گچ و خاک کردن ساختمان در دیوار و درهای خود قرار می دهند و توسط گچ دو طرف آن را پر کرده و آن را محکم می کنند و این لوله ها می بایست از پشت با به ارتفاع 1 متر از سطح پشت بام بالاتر قرار گیرد و بر سر لوله ها ، دودکش قرار دهند و جنس این دودکشها از جنس سیمان می باشد

جهت جلوگیری از نم دادن و رسیدن رطوبت به سقفهای پشت بام باربر عایق بندی کرد که امروزه بیشتر از موادی از جنس قیر به نام ایزوگام عایق بندی می شود که برای چسباندن ایزوگام ابتدا باید زیر آن صاف و خالی از هرگونه کثیفی باشد که باید اول یک لایه نازک سیمان نرم سطح پشت بام کشیده و در گوشه ها زاویه دار کرد تا ایزوگام به طور 45 درجه به سطح عمودی دیوار برسد و سپس چسبی که مخصوص ایزوگام می باشد سطح پشت بام ریخته و بعد از یک روز ایزوگام ها به وسیله حرارت داغ کرده و به سطح چسب ایزوگام چسبانده و برای عایق بندی بهتر اطراف لوله های بخاری ، لوله های برق و دیگر وسایق که از سطح پشت بام بالاتر است ایزوگام می کشند

طریقه چاق کردن ملات جهت سیمان کاری و یا آجرکاری چنین می باشد که ابتدا از ماسه شکسته همراه با درصدی سیمان و آب با هم مخلوط و به ملات تبدیل می شود که برای دسترسی آن به استادکار از استانبلی یا بالابر برقی برای بردن به پشت بام یا ارتفاعات استفاده می کنند

در این جا طریقه سیمان کاری را نشان می دهد که ابتدا به وسیله استاد کار چند نقطه یک سطح دیوار کرم بندی انجام می دهند و بعد به وسیله شمشه ، شمشه گیری کرده و آنگاه سیمان کاری دو طرف شمشه گیری را پر و به وسیله شمشه کوچکتری آن را صاف و مسطح می نمایند

طریقه قرار دادن نعل درگاه دریچه در دیوار به این صورت می باشد که ابتدا دریچه را از چهار طرف مهار کرده و به وسیله شاقول و سیمان آن را عمود بر دیوار قرار می دهند و بعد از آن در دو طرف دریچه دیواری پر می کنند

پس از اینکه موزائیک کف اتاقها تمام شده می بایست به وسیله دوغاب سیمان درزها و جداره های آن را پر کرد که ابتد کف اتاق را جارو و تمیز کرده و سیمان با آب مخلوط کرده و به صورت دوغاب درآورده و کف اتاق ریخته و به وسیله تی و جارو کف اتاق پخش کرده و بعد از آن به وسیله خاک اره و یا ماسه کف اتاق ریخته و اتاق را تمیز می کنیم

برای دفع فاضلاب ساختمان می بایست چاهی کنده شود که چاه را توسط کلنگ و به صورت دستی کنده می شود و در ارتفاعات زیاد برای بالا بردن خاکهای چاه متوسط قرقره که طناب به دور آن می پیچید و بر سر طناب دوکی ست که خاک در آن ریخته می شود و حفاری می شود که این چاه قطر 1 متر اولی آن در حدود 5/1 متر می باشد و در ارتفاعات بیشتر قطر آن 1 متر می باشد که قطر ارتفاع اول برای بستن سرچاه و گرفتن سرچاه بزرگتر کنده می شود و قطر آن تقریب برای ساختمانهای مسکونی 12 متر می باشد

برای زدن سقف سبک از تیرچه و بلوک استفاده می شود که در این جا از بلوک 20 استفاده شده است و تیرچه های آن با حرارتی 8 استفاده می شود که ابتدا تیرچه را به دو طرف دیوار گذاشته و فاصله هر تیر نسبت به دیگری اندازه یک بلوک می باشد سپس توسط بلوک وسط دو تیرچه پر می شود و بلوک اول و آخری قبل از کار یک طرف از آن به وسیله گچ به قطر 5 الی 2 سانتی متر پر می کنند و علت آن پر نشدن بلوک ها توسط بتن می باشد و پس از آنکه تیرچه و بلوک در سقف چیده نشد شمع بندی می کنند و بعد از شمع بندی آماده بتن ریزی می باشد که بتن سقف از ماسه های شسته و ریگ و سیمان هر کدام به تناسبی به وسیله دستگاه خلاطه مخلوط و با دستگاه بالابر برقی به پشت بام و سپس توسط فرغون به اطراف پشت بام حمل و ریخته می شود و یک روز پس از ریختن به مدت 5 الی 7 روز می بایست به آن آب داد تا بتن ما سفت شود

محدودیت ارتفاع ساختمان و طبقات آن

در ساختمانهای با مصالح بنایی حداکثر تعداد طبقات بدون احتساب زیرزمین برابر با دو طبقه است و همچنین تراز روی بام نسبت به متوسط تر از زمین مجاور نباید از هشت متر تجاوز کند

زیر زمین طبقه ای است که تراز روی سقف آن نسبت به متوسط تراز زمین مجاور از 5/1 متر بیشتر نباشد . در غیر این صورت این طبقه نیز طبقه نیز به حساب تعداد طبقات ساختمان منظور می گردد

حداکثر تعداد طبقات زیر زمین یک طبقه خواهد بود

حداکثر ارتفاع طبقه (از روی کلاف افقی زیرین تا زیر سقف) چهار متری می باشد . و در صورت تجاوز از این حد ، علاوه بر کلاف بندی زیر سقف اضافی در داخل دیوار و در ارتفاع 4 متر از روی کلاف زیرین تعبیه گردد . به این ترتیب ارتفاع طبقه را می توان حداکثر تا شش متر افزایش داد

پلان ساختمان

به طور کلی ساختمان باید واجد خصوصیات زیر باشد

الف) طول ساختمان از سه برابر عرض آن تجاوز ننماید

ب) نسبت به هر دو محور اصلی قرینه و یا نزدیک به قرینه باشد

پی (فنداسیون) مصالح پر کننده

پی یا فنداسیون بخش مهمی از سازه ساختمان است که برای تحمل بارهای ساختمان و انتقال آن به زمین ساخته می شود . این قسمت معمولاً در زیر سطح طبیعی یا مصنوعی زمین قرار دارد . و همه اجزای ساختمان مانند ستونها ، دیوارها و سقف ها بر روی آن استوار می گردد

پی با مصالح گوناگون مانند شفته آهک ، بتن ، بتن مسلح ، سنگ و آجر ساخته می شود

امروزه ساختن پی یا بتن و یا بتن مسلح بسیار رایج است . ساختمان ، شکل ، ابعاد پی بستگی به نوع زمین ، اندازه و وزن ساختمان ، نوع مصالح وسازه ساختمان دارد . قبل از پی سازی باید کف پی رو آماده کرد به این صورت که در کف پی بتونی با عیار ky/m3150 تسطیح می کنیم . وظیفه بتن مگر به آن پر کردن حفره های به وجود آمده در موقع پی کنی می باشد

انواع پی

پیها بر دو نوع هستند پی های سطحی و پیهای عمیق

پی سطحی شامل : پی های منفرد – پی نواری – پی گسترده (زاویه جنرال)

پی مورد استفاده در ساختمان مصالح بنایی معمولاً پی نواری است . پبی نواری مانند یک نوار پیوسته در زیر دیوارهای ساختمان قرار می گیرد . و از بتن ، بتن مسلح و یا مصالح بنایی ساخته می شود

عمق پی

پی باید پایین تر از سط زمین اجرا شود تا هم از تورم خاک که ناشی از یخبندان است محفوظ باشد و هم از تورم خاک ناشی از نفوذ رطوبت سطحی

عمق پی سازی به طرح و عمق یخبندان زمین بستگی دارد

کرسی چینی

می دانیم که کف طبقه هم کف معمولاً هم سطح یا بالاتر از سطح زمین قرار می گیرد . به هیمن دلیل ابتدا روی پی ها دیوارهای کوتاهی تا تراز کف طبقه می سازند و سطح آن را تراز نموده از نظر نفوذ رطوبت عایق اری می کنند و بعد دیوارهای طبقه هم کف را بر روی آن می سازند . اصطلاحاً به این دیوارها کرسی چینی گفته می شود . ضخامت دیوارهای کرسی چینی معمولاً بیش از ضخامت دیوارهای طبقه می شود

دیوارهای کرسی چینین را باید از مصالح مقاوم مانند آجر ، بلوک سیمانی ، سنگ با کیفیت خوب اجرا نمود تا در مقابل رطوبت ، عوامل شیمیایی خاک و فشار بارهای وارده مقاومت نماید

اختلاف ارتفاع

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه تحلیل پارامتریک رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه تحلیل پارامتریک رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان در word دارای 158 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پایان نامه تحلیل پارامتریک رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه تحلیل پارامتریک رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان در word

1 – مقدمه      
2- تاریخچه تحقیقات و مطالعات انجام شده   
2-1-شواهد تجربی ومطالعات درخصوص اثرات ساختگاه تیز گوشه و مثلثی شکل بر پاسخ  زمین   
2-2- مطالعات نظری و تحلیلهای عددی عارضه مثلثی شکل             
2-3- مطالعات انجام شده در رابطه با تحلیلهای پارامتریک عوارض تیزگوشه و مثلثی شکل      
3-  پدیده انتشار امواج دو بعدی و حل عددی معادلات آن .      
3-1- مقدمه    
3-2- انواع مختلف ناهمواریها    
3-3- علل تقویت امواج لرزه ای         .   
3-3-1- اثر سطحی( Surface Effect)      .   
3-3-2- اثر کانونی شدن (Focusing Effect )     
3- 3 -3- اثر گهواره ای (Rocking Effect )      
3-3-4 – اثر عبور پراکنش موج (Scattering & Passage effect)       ..   
3-4- معادلات انتشار امواج الاستیک        
3-5- حل عددی معادله انتشار امواج     .    
3-6- روش عددی مورد استفاده و دامنه مطالعات پارامتریک         
3-7- تعیین ابعاد المان در روش اجزای مرزی       
3-8-  معرفی نرم افزار Hybrid         
3-8-1- مقدمه          
3-8-2- بررسی اعتبار و دقت نرم افزار Hybrid     
3-8- 2-1-  حرکت میدان آزاد نیم فضا     
3-8-2-2- دره خالی با مقطع نیم دایره     
3-8-2-3- دره آبرفتی با مقطع نیم دایره     
3-8-2-4-  تپه با مقطع نیم سینوسی        
3-8-2-5- تپه با مقطع نیم دایره         
4-ااف-رفتار لرزه ائی تپه های مثلثی شکل        
4-1- مقدمه            
4-2- متدلوژی مطالعات   
4-3- اعتبار سنجی مدل          
4-3-1-  ابعاد مش بندی                  
4-3-2- طول گام زمانی                     
4 -4- تاریخچه زمانی دامنه مولفه‌های افقی و قائم تغییر مکان برای کل محدوده   ..        
4-5- تفرق امواج در حوزه زمان ( تفسیر نمودار های تاریخچه زمانی )      . .   
4-6- بزرگنمایی تپه در فضای فرکانسی                    
4-6-1 تفسیر کلی نمودارهای بزرگنمایی         
4-6-2 بزرگنمایی راس تپه         .        

  4-7-تغییرات بزرگنمائی بر روی یال تپه           
4-8-ضریب تقویت عوارض تپه ای مثلثی شکل         .     
4-ب-رفتار لرزه ائی دره های مثلثی شکل           
4-9- متدلوژی مطالعات     
4-10- اعتبار سنجی مدل            
4-10-1-  ابعاد مش بندی  
4-10-2- طول گام زمانی               
4 -11- تاریخچه زمانی دامنه مولفه‌های افقی و قائم تغییر مکان برای کل محدوده    . .   
4-12 تفرق امواج در حوزه زمان ( تفسیر نمودار های تاریخچه زمانی )    .   
4-13- بزرگنمایی دره در فضای فرکانسی   
4-13-1 تفسیر کلی نمودارهای بزرگنمایی       
4-13-2 بزرگنمایی قعردره       

4-14-تغییرات بزرگنمائی بر روی یال دره           
4-15-ضریب تضعیف عوارض دره ای مثلثی شکل           
5  – جمع‌بندی و نتیجه‌گیری   
5-1-   نتایج مطالعه پاسخ تپه ها در حوزه زمان     
5-2-  نتایج مطالعه پاسخ تپه ها در حوزه فرکانس    
5-3- نتایج مطالعه پاسخ دره ها در حوزه زمان        
5-4- نتایج مطالعه پاسخ دره ها در حوزه فرکانس     
5-5-زمینه های پیشنهادی برای ادامه این تحقیق        
مراجع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پایان نامه تحلیل پارامتریک رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان در word

 A

1– Akamatu, K., 1961, “On microseisms in frequency range 1 c/s to 200 c/s .Bulletin of Earthquake Research Institue, Tokyo University, No. 39, pp. 23-

2– Aki, K., 1957, “ Space and time specrta of stationary  stochastic waves, with special reference to microtremors”, Bulletin of Earthquake Research Institute, No. 35, pp. 415-

3– Aki, K. & K. Larner, 1970. Surface motion of a layered medium having an irregular interface due to the incident plane SH waves. Jour. of Geoph. Res.,

4– Aki, K. and P.G. Richards, 1980.Quntitative seismology: theory and methods. W.H. freeman and Co., San Fransisco, California, USA

5– Aki, K., 1984. Short period seismology. J. Comp. Phys.,

6– Allam, A., 1969, “An investigation in to the nature of mictotremors.”, Ph. D. Thesis, Tokyo University

7– Alterman, Z. S. & F. C. Karal, 1968. Propagation of elastic waves in layered media by finite difference methods. Bull. Seism. Soc. Am.,

8– Ansary, M.A. et al., 1996, “ Application of microtremor measurements to the estimaton of site  amplificaltion chararcteristics”, Bull. ERS.,

9– Ashford, S.A. and N. Sitar, 1994. Seismic response of steep natural slopes. Report No. UCB/EERC 94-

10– Ashford, S.A. and N. Sitar, 1997. Analysis of topographic amplification of inclined shear waves in a steep coastal bluff. Bull. Seism. Soc. Am.,

11– Ashford, S.A., N. Sitar, J. Lysmer and N. Deng, 1997. Topographic effects on the seismic response of steep slopes. Bull. Seism. Soc. Am.,

B

12– Banerjee, P.K. and R. Butterfield, 1977. Boundary element methods in geomechanics. In: Finite elements in geomechanics, John Wiley, London

13– Bard, P. –Y & M. Bouchon, 1980a. The seismic response of sediment – filled valleys. Part I. The case    of incident SH waves. Bull. Seism. Soc. Am.,

14– Bard, P. –Y & M. Bouchon, 1980b. The seismic response of sediment – filled valleys. Part II. The case    of incident P and SV waves. Bull. Seism. Soc. Am.,

15– Bard, P.-Y., 1982. Diffracted waves and displacement field over two-dimensional elevated topographies. Geophys. J. R. Astr. Soc

16– Bard, P.-Y., M. Bouchon, 1985. The two dimensional resonance of sediment filled valleys. Bull. Seism. Soc. Am.,

17– Bard, P.-Y. and J.-P Meneroud, 1987. Modifaction du signal sismique par la topographie. Cas de la vallee de la Roya(Alpes-Maritimes). Bull. Liaison Laboratoires des Ponts-et-Chaussees, numero special “Risques Naturels” 150-151(in French)

18– Bard, P.-Y., 1994. Discussion seission : lessons, issues, needs and prospects, special theme seission on Turkey falt and Ashigara valley experiments. In : Proc. of 10th WCEE, post conference volume

19– Bard, P. Y., 1998, “Microtremor measurements: a tool for site effect estimation” , Proc. Second Int. Sym. on the effect of surface geology on seismic motion, Japan

20– Bard, P.-Y. and R. Thomas, 2000. Wave propagation in complex geological structures and their effects on strong ground motion. In: Wave motion in earthquake engineering, E. Kausel and G. Manolis(eds.)

 

21– Barlow, N., 1933. Charles Daewin’s Diary of the Voyage of H.M.S. Beagle. Cambridge University Press, New York

 

22– Beskos, D.E. and C.C. Spyrakos, 1984. Dynamic response of strip foundations by the time domain BEM-FEM method. Dept. of Civil &Mineral Eng.,University of Minnesota, Minneapolis, USA

 

23– Boore, D.M., 1972. A note on the effect of simple topography on seismic waves. Bull. Seism. Soc. Am.,

24– Bouchon, M., 1973. Effect of topography on surface motion. Bull. Seism. Soc. Am.,

25– Bouchon, M., 1985. A simple complete numerical solution to the problem of diffraction of SH waves by an irregular surface. Journal of Acous. Soc. of Am.,

26– Bouchon, M., C.A. Scultz and M.N. Toksoz, 1995a. Effect of 3-D topography on seismic motion. Journal of Geophysical Researchs,

27– Bouchon, M. et al., 1995b. A fast implementation of boundary integral equation methods to calculate the propagation of seismic waves in laterally varying layered media. Bull. Seism. Soc. Am.,

28– Bouchon, M. and J.S. Barker, 1996. Seismic response of a hill: the example of Tarzana, California. Bull. Seism. Soc. Am.,

29– Brambati, A., E. Faccioli, E.B. Carulli, F. Culchi, R. Onofri, S. Stefani and F. Ulcigrai, 1980. Studio microzonizzazione sismica dell’area di Tarcenato(Friuli), Edito da Regiona Autonoma Friuli-Venezia-Giulia 9in Italian)

30– Brebbia, C.A., 1978. The boundary element method for engineers. Pentech Press, London

C

31– Campillo, M. et al., 1993. The incident wavefield in Mexicocity during the great Michoacan earthquake and its interaction with the deep basin. Earthquake Spectra,

32– Cao, H. & V.W. Lee, 1990. Scattering and diffraction of plane P waves by circular cylindrical canyons with variable depth – to – width ratio. Soil Dyn. and Earth. Eng.,

33– Celebi, M. 1987. Topographical and geological amplifications determined from strong motion and aftershock records of the 3 March 1985 Chile earthquake, Bull. Seism. Soc. Am

34– Celebi, M., 1991. Topographic and geological amplification : case studies and engineering implications. Structural Safety,

35– Celebi, M. 1995. Northridge (California) earthquake: Unique ground motions and resulting spectral and site effects. In: Proceeding of the 5th Inter. Conf. on Seism. Zonation, Nice, France

36– Chavez-Garcia, F.J., L.R. Sanchez and D. Hatzfeld, 1996. Topographic site effects and HVSR. A comparison between observations and theory. Bull. Seism. Soc. Am.,

37– Chavez-Garcia, F.J. and E. Faccioli, 2000. Complex site effects and building codes:Making the leap. Journal of Seismology,

38– Coutel, F. and Mora, P., 1998, “ Simulation- Based comparison of four site- response estimation techniques”, BSSA, Vol. 88, pp.30-

 

D

39– Davis, L.L. & L.R. West, 1973. Obsreved effects of topography on ground motion. Bull. Seism. Soc. Am.,

40– Deng, N., 1991. Two-dimensional site response analysis. Ph.D. Thesis, University of California at Berkeley.

41– Dineva, P.S. & G.D. Manolis, 2001. Scattering of seismic waves by cracks in multi-layered geological regions II. Numerical model. Soil Dyn. and Earth. Eng.,

42– Douze, E.j., 1964. “Signal and noise in deep wells”, Geophysics, Vol. 29, pp. 721-

43– Dravinski, M., 1983. Scattering of plane harmonic SH wave by dipping layers of arbitrary shape. Bull. Seism. Soc. Am.,

44– Dravinski M. & Mossessian T. k.; 1987; “Scattering of plane harmonic P, SV, and Reyleigh waves by dipping layers of arbitrary shape”; Bull. Seismol. Soc. Am.; 77, PP. 212 –

45– Dravinski, M. & M.S. Wilson, 2001. Scattering of elastic waves by a general anisotropic basin. Part 1:   a 2D model. Earth. Eng. and   Struc. Dyn.,

 

E

46– England, R. et al., 1980. Scattering of SH waves by surface cavities of arbitrary shape using boundary methods. Physics of the Earth and Planetary Interiors,

47– Enomoto, T. et al., 1998, “Zonation on amplification factor in irregular boundary soil condition using seismic motion record”, Proc of 11 ECEE, France

48– Enomoto, T. et al., 2000, “Study on microtremor characteristics based on simulataneous measurements between basement and surface using borehole”, Proc. of 12 WCEE

49– Eshraghi, H. & M. Dravinski, 1989. Scattering of plane harmonic SH, SV, P and Rayleigh waves by   non – axisymetric three – dimensional canyons : a wave function expansion approach. Earth. Eng. and    Struc. Dyn.,

50– Eurocode8(EC8),1998 . Design provisions for earthquake resistance of structures,

 

 

F

51-Faccioli, E., 1991. Seismic amplification in the presence of geologic and topographic irregularities. In: Proceeding of the 2nd Inter. Conf. on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics, St. Louis(USA),

52– Faccioli, E. et al., 1996. A spectral element decomposition methods for the solution of acoustic and elastic wave equations. Geophysics

53-Faccioli, E., M. Vanini, L. Frassine, 2002, Complex site effects in earthquake ground motion, including topography. In: Proceeding 12th European Conference of Earthquake Engineering

54– Fah, D. et al., 1992. Variability of seismic ground motion in complex media: the case of a sedimantary basin in the Friuly(Italy) area. J. Appl. Geophs.,

55– Fah, D. et al., 1993. A new method for the realistic estimation of seismic ground motion in megacities: the case of Rome. Eartquake Spaectra,

56– Finn, W. and  D. Liam, 1991. Geotechnical engineering aspects of seismic microzonation. In: Proceeding of the 4th Inter. Conf. on Seism. Zonation, Stanford, California(USA)

57– Field, E. H. et al., 1990, “Using microtremors to assess potential earthquke site response: A case study in Flushing Meadows, New York City”, BSSA, Vol. 80, pp.1456-

58– Field, E.H. and Jacob, K., 1993, “The theoretical response of sedimantary layers to ambient seismic noise”, Geophysical Research Letters, 20, pp. 2925-

59– Franz, W., 1954. Uber die Greenshen Funktionen des Zylinders und der Kugel, Z. Naturforsch, 9a(in German)

60– Furumura, T. & H. Takenaka, 1996. 2.5-D modelling of elastic waves using the pseudospectral method. Geophys. J. Int.,

61– Fuyuki, M. and Y. Matsumoto, 1980. Finite difference analysis of Rayleigh wave scattering at a trench. Bull. Seism. Soc. Am.,

 

G

62-Gaffet, S. & M. Bouchon, 1989. Effect of two-dimensional topographies using the discrete wavenumber-boundary integral equation method in P-SV cases. Journal of Acous. Soc. of Am.,

63– Gatmiri, B. and M. Kamalian, 2002a . Time domain two-dimensional hybrid FEM/BEM dynamic analysis of non-linear saturated porous media. In : Proceeding 2nd Canadian Specialty Conference on Computing in Geotechnique

64-Gatmiri, B. and M. Kamalian, 2002b . Combination of boundary element and finite element methods for evaluation of dynamic response of saturated porous media. In : Proceeding of 5th European Conference on Numerical Methods in Geotechnical Engineering

65-Geli, L., P.-V. Bard, B. Julien, 1988. The effect of topography on earthquake ground motion: a review and new results. Bull. Seism. Soc. Am.,

66– Gilbert, F. & L. Knopoff, 1960. Seismic scattering from topographic irregularities. Jour. of Geoph. Res.,

66-2 – Goodman, R.E. and H.B. Seed, 1966. Earthquake induced displacements in sand embankments. J. Soil Mech. And found. Div, ASCE, 92(SM2)

67– Griffith, D. & A. Bollinger, 1979. The effect of Appalachian mountain topography on seismic waves. Bull. Seism. Soc. Am.,

 

 

H

68– Herrera, I. and F.J. Sabina, 1978. Connectivity as an alternative to boundary integral equations. Construction of bases. In: Proceeding Nat’l. Acad. Sci.,USA

69– Herrera, I., 1984. Boundary methods: an algebric theory

70– Hudson, J.A., 1967. Scattered surface waves from a surface obstacle. Geophysics Journal,

 

I

71– Idriss, I.M. and  H.B. Seed, 1967. Response of earthbanks during eartquakes. J. Soil Mech. Found. Div. ASCE, 93(SM3)

72– Idriss, I.M., 1968. Finite element analysis for the seismic response of earth banks. J. Soil Mech. Found.    Div. ASCE, 94(SM3)

73– Israil, A. S. M. & Banerjee, P. K.; 1990a; “Advanced time domain formulation of BEM for two-dimensional transient elastodynamics”; Int. J. for Num. Methods in Eng., Vol. 29, pp. 1421-

 

74– Israil, A. S. M. & Banerjee, P. K.; 1990b; “Two- dimensional transient wave propagation by time domain BEM”; Int. J. Solids Structures; 26; pp. 851-

 

J

75– Jafari, M.K., A. Shafiee and A. Razmkhah, 2002. Dynamic properties of fine grained soils in south of Tehran. Journal of Seismology and Earthquake Engineering (JSEE), Vol. 4, No

76– Jibson, R., 1987. Summary of research on the effects of topographic amplificationof earthquake shaking on slope stability. Open-File report 87-268, U.S.G.S

77– Jongmans, D., M. Campillo, 1993. The response of the Ubaye valley (France) for incident SH and SV waves: comparison between measurements and modeling. Bull. Seism. Soc. Am. ,

78– JSCE Eartquake Reports, 2001. Recent damaging earthquakes around the world. Japan Society of Civil Engineers, Japan

 

K

79– Kamalian, M., 2001. Time domain two-dimensional hybrid FEM/BEM dynamic analysis of non-linear saturated porous media. Ph. D. Dissertion, Tehran University

80– Kamalian , M., M.K. Jafari, A. Sohrabi, K. Dehghan and A. Razmkhah, 2003a. Transient two-dimensional hybrid FEM/BEM response analysis of surface topographies, Accepted for BEM 25-

81– Kamalian , M., M.K. Jafari, K. Dehghan,  A. Sohrabi and A. Razmkhah, 2003b . Two –dimensional hybrid response analysis of trapezoidal shaped hills in time domain. Advances in Boundary Element Techniques, R. Gallego& M.H. Aliabadi(eds), 231-

82– Kamalian, M. et al., 2003c. On time domain two-dimensional site response analysis of topographic structures by BEM. JSEE

83– Kanai, K. and Tanaka, T., 1961, “On microtremors VIII”, Bulletin of Earthquake Research Institute., University of Tokyo, Vol. 39, pp. 79-

84– Kawase, H., 1988. Time-domain response of a semicircular canyon for incident SV, P and Rayleigh waves calculated by the discrete wavenumber boundary element method. Bull. Seism. Soc. Am.,

 

85– Kawase, H., 1990. Effects of topography and subsurface irregularities on strong ground motion, Doctoral Thesis, Kyoto University, Kyoto, Japan.

86– Kawase, H., and K. Aki, 1990. Topography effect at the critical SV wave incidence: possible explanation of damage pattern by the Whittier-Narrows, California, earthquake of 1 October 1987. Bull. Seism. Soc. Am.,

87– Kim, J. & A. S. Papageorgiou, 1993. Discrete wavenumber boundary-element method for 3-D scattering problems. Jour. of Eng. Mech.,

88– Kim, J. and A.S. Papageorgiou, 1991. Application of the boundary element discrete wavenumber method in the study of diffraction of elastic waves by 3-D surface irregularities. Journal of Eng. Mec. Div., ASCE

89– Klimis, N.S. and A.J. Anastasiadis, 2002. Comparative evaluation of topography effects via code recommendations and 2-D numerical analysis. In: Proceeding 12th European Conference of Earthquake Engineering

90– Kobayashi, S. et al., 1986. Applications of boudary element-finite element combined method to three-dimensional viscoelastic problems. Boundary Elements, Pergamon Press, Oxford

91– Kohketsu, K. and H. Takenaka, 1989. Review: Theories of wave propagation in near field of seismic sources. Zisin, SSJ, 42(in Japanese)

92– Kokusho, T., 1980,  “Cyclic Triaxial Test of Dyamic Soil Properties for Wide Strain Range”, Soils and Foundations, 22(1), pp. 45-

93– Komatitsch, D. and J.-P. Vilotte, 1998. The spectral element method: an efficient tool to simulate the seismic response of 2D and 3D geological structures. . Bull. Seism. Soc. Am.,

94– Konno, K. and Ohmachi, T., 1996, “Ground motion characteristics estimated from spectral ratio between horizontal and vertical components of microtremor”, Bull. Seism. Soc. Am. ,

95– Kovacs, W.D. et al., 1971. Studies of seismic response of clay banks. J. Soil Mech. Found. Div. ASCE, 97(SM2)

96– Kuriyama,  T. et al., 2000.  Microzoning of seismic intensity distribution considering site effects due to irregularity of subsurface soil structures. In : Proceeding of the 12WCEE. NewZeland

 

L

97– Lachet, C. and Bard, P. Y., 1994, “ Numerical and theoretical investigations on the possibilities and limitations of Nakamura’s Techcique”, J. Phys. Earth., Vol

98– Lawson, A.C., 1908. California Earthquake of April 18, 1906. Publication No. 87, Report to the State Earthquake Investigation Committee, Vol. 1. Carnegie Institute of Washington, Washington D.C

99– LeBrun, B., D. Hatzfeld and P.-Y. Bard, 1999. Experimental study of ground motion on a large scale topography. Journal of Seismology,

100– Lee, V.W., 1982. A note on the scattering of elastic plane waves by a hemispherical canyon. Soil Dynamics and Earthquake Engineering,

101– Lermo, J. and Chavez- Garcia, F., 1992, “ Site effect evaluation using microtremors, a review”, EOS

102– Lermo, H. and Chavez- Garcia, F., 1993, “Site effect evaluation using spectral ratios with only one station”, BSSA, Vol. 83, pp. 1574-

103– Lermo, J. and Chavez- Garcia, F., 1994a,  “Site effect evaluation at Mexico City: dominant  period and relative amplification from strong motion and microtremor records”, Soil Dyn. and Earthquake Eng., Vol. 13. 413-

104– Lermo, J. & F.J. Chavez-Garcia, 1994. Are microtrmores useful in site response evaluation . Bull. Seism. Soc. Am.,

105– Levret, A., C. Loup and X. Goula, 1986. The Provence earthquake of June 11th , 1909(France):New assessment of near-field effects. In: Proceeding of the 8th Eight European Conference of Earthquake Engineering, Lisbon

106– Loco, J.E. et al., 1990. Three-dimensional response of a cylindrical canyon in a layered half-space. Earthquake Engineering and Structural Dynamics,

107– Luco, J. E. & F. C. P. D. Barros, 1995. Three-dimensional response of a layered cylindrical valley embedded in a layered half-space. Earth. Eng. and   Struc. Dyn.,

108– Luzon, F.  et al., 1997. Diffraction of P, S and Rayleigh waves by three-dimensional topographies. Geophys. J. Int.,

 

M

109– Macdonald, H.M., 1902. Elastic waves. Cambridge University Press

110– Manolis, G.D. and D.E. Beskos, 1988. Boundary element methods in elastodynamics. Prentice Hall

111– May, T.W., 1980. The effectiveness of trenches and scraps in reducing seismic energy. PH.D. thesis, University of California at Berkeley, California, USA

112– Mc Ivor, I.K., 1969. Two dimensional scattering of a plane compressional wave by surface imperfections. Bull. Seism. Soc. Am.,

113– Moczo, P. et al., 1996. Amplification and differential motion due to an antiplane 2D response in the sediment valleys embedded in a layer over half-space. Bull. Seism. Soc. Am.,

114– Moczo, P., E. Bystricky, J. Kristek, J.M. Carcione and M .Bouchon,1997.Hybrid modeling of P-SV seismic motion at inhomogenous viscoelastic topographic structures. . Bull. Seism. Soc. Am.,

115– Mogi, H., Kawakami, H., & Ghayamghamian , M.T., 1995 , “Probability distribution of spectra and spectral ration”, Proc.  of first Int. Conf. on Earth. Geot. Eng. Pp. 573-

116– Moeen – Vaziri, N. & M.D. Trifunac, 1988a. Scattering and diffraction of plane SH waves by two –  dimensional inhomogenities : part I. Soil Dyn. and Earth. Eng.,

117– Moeen – Vaziri, N. & M.D. Trifunac, 1988b. Scattering and diffraction of plane P and SV waves by two –  dimensional inhomogenities : part II. Soil Dyn. and Earth. Eng.,

118– Mossessian T. K. & Dravinski M.; 1987; “Application of a hybrid method for scattering of P, SV, and Reyleigh waves by near-surface irregularities”; Bull. Seismol. Soc. Am.; 77, 1784-

119– Mossesian, T.K. and M. Dravinski, 1989. Scattering of elastic waves by three-dimensional surface topographies. Wave motion,

120– Mossessian, T.K. and M. Dravinski, 1992. A hybrid approach for scattering of elastic waves by three-dimensional irregularities of arbitrary shape. J.  Phys. Earth,

 

N

121– Naganoh, M., H. Kagami, H. Muratami, 1993. Effects of surface and subsurface irregularities. In: Earthquake motions and ground conditions, The Architectural Institute of Japan, Tokyo

122– Nakamura, Y., 1989, “ A method for dynmic characteristics estimation of subsurface using microtremor on the ground surface.” QR of  RTRI, No. 30, pp. 25-33.

123– Nakamura, Y., 2000, “Clear identification of fundamental idea of Nakamura’s technique and its applications”, Proc. of 12 WCEE

124– Nechtschein, S., P.-Y Bard, J.-C Gariel, J.-P Meneroud, P. Dervin, M. Cushing, B. Gaubert, S. Vidal and A.-M Duval, 1995. A topographic effect study in the Nice region. In: Proceeding of the 5th Inter. Conf. on Seism. Zonation, Nice, France

 

O

125– Ohtsuki, A. and K. Harumi, 1983. Effect of topography and subsurface inhomogeneties on seismic SV waves. Earthquake Engineering and Structural Dynamics,

126– Ohtsuki, A. et al., 1984a. Effect of topography and subsurface inhomogenity on seismic Rayleigh waves. Earthquake Engineering and Structural Dynamics,

127– Ohtsuki, A. et al., 1984b. Effect of lateral inhomogenity on seismic waves, II. Observations and analysis. Earthquake Engineering and Structural Dynamics,

 

128– Ohtsuki, A., 1986. A study on the dynamic behavior of the ground with irregular dipping layers. Doctoral Thesis. Chuo University, Tokyo, Japan(in Japanese)

129– Ortiz-Aleman, C., F.J. Sanchez-Sesma, J.L. Rodrigues-Zuniga and F. Luzon, 1998. Computing topographical 3D site effects using a fast IBEM/conjugate gradient approach. . Bull. Seism. Soc. Am., 88.

P

130– Paolucci, R., E. Faccioli, F. Chiesa, R. Cotignola, 2000. Searching for 2D/3D site response patterns in weak and strong motion array data from different regions. In: Proceeding of the 6th Inter. Conf. on Seism. Zonation. Palm Springs, California(USA)

131– Paolucci, R. and A. Rimoldi, 2002. Seismic amplification for 3D steep topographic irregularities.In: Proceeding 12th European Conference of Earthquake Engineering

132– Papageorgiou, A. S. & D. Pei, 1998. A discrete wavenumber boundary element method for study of the 3-D response of 2-D scatteres. Earth. Eng. and   Struc. Dyn.,

133– Pedersen, H., B. LeBrun, D. Hatzfeld, M. Campillo and P.-Y. Bard, 1994a. Ground motion amplitude across ridges. Bull. Seism. Soc. Am.,

 

134– Pedersen, H.A., F.J. Sanchez-Sesma and M. Campillo, 1994b. Three-dimensional scattering by two-dimensional topographies. Bull. Seism. Soc. Am.,

135– Pedersen, H.A., M. Campillo and F.J. Sanchez-Sesma, 1995a. Azimuth depedent wave amplification in alluvial valleys. Soil dynamics and earthquake engineering,

136– Pedersen, H.A. et al., 1995b. Wave diffraction in multilayered media with the Indirect Boundary Element Method: application to 3-D diffraction of long-period surface waves by a 2-D litospheric structures. Geophys. J. Int.,

136-2– Pitilakis, K.D. et al., 2002. 2D vs 1D site effects with potential applications to seismic norms: the cases of EUROSEISTEST and Thessaloniki

 

R

137– Recommandations AFPS 90, 1990 (in French)

138– Reid, H.F., 1910. The California Earthquake of April 18, 1906: Vol.2 The Mechanics of the Earthquake, Report of State Earthquake Commission, Carnegie Institute of Washington, Washington D.C

 

S

139– Sabina, F.J. & J.R. Willis, 1975. Scattering of  SH waves by a rough half – space of arbitrary slope. Journal of Geophysical Researches,

140– Sanchez-Sesma, F.J. & E. Rosenblueth, 1979. Ground motion of canyons of arbitrary shape under incident SH waves. Earth. Eng. and   Struc. Dyn.,

141– Sanchez-Sesma, F.J. and  J.A. Esquivel, 1980. Ground motion on ridges under incident SH waves. In: Proceeding of 7th  WCEE, Istanbul, Turkey

142– Sanchez-Sesma, F.J. et al., 1982a. A boundary method for elastic wave diffraction: application to scattering SH waves by surface irregularities. Bull. Seism. Soc. Am.,

143– Sanchez-Sesma, F.J. et al., 1982b. A boundary method for elastic wave diffraction. Application to scattering of SH waves by surface irregularities. Bull. Seism. Soc. Am.,

144– Sanchez-Sesma, F.J., 1983. Diffraction of elastic waves by three-dimensional surface irregularities. Bull. Seism. Soc. Am.,

145– Sanchez-Sesma, F.J. et al., 1984. Scattering of elastic waves by three-dimensional topographies. In: Proceeding of 8th  WCEE, San Fransisco, California, USA

146– Sanchez-Sesma, F.J., 1985. Diffraction of elastic SH waves by wedges. Bull. Seism. Soc. Am.,

147– Sanchez-Sesma, F.L., 1987. Site effects on strong ground motion. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 6(2)

148– Sanchez-Sesma, F.J., 1990. Elementary solutions for the response of wedge-shaped medium to incident SH and SV waves. Bull. Seism. Soc. Am.,  80

149– Sanchez–Sesma, F.J. & M. Campillo, 1991. Diffraction of P, SV and Rayleigh waves by topographical features:a boundary integral formulation. . Bull. Seism. Soc. Am.,

150– Sanchez-Sesma, F.J. et al., 1993a. An indirect boundary element method applied to simulate the seismic response of alluvial valleys for incident P, SV and Rayleigh waves.  Earth. Eng. and    Struc. Dyn.,

151– Sanchez-Sesma, F. L. and M. Campillo. 1993b. Topographic effects for incident P, SV and rayleigh waves. Tectonophysics,

152– Sanchez-Sesma F.J. & Luzon F.; 1995; “Seismic response of three dimensional alluvial valleys for incident P, SV and Rayleigh waves”; Bull. Seismol. Soc. Am.; 85, 269-

153– Sato, T. et al., 2001, “ Differences between site characteristions obtained from microtremors, S- Waves, P-Waves and Codas”, BSSA, Vol. 91, pp.313-

154– Seo, K. et al., 1991, “ Microtremor measurements in the San Francisco bay area, Part I: Fundamental characteristies of microtremors”, Proc. of 4th international Conference on Seismic Zonation, USA

155– Shah, A.H. & K.C. Wong, 1982. Diffraction of plane SH waves in a half – space. Earth. Eng. and    Struc. Dyn.,

156– Singh, S.K. and F.J. Sabina, 1977. Ground-motion amplification by topographic depressions for incident P waves under acoustic approximation. Bull. Seism. Soc. Am.,

157– Siro, L. 1982. Southern Italy November 23, 1980 earthquake. In: Proceeding of the 7th European Conference on Earthquake Engineering, Athens

158– Sitar, N. and G.W. Clough, 1983. Seismic response of steep slopes in cemented soils, J. Geotech. Eng. ASCE,

159– Smith, W.D., 1975. The application of finite element analysis to elastic body wave propagation problems, Geophs. J. R. Astr. Soc.,

160– Spudich, P. et al., 1996. Directional topographic site response at tarzana obsreved in aftershocks of the 1994 Northridge, California, earthquake: implications for mainshock motions. Bull. Seism. Soc. Am.,

 

161– Stokes, G.G., 1849. Dynamical theory of diffraction. Math. And Phys. Papers, 1849,

 

T

162– Taber, J. J., 2000, “Comparison of Site response determination techniques in the Wellington region, NewZeland”, Proc. of 12WCEE

163– Takenaka, H. & B.L.N. Kennett, 1996a. A 2.5-D time-domain elastodynamic equation for a general anisotropic medium. Geophys. J. Int.,

164– Takenaka, H. et al., 1996b. Effect of 2-D topography on the 3-D seismic wavefield using a 2.5-D discrete wavenumber-boundary integral equation method. Geophys. J. Int.,

165– Trifunac, M.D., 1973.  Scattering of plane SH waves by a semi – cylindrical canyon. Earth. Eng. and    Struc. Dyn.,

166– Tucker, B.E., J.L. King, D. Hatzfeld and I.J.Neresov, 1984. Observations of hard rock site effects. Bull. Seism. Soc. Am.,

 

U

167– Udwadia, F. E. and Trifunac, M. D., 1973, “Comparison of earthquake and microtremor ground motions in El. Centro, California”, BSSA, Vol. 63., pp. 1227-

V

168– Vogt, R.F. et al., 1988. Wave scattering by a canyon of arbitrary shape in a layered half – space. Earth. Eng. and    Struc. Dyn., 16.

 

 

W

169– Wolf J. P.; 1985; Dynamic Soil-Structure Interaction; Prentice Hall

170– Wong, H.L. & M.D. Trifunac, 1974. Scattering of plane SH waves by a semi – elliptical. Earth. Eng. and    Struc. Dyn.,

171– Wong, H.L., 1982. Effect of surface topography on the diffraction of P, SV and Rayleigh waves. Bull. Seism. Soc. Am.,

 

 

Z

172– Zahradnik, J., 1995. Simple elastic finite-difference scheme. Bull. Seism. Soc. Am.,

173– Zahradnik, J. & P. Moczo, 1996. Hybrid seismic modeling based on discrete – wavenumber and finite-difference methods. Pure Applied Geophysics,

174– Zhang, B., S. Papageorgiou and  J.L. Tassoulas, 1998. A hybrid numerical technique, combining the finite-element and boundary-element methods, for modeling the 3D response of 2D scatters. . Bull. Seism. Soc. Am.,

175– Zhao, C. et al., 1992. A numerical model for wave scattering problems in infinite media due to P and SV wave incidences. Int. Jour. of Num. Meth. in Eng.,

176 – جعفری، محمدکاظم، محسن کمالیان و آرش رزمخواه، 2002 . مطالعات تکمیلی ریزپهنه‌بندی جنوب تهران از دیدگاه شرایط ساختگاه، مجموعه مقالات سومین همایش بین‌المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، تهران، ایران

177 – جعفری، محمدکاظم، آرش رزمخواه و همکاران، 2002 . ریزپهنه‌بندی لرزه‌ای شمال تهران از دیدگاه شرایط ساختگاه ، برنامه ملی تحقیقات، کمیسیون عمران و زلزله، شورای پژوهشهای علمی کشور

178– جعفری، محمدکاظم، آرش رزمخواه و همکاران، 2002 . مطالعات تکمیلی ریزپهنه‌بندی لرزه‌ای جنوب تهران، برنامه ملی تحقیقات، کمیسیون عمران و زلزله، شورای پژوهشهای علمی کشور

179 – رزمخواه، آرش، محمدکاظم جعفری و محمدرضا قایمقامیان،  2002 . مطالعات خردلرزه‌سنجی شمال تهران، مجموعه مقالات سومین همایش بین‌المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، تهران، ایران

180– جعفری، محمدکاظم، آرش رزمخواه و همکاران، 2002 . ارزیابی تجربی عوارض توپوگرافی بر اثرات ساختگاهی.. پروژه پژوهشی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله (در حال انجام)

181 – جعفری، محمدکاظم و آرش رزمخواه ، 2003 . ریزپهنه‌بندی جنوب تهران از دیدگاه اثرهای ساختگاه، پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، سال پنجم، شماره چهارم

182 – جعفری، محمدکاظم، محمد کشاورز بخشایش، عبدا; سهرابی و آرش رزمخواه، 2003 . ویژگیهای آبرفتهای جنوب تهران از دیدگاه ژئوتکنیک لرزه‌ای، فصلنامه علوم زمین ، پائیز و زمستان 81، شماره 45-46

183 – جعفری، محمدکاظم، آرش رزمخواه و محمد کشاورز بخشایش. پهنه‌بندی سرعت موج برشی آبرفهای گستره تهران. پذیرفته شده جهت چاپ در نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران

184 – دهقانی، محمدرضا، 1996. بررسی تحلیلی اثرات توپوگرافی بر پاسخ لرزه‌ای آبرفت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران – گرایش مکانیک خاک و مهندسی پی به راهنمایی دکتر محمدکاظم جعفری، دانشگاه صنعتی شریف

185 – کمالیان، محسن، محمدکاظم جعفری، آرش رزمخواه و عبدا… سهرابی،2001 . بررسی عددی تاثیرات عوارض توپوگرافی بر پاسخ لرزه ای سطح زمین. پروژه پژوهشی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله (در حال انجام)

186– کمالیان، محسن و عبدا; سهرابی، 2003، تحلیل دینامیکی عوارض توپوگرافی دو بعدی در حوزه زمان با استفاده از روش اجزای مرزی، ارائه شده جهت داوری به مجله استقلال

187 – گتمیری، بهروز، محسن کمالیان، مهدی کریمی جعفری و عبدا; سهرابی ، 2003 . تحلیل لرزه‌ای دره‌های آبرفتی اشباع در فضای زمان با استفاده از ترکیب روشهای اجزائ محدود و عناصر مرزی. مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

188– گتمیری، بهروز، محسن کمالیان، سیدجواد قانع‌فر و مهدی کریمی جعفری، 2002 . تحلیل دینامیکی محیط متخلخل اشباع ارتجاعی ـ خمیری در فضای زمان با استفاده از ترکیب روشهای اجزائ محدود و عناصر مرزی، مجموعه مقالات سومین همایش بین‌المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، تهران، ایران

189- جعفری، محمدکاظم، محسن کمالیان و آرش رزمخواه،- بررسی تاثیرات عوارض توپوگرافی بر رفتار لرزه‌ای سطح زمین؛ مطالعه موردی شهر تهران- رساله دکتری رشته مهندسی عمران سال تحصیلی

1- مقدمه

تجربیات بدست آمده از خرابیهای زلزله های اخیر نشان دهنده اهمیت تاثیر شرایط محلی خاک وتوپوگرافی سطحی و شرایط ساختگاه  بر شدت و وسعت خرابی ساختمانها و توزیع مکانی آنها حین زلزله می باشد. بررسی تاثیر شرایط ساختگاه در برابر امواج لرزه ای، از جمله مباحث مهم در زمینه دانش مهندسی زلزله می باشد. فلسفه اهمیت این موضوع، الگوهای رفتاری پیچیده عوارض توپوگرافی بوده که منجر به ایجاد تفاوتهای قابل ملاحظه ای بین امواج گسیل شده از چشمه و امواج رسیده به سطح زمین می شود. شرایط ساختگاه و توپوگرافی می تواند بر تمام پارامترهای مهم یک جنبش نیرومند زمین از قبیل دامنه، محتوای فرکانس، مدت و غیره اثر گذار باشد. اثرات محلی ساختگاه نقش مهمی در” طراحی مقاوم در برابر زلزله” ایفا نموده و بایستی بصورت مجزا با آن برخورد گردد.. مهندسان بطور سنتی، چنین اثراتی را با استفاده از مدلهای ساده مبتنی بر توصیف 1D از پروفیل محلی خاک و انتشار امواج لرزه‌ای و با موفقیت ارزیابی نموده‌اند لذا ساختگاهایی برای این نوع مدلسازی مناسب خواهند بود که از گستردگی نسبتأ وسیعی در پهنای منطقه مورد مطالعه نسبت به ضخامت لایه رسوبی برخوردار باشند. لیکن حوادث اخیر نظیر زلزله هیوگوکن نانبو ژاپن با کمربند باریک خسارت تشدید یافته خود که شهر کوبه را قطع می‌نمود و سبب مرگ 6000 تن گردید، پیچیدگی قابل ملاحظه در الگوهای تقویت لرزه‌ای حاصل از اثرات ساختگاهی 2D و 3D آشکار ساخت. دقیق نبودن و تخمین دست پایین شدت زلزله های مخرب حاصل از آنالیزهای یک بعدی می تواند در تخمین خسارات وارده بحرانی و خطرساز باشد چرا که اثرات ساختگاهی 2D و 3D در دره‌های رسوبی پر شده و یا بر روی توپوگرافی‌هایی که شهرها آنجا واقع شده‌اند بیشتر بوقوع می‌پیوندد

 در یک طبقه‌بندی کلی می‌توان ناهمواریهای موجود در یک ساختگاه را به “ناهمواریهای زیرسطحی” و “ناهمواریهای سطحی” طبقه‌بندی نمود. هر دو نوع ناهمواریها منجر به افزایش دامنه و نیز تداوم حرکات بر روی سطح زمین در اثر عبور امواج زلزله می‌گردند، لیکن از نقطه‌نظر مهندسی تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین عوارض سطحی و ناهمواریهای زیرسطحی وجود دارد و از سوی دیگر حتی درون یک دسته مشخص نظیر ناهمواریهای زیرسطحی نیز الگوی تقویت بشدت به وضعیت زمین‌شناسی سطحی وابسته است

فعالیتهای قابل توجهی از سوی محققین در جهت رسیدن به درکی جامع از رفتار ناهمواریهای سطحی در برابر امواج لرزه ای زمین صورت گرفته است ولی در این زمینه نتیجه ای قطعی و کاربردی به گونه ای که قابل استفاده در آیین نامه های مهندسی باشد ارائه نشده است

هدف اصلی از انجام این تحقیق برطرف نمودن این کمبود و حداقل در حوزه نتایج حاصل از مدلهای عددی می‌باشد آنچه که در این تحقیق بطور مشخص مورد بررسی قرار خواهد گرفت ارزیابی رفتار لرزه‌ای عوارض روسطحی (توپوگرافی) تحت اثر بارهای لرزه‌ای از طریق انجام مطالعات پارامتریک بر روی گستره وسیعی از اشکال هندسی رایج، مرسوم و قابل تطابق با طبیعت و با فرض رفتار خطی می‌باشد. از میان پارامترهای موثر بر رفتار لرزه‌ای عوارض توپوگرافی یعنی مشخصات هندسی، ژئومکانیکی و حرکت ورودی، بیشتر تمرکز در این تحقیق بر مشخصات هندسی خواهد بود. پارامترهای هندسی را به اشکال مختلفی می‌توان در مطالعات پارامتریک مورد توجه قرار داد لیکن رویه رایج و عرف متداول آن است که با معرفی پارامترهای بی‌بعد (نظیر ضرایب شکل یا فرکانس بی‌بعد یا زمان بی‌بعد) و در واقع تلفیق تعدادی از پارامترها با هم، هم تعداد تحلیلهای لازم را کاهش داد و هم وابستگی نتایج حاصله به هندسه تحت تحلیل را برطرف نمود لذا رویکرد اصلی در این زمینه در این تحقیق هم انجام تحلیلهای مربوطه بر روی یک هندسه پایه از مسئله تحت بررسی و سپس ارائه نتایج بصورت بی‌بعد برحسب ضریب شکل و فرکانس بی‌بعد (یا زمان بی‌بعد) خواهد بود. همچنین فرضیات حرکت ورودی در قالب موج درون صفحه‌ایP وSV بصورت قائم در نظر گرفته خواهد شد. در این تحقیق، از مطالعات پارامتریک بر روی تاثیر ضریب پواسون مصالح بر طبق مطالعات انجام شده توسط استاد راهنما و استاد مشاور این تحقیق(دکتر رزمخواه و دکتر کمالیان)، به علت کم بودن تاثیر ضریب پواسون مصالح در نتایج بدست آمده، صرفنظر شده است. مدل سازی هندسی مسئله نیز بصورت نیم فضا و بدون لایه بندی انجام شده و حرکت ورودی بصورت موجک ریکراعمال می شود، نهایتاً با استفاده از نمودارهای بی‌بعد حاصله، سعی خواهد گردید سازوکاری برای ملحوظ نمودن اثرات 2D با استفاده از نتایج تحلیلها بدست آید

این تحقیق در پنج فصل و با تشریح مطالبی شامل مروری بر سابقه تحقیقات ومطالعات انجام شده در زمینه بررسی تاثیرات عوارض توپوگرافی بر رفتار لرزه‌ای سطح زمین، کلیاتی در مورد برنامه مورد استفاده و ارزیابی اعتبار آن و پدیده انتشار امواج در محیطهای دو بعدی و راه حل عددی آن، تحلیلهای پارامتریک عوارض توپوگرافی با اشکال مثلثی و نتایج حاصله، و نهایتاً جمع‌بندی مطالب و پیشنهاد مطالعات تکمیلی ارائه شده است

در فصل اول (فصل حاضر)، مقدمات، ضرورت انجام تحقیق و مراحل مختلف پایان‌نامه شرح داده می‌شود. در فصل دوم که به سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده اختصاص دارد، ابتدا مطالعات و شواهد تجربی، سپس مطالعات نظری و تحلیلهای عددی و متعاقب آن مطالعات ریز پهنه‌بندی لرزه‌ای 2D ارائه گردیده است

فصل سوم ، با مروری بر پدیده انتشار امواج لرزه‌ای ومعادلات حاکم بر آن آغاز می‌گردد و روشهای حل عددی این معادله تشریح شده و آنگاه روش عددی مورد استفاده در این تحقیق معرفی می‌گردد. در بخش بعدی این فصل برخی تفاسیر فیزیکی از مسائل دو بعدی انتشار امواج که در فصول بعدی برای تفسیر و نتیجه‌گیری مورد استفاده قرار گرفته‌اند تشریح می‌شوند. همچنین در این فصل به معرفی نرم‌افزار Hybrid ، بعنوان برنامه مرجع مورد استفاده در این تحقیق پرداخته شده و نمونه‌هایی از تائید اعتبار و دقت این برنامه در مسایل مشابه ارائه گردیده است

فصل چهارم ، شامل تحلیلهای پارامتریک تپه ها و دره های مثلثی شکل بوده، نتایج بدست آمده و تفاسیر مربوطه،  با تمرکز بر ضریب شکل می‌باشد

فصل پنجم، جمع‌بندی و ارائه نتایج کلی تحلیلهای پارامتریک و کاربرد آنها را در بر می‌گیرد و در انتها پیشنهاداتی در زمینه ادامه این تحقیق ارائه گردیده است

2-تاریخچه تحقیقات و مطالعات انجام شده

2-1-شواهد تجربی ومطالعات درخصوص اثرات ساختگاه تیز گوشه و مثلثی شکل بر پاسخ زمین

غالباً پس از زلزله‌های مخرب چنین گزارش شده است که ساختمانهای واقع در قلل تپه‌ها و کوهها، خسارت شدیدتری را نسبت به آنهایی که در پای تپه‌ها و کوهها قرار داشتند متحمل گردیده‌اند. از جمله نخستین مشاهدات در این زمینه می‌توان به زلزله Lambesc در کشور فرانسه به سال 1909 ]105[ اشاره داشت.(Davis & West, 1973) ]39[ یکی از نخستین مطالعات انجام شده در زمینه تاثیر توپوگرافی در پاسخ ساختگاه را انجام دادند. آن چه دیویس و وست را به بررسی این پدیده کشاند، نتایج ثبت شده پس از آزمایش هسته‌ای کلارکز موبایل بود. طی این آزمایش که در صحرای نوادا و در سال 1968 انجام شده بود شتابنگارهای نصب شده در شهر تونوپا و خارج از آن مقادیر متفاوتی را نشان می‌دادند و این در حالی بود که شهر تونوپا در دره قرار داشت و شتابنگارهای نصب شده در حاشیه آن بر روی کوه قرار داشتند. با این وجود، بدلیل این که شیوه قرارگیری شتابنگارها به گونه‌ای نبود که بتوان از نتایج آنها جهت ارائه مقادیر بزرگنمایی طیفی استفاده کرد مجموعه تلاشهایی برای بررسی چگونگی تاثیر توپوگرافی بر پاسخ ساختگاه آغاز شد

همانگونه که می‌دانیم امواج لرزه‌ای تا رسیدن به محل ثبت، تابع وضعیت چشمه لرزه، مسیر و ساختگاه خواهند بود و روش انجام مشاهده دیویس و وست نیز بر این اساس استوار بود که با ایجاد موجهای لرزه‌ای با مشخصات چشمه و مسیر یکسان به بررسی چگونگی تاثیر توپوگرافی بر امواج لرزه‌ای بپردازند

باید توجه داشت که در تابع تاثیر ساختگاه پارامترهای عمده‌ای نقش دارند که وضعیت توپوگرافی تنها یکی از این پارامترها می‌باشد و به همین دلیل در انجام آزمایشهای محلی تلاش جهت انتخاب نقاطی با وضعیت لایه‌های زمین‌شناسی یکسان یا نزدیک به هم حائز اهمیت بسیاراست

با توجه به تمامی این موارد دیویس و وست سه ناحیه جدا از هم را جهت بررسی انتخاب کردند. چگونگی ترازهای توپوگرافی و نیز وضعیت جغرافیایی نقاط انتخاب شده در شکلهای (1-2) تا (-23) قابل مشاهده می‌باشد

برای ایجاد امواج لرزه‌ای، در مجموع از پنج انفجار استفاده شد که امواج ایجاد شده در اثر این انفجارها مشابه زلزله‌هایی با بزرگای بین 6/2 تا 2/3 بوده است. با تبدیل این شتابنگاشت‌ها به طیف PSRV، امکان بررسی محتوای طیفی شتابنگاشتهای ثبت شده ایجاد گردید

از دیگر نکات قابل ملاحظه در نتایج حاصله افزایش دامنه امواج در قله‌ها و افزایش مدت زمان تداوم حرکت لرزه‌ای بود که می‌توانست در نتیجه تشدید کوه یا در نتیجه انعکاس و انکسار امواج حجمی در کوه حاصل شده باشد

 (Griffith & Bollinger, 1979)  ]67[ نتایج مشاهدات خود در مورد تاثیرات توپوگرافی سطح زمین بر اثر ساختگاه را ارائه کردند. این دو، فعالیت خود را به عنوان جمع‌بندی و بررسی نهایی فعالیتهای محاسباتی و مشاهداتی پیشین مطرح نمودند و به همین دلیل در تمامی مراحل کار تلاش کردند تا به مقایسه نتایج به دست آمده با نتایج موجود از تحقیقات پیشین بپردازند

 منطقه انتخاب شده توسط این دو، قسمتهایی از کوه‌های آپالاچی بود و علت انتخاب این ناحیه را نزدیک بودن هندسه کوه‌ها با هندسه دو بعدی مورد استفاده در مطالعات عددی از جمله تحقیقات (Boore, 1972) ]23[ و نیز امکان بررسی تاثیر دو عارضه توپوگرافی مجاور هم در این ناحیه عنوان نمودند

روش کار گریفیث و بالینگر بدین صورت بوده است که سه ناحیه مجزا با توپوگرافی‌های متفاوت را انتخاب نمودند و سپس مقدار بزرگنمایی طیفی را در قسمتهای مختلف هر یک از این نواحی سه‌گانه به روشی مشابه روش بور محاسبه نمودند. در مرحله بعد با انجام انفجارهایی در منطقه به ثبت مقدار واقعی ضرایب بزرگنمایی روی آوردند و در انتها به مقایسه نتایج پرداختند. وضعیت مناطق انتخاب شده در شکلهای (2-4) تا (2-6)، نتایج محاسبات تئوریک در شکلهای (2-7) تا (2-9) قابل مشاهده می‌باشد

همانگونه که ملاحظه می‌شود هرچند که نتایج مربوط به روشهای محاسباتی و روشهای مشاهداتی از نظر کیفی سازگار هستند، اما از لحاظ مقدار ضریب بزرگنمایی، تفاوتهایی بین این دو روش به چشم می‌خورد

با توجه به خروجی‌های ارائه شده، گریفیث و بالینگر نخست به مقایسه نتایج حاصل از روشهای محاسباتی و نتایج حاصل از روشهای مشاهداتی پرداختند در نتایج ارائه شده برای پاسخ های عددی، سه زاویه 0، 30 و 60 درجه جهت زاویه برخورد امواج با سطح توپوگرافی فرض شد و به همین دلیل در هر ناحیه سه مقدار متفاوت به عنوان ضریب بزرگنمایی ارائه گردید.  با مقایسه ضرایب بزرگنمایی حاصل از روشهای عددی و ضرایب حاصل از شکلهای (2-7) تا (2-9) چند موضوع اساسی به عنوان نتیجه مطرح گردید؛ از جمله این که ضرایب حاصل از روش عددی مقدار کمتری را برای ضریب بزرگنمایی بر روی قله کوه بدست می‌دهد. این تفاوت هرچند در سایر نقاط نیز مشاهده می‌گردید ولی مقدار آن بر روی قله‌ بیش از سایر نقاط بوده است. در این راه هرچند استفاده از فرکانس‌هایی غیر از فرکانس‌های استفاده شده در حل عددی ممکن بود به ضرایب بزرگتری منجر گردد ولی به نظر نمی‌رسید که این افزایش مقدار در اثر تغییر فرکانس ورودی چندان قابل توجه باشد. همچنین در صورت استفاده از فرکانس‌های مختلط برای امواج مهاجم، مشابه روش (Aki & Larner, 1970) ]3[ ، از مقدار ضریب بزرگنمایی حاصل از حل عددی کاسته می‌شد زیرا در این تحقیق تنها از فرکانس‌های حقیقی استفاده شده بود

 از سوی دیگر روشهای عددی و مشاهداتی هر دو در زمینه تاثیر زاویه برخورد به نتیجه مشترک می‌رسیدند که هرچند زاویه برخورد در مقدار ضریب بزرگنمایی موثر است ولی نوع و مقدار تاثیر آن به نحوی تقریباً غیرقابل پیش‌بینی در هر قسمت از کوه متغیر است. با این وجود، گریفیث و بالینگر چنین اظهار داشتند که با دور شدن زاویه برخورد از زاویه قائم، محل وقوع بیشترین ضریب بزرگنمایی به سوی دره دورتر از چشمه حرکت می‌نماید

ضرایب ارائه شده توسط گریفیث و بالینگر مقداری کمتر از ضرایب ارائه شده توسط دیویس و وست بوده است. آنها با توجه به این تفاوت، علت را در بلندتر بودن کوه‌های مورد مطالعه توسط دیویس و وست می‌دانند.از سوی دیگر هرچند در آن زمان اطلاعات ثبت شده در مورد ضرایب بزرگنمایی حرکت قائم زمین چندان زیاد نبود ولی همین اطلاعات اندک با نتایج حاصل توسط دیویس و وست تطابق داشت و براساس آن چنین نتیجه گرفته شد که تاثیر توپوگرافی سطح زمین بر حرکت قائم کمتر از تاثیر توپوگرافی بر حرکت افقی می‌باشد.برای جمع‌بندی نتایج بدست آمده از ضرایب بزرگنمایی زمین براساس فاصله از قله میانگین گرفته شد و حاصل این امر در یک نمودار مجزا رسم گردید. این نمودار در شکل (2-10) قابل مشاهده است. در این نمودار خطوط نقطه‌چین، خط‌چین و توپر معرف نتایج حل عددی به روشی مشابه روش بور با زاویه هجوم متفاوت می‌باشد

 همانگونه که ملاحظه می‌شود با توجه به نتایج گریفیث و بالینگر در بین نتایج تئوری، نتایج مربوط به زاویه هجوم 30 درجه بیش از بقیه به نتایج مشاهدات نزدیک می‌باشد. این امر بیانگر این مساله است که روشهای مورد استفاده تا سال 1979 برای مدل کردن تمامیت یک عارضه توپوگرافی کارایی نداشته‌اند و به عبارت دیگر پارامترهای تاثیر گذاری وجود داشته‌اند که در این روشها در نظر گرفته نمی‌شدند. همچنین  (Jibson, 1987) ]76[ تشدید تقویت شده در نزدیکی تاج تپه طی پنج زلزله در Matsuzaki ژاپن را اندازه‌گیری نموده است. شکل (2-11) نشان می‌دهد که شتاب ماکزیمم نرمال شده چگونه در نقاط مختلف در امتداد تپه تغییر میکند. شتاب ماکزیمم متوسط تاج حدود 5/2 برابر شتاب متوسط قاعده می‌باشد

(Finn, 1991) ]56[  نیز الگوی مشابهی از نحوه تشدید در ناهمواریها در زلزله‌های ایتالیا و شیلی را با استفاده از الگوهای خسارت پیشنهاد داده است

(Campillo et al., 1993) ]31[ اظهار نمودند تحلیل ناهمواریهای توپوگرافی مسئله‌ای پیچیده است و اندرکنش امواج می‌تواند بسته به هندسه ناهمواری و انواع آن، فرکانس‌ها و زاویه برخورد امواج ورودی، الگوهای پیچیده‌ای از تشدید و تضعیف را ایجاد کند

((Bard, 1994 ]18[ عنوان کرد که همخوانی خوبی میان بزرگنمایی حرکات لرزه‌ای مشاهده شده در قله کوهها و تضعیف آن در قعر دره‌ها با نتایج بدست آمده از مطالعات تئوری و عددی وجود دارد. وی اظهار داشت بزرگنمایی حرکت زمین در قله کوهها معمولاً برای مولفه‌های افقی بیشتر از مولفه قائم می‌باشد که مولفه‌های افقی ناشی از امواج S و مولفه قائم ناشی از امواج P هستند. همچنین تفاوت میان دو مولفه افقی، بسته به اینکه کدامیک در راستای توپوگرافی و کدامیک عمود بر آن باشد، نیز محسوس است. ((Bard, 1994 ]18[ نشان داده است که حداکثر بزرگنمایی با تیزی توپوگرافی ارتباط دارد و هرچه شیب توپوگرافی تیزتر باشد، بزرگنمایی حاصله بیشتر می‌شود

  (Pedersen et al ., 1994a)  ]133[ نتایج بررسیهای خود در زمینه تقویت موضعی و تفرق امواج بر روی یک پشته طویل در نزدیکی  Sourpi در مرکز یونان را ارائه نمودند که مربوط به تحلیل رکوردهای زلزله‌های محلی ومنطقه‌ای بود. داده‌های مورد استفاده طی عملیات صحرایی جمع‌آوری گردید که بطور خاص به این منظور طراحی شده بود. شکل (2-12) هندسه Sourpi و محل ایستگاهها را نشان می‌دهد. داده‌های جمع‌آوری شده در حوزه زمان و فرکانس تحلیل شدند. در حوزه فرکانس، نسبتهای طیفی مقادیر تقویتی برابر 5/1 تا 3 را در قله پشته نسبت به قاعده پشته نشان می‌دادند. مولفه‌های افقی حرکت بیش از مولفه قائم دچار تقویت شده بودند و پایداری نسبتهای طیفی مشاهده شده برای زلزله‌های رخ داده در نواحی مختلف مشهود بود. نسبتهای طیفی نظری محاسبه شده توسط روش اجزای مرزی غیرمستقیم به محل وقوع زلزله‌ها وابسته بوده ولی از تطابق کلی با مقادیر مشاهداتی برخوردار بودند، شکل (2-13). سری دیگر داده‌ها که مربوط به Mont St. Eynard  در نواحی آلپی فرانسه بود خصوصیات مشابهی را در خصوص مقادیر طیفی دارا بود به این ترتیب که مقادیر دامنه طیفی ایستگاههای واقع بر قله پشته تا چهار برابر مقادیر مربوط به قاعده پشته نیز می‌رسید. این مقادیر تقویت نسبی در محدوده برآوردی توسط شبیه‌سازیهای عددی نیز قرار می‌گرفت. شکل (2-14) هندسهMt. St. Eynard  و موقعیت محل ایستگاهها و شکل (2-15) نتایج مقایسه بین مقادیر محاسبه شده و مشاهداتی را نشان می‌دهد. نتایج بررسیهای آنها نشان می‌داد که تطابق خوبی بین داده‌های تجربی و نتایج نظری وجود دارد و از  شبیه سازیهای عددی می‌توان برای تخمین تقویت ناشی از توپوگرافی بر قله پشته‌ها استفاده کرد. همچنین نتایج موید آن بود که مقدار تقویت ناشی از توپوگرافی برای پشته‌های تحت مطالعه، محدود و معقول بوده است

 ](Nechtschein et al.,1995 )124 [در فوریه سال 1994 یازده ایستگاه لرزه‌نگاری در دو محل را در اطراف شهر Nice و حدود 40 کیلومتری شمال آن به منظور بررسی برخی اثرات توپوگرافی مستقر نمودند. این اندازه‌گیریها به این منظور طراحی شده بود که تقویت و تضعیف حرکت سطح زمین در اثر عامل توپوگرافی نه فقط در قله پشته یا کف دره بلکه در امتداد پشته هم مورد ارزیابی قرار گیرد. در این راستا پنج دستگاه درCastillon  و شش دستگاه درPiene نصب گردیدند. اندازه‌گیریها حدود یک ماه و نیم بطول انجامید و لذا تعداد زیادی زلزله‌های خفیف و انفجارهای معدنی ثبت شدند

همانگونه که می‌دانیم محلهای در نظر گرفته شده برای انجام این نوع آزمایشات بایستی از لحاظ زمین‌شناسی هموژن باشند تا اثرات تقویت ناشی از خاک به حداقل برسند و لذا در چنین حالاتی تقویتها و تضعیفهای مشاهده شده از طریق نسبتهای طیفی بیشتر ناشی از اثرات توپوگرافی هستند. اشکال (2-16) و (2-17) مقاطع عرضی، زمین‌شناسی و موقعیت ایستگاهها برای هر دو محل انتخابی را نشان می‌دهند. برای تحلیل داده‌ها از روش نسبت طیفی استفاده شد که تقویت نسبی بین دو ایستگاه را اندازه‌گیری کرده و نشان می‌دهد. اشکال (2-18) و (2-19) منحنی‌های میانگین حاصل از تمامی نسبتهای طیفی برای دو ایستگاه مشخص را ارائه می‌دهند این محققان با توجه به نتایج اندازه‌گیریها جمع‌بندیهایی بعمل آوردند که برخی از مهمترین آنها عبارتند از : 1) همانگونه که نتایج مطالعات قبلی نشان می‌داد اثرات ناشی از توپوگرافی می‌توانند بسیار قابل ملاحظه باشند و از لحاظ مقدار و بزرگی به بزرگی مقادیر تقویت مشاهده شده در خاکهای نرم باشند.البته این بدان معنا نیست که اثرات توپوگرافی همیشه بزرگ هستند همانگونه که  (Pedersen, 1994a) ]133[ نیز نشان داده بود؛ 2) برای پشته‌هایی که دارای امتداد مشخصی هستند اثرات تقویت در قله پشته در امتداد افقی عمود بر محور پشته بزرگترین مقدار را دارا می‌باشد که این نتیجه با محاسبات عددی 3D  متعدد انجام شده توسط(Bouchon et al, 1995a) ]26[ و اغلب محاسبات 2D ساده  (Geli et al.,1988) ]65[ تطابق کیفی دارد؛3) حرکت زمین تغییرات زیادی در امتداد شیب دارد

2-2 – مطالعات نظری و تحلیلهای عددی عارضه مثلثی شکل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پروژه کارآموزی شرکت ساختمانی در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پروژه کارآموزی شرکت ساختمانی در word دارای 72 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه کارآموزی شرکت ساختمانی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه کارآموزی شرکت ساختمانی در word

فصل اول: آشنایی با مکان کار آموزی
معرفی شرکت    
معرفی پروژه های عمرانی    
فصل دوم : ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته عملی کار آموزی
مطالعات خاک    
پیاده کردن نقشه ساختمان    
پی کنی و گود برداری    
شفته ریزی    
پی سازی در ساختمان های اسکلت فلزی    
پی منفرد    
قالب بندی    
پی گسترده و نواری    
قالب بندی آجری پی ها    
آرماتور بندی    
شناژها    
بلت گذاری و کار گذاشتن صفحه ستون ها    
عملیات بتن ریزی    
پیمانه کردن و اختلاط بتن    

عملیات بتن گروت    
ساختمان ها اسکلت فلزی    
مزایا و معایب ساختمان های اسکلت فلزی    
ستون ها    
اتصالات در ستون    
طریقه اتصال ستون به صفحه ستون    
پل ها وتیرهای اصلی    
طریقه اتصال پل به ستون    
بادبند    
خرپا    
سقف    
سقف های تیرچه بلوک    
تیرچه    
بلوک    
میلگرد ممان منفی    
میلگردهای حرارتی    
کلاف عرضی    
بتن ریزی سقف تیرچه بلوک    
پلاستر سقف تیرچه بلوک    

معرفی شرکت

شرکت ساختمانی نماسازان میبد دارای سابقه بیش از 10 سال در زمینه پیمانکاری و پروزه های دولتی-مانند خانه بهداشت وشرکت پست بوده.پروژه های در حال انجام این شرکت عبارتند از

آموزشکده فنی دخترانه میبدو تعدادی از ساختمانهای شخصی و غیردولتی

 

آموزشکده فنی دخترانه میبد ، دارای سه بخش می باشد که به معرفی هر کدام می پردازیم.

‹‹معرفی پروژه عمرانی ساختمان‌ اداری آموزشکده فنی دخترانه میبد››

   qپروژه ساختمان اداری که مراحل اولیه اجرای آن شامل زیرسازی و شفته‌کردن و سپس قالب بندی، بتن‌ریزی و اجرای اسکلت‌های آن بود

ساختمان این پروژه از نوع اسکلت فلزی بوده که در دوطبقه اجرا گردیده و هر کدام دارای  1000 متر مربع زیربنا می‌باشد

فونداسیون این ساختمان از نوع منفرد بوده که به وسیله شناژهایی به هم متصل شده اند

‹‹ معرفی پروژه‌ عمرانی ساختمان آموزشی آموزشکده فنی دخترانه میبد››

   qاین ساختمان از نوع اسکلت فلزی بوده و در هنگام شروع کارآموزی  مرحله فونداسیون آن که از نوع رادیه ژنرال می باشد در حال اجرا بود

‹‹ تصویر زیر نمایانگر اجرای پی رادیه ساختمان می‌باشد ››

‹‹ معرفی پروژه عمرانی ساختمان کتابخانه‌ آموزشکده میـبد ››

   qسازه این ساختمان از نوع اسکلت فلزی بوده و در مدت کارآموزی کارهای قالب بندی و آرماتوربندی و بتن‌ریزی آن انجام شد

 

‹‹ در تصویر ذیل نمای در حال اجرای این ساختمان مشهود است ››

   qساختمان کتابخانه مرکزی که در سه طبقه و ساختمان آن از نوع اسکلت فلزی می‌باشد، که در مدت کارآموزی این جانب مراحل اولیه اجرای آن انجام شده بوده و مراحل ظریف کاری آن هم اکنون در حال اجرا می‌باشد

مطالعات خاک

با توجه به جنس خاک‌های منطقه میبد و عمق قابل توجه لایه های رس درآن انتخاب پی مناسب کاری نسبتاً حساس است

رس‌های منطقه میبد در دوره‌های گذشته بارها و بارها در اثر آب‌های سطحی ناشی از نزولات و نیز سیل‌های موقت، فعَال شده و به بالاترین حدَ انبساط خود رسیده‌اند و پس از خشک شدن و از دست دادن رطوبت با یک کاهش حجم ثانویه مواجه گردیدند

البته این نظریه مطرح گردیده است که نشستها وشکستن سازه‌ها در جنوب میبد در اثر افت ناگهانی سطح آبهای زیرزمینی ‌می‌باشد؛ لیکن قابل قبول نیست. زیرا میبد، یزد و اردکان جزئی از حوزه بزرگ آبریز یزد-اردکان می‌باشد و افت سطح آب هم در کل حوزه فوق صورت گرفته و لذا این شکستگی‌ها باید در همه جا اتفاق افتاده  باشد. حال آنکه این پدیده محلی است

برخی از کارشناسان نیز شکستگی‌ها را  ناشی از گسل‌های عمقی می‌دانند که در صورت صحت این فرض، ضخامت قابل توجه رسوب، اجازه ظهور شکستگی را در سطح نخواهد داد

ترکیب خاص کانی‌شناسی‌ رس‌ها و نیز وجود ین‌های قلیایی در آنها باعث می‌شود تا به محض رسیدن رطوبت تغییر حجم قابل توجهی در آنها پدید آید که این تغییر حجم تا 900درصد امکان افزایش دارد

اما گروهی از رس‌های منطقه در اثر دریافت رطوبت کافی بارها حالت انبساط، پیدا کرده و تقریباً خاصیت پلاستیسیته خود را از دست داده اند. به همین جهت به محض رسیدن رطوبت کافی ، حالت روانی را به خود می‌گیرد .

 

              پیاده کردن نقشه ساختمان

اولین کاری که در این زمینه انجام می‌شود، ایجاد یک خط مبناء است تا بتوان تمامی نقشه ساختمان را به کمک آن پیاده کرد. موقعیت این خط باید به روشنی در محل ساختمان مشخص شود تا بتوان در هر زمان دلخواه مجدداً آن را ایجاد کرد

برای پیاده کردن نقشه ساختمان بر روی زمین ابتدا یک گوشه کار را که زاویه قائمه دارد در نظر گرفته و پس از توجیه جهت جغرافیایی و تعیین یک راستا زاویه قائمه را با وسایل نقشه‌برداری و یا توسط متر و ریسمان پیاده کرد

معمولاً زاویه قائمه را با روش 3 و 4 و 5 یعنی سه متر روی یک راستا در نظر گرفته و به شعاع چهارمتر و از نقطه A و به شعاع 5 متر از نقطهB  قوس می‌زنند تا نقطهC  بدست آید آنگاه بقیه قسمت را مطابق قاعده فوق و نقشه‌برداری روی زمین مشخص می‌نمایند

وقتی حدود نقشه پی‌ها پیاده شد برای مشخص بودن وضع دیوارها و ستون‌ها در چهار طرف تقاطع دیوارها یک نشانه یا کرم چوبی در نظر می‌گیرند، بدین ترتیب که در روی این نشانه حدود دیوار یا محور آن را علامت‌گذاری کرده و بعد از پی‌کنی می‌توان ریسمان را از شیار مربوطه عبور داده با کمک شاقول جای دیوارسازی را مشخص کرد این کرم‌ها را هنگام کارگذاری با دوربین یا وسایل ترازی دیگر ترازیابی می‌نماییم

            پی کنی وگود برداری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید