دانلود اساسنامه شركت پژمان ارتباط (شركت سهامی خاص) در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود اساسنامه شركت پژمان ارتباط (شركت سهامی خاص) در word دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود اساسنامه شركت پژمان ارتباط (شركت سهامی خاص) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود اساسنامه شركت پژمان ارتباط (شركت سهامی خاص) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود اساسنامه شركت پژمان ارتباط (شركت سهامی خاص) در word :

ماده1- نام
نام شركت پرمان ارتباط (شركت سهامی خاص) است كه در این اساسنامه شركت نامیده می شود. شركت طبق قوانین ایران به صورت شركت سهامی خاص تشكیل گردیده است.
ماده2- موضوع
1-2 – موضع شركت بدون قید محدودیت عبارتست از كلیه فعالیت های مربوط به ارتباطات الكترونیكی و موبایل، مكالمات تلفنی راه دور، تامین خدمات تلفنی موبایل جی اس ام، اینترنت و تلویزیون دیجیتالی و فروش و توزیع كلیه تجهیزات مربوطه.
2-2 شركت می تواند هر گونه اقدامات و فعالیت های مالی و تجاری و اقتصادی را كه مربوط به موضوع شركت بوده و یا برای به انجام رسانیدن موضوع شركت مفید، مقتضی یا ضروری باشد، انجام دهد.
ماده3- مركز اصلی
 مركز اصلی شركت واقع در ایران، تهران، خیابان ولی عصر، خیابان شهید برادران شریف، شماره11، واحد 702 می باشد. هیئت مدیره می تواند در صورت لزوم محل شركت را تغییر داده و در سایر نقاط شعب و نمایندگی تاسیس نماید.
ماده4- مدت
مدت شركت نامحدود است.
 
ماده 5- سرمایه
1-5 سرمایه اولیه شركت مبلغ 12000000 ( دوازده میلیون) ریال است كه به 1200 (هزار و دویست ) سهم با نام 10000 (ده هزار) ریالی تقسیم شده و 100% (صد درصد) مبلغ سهام به نقد پرداخت گردیده است.
2-5 سهام شركا به سه طبقه تقسیم شده است:
الف) سهام طبقه الف كه 49% ( چهل و نه درصد) از سهام شركت را تشكیل می دهد.
ب) سهام طبقه ب 49% ( چهل و نه درصد) از سهام شركت را تشكیل می دهد.
ج) سهام طبقه ج كه 2% ( دو درصد) از سهام شركت می دهد.
3-5 در صورت افزایش سرمایه شركت، سهام جدید حاصل از افزایش سرمایه به همان نسبت های 49%، 49% و 2% تقسیم خواهد شد مگر این كه در این اساسنامه به نحو دیگری مقرر شود یا مجمع عمومی فوق العاده سهامداران، تصمیم دیگری اتخاذ نماید.
ماده 6- اوراق سهام و دفتر ثبت سهام
1-6- اوراق سهام باید متحد الشكل و چاپی بوده و دارای ته برگ و شماره ترتیب باشد و به امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیر دیگری كه به این منظور از جانب هیئت مدیره انتخاب می شود رسیده و به مهر شركت ممهور گردد. شركت می تواند به جای صدور یك ورقه برای هر سهم به صدور یك یا چند اوراق سهام كه هر یك نماینده مالكیت سهام متعدد باشد مبادرت نماید.
2-6- تا زمانیكه اوراق سهام صادر نشده است، شركت به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهام خواهد داد كه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن می باشد. پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام شركت باید ظرف یكسال ورقه سهم صادر و به صاحبان آن سهم تسلیم و گواهینامه موقت سهام را باطل نماید.
3-6- شركت یك دفتر ثبت سهام كه حاوی نام، نشانی، تعداد و نوع سهام هر یك از سهامداران باشد تهیه كرده و در مركز اصلی شركت نگهداری خواهد كرد. هر گونه تغییری در اقامتگاه سهامداران باید كتباً به شركت اطلاع داده شود و در دفتر ثبت سهام وارد گردد و دفتر ثبت سهام توسط سهامدار یا وكیل یا نماینده قانونی وی امضاء گردد.
4-6 در ظهر اوراق سهام باید تذكر ذیل درج شود كه:
نقل و انتقال سهام موضوع این ورقه سهم تابع محدودیت های مقرر در موارد 5 و 19 اساسنامه شركت از حیث مالكیت طبقات الف، ب و ج بر سهام خواهد بود. هر گونه نقل و انتقالی كه بدون رعایت محدودیت مذكور صورت بگیرد از نظر شركت و اشخاص ثالث باطل و بلا اثر است.
ماده 7- غیر قابل تقسیم بودن سهام
سهام شركت غیر قابل تقسیم است. صاحبان مشترك یك سهم باید نماینده ای را از میان خود انتخاب و كتباً به شركت معرفی نمایند. از نظر شركت نماینده مزبور صاحب اختیار تام جهت اعمال حقوق صاحبان مشترك از طرف آنان خواهد بود.
 
ماده8- حقوق و مسئولیت صاحبان سهم
1-8- هر صاحب سهم به نسبت تعداد سهام خود در مجامع عمومی حق رایی منطبق با مقررات این اساسنامه و حق شركت در منافع و در صورت انحلال و تصفیه شركت در تقسیم دارائی را خواهد داشت.
2-8- هر سهم در مجامع عمومی دارای یك رای می باشد.
3-8- مسئولیت صاحبان سهام محدود به پرداخت مبلغ اسمی سهامی كه دارا هستند،
می باشد.
4-8- مالكیت سهم شركت با قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی ملازمه دارد.
ماده 9- انتقال سهام
1-9 سهام شركت بدون رضایت و تصویب مجمع عمومی شركت قابل نقل و انتقال یا وثیقه گذاری نیست.
2-9- هر گونه نقل و انتقال سهام بانام باید در دفتر سهام شركت به ثبت برسد و مطابق مقررات قانونی مربوطه امضاء شود.
ماده 10- افزایش سرمایه
1-10- مادام كه سرمایه شركت تماماً تادیه نشده است شركت سرمایه خود را افزایش نخواهد داد.
2-10- مجمع عمومی فوق العاده می تواند سرمایه شركت را به طرقی كه در قوانین و مقررات جاری پیش بینی شده افزایش دهد. مجمع عمومی فوق العاده پس از استماع پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش بازرس تصمیم به افزایش سرمایه خواهد گرفت. پیشنهاد هیئت مدیره راجع به افزایش سرمایه باید تضمین توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شركت از بدو سال مالی در جریان و در صورتیكه تا آن موقع مجمع عمومی مثبت به حسابهای سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاكی از وضع شركت از ابتدای سالی مالی قبل باشد. گزارش بازرس باید شامل اظهار نظر درباره پیشنهاد هیئت مدیره باشد. مجمع عمومی فوق العاده كه نسبت به افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم می نماید شرایط سهام جدید را در صورتیكه نسبت به صدور آن موافقت گردد و مقررات مربوط به فروش و پرداخت بهای آن را راساً تعیین یا اختیار آن را به هیئت مدیره واگذار خواهد كرد.
3-10- تصمیم مجمع عمومی فوق العاده دائر بر افزایش سرمایه و شرائط و مقررات صدور و عرضه سهام جدید اعم از اینكه شرایط به وسیله خود مجمع یا هیئت مدیره تعیین شده باشد در روزنامه كثیر الانتشاری كه آگهی های شركت در آن مندرج می گردد منتشر خواهد شد.
4-10- صاحبان هر طبقه از شهام در مورد خرید سهام جدید همان طبقه به نسبت سهامی كه دارند، حق تقدم خواهند داشت. گواهینامه حق تقدم به وسیله پست سفارشی و در مورد سهامدارانی كه در خارج از ایران امانت دارند. به رسید پست هوایی سفارشی جهت سهامداران ارسال خواهد شد. در واگذاری حق تقدم توسط سهامداران، رعایت محدودیت مقرر در اساسنامه از حیث مالكیت سهام طبقه الف و طبقه ب و طبقه ج الزامی است.
ماده 11- كاهش سرمایه
1-11 مجمع عمومی فوق العاده می تواند در هر زمان با رعایت مقررات و قوانین مربوطه تصمیم به كاهش سرمایه بگیرد. مجمع عمومی فوق العاده پس از استماع پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش بازرس در مورد تقلیل اختیاری سرمایه تصمیم می گیرد مشروط بر اینكه بر اثر كاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود و سرمایه از حداقل قانونی كمتر نگردد. پیشنهاد هیئت مدیره باید تضمین توجیه لزوم كاهش سرمایه و گزارشی در مورد اوضاع مالی شركت به شرح مندرج در ماده 2-10 این اساسنامه باشد. پیشنهاد مزبور حداقل 45 روز قبل از تاریخ تشكیل مجمع عمومی
فوق العاده تسلیم بازرس خواهد شد. بازرس پیشنهاد هیئت مدیره را مورد بررسی قرار داده و
نظر خود را طی گزارشی به مجمع عمومی فوق العاده تقدیم خواهد داشت.
2-11 تصمیم مجمع عمومی فوق العاده در مورد كاهش سرمایه ظرف یكماه در روزنامه رسمی كثیرالانتشاری كه آگهی های شركت در آن  درج می گردد منتشر خواهد شد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله طرح های بازاریابی در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله طرح های بازاریابی در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله طرح های بازاریابی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله طرح های بازاریابی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله طرح های بازاریابی در word :

طرح های بازاریابی

دوران‌های ركود اقتصادی فشار فزاینده ای به سازمانهای فروش وارد می‌آورند و همینطور كه مشتریان از خرج [و خرید] خود می زنند معاملات كمتری دیده شده و ابعاد خرید [هم] كوچكتر است. تصمیم به خرید مشتری كه با احتیاط پر زحمتی همراه است منجر به چرخه های فروش طولانی تر و مخارج بالاتر فروش می شود. درحالیكه بازیگران شكل تهاجمی تری به خود گرفته و برای یك رشته واحد معاملات خرد از هم سبقت جویی می‌كنند بر شدت فشار قیمت و رقابت افزوده می شود . در این حال بازیگران درشت پیوسته درشتتر می شوند چه، مشتریان، بیشتر به بازیگران «شناخته شده» روی می‌آورند تا به جدیدها یا نوآوران .

در واكنش به شرایط دشواری از این دست ما شاهد تمایلی از سازمانهای فروش بوده‌ایم كه سیل جنب و جوش به راه اندازند ، هر چند این تحركات اغلب بی ثمر است. هر چه بازاریاب‌ها و مدیران فروش بیشتر به بازدید ، تدارك نمایش و توضیح كالا دست می‌زنند و پشت سر هم پیشنهادهای بیشتری می‌دهند خود را بیش از پیش سرخورده و ناكام می‌یابند،

چه، فروش و عایدات همینطور رو به كاهش سیر می كند. [پس] بازدید و نمایش بیشتر همیشه منجر به افزایش نرخ تبدیل نمی شود. همچنانكه معاملات خردتر می شوند بازاریاب‌ها باید انضباط بیشتری در تصمیم گیری بكار بندند كه كدام معامله ها را دنبال كنند. پیگیری پایان ناپذیر معامله های خرد با اندك حاشیه سود تنها و تنها سطر آخر [حساب] را هرچه بیشتر تحت فشار می گذارد و همینطور كه چرخه فروش طولانی‌تر می شود تلاش برای كوتاه كردن فرآیند با الگوهای بازدید تهاجمی تر تنها به آزردگی مشتریان ، فرآیندهای فروش زماندار یا بكلی پرت شدن از دور رقابت می انجامد.

ما در نتیجه تحقیقات و اقدامات [ناظر به] مشتری دریافتیم كه سود دهی را می توان با رویكرد تمركز یافته‌تری در فروش افزایش داد. برای مثال با تمركز بر یافتن فرصت های جدید برای گسترش سهم [از] سبد مشتری‌های پر رشد، بكارگیری آن‌ دسته از منابع فروش كه مهارتشان در ردیف این فرصتهاست و همچنین حذف فعالیتهای بی ثمر منابع فروش ، مسئولین بازاریابی اقدامات لازم را برای شكوفا ساختن بهره وری نهفته بكار بسته و به نحو بهت‌آوری روندهای نزولی فروش و عایدات را از اینرو به آنرو می كنند.

استفاده اهرمی از راهبرد خرج بازاریابی برای نیرو بخشیدن به فرایند فروش
ما ابزار سودمندی بدست آورده‌ایم كه می‌تواند بینشی به سازمانهای فروش دهد كه برای تمركز دادن به منابع و طراحی حساب شده رویكرد فروش خود با الگوی بند‌ به‌ بند ، لازم دارند. قیف اثر بخشی خرج بازاریابی ابزاری است برای تشخیص تنگناهای معین در راه مصرف و وفاداری شدید تر به [یك] مارك تجاری.

بكار بستن درك دقیقی از تنگناهای موجود در طول این قیف و علل و اسباب زیر بنایی آن ، مسئولین بازاریابی را قادر می سازد رویكردهای ابتكاری و هدف‌مندی برای غلبه بر موانع رشد شكل دهند. از همه مهمتر این شناخت به آنان امكان میدهد صرف منابع را برای از میان برداشتن تنگناهای حائز بالاترین اهمیت در بندهای دارای بیشترین پتانسیل هدف قرار دهند . در نتیجه آنها خواهند توانست فروش را به سرعت و بطور ثمر بخشی توسعه دهند. برای مثال بسیاری از مارك های جدید با تنگناهایی در مرحله آگاهی مواجهند، بخصوص در مورد اقلام جدید كه علت آن نارسایی شدت یا جذابیت سازنده در ارتباطات بازاریابی است .

در كاركرد فروش بین شركتی تنگناها می توانند در هر یك از مراحل فرآیند فروش شكل گیرند ـ [مرحله] آگاهی ، بررسی ، گفتگوی فعال ، ارائه پیشنهاد، مذاكرات رسمی، بستن معامله و تكرار خرید ( نگاه كنید به نمودار 1) .
نمودار 1 سازمانهای موفق بر روی تنگناهای رشد تمركز می كنند.

شمار اندك معاملات
سطح نازل نسبت تماس به قرار
ملاقات
شمار اندك مظنه‌های فعال سطح نازل میزان
مشاركت در مناقصه‌ها
سطح نازل سهم از
سبد
شمار اندك ارجاعات
علائم عمومی
عدم آگاهی از
استراتژی مشتری
عدم مهارتهای اجرایی
سطح بالا
[ساختار] پاداش‌های
جبرانی، سد راه‌
سرمایه‌گذاری [در
مورد مشتری]
عدم مهارت در خلق
احساس نیاز فقدان دسترسی به
افراد صاحب نفوذ
[مشتری]
فقدان گیرایی در
ارزش پیشنهادی

فقدان توانایی فروش در بازاریاب‌ها از دید اقدامات پیشتازانه و غیر انفعالی
فقدان برنامه‌ریزی برای [مشتری‌های طرف] حساب طراز اول نقصان ارتباطات
بازاریابی
استحكام رقیب‌ها
نارسایی‌ تمركز بر
اطلاعات سفارش‌یابی
تنگناهای زیربنایی
هماهنگ‌سازی

مهارت‌ها با پتانسیل
[مشتری طرف]
حساب، بكارگیری
افراد كارشناس
تجدید نظر در
[ساختار] پاداش به
منظور تشویق
برنامه‌ریزی/
سرمایه‌گذاری در مورد
[مشتری‌های طرف]
حساب تهیه برنامه‌های
ارتباطی در مورد
[مشتری‌های طرف]

حساب طراز اول
آزاد سازی ظرفیت
بازاریاب‌ها برای
فرصت‌یابی
تشكیل پیمان‌ها[ی
بین شركتی] برای
گسترش طرح‌ها و
اطلاعات سفارش‌یابی
تمركز بر فرصت‌های
برخوردار از پتانسیل
بالا
تمركز دهی اقدامات
بازاریابی بر آگاهی
بخشی

بكارگیری گروه‌های
محوری برای
سفارش‌یابی اهرم‌های رشد
برای مثال ضعف در رساندن توانمندی های شركت به افراد صاحب نفوذ صنعت یا نارسایی در تمركز بر سفارش‌یابی می تواند رشد را در مرحله آگاهی محدود كند. تنگنا در انتقال از مرحله آگاهی به مرحله بررسی نوعاً در زمره دسترسی است كه نتیجه عدم

نمودار 1 ( ادامه)

سطح نازل گفتگوها
تخفیف در حد بالا
چرخه های مذاكرات طولانی سطح نازل تكرار خرید
سطح نازل فروش متقاطع /
فروش محصول گرانتر هم‌رده
ارزش قرارداد در سطح
نازلتر / در همان سطح

سرعت پایین در پاسخ به
مناقصه ها
شمار اندك كتابچه های
مرجع كیفیت
فقدان گیرایی در
نمایش كالا
ضعف در كشاندن مجموعه كارشناسان ذیصلاح به حوزه [مشتری طرف ] حساب
فقدان ابزارهای مذاكراتی
پیشرفته
نقصان مأمورهای معامله با
تجربه
فقدان تصویر روشن از
اقتصاد مشتری پخش شدگی نماینده‌ها
بطور پراكنده در سطح
تعداد زیاده از حد
[مشتری های طرف]‌حساب
كیفیت ضعیف اطلاعات
سفارش یابی
نارسایی تمركز بر ارزش
معامله در مراحل اولیه
چرخه كیفیت ضعیف خدمات
مشتری
عدم حمایت ساختار
پاداش از فروش
محصول گرانتر هم‌رده
نارسایی اطلاعات از موارد
خاتمه و انقضا در حساب
مشتری / معامله
اقدامات منظم در مرور
موارد در دست اقدام
توسط مدیران
بكارگیری ابزارهای

حمایتی فروش
ـ پایگاه اطلاعاتی
پیشنهادات/ ارجاعات
ـ كتابچه اطلاعات ساده
شده فروش برای
بازاریاب‌ها

بكارگیری ابزارهای
حمایتی پیشرفته
تصمیم‌گیری
تخصیص مأمورهای معامله
به گروههای كاری
تدارك آموزش مهارتهای

مذاكراتی كوتاه كردن فهرست
[مشتری های طرف ]
حساب
تشویق مدیران به صرف
وقت بیشتر در تعلیم
پخش شیوه های برتر در
سطح كل نمایندها
بكاربستن الگوهای فروش
چند كاناله
استفاده اهرمی از ابزارهای مجهز به قابلیت‌های الكترونیكی
به روز آوری پایگاه
اطلاعات تماس
معرفی رضایت مشتری
بعنوان شاخص كلیدی

شناخت افراد ذیصلاح در سازمان مشتری است .
در مراحل بعد فقدان توانایی بازاریاب برای بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل تجاری در سطح اجرایی ، بیشتر اوقات مانع انتقال از مرحله بررسی به مرحله گفتگوی فعال می شود.

غالب شدن بر نخبگان مشتری نیازمند زیر ساخت فروش [با طبیعتی] پذیرا و تأثیر پذیر و همچنین ابزارهای پیچیده مذاكراتی است. سرانجام انتقال از بستن معامله به تكرار خرید لازمه اش خدمات دهی به مشتری در سطح عالی، چرخه بی زحمت تكرار خرید و اقدام سریع، غیر انفعالی و پیشتازانه در ابلاغ موارد انقضای قرار داد است.

[فرایند] فروش [با الگوی] بند به بند و اقدامات تمركز یافته در طول قیف ـ
كلیدهای رشد فروش
مهمترین بینش ها از درك این نكته نتیجه می شود كه چگونه تنگناها در طول قیف فروش بر حسب بند مشتری فرق می كنند ( نگاه كنید به نمودار 2).
فعالیت محض نشانه رفته به سمت كل بازار با هر شدتی هم كه صورت گیرد، نتیجه‌های دلخواه را به دست نمی دهد.

برای مثال ، سازمان فروش یك شركت بزرگ Hi-Tech به ارزیابی قیف فروش در مورد 50 [ مشتری طرف ] حساب طراز اول خود پرداخت . ارزیابی نشان داد كه شركت در40% فرصت های موجود در نزد این مشتریان دعوت به ارائه قیمت نمی شد. اما وقتی از شركت خواسته می شد پیشنهاد دهد، از 50% نرخ برد برخوردار بود . با این وجود سهم از سبد این مشتریان روی هم رفته تنها در حدود 15% بود . موشكافی دقیقتر از این نكته پرده برداشت كه مدیران [امور این دسته] مشتریان بیشتر روی حفظ جریان عایدی های موجود و مدیریت اجرای قرارداد تمركز داشته اند تا روی شناسایی فرصتهای جدید در سراسر دیگر بخشهای این گروه از مشتریانشان . همانگونه كه انتظارش می رفت ساختار پاداش سازمان فروش ، استمرار جریانهای فعلی عایدات را بر رشد موارد جدید مزیت

نمودار 2 رویكرد فروش تمركز یافته ـ مثالی از صنعت فن آوری

[مشتری های طرف] حساب
كوچك / متوسط
با
50 میلیون پوند<
پتانسیل عایدی [مشتری های طرف]حساب
متضمن فرصت بزرگ
با
100 میلیون پوند>
پتانسیل عایدی [مشتری های طرف] حساب
متضمن فرصت بسیار بزرگ
با
500 میلیون پوند >
پتانسیل عایدی
بندهای هدف
سهم پایین / رشد بالا
حاشیه [سود‌آوری] باثبات سهم پایین / رشد بالا
ضامن حاشیه [سودآوری]
پرجاذبه سهم بالا / رشد بالا
حاشیه [سود‌آوری] نزولی
عایدات/ سودآوری
سطح نازل سهم كلی بازار
روابط جاری با مؤسسات
تولید ویژه و فروش مجدد

نیاز به یكپارچگی احساس
بازار از محصولات پیچیده
نرخ نازل [تبدیل] گفتگو
[به] ارائه پیشنهاد
عدم تأمین مشتری از دید
نیازهای ویژه صنعتی
فقدان آگاهی از
محصولات نوآوری نرخ نازل مشاركت در
مناقصه ها
افزایش نفوذ افراد تصمیم
گیرنده كسب و كار
انتقال به شمار بالاتری از
خدمات / پروژه ها تنگناهای كلیدی رشد
افزایش حضور
طراحی حساب شده پیام

بازاریابی
سود عملیاتی مضاعف
فروش متقاطع محصولات
جدید
یافتن پایگاه‌های تست بتا
در مورد فن‌آوری جدید

افزایش سهم از سبد
مشتری
سعی در جلب حمایت
تصمیم گیرنده های
جدید
حفظ جریانهای
عایدات فعلی
استراتژی
حذف مراجعات مستقیم
رو در رو
افزایش خرج بازاریابی

دسته بندی منابع
اختصاصی فروش تلفنی
و «وب» برای تضمین
تمركز
رضایتبخش
همكاری نزدیك طرفهای
[پیمانهای فی مابین ] با
دسته ها برای سفارش‌یابی
و ترتیبات اجرایی
خدمات مشتری به
كمك «وب» ، همچنین
[خدمات تلفنی] شماره
800 متمركز بر درآمدیابی

تشكیل تیم های مشترك
[مرتبط با] مشتری تحت
سرپرستی مدیر
[امور] مشتری
– افراد كارشناس برای
طراحی پروژ ه های بهتر
[ همكاری ] طرفهای
پیمان ها[ی فی مابین]
برای تهیه بهترین پروژه
در نوع خود
تمركز بر موارد ارجاعی
صنعت
خدمات مشتری به كمك
«وب»، همچنین ایجاد
مراكز اختصاصی مدیریت
امور مشتریان

[تشكیل] تیم های
[مخصوص] مشتری تحت
سرپرستی كارشناس
اجرایی ارشد با مهارتهای
مشاوره ای
رشد دهی به معاملات نرم
افزار / خدمات توسط
سرپرست اختصاصی
پروژه‌ها
آرایش مجدد بازاریاب‌ها
به سمت خریداران وابسته
به [بنگاه‌های] كسب و كار
جدید
گماشتن نماینده
اختصاصی فروش تلفنی
به اداره قراردادهای جاری
رویكرد فروش
بخشیده بود. مضافاً، سازمان فروش از فقدان مهارت در ایجاد ارتباط هنگام روبرو شدن با خریداران جدید رنج می‌برد، بخصوص آن دسته كه خارج از مجموعه خریداران سنتی قرار داشتند ـ یعنی كارشناسان حرفه‌ای IT.

شناخت این تنگناها به شركت امكان داد تا رویكرد هدفمندی را برای پرداختن به حوزه‌های مسئله دار استقرار دهد. مثلاً، مدیریت تیم هایی را به كار گرفت كه مسئولیت منحصر به فردشان شامل رشد كسب و كار جدید از طریق افزایش شمار گفتگو با تصمیم گیرنده‌های كلیدی بود. كارشناسان تیمی بازاریاب‌های عمومی را كه به ارائه پروژه به خریداران غیر سنتی می‌پرداختند با پشتیبانی تخصصی تدارك می‌دیدند. نمایندگان اختصاصی فروش تلفنی مسئولیت اداره جریانهای عایدات حفظ [مشتری] را بعهده داشتند. این اقدامات منجر به افزایش 8 تا 20 درصدی سهم از سبد بزرگترین [مشتریان طرف ] حساب شان شد .

وقتی همان شركت [ مشتری‌های طرف ] حساب كوچكترش ( با كمتر از 50 میلیون پوند عایدی ) را مورد ارزیابی قرار داد اذعان داشت كه فاقد حضور كلی در این بند است . [از طرف دیگر] مصاحبه ها نشان داد كه بنگاه‌های تجاری خرد محصولاتشان را راحت و بی دردسر یا قیمت گذاری شده با وجهه رقابتی نمی دیدند. بعلاوه این بنگاه‌ها با مؤسسات محلی تولید ویژه و فروش مجدد در ارتباط بودند كه به دلیل حاشیه سود ناكافی رغبتی به فروش محصولات شركت نشان نمی دادند.

در اینجا اقدامات لازم برای عبور از تنگنا با آنچه كه برای پرداختن به [مشتریان] بزرگ [طرف] حساب صورت گرفته بود تفاوت بسیار داشت. شركت به دایر كردن تركیبی از استراتژی بازاریابی كششی در میان بنگاههای تجاری خرد و تشكیل پیمان با مؤسسات تولید ویژه و فروش مجدد با هدف افزایش سهم [حضور] در ذهن [مشتری] اقدام كرد. افزون بر این آنها مبادرت به تشكیل دسته های بنگاههای تجاری خرد كردند كه با جدیت توسط یك «سرپرست دسته بنگاههای تجاری خرد» اداره می شد . سرپرست به منابع اختصاصی فروش تلفنی و «وب» دسترسی و اختیار آنها را در دست داشت . این ترتیبات قدرت سازمان فروش را برای رسیدگی به مؤسسات محلی تولید ویژه و فروش مجدد و توسعه برنامه های بازاریابی محلی بهبود بخشید.

چهار اهرم پر اثر
درحالیكه پر پتانسیل ترین تنگناها و همچنین بندها بسته به شركت فرق می كنند ، ما چهار اهرم بدست آورده ایم كه دارای عالی ترین تأثیر در خلال دوران ركود هستند :

1- میزان مشاركتتان در مناقصه‌ها را افزایش دهید.
برای رسیدن به مشاركت بالاتر در مناقصه‌ها، هم روی كیفیت تماسهایتان تمركز داشته باشید و هم بر شفافیت ارتباطاتتان . در مورد مبتدیان ، اغلب بازاریاب ها تمایل به ماندن در كنار كسی یا چیزی را دارند كه می شناسند .

آنها وقت كافی در پیشقدم شدن برای شناسایی فرصت های تازه بخصوص در مقر مشتری فعلی خود صرف نمی كنند. برای مثال بازاریاب چه بسا شناختی عالی از خرج [ و خرید] گروه مركز داده های یك شركت از [لیست] فرچن 500 و پروژه های گوناگون موجود آن داشته باشد اما ممكن است اندك اطلاعی از سایر فرصتهای حاضر در سرتاسر آن شركت در دست داشته باشد ، [آنهم] اگر داشته باشد. بازاریاب‌ها مكرراً [ این نكته را]به مدیریت انتقال می دهند كه مشتری یا منطقه ای را تحت پوشش دارند . حال آنكه در حقیقت ندارند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق در مورد آزمون مدل كلاسیك تورم در ایران: روش همگرایی در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق در مورد آزمون مدل كلاسیك تورم در ایران: روش همگرایی در word دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق در مورد آزمون مدل كلاسیك تورم در ایران: روش همگرایی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق در مورد آزمون مدل كلاسیك تورم در ایران: روش همگرایی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق در مورد آزمون مدل كلاسیك تورم در ایران: روش همگرایی در word :

چكیده
تورم، همواره از شاخص‌های مهم اقتصادی قلمداد گردیده و نظرات مختلفی درباره آثار آن بر اقتصاد یك كشور وجود دارد. در هر حال، همگان بر این امر توافق دارند كه تورم شدید آثار جبران‌ناپذیری بر اقتصاد داشته و باید كنترل گردد. در این زمینه اقتصاددانان مكتب كلاسیك معتقدند كه تورم یك پدیده پولی بوده و رشد نقدینگی عامل اصلی بروز آن می‌باشد، بطوری كه، در بلندمدت، پول خنثی است.

در میان اقتصاددانان كلاسیك، پولگرایان مكتب انتظارات عقلایی، كه به پولگرایان مكتب شماره (II) معروف هستند، معتقدند كه عقلایی بودن انتظارات باعث می‌گردد كه پول در بلندمدت خنثی بوده و حتی در كوتاه‌مدت نیز آن قسمت از پول كه رشد آن قابل پیش‌بینی باشد، خنثی خواهد بود. هدف اصلی این مقاله، آزمون نظریه پولگرایان مكتب (II) است كه از روش حداكثر راستنمایی یوهنسن و جسیلیوس استفاده گردیده كه، این روش آزمونی برای عقلایی بودن انتظارات است. نتایج آزمون یوهنسن نشان می‌دهد كه رشد پول و تورم همگرا می‌باشد.

همچنین، برای تلفیق روابط كوتاه‌مدت و بلندمدت از مدل تصحیح خطا استفاده گردیده و نتیجه مبین این است كه 18 درصد عدم تعادل مابین تورم واقعی وتورم تعادلی، در هر دوره حذف و یا تعدیل می‌گردد. و دیگر این كه معنی‌دار بودن جزء تصحیح خطا دلیلی بر رابطه بین رشد پول و تورم می‌باشد. نتایج فوق برای حالتی كه از شاخص (CPI) برای محاسبه تورم استفاده می‌گردد، تفاوت چندانی نداشت. در هر حال برای آزمون خنثایی پول از محدودیت‌های كاملاً مشخص و بیش از حد مشخص استفاده گردیده و معلوم شد كه پول در دراز مدت خنثی می‌باشد.

در نهایت پیشنهاد شده است كه سیاستگذاران اقتصادی، هنگام اتخاذ سیاست‌های خویش، بایستی نقش عقلایی بودن انتظارات را در نظر گرفته و از طرف دیگر، بانك مركزی نیز در هنگام اتخاذ سیاست‌های پولی استقلال داشته و جبران كسری مالی دولت از طریق كانال‌های دیگری غیر از افزایش نقدینگی صورت گیرد.

تورم / روش همگرایی / مكتب انتظارات عقلایی / ایران

مقدمه
از مشكلات اقتصادی بسیار مهم در ایران، طی چند دهه اخیر، می‌توان به پدیده تورم همراه با بیكاری و یا به عبارت دیگر، ركود تورمی اشاره كرد كه باعث گردیده رابطه جانشینی بین تورم و بیكاری به راحتی میسر نباشد. در چنین شرایطی اجرای سیاست‌های پولی و مالی برای تحقق اهداف سیاستگذار، با مشكل مواجه شده و نیاز به سیاستهای زیربنایی و متفاوت از سیاست‌های معمول دارد.

شواهد نشانگر این است كه سیاستگذاران نه تنها به هدف خود كه همانا تثبیت قیمت‌ها، كاهش عدم اطمینان اقتصادی و از میان بردن بیكاری است دست نیافته، بلكه با اعمال سیاست‌های نادرست خود موجب شدت یافتن نابسامانی‌ها گردیده‌اند. در نهایت، تورم موجود، به توم مزمن تبدیل شده و آن هم از طریق شكل‌گیری انتظارات تورمی به شتابان بودن تورم كمك كرده است.

در این میان حجم پول، به عنوان یك متغیر عمده اقتصادی كلان و نیز یكی از ابزارهای اصلی سیاست‌های دولت می‌باشد كه جهت مهار تورم به كار گرفته می‌شود. این مطلب، تقریباً، یكی از اصول پذیرفته شده تمام مكاتب اقتصادی است ولی در مورد تاثیر حجم پول بر روی تولید و قیمت‌ها، اختلاف ریشه‌دار و متعددی بین مكاتب مختلف اقتصادی وجود دارد. به اعتقاد پولگرایان در چنین شرایطی، افزایش عرضه پول در درازمدت منجر به تورم شده و تأثیری بر رشد محصول نخواهد داشت.

در این مقاله بطور كلی هدف آزمون سازگاری مدل تورم پولگرایان به همراه انتظارات عقلایی با ویژگی‌های اقتصاد ایران و یافتن رابطه بین متغیرهای رشد عرضه پول و تورم در چارچوب پایه‌های نظری می‌باشد. چرا كه اگر نظریه پولگرایان در مورد ایران صحت داشته باشد، تردید در اتخاذ سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها از طرف مقامات پولی و بانك مركزی از بین رفته و ضمن اینكه فشار برخی از معتقدان به نظریه‌های مخالف ( فشار هزینه، تقاضا و 😉 كاسته می‌شود، سیاستها آثار خود را در بلند مدت ظاهر می‌سازند. به همین منظور فرضیه‌هایی در جهت تبیین سیاست پولی و رابطه بین نرخ رشد پول، تورم و محصول بیان گردیده تا از طریق آزمون آنها، به درستی یا نادرستی روابط پی برده شود و در صورت اثبات سازگای مدل تورم پولیون با اقتصاد ایران، راه حل‌های مناسب برای رفع مشكل تورم، پیشنهادگردد.

بنابراین، درچارچوب الگوهای مختلف اقتصاد سنجی و با استفاده از داده‌های سری زمانی مربوط به عرضه پول (با تعریف محدود وگسترده)، شاخص قیمتها، و غیره، به مدل بررسی مدل تورمی پولگرایان و نقش پول در ایجاد تورم برای دوره (1378-1338) پرداخته می‌شود.
1 . مروری بر روند تورم و رشد پول در ایران
1ـ1 . روند تورم (لگاریتمی) در ایران

طی دوره 52-1333 كه توام با سیاست تثبیت نرخ ارز تحت سیستم پولی برتن وودز می‌باشد، تورم از نوسانات كمی برخوردار بوده و دارای میانگین 32/3 با انحراف معیار
33/3 می‌باشد.اما از سال 1352 به بعد كه اقتصاد ایران دوران طلایی خود را طی می‌كرد، نرخ تورم به 8/15 درصد با انحراف معیار 66/6 رسید كه می‌توان علت این امر را در رشد اعتبارات جاری وعمرانی دولت و افزایش اعتبارات بانكی و افزایش قیمت نفت دانست. طی دوره پس از انقلاب و جنگ تحمیلی 67-1357 كسری بودجه دولت بیشتر شده و همچنین به علت وجود شرایط جنگ و كاهش درآمدهای ارزی (به دلیل كاهش قیمت جهانی نفت)،

متوسط تورم به 19 درصد با انحراف معیار 55/7 رسید. ولی در دوره پس از جنگ با شروع دوره بازسازی و دسترسی بیشتر به منابع انرژی از طریق استقراض خارجی، نرخ رشد تولید ناخالص ملی 5 تا 7 درصد افزایش یافته كه به علت بالا بودن هزینه‌های عمرانی و مصرفی جامعه، نرخ تورم تقریباً برابر با دوره قبل و در حدود 8/18 درصد ثابت ماند.

ولی انحراف معیار آن نشانگر این است كه نسبت به دوره قبل تورم از ثبات نسبی برخوردار بوده است كه این نیز از نشانه‌های شناور بودن نظام ارزی بوده كه به دلیل عدم مدیریت صحیح منابع ارزی آثار مثبت آن از بین رفته است. و بالاخره اینكه در دوره
78-73 كه یك دوره ركودی است، طی سالهای 1373 تا 74 بحران بدهی‌ها به دلیل شرایط بازپرداخت وام‌های خارجی، منجر به افزایش تورم تا سطح 43 درصد گردید و نیز بحران سال 1377 و بحران درآمدهای نفتی كه از اواخر سال 1376 با افت شدید قیمت نفت آغاز شده بود، به اوج خود رسید.

1ـ2 روند رشد پول (لگاریتمی) در ایران
مطابق آمارهای موجود، میانگین رشد پول در دوره 52-1338 برابر با 5/11 درصد وانحراف معیار آن 08/0 می‌باشد. در این دوره به علت زیاد بودن رشد فعالیت‌های حقیقی اقتصادی، رشد متغیرهای پولی و اعتباری بطور عمده درجهت تأمین مالی برای رشد حقیقی اقتصاد صورت گرفته و نرخ تورم را در سطح پایین نگه داشته است.

اما در دوره 57-1352 به علت افزایش قیمت جهانی نفت، پایه پولی افزایش یافته و به علت كاهش فعالیت‌های حقیقی اقتصاد، منجر به رشد تورم شده است. در دوره 68-1357 كه مقارن با انقلاب و جنگ تحمیلی بود هر چند كه رشد اعتبارات بانكی به بخش خصوصی كاهش چشمگیری داشته است ولی به علت افزایش كسری بودجه دولت، اعتبارات نظام بانكی به دولت و نیز رشد پایه پولی چندان كاهش نیافته تا اینكه اقتصاد كشور در اواسط دهه 60 یك شرایط ركود تورمی را تجریه كرد.

در طول دوره 72-1368، به دلیل شروع دوره بازسازی، سقف‌های اعتباری به تدریج آزاد شده و ضریب تكاثر پولی افزایش چشمگیری داشته است، ولی به علت اینكه نسبت كسری بودجه دولت به كل بودجه كاهش داشته، رشد پولی در این دوره عمدتاً صرف تأمین مالی برای رشدحقیقی اقتصاد گردیده است. و بالاخره اینكه رشد پولی در دوره اخیر یعنی 78-1373 تفاوت چندانی با دوره قبل نداشته اما به علت اینكه دوره اخیر توام با شرایط ركودی بوده، رشد پولی صرف افزایش قیمتها وتورم گردیده است. در نهایت، می‌توان نتیجه گرفت كه هر زمان كه كسری بودجه شدت داشته، رشد پولی به طور عمده به افزاش قیمت‌ها و تورم ختم شده است.

2 . نظریه‌های تورم مكتب پولگرایان
از آنجایی كه پولیون یك گروه همگن نبوده و از نظر متدولوژی متفاوت هستند، مشكل است آنها را به عنوان یك مكتب اقتصادی در فهرستی از فرضیه‌های قابل قبول ذكر كرد. در هرحال بعضی از صاحب‌نظران، از قبیل: جی. ال . استین، اچ فریش، لایدلر و مایر ، تلاش زیادی كرده‌اند كه آنها را طبقه‌بندی نمایند . به نظر می‌رسد كه تبعیت كردن از چهار ویژگی زیر برای عضویت در مكتب پولگرایان كافی باشد.

1ـ بخش خصوصی اقتصاد ذاتاً ”پایدار“ است و سیستم به دنبال هر گونه اختلال به طور خودكار به سطح تعادل اشتغال كامل (نرخ طبیعی بیكاری) بر می‌گردد.
2ـ نرخ رشد عرضه پول با تعادل اشتغال كامل سازگار است، اگر چه نرخهای تورم متفاوتی را به بار می‌آورد.
3ـ یك افزایش در نرخ رشد عرضه پول ابتدا نرخ رشد حقیقی اقتصاد و نرخ بیكاری را متأثر می‌سازد. این آثار حقیقی در بلندمدت ناپدید گشته و تنها نرخ تورم بلندمدت به طور دایمی افزایش می‌یابد.

4ـ پولیون مخالف كاربرد فعال سیاست‌های تنظیم تقاضا اعم از پولی و مالی بوده و مدافع كاربرد قواعد بلندمدت و یا اهداف از پیش تعیین شده درتنظیم سیاست‌های پولی می‌باشند.
بعضی از صاحبنظران همانند توبین و اف. اچ. هان مكتب پولی را به دو زیر گروه تقسیم می‌كنند، مكتب پولی شماره یك (I) و مكتب پولی شماره دو (II)، ولی از آنجایی كه قصد این مقاله، بررسی نظریه‌های پولگرایان مكتب شماره (II) می‌باشد، به شرح آن پرداخته می‌شود.

3 . مكتب پولی شماره (II)، مكتب انتظارات عقلایی (RE)
یكی از تفاوت‌های عمده میان تئوری‌های تورمی گسترش یافته در چند دهه اخیر و تئوری‌های سنتی، نقش انتظارت تورمی می‌باشد. به طوری‌كه اگر عوامل، اطلاعات ناقصی از چگونگی عملكرد سیستم داشته باشند، مدل انتظارات تطبیقی (AE)، كه در آن ارزش یك متغیر بستگی به ارزش‌های گذشته آن دارد، مدل بهتری می‌باشد و شكل كلی آن به صورت زیر می‌باشد:

t نمایانگر تورم مشاهده شده در سال t و تورم مورد انتظار در سال t می‌باشد. درمقابل، اگر یك كارگزار اقتصادی دارای اطلاعاتی علاوه بر مشاهدات گذشته باشد، استفاده از الگوی انتظارات تطبیقی باعث اتلاف اطلاعات گردیده و به عقیده میوث
(1961) ، انتظارات عقلایی بهترین روش برای پیش‌بینی خواهد بود. این فكر، قلب انتظارات عقلایی است.
به عقیده تی. جی. سارجنت و ان والراس (1973) ”انتظارات درباره یك متغیر زمانی عقلایی گفته ‌می‌شودكه آنها وابسته به راه و روشی باشند كه تئوری آنرا بیان می‌كند. یعنی اینكه پیش‌بینی‌ها منطبق بر پیش‌بینی‌های حاصل از تئوری باشند.“

در سال 1961 میوث، مفهوم انتظارات عقلایی (RE) را به عنوان جانشینی برای انتظارات تطبیقی (AE) ارایه كرد. و بیست سال بعد، سارجنت كارش را ادامه داده و این نظریه را بسط و توسعه داد.
در چارچوب یك مدل اقتصادی كه شامل متغیرهای درونزا و برونزا ( از پیش تعیین شده) می‌باشد، می‌توان مفهوم انتظارات عقلایی را دقیق‌تر فرمول‌بندی كرد. انتظارات عقلایی تخمین‌های ناتور متغیرهای درونزای مدل می‌باشند كه در برآورد آنها از همه اطلاعات مربوط به مقادیر متغیرهای برونزا استفاده گردیده است.

فرضیه انتظارات عقلایی مدعی آن است‌كه انتظارات ذهنی اشخاص دقیقاً همان ”امیدهای ریاضی شرطی“ می‌باشند كه توسط مدل ارایه می‌گردند و افراد به گونه‌ای عمل می‌كنند كه گویی الگوهای اقتصادی جامعه را می‌شناسند و پیش‌بینی‌های خود را براساس آن شكل‌می‌دهند. بعنوان مثال می‌توان به نظریات توماس سارجنت و نیل والاس (1975) ، اشاره كرد. به عقیده آنها، تحت شرایط عقلایی بودن انتظارات، سیاست دایمی و منظم پولی با تولید و اشتغال رابطه‌ای نخواهد داشت.

زیرا،سیاست پولی قابل انتظار منجر به تورم قابل انتظار شده و در نتیجه تاثیری بر بیكاری و سطح محصول نخواهد داشت. در حالی كه سیاست پولی غیر قابل انتظار منجر به تورم غیرقابل انتظار شده، و از آن طریق بیكاری را به طور موقت به نرخی پایین‌تر از نرخ طبیعی آن می‌رساند و از طریق كاهش بیكاری، سطح تولید بالاتری مشاهده خواهد شد.
اقتصاددانان كلاسیك جدید فرضیاتی در مورد آثار رشد پولی قابل انتظار و غیر قابل انتظار بر متغیرهای حقیقی اقتصاد بویژه محصول دارند. این فرضیات عبارتند از:

1 ـ تغییرات قابل انتظار حجم پول بر متغیرهای حقیقی اقتصاد ( صرف نظر از بعد زمانی آن) خنثی است.
2 ـ تغییرات غیرقابل انتظار حجم پول گرچه در بلندمدت خنثی است، اما در كوتاه‌مدت آثار معنی‌داری بر متغیرهای اقتصاد دارد.
3 ـ اگر e و به ترتیب بیانگر تورم مورد انتظار و واقعی و It-1 نیز نمایانگر مجموعه اطلاعات در دسترس در پایان دوره (t-1) باشند. آنگاه وجود انتظارات عقلایی شامل دو فرض زیر است:

t یك متغیر تصادفی با میانگین صفر می‌باشد (E (t) = 0)، یعنی مردم در پیش‌بینی‌های خود مرتكب اشتباهات منظم نمی‌شوند.
4 . پیشینه مطالعات تجربی در جهان
در مقاله‌ای كه توسط عماد موسی (Imad A.Mossa 1997)، تحت عنوان ”آزمون بی‌تاثیر بودن پول در بلندمدت، در كشورهای درحال توسعه ( مورد هندوستان)“ ارایه شده، از طریق مدل تورم پولیون و تحلیل‌های همگرایی (هم‌انباشتگی) فصلی ، روابط میان عرضه پول از یك طرف و محصول واقعی وسطح قیمت‌ها از طرف دیگر مورد آزمون قرار گرفته است. شواهد تجربی نمایانگر این است كه پول با محصول همگرا نشده ولی با قیمتها همگرا شده و خنثی بودن پول تایید شده است.

الگوی عثمان اكسوی كه در كتاب ”جنبه‌های ساختاری تورم“ تركیه آورده شده است. نظریه پولگرایان مكتب اول را تأیید كرده و نشان می‌دهد كه تغییرات عرضه پول فقط در كوتاه مدت روی محصول اثر داشته و در بلند مدت خنثی است.
آرنولد هاربرگر (1963) در اثر معروف خود به نام ”پویایی تورم در شیلی“ به ارزیابی تئوری‌های پولی و فشار هزینه در آمریكای لاتین پرداخته و فرضیه‌های پولگرایان را به اثبات رسانده است. وی در جهت توجیه نظریه فشار هزینه، متغییر دستمزد را به مدل اضافه كرده و نتیجه گرفته است كه قدرت توضیحی مدل افزایش نیافته است.

سیمون پریس و آنجام نسیم در كار مشتركی كه تحت عنوان ”مدل سازی تورم و تقاضا برای پول در پاكستان ـ همگرایی و ساختار علیت“ انجام داده‌اند، روابط میان متغیرهای قیمت، پول، درآمد، هزینه فرصت پول، نرخ ارز و قیمت جهانی را با استفاده از تكنیك‌های یوهنسن و روش رگسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) بررسی كرده، و نتیجه گرفته‌اند كه نرخ ارز در مكانیزم انتقالی پولی دخالت داشته و مقامات پولی از آن به عنوان یك مكانیزم ضد تورمی استفاده كرده و نیز به علت بزرگتر بودن ضریب كشش درآمدی پول،‌ آن را به عنوان یك كالای لوكس یافته‌اند.

5 . مطالعات انجام شده در مورد سیاست‌های پولی براساس انتظارات عقلایی
آروجی بارو (1978-1977)، با آزمون فرضیه خنثایی پول تحت فروض عقلایی در مورد آمریكا به این نتیجه رسید كه رشد پولی غیر قابل انتظار اثراث مثبت و معنی‌داری بر محصول داشته و فقط رشد پولی غیر قابل انتظار موجب انحراف بیكاری از نرخ طبیعی آن می‌گردد. به طوری‌كه در نهایت، عدم توهم پولی در آمریكا را به اثبات رساند. وی همچنین اعتبار فرضیه فوق را در رابطه با كشورهای مكزیك، كلمبیا و برزیل آزمون نموده و آن را تصدیق كرد.

پس از بارو، اتفیلد برای انگلستان و سپس با همكاری داك برای تعدادی از كشورهای در حال توسعه و توسعه یافته فرضیه فوق را آزمون كردند و نتایج بارو را به دست آوردند. هنسن نیز برای برزیل، شیلی، كلمبیا، پرو و مكزیك روابط معنی داری بین محصول و جزء غیر قابل انتظار رشد پولی به دست آورد .
همچنین، كوپرا و مونتیل (1986) آزمون فوق را برای فیلیپین انجام دادند و بار دیگر فرضیه فوق تایید شد. آنها این آزمون را برای مكزیك نیز انجام داده و دریافتند كه هر دو جزء قابل انتظار و غیرقابل انتظار رشد پولی بر متغیرهای حقیقی مؤثر هستند .

در مقابل، اقتصاددانان كینزی به نتایج دیگری دست یافته‌اند. از جمله اینها گوردون (1982)، اعتقاد دارد كه اطلاعات در اقتصاد ناقص بوده و تاخیر در آنها وجود دارد. وی در نهایت، با وارد كردن تورم تاخیری به عنوان یك متغیر توضیحی در الگوی تولید، وجود شرایط كینزی همراه با اشتغال ناقص (عقلایی نبودن انتظارات) را به اثبات می‌رساند. پسران
(1988-1982) نیز با اعتقاد به وجود اطلاعات ناقص در اقتصاد،‌ الگوی كینزی خود را در مقابل الگوی بارو به اثبات رساند.
میكین نیز ضمن نقد نظریه انتظارات عقلایی، وجود تورم در شرایط عدم اطمینان را در اقتصاد آمریكا به اثبات رسانده و به این نتیجه رسید كه رشد پول پیش‌بینی شده بر تولید واقعی مؤثر است و در نهایت ثابت می‌كند كه پول خنثی نبوده و شرایط عدم اطمینان در چارچوب الگوی كینزی (دال بر وجود توهم پولی) وجود دارد.

میشكین (1982)، اعتبار فرضیه پولیون را مورد سؤال قرار داده و آزمون انتظارات عقلایی و خنثایی پول را به طور جداگانه انجام داد . وی دریافت كه جزء قابل انتظار رشد پولی اثر عمیقی بر سطح محصول و بیكاری در اقتصاد آمریكا دارد. وی در ادامه، آزمون خنثی بودن پول را همراه با عقلایی بودن انتظارات انجام داده و خنثایی پول را مورد تردید قرار می‌دهد.
سیمز و سارجنت با بهره‌گیری از تكنیك متغیرهای خودرگرسیون (VAR)،‌ نتایج كلاسیك و خنثی بودن پول را به دست می‌آورند. بلادی و سامانتا براساس داده‌های انگلستان نتایجی برخلاف الگوی كلاسیك، و نیز درات همین نتیجه را در بازار دارایی كشور كانادا تكرار می‌نمایند .

6 . پیشینه مطالات تجربی در اقتصاد ایران
علی‌رغم اینكه تحقیقات زیادی در مورد تورم در ایران انجام گرفته است، ولی نتیجه واحدی مبنی بر علل و ماهیت تورم در ایران به دست نیامده است. برای مثال، ابریشمی و مهرآرا (1377) در خصوص روابط بین تورم، نرخ ارز و رشد پول در اقتصاد ایران، طی دوره (75-1338) به این نتیجه رسیده‌اند

كه بیست درصد افزایش در حجم پول به دلیل فراهم آوردن امكانات مالی بیشتر برای سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت تولیدی، باعث افزایش 3/2 درصدی در تولید سال اول گردیده كه این تاثیر تا سال سوم به صورت صعودی ادامه داشته و سپس كاهش یافته است، به طوری‌كه در بلندمدت هیچ تاثیری در افزایش ظرفیت تولیدی نداشته است. به عبارتی دیگر، هیچ رابطه بلندمدتی بین رشد اعتبارات بانكی ( یاحجم پول) و تولید قابل مشاهده نیست. همچنین در پایان نتیجه‌گیری شده است كه فرضیه سیكل بسته مربوط به نرخ ارز، حجم پول و قیمت‌ها (تورم) در اقتصاد ایران پذیرفته شده و خروج از سیكل فوق مستلزم كنترل حجم پولی و تغییرات ساختار تولیدی اقتصادی كشور به منظور كاهش وابستگی به واردات است.

طیب نیا (1379)، در رساله خویش تحت عنوان ”فرایند تورم در ایران“ به بررسی نظریه‌های مختلف تورم از قبیل: نظریه پولی تورم، نظریه ساختاری تورم و نظریه فشار هزینه پرداخت است. وی در بررسی نظریه پولی تورم، از الگوی هاربرگر برای دوره (70-1340) استفاده كرده و نتیجه گرفته است كه علامت ضریب نرخ رشد پولی دوره قبل دارای علامت (منفی) مخالف نظریه بوده و از نظر آماری معنی‌دار نمی‌باشد. و لذا در اقتصاد ایران، متغیرهای پولی تأخیری، فاقد تأثیر معنی‌دار بر تورم بوده و در نهایت محقق نتیجه گرفته است كه نظریه پولی در اقتصاد ایران، رفتار قیمت‌ها را به طور كافی توضیح نمی‌دهد.

ایكانی (1366) در كتاب خود تحت عنوان ”دینامیسم تورم در ایران (56-1339)“ به بررسی سنخیت مدل‌های پولی و ساختارگرای تورم، با اقتصاد ایران پرداخته و متغیرهای پولی، ساختارگرا و فشار هزینه را در یك الگوی اقتصاد سنجی (روش OLS) تورم گنجانده است. ضرایب تخمین زده شده برای پول، نشانگر این است كه 10 درصد افزایش در رشد پول، با حفظ ثبات سایر عوامل، تورم را تنها به میزان 3 درصد افزایش می‌دهد. كه این نتیجه یافته‌‌‌های هاربرگر مبنی بر همبستگی متناسب بین انبساط پولی و تورم را نفی می‌كند. در ادامه برای بالا بردن قدرت توضیحی مدل، متغیرهای ساختاری را وارد مدل كرده كه منجر به تائید نظریه ساختار گرایان مبنی بر رشد اندك بخش كشاورزی در فرایند تورمی شده است.

دادخواه (1364)، در گزارش تحقیقی خود تحت عنوان “فرآیند تورمی اقتصاد ایران
59-1349“ به بررسی و تبیین پدیده تورم ایران در چارچوب تئوری پولی تورم پرداخته و نتیجه گرفته است كه همبستگی معنی‌داری بین عرضه پول و تورم وجود دارد به طوری كه یك درصد افزایش در عرضه پول، باعث 7/0 درصد افزایش در سطح عمومی قیمتها می‌گردد. دادخواه در نهایت نتیجه می‌گیرد كه تئوری پولی در اقتصاد ایران كاربرد دارد و حجم تولید، مستقل از سیاستهای پولی بوده ونرخ رشد بهینه پول در ایران در حدود 12 درصد است.

درات (به نقل از طیب‌نیا، 1379)، در ارزیابی انتقادی خود از كار تحقیقی دادخواه به بررسی مجدد تئوری پولی تورم در ایران پرداخته و از طریق آزمون علیت گرنجر روابط علت و معلولی رشد عرضه پول و تورم در دهه 1350 را مورد آزمون قرار داده است. وی نتیجه گرفته است كه هیچ رابطه علت و معلومی بین تورم و رشد عرضه پول وجود ندارد. و در نهایت پیشنهاد می‌كند كه برای اقتصاد ایران، هر دو متغیر عرضه پول و تورم باید درون‌زا در نظر گرفته شوند.

7 مطالعات انجام شده در مورد سیاست‌های پولی براساس انتظارات عقلایی در ایران
در مقاله‌ای كه توسط جلالی نائینی و شیوا (1379)، تحت ”عنوان سیاستهای پولی، انتظارات عقلایی، تولید و تورم“ نوشته شده است، اثرات سیاست پولی بر تولید و تورم در دوره 70-1340 ارزیابی گردیده است. در این مقاله، برای آزمون خنثایی و عقلایی بودن انتظارات در مورد پیش‌بینی نرخ حجم پول از مدل بارو استفاده شده و نتایج حاصله بیانگر این است كه رشد حجم پول و نقدنیگی در میان مدت و درازمدت تاثیر قابل توجهی روی تولید ناخالص داخلی در ایران نداشته و تنها باعث استمرار فشارهای تورمی گشته است.

اقتصاددانان فوق، همچنین در رگرسیون تولید ناخالص داخلی بر روی نرخ رشد نقدینگی غیر منتظره و نرخ رشد پیش‌بینی شده،‌به نتیجه مغایر با نظریه بارو رسیده‌اند. چرا كه مطابق نظریه بارو ضرایب نرخ رشد نقدینگی غیر منتظره بایستی دارای علامت مثبت بوده و همچنین ضرایب حجم نقدینگی پیش‌بینی شده از لحاظ آماری مخالف با صفر نباشند، در حالی كه ضرایب به دست آمده در این مقاله، در مورد نرخ رشد پیش‌بینی نشده دارای علامت منفی و ضرایب حجم پیش‌بینی شده پول معنی‌دار می‌باشند.

در قسمت دیگر این مقاله، برای بررسی رابطه بین سطح قیمت‌ها و حجم پیش‌بینی نشده نقدینگی، نظریه بارو به بوته آزمون كشیده شده است. نتایج حاصله بیانگر این است كه ضریب لگاریتم حجم پول ( به طور همزمان) كمتر از یك و معادل (4879/0) بوده، كه با نظریه بارو مغایرت دارد. همچنین، علامت ضریب‌های رشد نقدینگی غیر منتظره منفی بوده، كه این امر نیز با نظریه بارو مغایرت دارد.

در تحقیقی دیگر كه توسط كمیجانی و منجذب (1379) تحت عنوان ”آزمون توهم پولی براساس نظریه انتظارات عقلایی“ انجام گرفته است، از مدل بارو و الگوی كینزی پسران استفاده شده است. در بررسی‌های اولیه، الگوی كینزی پسران تحت آزمون‌های مركب و غیر مركب به صورت معنی‌داری در مقابل آزمون بارو، تایید شده است. محقق تایید الگوی كینزی را تلویحاً، مؤید مصداق فروض كینزی در اقتصاد در بلندمدت دانسته و متعاقباً‌ آزمون توهم پولی را براساس الگوی كینزی انجام داده است. نتایج حاصل از آزمون توهم پولی كه براساس الگوی مرجح پسران صورت گرفته است، نشان می‌دهند كه الگو دچار توهم پولی بوده و شكل‌گیری انتظارات بصورت غیرعقلایی است.

نتیجه دیگر اینكه تسری اطلاعات رشد پول با سه تاخیر (فصلی) بر سطح قیمت‌ها صورت گرفته و لذا خنثی نبودن پول در كوتاه‌مدت مورد تأیید قرار گرفته است.
در مقاله‌ای دیگر تحت عنوان ”آثار رشد پولی قابل انتظار و غیر قابل انتظار بر متغیرهای كلان اقتصادی“ ختائی و دانه كار (1379)، ضمن توضیحاتی درباره انتظارت عقلایی و كاربرد آن، اثر رشد پولی قابل انتظار و غیرقابل انتظار را به بوته آزمون كشیده و از مدل بارو بر اساس انتظارات عقلایی استفاده شده كه در آن ابتدا معادله رشد نقدینگی و همچنین رشد پول قابل انتظار با بكارگیری متغیرهای رشد مخارج دولتی، نرخ بیكاری (لگاریتمی) و رشد پولی با یك دوره تاخیر، بعنوان متغیر توضیحی تخمین زده شده و مشاهده گردیده است كه ضریب بیكاری تفاوت معنی‌داری با صفر ندارد.

نتایج حاصله، برای متغیر رشد نقدینگی و برای رشد پول، تفاوت معنی‌داری نداشته و منجر به رد فرضیه بارو شده است. چرا كه در هر دو حالت ضرایب نرخ رشد پیش‌بینی شده پول و نقدینگی مخالف صفر شده است.
نتایج كلی كه در این مقاله عنوان شده است عبارتند از:
اول رابطه بین نرخ بیكاری و رشد پولی، مطابق نظریه بارو نبوده كه این تناقض ممكن است به علت عدم توجه مقامات پولی به میزان نرخ بیكاری در هنگام اتخاذ سیاست‌های پولی و عدم دقت آمارهای مربوط به نرخ بیكاری باشد. دوم سیاستهای پولی در بلند مدت خنثی است. سوم سیاست‌های پولی قابل انتظار، در كوتاه‌مدت برخلاف فرضیه انتظارات عقلایی بر متغیرهای حقیقی اثر می‌گذارد. همچنین سیاست‌های پولی غیرقابل انتظار، برخلاف انتظارات عقلایی بر متغیرهای حقیقی اقتصاد اثر عكس دارد.

در یك مقاله دیگر، كه براساس روش میشكین، توسط ختایی و قدیمی‌نیا (1379) ارایه گردیده است، آزمون خنثایی پول همراه با عقلایی بودن انتظارات برای دوره 72-1338 انجام گرفته است. نتایج حاصله بیانگر این است كه تشكیل انتظارات در ایران همانند بعضی از كشورهای اوپك و كشورهای آسیای جنوب‌شرقی، به صورت غیرعقلایی می‌باشد. همچنین فرضیه مشترك خنثایی پول و عقلایی بودن انتظارت رد شده و عنوان شده است كه در رد این فرضیه، انتظارات عقلایی نسبت به خنثایی پول، نقش بیشتری داشته است.

8 . بررسی مدل كلاسیك تورم
این مدل با یك تابع تقاضا برای پول كه توسط كاگان (Cagan, 1956) تصریح شده است، شروع می‌شود.
(1) mt – pt = yt -it +t
mt نشانگر لگاریتم طبیعی ذخیر پول، Pt لگاریتم طبیعی سطح عمومی قیمتها، yt لگاریتم طبیعی محصول واقعی، it نرخ بهره اسمی و t نیز جمله تصادفی خطا با میانگین صفر در دروه t می‌باشند. فرض استاندارد نرمال بیانگر این است كه t از فرایند گام تصادفی تبعیت می‌نماید، یعنی:
(2) t = t-1 + t
كه در اینجا t نوفه سفید می‌باشد. همچنین مقصود از درآمد واقعی، درآمد دایمی است. مدل كلاسیك رابطه فیشر (Fischer, 1978) را برای نرخ بهره اسمی فرض می‌كند، یعنی:
(3) it = rt +E [t+1 | t-k+1]

rt نرخ بهره واقعی و E[ ] امید ریاضی و t = pt -pt-1 نرخ تورم لگاریتمی و نیز
t-k+1 مجموعه اطلاعات در دسترس در دوره t-k+l می‌باشد. مدل تحت سیستم انتظارات عقلایی است یعنی اینكه افراد از تمام اطلاعات در دسترس برای ساختن انتظاراتشان از نرخ تورم آینده استفاده می‌كنند. فرض می‌شود محصول واقعی و نرخ بهره واقعی از فرایند گام تصادفی تبعیت كرده و محصول واقعی دارای یك جمله رانش است ( درواقع، جمله رانش، ، معرف نرخ رشد محصول می‌باشد):
(4)

به طوری كه جزء اخلاهای دارای ویژگی نوفه سفید هستند.
با گرفتن تفاضل مرتبه اول از معادله اول و تركیب آن با معادلات (2 تا 4) عبارت زیر حاصل خواهد شد:
(5)
به طوری كه t = (1-L)mt نشانگر رشد لگاریتمی پول بوده و عبارت
t =t + 1t -2t از خصوصیات نوفه سفید برخوردار است. با گرفتن امید ریاضی از معادله (5) به شرط وجود اطلاعات t-k+1 و حل آن برای n دوره آینده، نتایج زیر حاصل می‌شود:
برای اینكه انتظارات تورمی و در نتیجه تورم ایستا بدون حباب بوده باشد بایستی شرایط اریب به صورت زیر برقرار باشد
(7)

یعنی اگر معادله (7) برقرار باشد،‌راه حل بدون حباب برای نرخ تورم به صورت زیر خواهد بود:

از طرف دیگر اگر شرایط اریب ارضاء نگردد، حبابهای عقلایی پیدا خواهند شد و برای اینكه با انتظارات سازگار باشند، بایستی به طریقه زیر تكمیل گردند:
(9)
در نهایت، راه‌حل معادله (9) منجر به معادله تفاضلی زیر می‌شود
(10)
در حالی‌كه متغیر تصادفی t شرایط زیر را خواهد داشت:
(11)
بنابراین راه حل برای تورم همراه با حبابها به صورت زیر خواهد بود :
(12)
حضور حبابها یكسری پیمادهایی راخواهد داشت. اینكه ایستایی تفاضل‌های تورم را از هر درجه كه باشد از بین می‌برد. با گرفتن تفاضل مرتبه اول از حبابها در معادله (10)، و به‌كار بردن وقفه (L)، نتایج زیر حاصل می‌شود :
(13)
می‌توان عمل تفاضل‌گیری را در مورد حباب‌ها ادامه داد. درهر حال فرم ARMA هرگز ایستا نخواهد بود و یا اینكه معكوس پذیر نخواهد بود زیرا ریشه درون دایره به شعاع واحد است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق در مورد بانکداری در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق در مورد بانکداری در word دارای 58 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق در مورد بانکداری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق در مورد بانکداری در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق در مورد بانکداری در word :

بانکداری

در شهریور ماه 1307 شمسی بانك ملی ایران در حالی تاسیس شد كه بنیاد بانكداری در دنیا ، سالها قبل از آن ریخته شده بود ، هرچند تاریخ كشور نشان می‏دهد، در طول جنگهای ایران و روس در نیمه اول قرن سیزدهم ، اولین تلاش ها برای تاسیس نوعی بانك به عمل آمده بود ، ضمن آن كه قرنها پیش از آن ، زمان داریوش اول ، ایران اقدام به ضرب سكه طلا و نقره ، می كرده است .
امروز بانك ملی ایران در حالی هفتاد و پنجمین سال تاسیس خود را گرامی می‏دارد كه بانكداری نوین در جهان هم سو با پیشرفتهای گوناگون در عرصه های سخت افزاری و نرم افزاری فن آوری ، راه رشد خود را طی می كند .
در سال 1307 و در شرایط توسعه یافتگی نظام بانكی در گوشه های دیگر از زمین ،

در سایه همت والا و اندیشه ژرف بزرگ مردان و زنان ایرانی، تاسیس بانك ملی ایران ، ورود كشور به قلمرو بانكداری را رقم زد . امروز همه تلاش مدیران بانك ملی ایران بر بهره گیری هرچه سریعتر و كاملتر از شیوه های پیشرفته بانكداری عصر حاضر ، استوار است .

در همین راستا ، به مناسبت هفتاد و پنجمین سال تاسیس بانك ملی ایران اداره روابط عمومی بانك ، این پژوهش را با این هدف انجام داده تا بتواند شمایی كلی از ابعاد
اشاره :
صنعت بانكداری در عرصه ی بین المللی ،پدیده ای بنام بانكداری نوین را تجربه می كند.پدیده ای كه استنباط كلی از آن متوجه ظهور و استفاده از تكنولوژی های پیشرفته ،برای انجام كارهای گوناگون بانكی است .
این استنباط ،البته چندان بی راهه نیست ومفهوم كلی بانكداری نوین را می توان در آن جستجو‏كرد. گرچه بانكداری نوین فقط این موضوع را دربرنمی گیرد .

نوشتار پژوهشی زیر ،بدون وارد شدن به قلمرو تئوریك موضوع ، در قالبی كاربردی ،به تفصیل، چالش‏های فنی ،حقوقی و اجتماعی بانكداری نوین را تشریح می كند .
اهمیت این موضوع در آن است كه هر یك از اجزای مطالب ارائه شده ، می تواند سرفصل یك موضوع پژوهشی برای مطالعه از سوی دست اندركاران مرتبط درنظام بانكی كشور و به ویژه بانك ملی ایران باشد تا در آینده هنگام معرفی خدمات جدیدتر و پیشرفته تر بانكی با مشكلات كمتری مواجه شوند .
این نوشتار ، « سرقت هویت » را به عنوان مهم ترین چالش بانكداری نوین به میان می آورد واجزای گوناگون آن را به لحاظ فنی ، حقوقی و اجتماعی بر می شمرد .

نگاه « نوشتار » به طور عمده متوجه چند وچون بانكداری نوین در آمریكا است ،هرچند،مصداق هایی از چند كشور دیگر را هم ذكر می كند.
گرچه،بحث عمده دراین نوشتار پیرامون “سرقت هویت” دور می زند ولی بحث های دیگری را هم دررابطه با بانكداری نوین،از جمله،« انتقال نیروی انسانی وكارهای بانكی » شماری از بانكهای بزرگ دنیا به خارج از كشور ، به ویژه هندوستان ،اجباری شدن تهیه « گزارش كنترل داخلی » « نگرانی بابت افزایش شمار سرقتهای مسلحانه » و « صنعت رهن » را دربر می گیرد .

 آمار و ارقام ونگاه آن به سوی آینده وتا سال 2007،توجه نشان می دهد .
از جمله موضوعاتی كه شاید دركمتر مرجعی بتوان سراغی از آن گرفت ، « روابط عمومی وبانكداری نوین» است و درسرفصلهایی با عناوین ، “بهره گیری از تكنیك های روابط عمومی” ، “ كم كاری روابط عمومی‏ها” و“ اهمیت توجه به روابط عمومی” ، به بحث گذاشته می شود .

برپایه آنچه كه به « روابط عمومی وبانكداری نوین » می توان اطلاق كرد ،عامل اصلی موفقیت در محیطی كه تكنولوژیهای پیشرفته ای از قبیل « اینترنت » یا « تلفن های همراه » ،برای صنعت بانكداری فراهم می‏كنند ، به روابط عمومی و اتخاذ استراتژیهای ارتباطی علمی ومناسب ،بستگی دارد .

در این زمینه وبه عنوان مثال در متن نوشتار می خوانیم ، یك بانك تجاری در آمریكا كه شیوه بانكداری با استفاده از تلفن همراه را نیز در كنار شیوه سنتی ،مراجعه فیزیكی ارائه می دهد ،با این مشكل روبرو شده كه بسیاری از مشتریان آنها گرچه كاربر دریافت خدمات بانكی روی تلفنهای همراه هستند ،ولی به سبب بی‏اعتمادی وترس ، در پی انجام هر داد و ستد بانكی الكترونیك ،از مراجعه فیزیكی به بانك نیز غفلت نمی‏ورزند!

مشكل فوق اساساً به خاطر عدم توجه وكم كاری روابط عمومی بانك یاد شده به وجود آمده است .
البته بدیهی است روابط عمومی در آن محیط ، با آنچه كه امروز در ایران به آن عمل می شود ، بسیار متفاوت خواهد بود، به طوریكه از یك سو نیاز به حمایت قاطع عالی ترین مقام های اجرایی بانكها دارد و از
سوی دیگر مدیران و پرسنل روابط عمومی باید از لحاظ كیفی، خلاق ،آموزش دیده و با تجربه در سطح استانداری های بین المللی باشند .
* * *
اهمیتی بیش از بی كاری یا اختلاس در شركتها:
امروز “ سرقت هویت ” افراد به آنچنان درجه‏ای از اهمیت رسیده است كه مردم آمریكا را نسبت به آن بیش از بیكاری یا اختلاس در شركتها نگران می‏كند.
در مورد میزان این نگرانی، آنرا تا آن حدی دانسته‏اند كه می‏تواند سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری آن كشور را در سال آینده رقم بزند!

به واسطه همین موضوع، در یك نظرسنجی كه از 2000 شهروند آمریكایی در ماه آوریل 2003 ، توسط شركتی بنام “ STAR SYSTEMS” صورت گرفت، 9 آمریكایی از 10 نفر، تقاضای وضع قوانین جدیدی در سطح فدرال برای برخورد با “ سارقان هویت ” داشتند .
بر اساس این نظرسنجی ، دو سوم پرسش‏شوندگان ( 66 درصد) گفتند كه صنعت خدمات مالی نیاز به كار بهتری در عرصه تایید هویت مشتریانی دارد كه حسابهای بانكی باز می‏كنند.
72 درصد از پرسش شوندگان، همین موضوع را در مورد كسانی بیان كردند كه قصد دریافت كارت اعتباری دارند.

12 میلیون قربانی:
در این زمینه. 6/5 درصد از كسانی كه در نظرسنجی شركت “ STAR SYSTEMS ” شركت داشتند ، گفتند كه قربانی “ سرقت هویت” بوده‏اند. به عبارتی دیگر، می‏توان 12 میلیون نفر از جمعیت آمریكا را قربانی این نوع سرقت به شمار آورد.
البته چنانچه مجموع افرادیكه در دام جعل كارتهای اعتباری و “ سرقت هویت” گرفتار آمده‏اند را درنظر بگیریم،‌به رقمی حدود 9/15 درصد مصرف‏كنندگان می‏رسیم كه قربانی یكی از این نوع جرائم بوده‏اند.
ارقام فوق در حالیست كه در كل نمی‏توان در زمینه “ سرقت هویت ” آمار دقیقی ارائه كرد، زیرا بخشی از این جرائم ماهها ناشناخته می‏مانند.

حل مشكل در گرو زمانی چند ساله:
به طور معمول ، بیش از یك سال طول می‏كشد تا شخص متوجه شود كه در دام سرقت هویت خود گرفتار و شخصی با استفاده از اطلاعات بدست آورده ، مرتكب تقلب شده است!
به گفته “ BARBARA SPAN” معاون مدیرعامل شركت “ STAR SYSTEMS ” ، تازه، زمانیكه وقوع این نوع سرقت كشف شود، سالها به طول می‏انجامد تا بتوان مشكل را حل كرد، در حالیكه ، در آن زمان ، متقلب آزاد و سرگرم انجام تقلب‏كاریهای بیشتری خواهد بود!

آگاه نشدن قربانی از سرقت علیه خود:
در حقیقت وجه تمایز “ سرقت هویت ” آن است كه قربانی در اغلب موارد، از اینكه جرمی علیه او روی داده است ، آگاه نیست !

به گفته “DON GHEE” مدیر ارشد ریسك عملیاتی در بانك “JP MORGAN CHASE” ، چنانچه سارقی آدرس جدید روی كارت تعبیه كرده باشد،‌ در آن صورت ، دارنده كارت قادر به دریافت صورت حسابهایی كه به حساب وی خرج شده نیز، نخواهد بود.

متعاقباً ، زمانیكه شخصی به منظور پرداخت، چكی را می‏نویسد، زمانیكه این چك برگشت می‏خورد، 12 ماه به طول می‏انجامد تا كشف شود، آنهم تازه زمانیكه از سوی شركت صادركننده كارت اعتباری، تلفنی می‏شود و می‏پرسد كه چه موقع قصد پرداخت و تسویه مثلاً 2400 دلار بدهی خود را دارید؟!

“سرقت هویت”، سودمندتر از قاچاق مواد مخدر!
نكته جالب آنكه ،‌این نوع سرقت آنقدر حرفه‏ای شده كه شماری از باندهای تبهكاری مربوط به مواد مخدر، زمینه كاری خود را عوض و به این امر روی‏آورده‏اند، زیرا آنها “ سرقت هویت” را سودمندتر و بی‏دردسرتر از قاچاق مواد مخدر می‏دانند!
“ كمیسیون فدرال تجارت آمریكا” در سال 2002 ، 161819 مورد شكایت مربوط به “ سرقت هویت” را ثبت كرد كه 42 درصد آن به تقلب در كارتهای اعتباری ،‌22 درصد تقلب در تلفن یا شركتهای عام‏المنفعه، 17 درصد به تقلب در امور بانكی و 9 درصد به تقلب در موارد استخدامی ، مربوط می‏شد.

خسارتی 24 میلیارد دلاری:
در همین سال، بر اساس برآورد شركتی بنام “ CELENT COMMUNICATIONS” ، مجموع خسارتی كه از بابت “ سرقت هویت” در سال 2004 وارد خواهد شد به 8 میلیارد دلار خواهد رسید، گر چه رقم واقعی بمراتب بیشتر از آن خواهد بود.
“SPAN” در این زمینه اعتقاد دارد، چنانچه شمار بزرگ سالان آمریكایی، كه قربانی “ سرقت‏های هویت ” شده‏اند ، یعنی 12 میلیون نفر را در متوسط رقم خسارت 2000 دلار ضرب كنیم، رقمی نزدیك به 24 میلیارد دلار خسارت وارد شده ، بدست می‏آید!.

اهمیت “ سرقت هویت ” و رقم بالای خسارت وارده ناشی از آن ، سبب شده تا موضوع به صورت یك بحث سیاسی مهم، دست كم در ایالات متحد آمریكا، مطرح و به همین دلیل یك سری قوانین جدیدی در این زمینه به میان آید.
سرقت هویت ، یك جرم فدرال:
شروع این قوانین را باید در قانون “ سرقت هویت” (IDENTITY THEFT ) سال 1998 دانست كه به موجب آن “سرقت هویت” یك جرم فدرال به حساب می‏آید.
انتقال آگاهانه یا استفاده از یك ابزار برای شناسایی كس دیگری با قصد ارتكاب یا كمك و یا معاونت در هرگونه فعالیت غیرقانونی ، موضوع این قانون را تشكیل می‏‏دهد.

در همین راستا برای پیشگیری از “ سرقت هویت” یك سری قوانین دیگر در ایالات متحد آمریكا به تصویب رسیده كه از جمله آنها می‏توان به قانون “ USA PATRIOT “ قانون “ISO 17799” یا GRAMM-“LEACH-BILLEY و قانون “ BASEL II” اشاره كرد.

گردآوری اطلاعات استاندارد:
بخش 326 قانون “ PATRIOT” كه از اكتبر امسال ( مهر 1382) به مورد اجرا در خواهد آمد، مقرر می‏دارد، موسسات مالی باید هویت كلیه اشخاصی را كه حساب باز می‏كنند، به منظور حفظ سوابق برای احراز هویت آنها و اطمینان از اینكه در فهرست تروریست‏ها یا سازمانهای تروریستی شناخته شده و یا مظنون قرار ندارند، مورد تائید قرار دهند.
به همین منظور مقرر شده تا روش های اجرایی لازم برای گردآوری اطلاعات استاندارد از قبیل نام مشتری‏ها، آدرس، تاریخ تولد و شماره تأمین اجتماعی آنها تدوین شود.
به گفته “SPAN” بخش 326 قانون “ PATRIOT” از آنجا اهمیت دارد كه برای شناخت مشتریها به كار می‏رود. این بخش ضرورت امر را برای مؤسسات مالی فراهم می‏كند تا هویت هر شخص را از طریق درخواست دو فرم ارائه هویت و ثبت مشخصات اودر فرم‏های درخواست ، بمنظور نگهداری در سوابق ، مورد تایید قرار دهند.

قانون “PATRIOT ” ، فقط تأمین حداقل استانداردهای لازم:
با اینهمه ، قانون “PATRIOT” فقط حداقل استانداردهای لازم را برای جلوگیری از “ سرقت هویت ” فراهم می‏كند و به منظور تحقق بخشیدن به منظور اصلی قانون، یعنی عدم دسترسی جنایتكاران به نظام مالی نهادهای مالی ،‌لازم است ، گام‏های بیشتری برداشته شود.
در همین زمینه ، بانكها از دیرباز مجبور بوده‏اند بخشی از سرمایه خود را برای پوشش خسارت احتمالی ناشی از اختلاس یا هرگونه سوء‌ استفاده دیگر كنار بگذارند، ولی ازدیاد “ سرقت هویت ” باعث شده تا آنها تعریف خسارتهای حداقل و قابل قبول را مورد بررسی مجدد قرار دهند.

لزوم در نظر گرفتن هزینه ریسك عملیاتی توسط بانكها :
همین موضوع سبب شده تا قانون “ BASEL II” كه از سال 2006 باید به مورد اجرا درآید، مطرح شود. قانونی كه بر مبنای آن بانكها برای نخستین بار باید هزینه سرمایه مرتبط با ریسك عملیاتی را به منظور شناسایی زمینه های ریسك عملیاتی و تعیین كمیت خسارت مربوط به آنها، كنار بگذارند.

به طور كلی مدیریت ریسك در صدر جدول اولویت‏های سرمایه‏گذاری مؤسسات مالی قرار گرفته است، به گونه‏ای كه در سال جاری، 42 درصد از مؤسسات مالی بزرگ در آمریكا، بین 000ر500 تا 5/2 میلیون دلار، روی تكنولوژی اطلاعات برای مدیریت ریسك سرمایه‏گذاری می‏كنند.
مسئولیت مدیریت ریسك در مؤسسات مالی همچنین از سطح هر اداره، به سطح كلان یك مجموعه واحد، تابع مدیران ارشد، ارتقاء پیدا كرده است .

نقش اینترنت در تكوین پایگاههای اطلاعات مربوط به تقلب:
در این میان ، ظهور اینترنت و سایر ابزارهای “ سلف سرویس” به نحو چشمگیری موارد تقلب در كارتهای اعتباری و سرقت هویت را افزایش داده و در نتیجه لزوم پیدا كردن راه‏حل‏های جدیدی را برای احراز هویت، به میان آورده است .
به عنوان مثال “ WEB” این امكان را برای مؤسسات مالی كوچكتر فراهم می‏كند تا به پایگاههای اطلاعــــــات مربوط به تقلب در امور بانكی، از جمله پایگاه ملی اطلاعات شركتـــی بنــام PRIMARY “ “PAYMENT SYSTEMS دسترسی داشته باشند. پایگاهی كه در آن موارد بی‏نظمی 200 میلیون حساب مؤسسات مالی بزرگ آمریكا نگهداری می‏شود.

این پایگاه اطلاعاتی قابل دسترس از طریق اینترنت، در حقیقت مدل اینترنتی یك ابزار ویژه احراز هویت بنام “ IDENTITY CHEK” به شمار می‏رود كه شركت “PRIMARY PAYMENT SYSTEMS” مستقر در “آریزونا”، آن را طراحی كرده است .

60 آزمایش روی هر چك:
“ IDENTITY CHEK ” كه در 21 بانك بزرگ از 30 بانك بزرگ آمریكا مورداستفاده قرار می‏گیرد، در سال گذشته ، بیش از 30 میلیون درخواست رامورد پردازش قرارداد كه روی هر یك 60 آزمایش انجام شد.
“ IDENTITY CHEK ” موارد مربوط به عدم اعتبار یا وجود عناصر غیر معمول در حسابهای جاری و پس‏انداز، درخواست كارتهای اعتباری، اعطای وام و تغییرات آدرس را بررسی و به مؤسسه مالی اطلاع می‏دهد.
از جمله بررسی‏هایی كه “ IDENTITY CHEK ” انجام می‏دهد، به عنوان مثال ، تطبیق دادن تاریخ تولد با شماره‏ تأمین اجتماعی، یا كدپستی با آدرس خیابان، است .

شناسایی ، احراز و اعتبار:
در مجموع استراتژی پیش‏گیری از “‌سرقت هویت ”‌سه مرحله شناسایی، احراز و اعتبار را در برمی‏گیرد.
شناسایی شامل چك كردن اطلاعات شخصی از قبیل نام با استفاده از كارتهایی مانند تأمین اجتماعی، گواهینامه رانندگی ، گذرنامه و غیره می‏شود.
احراز فرایند، اثباتی است كه مشخص می‏كند، شناسه‏ها واقعی هستند و اعتبار، به هویت سازهای منحصر بفرد هر كس از قبیل رمز عبور،‌شكل فیزیكی یا مشخصات بیومتریك ( اثر انگشت ، تن صدا، اسكن و غیره ) مربوط می‏شود و اینكه آیا این مشخصات واقعی و اصل هستند یا خیر.

نیاز به اعتبار، هم كاركنان یك سازمان و هم ارباب رجوع و مشتریان آن را در بر‏می‏گیرد و امنیت اطلاعات نیز از اسناد فیزیكی تا درخواستهای “ON- LINE ” با تكنولوژی پیشرفته است .

بازار داغ انواع نرم‏افزارها:
در زمینه نرم‏افزارهای تكنولوژیك مربوط به احراز هویت، سیستم‏های دیگری هم در آمریكا وجود دارند، از جمله شركتی بنام “ ATTUS TECHNOLOGIES ” یك سری تولیداتی بنام “ WATCHDOG” دارد كه به مؤسسات مالی در راستای تحقق بخش 326 قانون “USA PATRIOT” كمك می‏كند.
با استفاده از این نرم‏افزار ، زمانیكه شماره تأمین اجتماعی و تاریخ تولد فردی وارد سیستم می‏شود، این سیستم به بررسی این نكته می‏پردازد كه آیا زمان صدور شماره با ایالتی كه صادر شده مطابقت دارد و اینكه آیا آن شماره به لحاظ سن با مشتری سازگاری دارد یا خیر.

این سیستم همچنین عكس روی شناسنامه ( كارت شناسایی) را بررسی می‏كند و چنانچه بجای عكس واقعی از تدابیری همچون هولوگرام استفاده شده باشد، كاربران را از موضوع مطلع می‏كند.(1)
علاوه بر نرم‏افزارهای فوق، گزارش دیگری به این نكته اشاره می‏كند كه “ انجمن بانكداران آمریكا” ، توصیه می‏كند، نرم‏افزاری بنام “ID POINT ” محصول شركت “ LEXIS NEXIS” واقع در شهر دیتون ایالت اوهایو، در راستای قانون “ USA PATRIOT” مورد استفاده بانكهای آن كشور قرار گیرد.

“ ID POINT ” سوابق 330 پایگاه اطلاعات عمومی را كه از سوی بانكها برای مشتریان جدید تقاضا می‏شوداز طریق مطابقت نام، آدرس ، شماره تأمین اجتماعی ،‌تاریخ تولد و شماره تلفن آنها با یكدیگر كنترل می‏كند، ضمن آنكه می‏تواند تلفن محل كار و آدرس قبلی آنها را نیز كنترل كند.

بانكها می‏توانند از طریق سرویس “WEB “ همزمان اطلاعات لازم را كنترل كنند یا آنكه یك سری اسم را به “مركز ملی (كشف) تقلب” “ NATIONAL FRAUD CENTER ” ارسال و از طریق آنها وضعیت مشتری جدید را استعلام كنند.
به گفته آقای “ JAMES VALUES” مدیر “مركز ملی (‌كشف ) تقلب” آمریكا، كه بیش از این ، سرپرست همین بخش در “FBI” به شمار می‏رفت ، بانكهای كوچك كه روزانه 5 افتتاح حساب دارند، می‏توانند مشخصات مشتریها را از طریق سیستم “WEB” و بانكهای بزرگ كه روزانه 100 افتتاح حساب دارند ، می‏توانند این مشخصات را از طریق مركز فوق كنترل كنند.
این مركز به نوبه‏ی خود اطلاعات مورد نظر را از طریق سه پایگاه اطلاعاتی جستجو می‏كند كه پایگاه سوم با استفاده از نرم‏افزار “ ID POINT“ ، اطلاعات دو جستجوی اول را به یك نمره عددی تبدیل و با استفاده از آن هرگونه بی‏نظمی یا نشانه‏ای از تقلب را ، كشف می‏كند.

نشان تقلب می‏تواند، به عنوان نمونه، نشانه‏هایی از اینكه آدرس داده شده در یك زندان یا یك صندوق پست قراردارد یا اینكه تلفن ارائه شده وصل نیست و یا اینكه شماره تأمین اجتماعی قبل از تاریخ تولدشخصی صادر شده است ، باشد.
البته ، سیستم “ID POINT” باید به گونه‏ای عمل كند كه “ خطاهای انسانی” را به حساب “ نشانه تقلب” ، به حساب نیاورد.
پس از اینكه احراز هویت مشتری به اثبات رسید، آنگاه مشخصات درخواست كننده افتتاح حساب با فهرستی كه دولت در “ اداره كنترل دارایی‏های خارجی” OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL” نگهداری‏می‏كند، مطابقت داده می‏شود تا وی در میان تروریست های مظنون یا شناخته شده نباشد.
سرانجام برای اطمینان از حصول كار و جلوگیری از هر گونه سوء استفاده و جستجویی كه به عمل می‏آید، نام مسئول و اپراتور كار نیز ثبت می‏شود.(2)

300000 سرقت هویت ظرف كمتر از سه سال:
پیش از این اشاره شد كه “كمیسیون فدرال تجارت آمریكا ” در سال 2002، 161819 مورد “سرقت هویت” را ثبت كرد . با این رقم، رقم كل سرقت های هویت كه كمیسیون فدرال تجارت آمریكا، از بدو تأسیس پایگاه اطلاعات مربوط به اتاق پایاپای این موضوع ،‌در سال 2000، ثبت كرده است به 300000 مورد، افزایش می‏یابد.

همین موضوع سبب شده تا خسارت وام دهندگان نیز افزایش پیدا كند و به حدود 1 میلیارد دلار در سال برسد.
این افزایش میزان خسارات، به نوبه خود وام دهندگان را وادار كرده تا توجه بیشتری به هشیارسازی مصرف كنندگان، نسبت به سرقت هویت خود، نشان دهند.

بهره‏گیری از تكنیك های روابط عمومی:
از جمله راههایی كه آنها به این منظور در پیش گرفته‏اند، بهره‏گیری از تكنیك های روابط عمومی به ویژه ارسال نامه برای آنها و توصیه به مراقبت از اطلاعات شخصی خود است ، ضمن آنكه شماری از این مؤسسات مرتبط با موضوع، از قبیل “كمیسیون فدرال تجارت” و“ فدرال رزور بانك” آمریكا، هم پوشش رسانه‏ای اطلاع رسانی را زیاد كرده‏اند، و هم روش تهیه گزارش‏های خود را به سوی مركز گرایی سوق داده‏اند.

این اقدامات سبب شده تا میزان انوع گوناگون خسارتهای ناشی از سوء استفاده از كارتهای اعتباری مربوط به “سرقت هویت” كاهش یابد گرچه انواع دیگر این سوء استفاده ها رو به ازدیاد رود.
صنعت نرم افزارسازی آمریكا در این رشته نیز فعال بوده و نرم افزارهای گوناگونی به این منظور نوشته و عرضه شده‏اند كه از جمله آنها می‏توان به نرم‏افزاری موسوم به “ IDENTICATE” ساخت شركتی بنام “AMERICAN MANAGEMENT SYSTEMS” در شهر “ فیرفكس” ایالت “ ویرجینیا” اشاره كرد.

شركت “ LEXIS NEXIS” كه پیش از این هم در رابطه با نرم افزاری بنام “ ID POINT ” به آن اشاره رفت، در این مورد، نرم افزاری بنام , INSTANT ID ” دارد كه آنرا به طور مشترك با “انجمن بانكداران آمریكا” طراحی كرده است .
از ابزاری بنام “ FRAUD DEFENDER” به عنوان مكمل نرم افزار “INSTANT ID ” نیز یاد می‏شود كه در راستای احراز هویت به جستجوی پایگاههای اطلاعات مربوط به موارد غیر اعتباری چندگانه، می‏پردازد.

شركتی دیگر موسوم به و “ BANKERS SYSTEM INC” نیز در همین راستا ، نرم افزاری بنام “ ID FLAG” را عرضه می‏كند و شركت “ ID ANALYTICS INC” هم نرم افزار “ ID SCORE“‌را معرفی كرده است . (3)

كم كاری روابط عمومی ها :
دستاوردهای صنعت نرم افزارسازی در حالی عرضه می‏شود كه نگرانی در مورد سرقت هویت و ایمنی اطلاعات شخصی، همچنان رو به افزایش است . این نگرانی به ویژه هنگامیكه از بانكداری اینترنت صحبت به میان می‏آید ، باز هم بیشتر می‏شود.
این وضعیت در شرایطی وجود دارد كه علت اصلی امر، كم كاری روابط عمومی‏های این نوع بانكها در كاهش اضطراب و نگرانی مشتریان خود است .

اكثر بانكها به طور كلی به واسطه عدم اتخاذ یك استراتژی ارتباطی مناسب‌ در مورد نقض حریم امنیتی سیستم‏های كامپیوتری خود از سوی نفوذگران ، سكوت اختیار و اطلاعات و آماری ، منتشر نمی‏كنند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید