دانلود مقاله تابع متغیر مختلط در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تابع متغیر مختلط در word دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تابع متغیر مختلط در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله تابع متغیر مختلط در word

ویژگیهای تحلیلی نگاشت  
6.1       جبر مختلط  
همیوغ مختلط  
تابعهای متغییر مختلط  
خلاصه  
6-2   شرایط  کوشی _ریمان  
توابع تحلیلی  
خلاصه  
6-3      قضیه ی انتگرال کوشی  
انتگرال های پربندی  
اثبات قضیه ی انتگرال کوشی به کمک قضیه ی استوکس  
نواحی همبند چند گانه  
فرمول انتگرال کوشی  
مشتقها  
قضیه ی موره آ  
خلاصه  
6-5    بسط لوران  
بسط تایلور  
اصل انعکاس شوارتز  
ادامه ی تحلیلی  
سری لورن  
خلاصه  
6-6  نگاشت  
انتقال  
چرخش  
انعکاس  
نقطه های شاخه و توابع چند مقدار  
خلاصه  
6-7            نگاشت همدیس  
خلاصه  

تابعهای متغیر مختلط 1

ویژگیهای تحلیلی نگاشت

عددهای موهومی پرواز شگفت انگیز روح خدایند.این اعداد هویت دو گانه ای بین بودن ونبودن دارند

نظریه ی تابع ها از یک متغییر مختلط شامل برخی از قوی ترین و مفید ترین وپر کاربرد ترین ابزارهای تحلیل ریاضی است.برای انکه دست کم تا هدودی اهمییت متغیر های مختلف را نمایش دهیم چند مبهث از کاربرد های انها را به اختصار بر می شمریم

1.در مورد بسیاری از زوج تابع هایu v ,همuوهم vدر معادله ی لاپلاس در دو بعد واقعی صدق میکنند

 برای مثال یا vیاu  را میتوان برای توصیف پتانسیل الکتروستاتیکی دو بعدی به کار برد . آن گاه میتوان از تابع دیگری برای توصیف میدان الکتریکی  Eبهره گرفت  که یک دسته از منحنی های عمود بر منحنی های مربوط به تابع اولیه را ارائه می کند  یک موقعیت مشابه برای هیدرودینامیک از یک شاره ایده ال با حرکت غیر چرخشی نیز وجود دارد تابع uباید پتانسیل سرعت را توصیف کند در حالی که تابع  vتابع جریان خواهد بود

درمواردبسیاریکه تابع های  u,vمجهولند می توانیم به یاری نگاشت یا تبدیل در صفحه ی مختلط دستگاه مختصات مناسب با مسئله ی مورد نظر بسازیم

2.اعداد مختلط(در بخش 1-6) از زوج های اعداد حقیقی ساخته می شوند بنابر این حوزه ی اعداد حقیقی به طور طبیعی در حوزه ی اعداد مختلط جا سازی میشوند. در اصطلاح های ریاضی حوزه ی اعداد مختلط تعمیمی از حوزه ی اعداد حقیقی است و بعداً در جهت هر چند جمله ای به ترتیب n (در حالت کلی )صفر مختلط کامل میشود . این واقعیت ابتدا به وسیله ی گاوس اثبات شد و قضیه اصلی جبر نامیده شد (بخش 6-4و7-2 را ببینید )  به صورت یک نتیجه تابع های حقیقی سری حقیقی بی نهایت و انتگرال ها معمولا میتوانند به طور طبیعی به اعداد مختلط ساده به وسیله ی نشاندن یک متغیر حقیقی x برای مثال به جای مختلط z تعمیم داده شوند

 در فصل 8خواهیم دید که معادله های دیفرانسیل مر تبه ی دومی که در فیزیک مطرح می شوند می توان به کمک سری توانی حل کرد

 اگر به جای x متغیر مختلط z را قرار دهیم همین سری توانی را میتوان در صفحه ی مختلط نیز به کار برد. وابستگی جوابدر نقطه ی معلوم 0 z ،به رفتار در هر جای دیگر ،نگرش گسترده تری درباره ی جواب به ما می دهدو ابزاری قوی(ادامه تحلیلی) برای گستردن ناحیه ای به شمار می آید که در آن جواب صادق است

3. با تغییر پارامتر   kازحقیقی به موهومی، ik k معادله هلمهو لتر  به معادله ی پخش

تبدیل می شود.همین تغییر جوابهای معادله ی  هلمهولتر(تا بع های بسل و بسل کروی )

 را به جواب ها ی معادله ی پخش (تابع های تعدیل یافته ی بسل و تعدیل یافته ی بسل کروی )تبدیل می کند

4.کاربرد انتگرالهادر صفحه مختلط در موارد  زیر متنوع  و مفید است

( الف) محاسبه ی انتگرا لهای معین (در بخش7-2)

(ب)وارون  کردن  سریهای  توانی

(ج) تشکیل حاصلضربهای  نامتناهی. ازتوابع  تحلیلی(در بخش7-2)

(د)دستیابی به جواب های معادله های دیفرانیسل به ازای مقادیربز رگ متغیر

(جواب های مجانبی)

(ه) بررسی پایداری دستگاه های بالقوه نو سانی

(و)وارون کردن تبدیل های انتگرالی .(درفصل 15)

 در پایان باید بدانیم که درهنگام تعمیم یک نظریه یساده ی فیزیکی ،بسیاری ازکمیتهای فیزیکی  که در اصل حقیقی بودند، به مختلط تبدیل میشوند . ضریب شکست نور که کمیتی حقیقی است . با در نظر گرفتن  جذب ، به کمیت مختلطی تبدیل میشود . انرژی مربوط به یک  تراز انرژی هسته ای که حقیقتی است، با در نظر گرفتن طول عمر  محدود تراز انرژی ، به صورت مختلط در میآید،.E=m±i

مدارهای الکتریکی با مقاومت  Rو ظرفیت خازن  Cو خود القاییL به ا مپدا نس(مقاومت مختلط) تبدیل می شود ( C/1-i ( L+R=z

ابتدا حساب مختلط را در بخش( 1-6 )و سپس تابع های مختلط و مشتق انها را در بخش(2-6) معرفی می کنیم .در ادامه بافرمول انتگرال بنیادی کوشی دربخش (3-6 )وادامه ی  تحلیلی ،تکینه و بسط های لورن و تیلور تا بع ها دربخش (5-6 )ونگاشت همدیس  و نقطه ی فرعی تکینه ها  و توابع چند ظرفییتی   در بخش( 6-6)و (7-6 )آشنا خواهیم شد

6.1       جبر مختلط

به تجربه می دانیم که با حل کردن معادله های درجه دوم  برای به دست آوردن صفر های حقیقی آ نها اغلب موفق نمی شویم حاصل جواب را به دست بیاوریم  مثال زیر به این نکته اشاره دارد

 مثال 1-1-6       شکل درجه دوم  مثبت

برای همه ی مقادیر حقیقیی xمثبت و معین است

 معادله ی بالا در حوزه اعداد حقیقیی y(x)=0جواب ندارد. البته اگر ما از علا مت  استفاده کنیم میتوانیم جواب های y(x)=0رابه صورت    بنویسیم در زیر درستی آن را بررسی می کنیم

 اگر چه می توانیم مجاسبا تی باi  با توجه  به قانون  انجام دهیم اما این علا مت به ما نمی گوید که اعداد موهومی واقعی هستند

برای تمایان ساختن صفر های مختلط  باید اعداد حقیقی روی خط را در یک صفحه ی اعداد مختلط بزر گ کنیم . یک اعدد مختلط را به صورت یک نقطه با دومختصات در صفحه اقلیدسی به صورت زوج مرتب از دو عدد حقیقیی(a,b)به صورتی که در (شکل6-1 )نشان داده شده است معین کنیم . شبیه آن،یک متغیرمختلط یک زوج مرتب ازدومتغیر حقیقی است،

تریب قرار گرفتن متغیر ها مهم است .  xقسمت حقیقی z ,  y قسمت موهومی zنامیده میشود . در حالت کلی ، ( a,b) با (b,a) مساوی نیست و همچنین (,y x) با ((y,xمساوی نیست .به طور معلوم نوشتن یک عدد حقیقی (  ( x ,o  را به سادگی بصورتxادامه می دهیم و (o,l) = iرا واحد موهومی می شویم محور xمحورحقیقی است و محور yمحور موهومی صفحه عدد مختلط است. توجه کنید که درمهندسی الکتیریکی قرار دارد  است وiازپیش برا ی نشان دادن شدت جریان الکتیریکی حفظ شده است. عدد های مختلط باتوجه به مثال6-1-1  نقطه های  هستند

    بهره گیری از نموداری متغییر مختلط در موارد زیادی مفید وراحت است. اگر x،یعنی جزءحقیقی z،را محو ر طول و y،یعنی جزء موهومی z،را روی محور عرض بنامیم ،مطابق( شکل6-1)صفحه ی مختلط یا صفحه ی آرگاند خواهیم داشت . اگر مقادیر خاصی به y,x نسبت دهیم، zبا نقطه ی (x,y) در صفحه ی مختلط متنا ظر خواهد شد .مطا بق ترتیبی که قبلا” برشمر دیم ، روشن است که نقطه ی (x,y) بر نقطه ی((y,xمنطبق نیست ،مگر در حالت خاص .x=y

اعدد مختلط نقطه هایی در صفحه هستند حالا می خواهیم تا جمع تفریق وضرب وتقسیم آنها را ،دقیقاً مانند اعداد  حقیقی انجام دهیم .کل مبحث  تحلیل متغییرمختلط را می توان بر حسب زوجهای[1] مرتب اعداد ( a,b)متغیرهای (x,y)،وتابعهای( (x,y),v (y   ( u(x,بیان کرد .به کار بردن iلازم نیست ولی مفید است . iترتیب زوجهارا شبیه بردار های یکه در فصل حفظ می کند.جمع اعداد مختلط در اصلاح مولفه های دکارتی  صورت  زیر معین می کنیم           

z+ z2= (x1 ,y1 ) + (x2 ,y2 ) = (x1 +x2 ,y1 +y2 ) =z1 + z2,              (62)

 که جمع بردار دو بعدی است . در فصل1،هر نقطه در صفحه یxy  را با یک بردار جابجایی دو بعدی مشخص کردیم .در نتیجه در مورد قسمت اعظم تحلیل مختلط می توان مشابه های برداری دو بعدی را تشکیل داد.در مسئله (2-1-6 )یک نمونه ساده این شباهت را مشاهده  می کنید . قضیه ی کو شی در بخش (6-3 )نمونه ی دیگری از آن است.همچنین 0= ( yx)+(y- x-)=z+z- بنابراین منفی اعداد مختلط منحصر به فرد است. تفریق اعداد مختلط مانند جمع انها انجام می شود

(  y2–  y12x –1 x) = z2-z1

ضرب اعداد مختلط به صورت زیر تعیین میشود

z1 z2= (x1, y1).(x2 ,y2)=(x1 x2 –y1 y2 ,x1 y2 +x2 y1 ).                   (63)

 از معادله (6-3) استفاده می کنیم. نیزبررسی می کنیم که: به طوری که  می توانیم بطور معمولiرا مساوی با   بدانیم.بعلاوه با باز نویسی معادله (6-1) داریم

 Z=(x,y)=(x,0)+(0,y)=x+(0,1).(y,0)=x+iy.            (64)

 به کار بردن iلازم نیست در اینجا ولی مفید است .iترتیب زوجها را شبیه بردارهای یکه در فصل 1 حفظ میکند

با استفاده از اعداد مختلط میتوانیم صفرهای معادلهz ²+z+1=0 در مثال (6-1-1)به صورت  و مضربهای کامل تعیین کنیم

همیوغ مختلط

عمل نشاندنi- به جای i در اعداد مختلط و متغیرهای مختلط و تابع های مختلط” گرفتن همیوغ مختلط” میگویند .همیوغ مختلط zرا بانشان میدهند[2]  ودر نتیجه

 شاید بهترین روش برای تصویر کردن رابطه ی بین متغیر مستقل  zومتغیر وابسته ی    ،عمل نگاشت باشد .A یک مقدار مفروض  z=x+iy،یعنی یک نقطه ی مفروض در صفحه ی z.مقدار مختلط    نیز نقطه ای است در صفحه ی .همانگونه که در شکل( 6-3)نشان داده شده است ،نقاط صفحه ی z روی نقاطی از صفحه ی   ،و منحنیهای صفحه یz روی منحنی های در صفحه ی  نگاشته می شوند

تابعهای متغییر مختلط

[1] این دقیق است زیرا کامپیوتر حساب مختلط را انجام می دهد

 [2] همیوغ مختلط را گاهی با نیز نشان می دهند

[3]  به بیان دقیق ،فصل 5  به متغیر های حقیقی محدود می شود . ولی ،می توانیم   را به ازای   مختلط به صورت  تعریف کنیم .تعمیمهای بسط سری توانی برای تابعهای مختلط در بخش 5-6 مطرح می شود (بسط لوران )

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله نقش ریاضی در مسئله یابی فرایند مدیریت روابط مشتری (CRM) در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله نقش ریاضی در مسئله یابی فرایند مدیریت روابط مشتری (CRM) در word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نقش ریاضی در مسئله یابی فرایند مدیریت روابط مشتری (CRM) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله نقش ریاضی در مسئله یابی فرایند مدیریت روابط مشتری (CRM) در word

مقدمه: 
روشهای حل مسئله: 
1) جستجو برای الگو 
2) رسم شکل 
3) صورتبندی مسئله معادل 
4) تغییر مسئله 
5) انتخاب نمادهای مناسب 
6) استفاده از تقارن 
7) تجزیه به حالتهای ساده تر 
8) کار عقب رونده 
9) بررسی نقیض 
10) زوجیت 
11) بررسی حالتهای حدی 
12) تعمیم . 
هزینه یک سیستم CRM چقدر است ؟ 
اما عوامل هزینه CRM عبارتند از : 
چگونه یک اجرای CRM قوی داشته باشیم؟ 
چه سازمانی مسئول و پاسخگوی CRM است؟ 
نتیجه گیری: 
منابع و ماخذ: 

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله نقش ریاضی در مسئله یابی فرایند مدیریت روابط مشتری (CRM) در word

An introduction to CRM process. Margaret & David May,

Manage your problems David Medina.Feb,

Problem solving

What is CRM

Learning Math 2002 J.Fozen

Operational Research (OR). A.Azar.2002.Samt.ISBN.964-455-798-

 

مقدمه

درست است که یک سیستم CRM با لوگو و آرم یک شرکت در کاتالوگها ویا تبلیغاتهای آن به عنوان یک سیستم CRMقوی وبی نظیر معرفی می شود . اما باید توجه کرد که یک سیستم هر اندازه هم بی نظیر و قدرتمند باشد و کارشناسان CRM، بازه زمانی X را برای نصب و اجرای آن مشخص نمایند؛ بازهم مطمئن باشید که مدت زمان پیش بینی شده همواره مدت زمان دقیق نخواهد بود. زیرا عوامل محیطی زیادی درآن دخیل اند

 پس در واقع : نصب و اجرای CRM یک فرایند وقت گیر است

ضمنا” باید توجه کردکه البته این وقت گیر بودن آن اگر منطقی و بدون تاخیرهای اضافی صورت بگیرد به نفع خود بنگاه و سازمان می باشد؛ چون تاثیر پایدارتری را خواهد داشت

 اگر

یک سیستم CRM زود تاثیر و بی ثبات باشد به درد بخور نیست

چون تاثیر فوری اما آنی خواهد داشت و در نتیجه فایده ای را که ما از یک سیستم CRM انتظار داریم را برآورده نخواهد کرد

 بهترین تصمیم گیری زمانی انجام می گیرد که عقلانی باشد نه رضایت بخش

ممکن است روشی در کوتاه مدت جواب دهد ولی در دراز مدت تاثیر بی ثبات و کمتری داشته باشد. پس انتخاب آن به صلاح نیست وباید در انتخاب آن مناسب ترین و با صرفه ترین و عقلانی ترین روش را انتخاب کنیم

برای رسیدن به مسئله ، ابتدا باید مسئله یابی کنیم. پس در CRM نخستین گام قبل از هر گونه اقدام تشخیص مسئله یا مسئله یابی است .و هر عملی قبل از انجام آن به صرفه نیست و وقت گیر می باشد .البته مسئله یابی انواع مختلفی دارد که می تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم و ضمنا” از طریق افراد داخل یا خارج سازمان صورت گیرد

مواردی از این روشهای مسئله یابی و حل مسئله درذیل آمده است

روشهای حل مسئله

همواره حل مسئله را با نوعی ادراک شهودی از مسئله شروع می کنیم وبا برسی چند حالت خاص به سوی الگوسازی برای حل کامل آن جلو می رویم

با توجه به نوع مسئله می توان از بعضی موارد ذکر شده صرف نظر کرد

ـ عمده ترین روشهای حل مسئله عبارتند از

1) جستجو برای الگو

همواره کار حل مسئله را با نوعی ادراک شهودی از مسئله شروع می کنیم و با بررسی چند حالت خاص به سوی الگوسازی برای حل کامل آن جلو می رویم

2) رسم شکل

در هر مسئله که امکان پذیر باشد رسم یک شکل (اعم از هندسی با یک نمودار و غیره ) می تواند در یافتن حل مسئله الهام بخش باشد و رابطه بین اجزا مسئله را بهتر نمایان می سازد

3) صورتبندی مسئله معادل

در بخش قبل دیدیم که گام نخست در حل مسئله، عبارت است از جمع آوری داده ، جستجو ، فهمیدن مسئله ، برقراری ارتباط بین اجزا ، حدس زدن و تجزیه و تحلیل، که در کل همان مسئله یابی می باشد. ولی اگر همه این کارها به روش معقولی میسر نباشد چه کنیم؟ یعنی اینکه ممکن است کارهای محاسباتی خیلی پیچیده باشد ویا به سادگی نتوانیم حالتهای خاصی را مطرح کنیم تا به بینش لازم برسیم . آنچه در چنین شرایطی توصیه می شود این است که مسئله را با مسئله معادل ولی ساده تر جایگزین کنیم . راه حل کلی در اینگونه معادل سازی به بینش و تجزیه های عمومی باز می گردد ولی کارهایی از قبیل دستکاریهای جبری یا مثلثاتی و تفسیر مجدد مسئله با زبانی دیگر می تواند موثر باشد

4) تغییر مسئله

در بعضی مسائل می توانیم مسئله مورد نظر را به مسئله دیگری تبدیل کنیم . این دو مسئله لزوما” معادل یکدیگر نیستند ولی حل مسئله دوم حل مسئله اول را نتیجه می دهد

5) انتخاب نمادهای مناسب

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله برنامه ریزی خطی در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله برنامه ریزی خطی در word دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله برنامه ریزی خطی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله برنامه ریزی خطی در word

فصل اول: مقدمه و تعاریف
مقدمه  
چکیده  
تاریخچه  
تعاریف  
فصل دوم: کلیات
مثالی برای توضیح برنامه ریزی خطی  
حل ترسیمی مسائل برنامه ریزی خطی با دو متغیر  
یافتن ناحیه موجه   
یافتن جواب بهینه   
جواب های بهینه چندگانه    
الگوریتم سیمپلکس  
تحلیل حساسیت   
تحلیل ترسیمی تأثیر حاصل از تغییر یک ضریب در تابع هدف   
اهمیت تحلیل حساسیت  
فصل سوم:کاربردها و معرفی نرم افزار
کاربرد    
استفاده از نرم افزارهای لیندو و لینگو در مسائل برنامه ریزی خطی   
تحقیقات جاری  
فصل چهارم: نتیجه گیری
نتیجه گیری   
واژه نامه   
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله برنامه ریزی خطی در word

1-  وینستون،واین.ال . ” تحقیق در عملیات برنامه ریزی خطی ” ، مترجمین رضا زنجیرانی فراهانی،نسرین عسگری، محمد مدرس یزدی تهران : انتشارات ترمه ،چاپ اول، 1380 ؛ 877 ص

2-    Bazaraa,M., and J.jarvis.Linear Programming and Network Flows.New York: Wiley,

جواب های بهینه چندگانه

گاهی اوقات مسائل جواب های بیشماری دارند برای نمونه

     یک شرکت اتومبیل سازی،سواری و کامیون تولید می کند.هر وسیله نقلیه باید به کارگاه نقاشی و مونتاژ بدنه برود.اگر کارگاه نقاشی کاملا به نقاشی کامیون بپردازد در روز می تواند 40 کامیون را نقاشی کند و اگر کاملا به نقاشی سواری بپردازد،در روز می تواند 60 سواری را نقاشی کند.اگر کارگاه بدنه کاملا به مونتاژ کامیون بپردازد در روز می تواند 50 کامیون را مونتاژ کند و اگر کاملا به مونتاژ سواری بپردازد در روز می تواند 50 سواری مونتاژ کند.سود هر کامیون معادل 300 دلار و سود هر سواری معادل 200 دلار است

برنامه ریزی خطی را به کار می گیریم و مشخص می کنیم برنامه تولید روزانه چه باشد تا سود شرکت بیشینه گردد

     جواب:شرکت باید مشخص کند که روزانه چند سواری و کامیون تولید شود.این مطلب به تعریف متغیرهای تصمیم ذیل منجر می گردد

:تعداد کامین های تولید شده در روز

:تعداد سواری های تولید شده در روز

     سود روزانه شرکت(بر حسب دلار)برابر  است بنابراین می توان تابع هدف شرکت را به صورت ذیل نوشت

دو محدودیت شرکت به صورت ذیل هستند،

     محدودیت 1:کسری از روز(به صورت عددی کوچکتر یا مساوی 1)که طی آن،کارگاه نقاشی مشغول است

     محدودیت 2: کسری از روز(به صورت عددی کوچکتر یا مساوی 1)که طی آن،کارگاه بدنه مشغول است

پس روابط ذیل برقرار هستند

     کسری از روز که کارگاه نقاشی روی کامیون ها کار می کند

             (کامیون/کسری از روز)(روز/کامیون ها)

     کسری از روز که کارگاه نقاشی روی سواری ها کار می کند

     کسری از روز که کارگاه بدنه روی کامیون ها کار می کند

      کسری از روز که کارگاه بدنه روی سواری ها کار می کند

بنابراین محدودیت 1 به صورت ذیل قابل بیان است

(2)   (محدودیت کارگاه نقاشی)

و محدودیت 2 نیز به صورت ذیل قابل بیان است

(3)    (محدودیت کارگاه بدنه)

از آنجا که باید  و  نیز برقرار باشند،LP مربوطه به صورت زیر است

           ناحیه موجه این مسئله  در شکل 2 سایه زده شده و با AEDF محصور شده است.[1]

     برای یافتن خط هم سود،خطی را که از نقطه ی  عبور می کند،رسم می کنیم .از آنجا که مقدار z به ازای این نقطه برابر  است،خط هم سود به صورت به دست می آید.با بررسی خطوط موازی این خط هم سود در جهت افزایشZ(شمال شرقی)،می توان آخرین نقطه ناحیه موجه که با خط هم سود اشتراک دارد جستجو کرد که پاره خط AE است،این بدین معناست که هر نقطه روی پاره خط AE،بهینه است می توان از هر نقطه روی پاره خط AE برای مشخص کردن مقدار بهینه Z استفاده کرد

     برای مثال،نقطه A با مختصات ،دارای مقدار تابع هدف برابر  است

     به طور خلاصه برنامه ریزی خطی مربوط به این شرکت،بی نهایت جواب بهینه دارد پس یعنی

این مدل  دارای چند جواب یا جواب بهینه چند گانه است .مطلب فوق این حقیقت را مشخص می کند که یک خط هم سود در ناحیه موجه ،با پاره خط منطبق بر محدودیت فعال (در اینجا AE ) کاملاَ اشتراک دارد

    از این مثال به نظر می رسد ( و می توان نشان داد که درست است ) که اگر دو نقطه ( در اینجا Aو E ) بهینه باشند ، آنگاه هر نقطه روی پاره خط واصل آنها نیز بهینه خواهد بود .اگر بهینه چندگانه وجود داشته باشد ، تصمیم گیرنده می تواند ضابطه دیگری را به کار گیرد و از بین جواب های بهینه یکی را انتخاب کند

     مدیران شرکت ممکن است نقطه A را ترجیح دهند ، زیرا برای شرکت تولید یک نوع محصول (کامیون ها ) ساده تر است ( درحالی که هنوز سود بیشینه باشد )

 الگوریتم سیمپلکس

     در فصل قبل دیدیم که چگونه مسائل برنامه ریزی خطی دو متغیره،به صورت ترسیمی حل  می شوند .اما  در مسائل واقعی متغیر های زیادی وجود دارند،بنابراین روشی مورد نیاز است که LP با بیش از دو متغیر را حل کرد

     در این فصل بیشتر در مورد الگوریتم سیمپلکس بحث می شود که برای حل هر LP بزرگی استفاده می شود.در بسیاری از کاربرد های صنعتی،الگوریتم سیمپلکس برای حل LP هایی با هزاران محدودیت و متغیر استفاده می شود در واقع در این فصل توضیح می دهیم که چگونه الگوریتم سیمپلکس را می توان برای یافتن جواب بهینه LP ها به کار گرفت

چگونه یک LP را به شکل استاندارد تبدیل کنیم؟

     دیدیم که LP می تواند محدودیت هایی به شکل معادله یا نا معادله داشته باشد، همچنین می تواند متغیر های غیر منفی داشته باشد و می تواند متغیر های نا محدود در علامت)  (ursنیز داشته باشد.قبل از اینکه الگوریتم سیمپلکس برای حل LP استفاده شود،LP باید به مسئله معادلی تبدیل شود که در آن همه ی محدودیت ها به شکل معادله هستند و همه متغیرها غیر منفی هستند.این شکل LP را شکل استاندارد گویند

     برای تبدیل یک LP به شکل استاندارد،هر محدودیت نامعادله باید با یک محدودیت معادله جایگزین شود.این رویه را برای مثال ذیل استفاده می کنیم

     مثال:لیترلیمی تد[2]،دو نوع کمربند،مدل لوکس و مدل معمولی  می سازد.هر نوع کمربند به یک یارد مربع چرم نیاز دارد.هر کمربند معمولی به یک ساعت نیروی انسانی ماهر و هر کمربند لوکس به دو ساعت نیروی انسانی ماهر نیاز دارد

     هر هفته 40 یارد مربع چرم و 60 ساعت نیروی انسانی ماهر موجود است . هر کمربند معمولی ، 3 دلار و هر کمربند لوکس ، 4 دلار سود دارد

اگر تعریف کنیم

 : تعداد کمربندهای لوکس که در هفته تولید می شود

 : تعداد کمربندهای معمولی که در هفته تولید می شود

LP مناسب بدین صورت خواهد بود ،

     چگونه می توانیم محدودیت های (1) و (2) را به تساوی تبدیل کنیم ؟

 برای هر محدودیت به شکل  ، متغیر کمبود   ( متغیر کمبود  امین محدودیت  ) را تعریف می کنیم که مقدار منبع استفاده نشده در محدودیت  است . از آنجا که  یارد مربع چرم استفاده می شود و 40 یارد مربع چرم موجود است ،  را این گونه تعریف می کنیم ،

     مشاهده کنید که نقطه (  ) ، امین محدودیت را شامل می شود ، اگر و فقط اگر  باشد . برای مثال ،  ، (1) را شامل می شود ، زیرا  برقرار است

     (1) با نقطه (15،20 ) برقرار می شود ، زیرا  یارد مربع چرم استفاده نمی شود . به طور مشابه ، نقطه (15،20 ) ، (2) را شامل می شود ، زیرا  ساعت نیروی انسانی ، بدون استفاده می ماند .سرانجام ، توجه کنید که نقطه  در رابطه (2) صدق نمی کند ، زیرا  مشخص می کند که (25،25 ) بیشتر از نیروی انسانی موجود استفاده می کند

     به طور خلاصه ، برای تبدیل (1) به یک محدودیت تساوی ، (1) را با  (یا ) و  جایگزین می کنیم . برای تبدیل (2) به یک محدودیت تساوی ، (2) را با  ( یا  ) و  جایگزین می کنیم . LP1 به صورت ذیل تبدیل می شود ؛

   یک مقدمه ترسیمی برای تحلیل حساسیت

[1] محدودیت (2) با همه نقاط روی خط AB  و زیر آن برقرار می شود( معادله مربوط به خط AB است)و محدودیت (3) با همه نقاط روی خط CD و زیر آن برقرار می شود( معادله مربوط به خط CD است.)

[2] Leather limited

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ویژگی های الگوریتم های کنترل همروندی توزیعی در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله ویژگی های الگوریتم های کنترل همروندی توزیعی در word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ویژگی های الگوریتم های کنترل همروندی توزیعی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله ویژگی های الگوریتم های کنترل همروندی توزیعی در word

چکیده :  
1 مقدمه :  
2 مدل پردازش تراکنش:  
3-تحلیل مساله کنترل همروندی :  
4-مکانیزمهای کنترل همروندی بر پایه قفل دو مرحله‌ای :  
5-پیاده سازی پایه قفل دو مرحله‌ای :  
6-قفل دو مرحله‌ای با نسخه اولیه :  
6-قفل دو مرحله‌ای با رای گیری :  
7- قفل دو مرحله‌ای متمرکز :  
8-تشخیص و ترمیم بن بست :  
4-نتیجه گیری :.  
5-منابع و مآخذ :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله ویژگی های الگوریتم های کنترل همروندی توزیعی در word

[1] M. Blakey, “Models a Very Large Distributed Database”, ACM Transactions on Computer Systems, Vol. 10, No

[2] P. A. Bernstein and N. Goodman, ”Concurrency Control in Distributed Database Systems”, Computing Surveys, Vol. 13, No. 2, June

[3] M. J. Carey and M. Livny “Distributed Concurrency Control Performance: A Study of Algorithms, Distribution, and Replication”, 14th VLDB Conference Los Angeles, California

[4] P.A. Franaszek, J. T. Robinson and Thomson, “Concurrency Control for High Contention Environments” ACM Transactions on Database Systems,

[5] A. Thomasian, “Performance Limits of Two-Phase Locking”. IEEE International Conference on Data Engineering,

[6] M.J. Carey, and M. Livny “Parallelism and Concurrency Control Performance in Distributed Database Machines”, 1989 ACM SIGMOD,

[7] Kj. Norvag, O. Sansta and K. Bratbergsengen, “Concurrency Control in Distributed Object-Oriented Database Systems”, Advances in Database and Information Systems,

 

چکیده

 در این گزارش ما به بررسی ویژگی های الگوریتمهای کنترل همروندی توزیعی که بر پایه مکانیزم قفل دو مرحله ای(2 Phase Locking)   ایجاد شده اند خواهیم پرداخت. محور اصلی این بررسی بر مبنای تجزیه مساله کنترل همروندی به دو حالت read-wirte و write-write می‌باشد. در این مقال، تعدادی از تکنیکهای همزمان سازی برای حل هر یک از قسمتهای مساله بیان شده و سپس این تکنیکها برای حل کلی مساله با یکدیگر ترکیب می‌شوند.

در این گزارش بر روی درستی و ساختار الگوریتمها متمرکز خواهیم شد. در این راستا برای ساختار پایگاه داده توزیعی یک سطحی از انتزاع را در نظر می‌گیریم تا مساله تا حد ممکن ساده سازی شود.

 


1 مقدمه :

  کنترل همروندی فرآیندی است که طی آن بین دسترسی های همزمان به یک پایگاه داده در یک سیستم مدیریت پایگاه داده چند کاربره هماهنگی بوجود می‌آید. کنترل همروندی به کاربران اجازه می‌دهد تا در یک حالت چند برنامگی با سیستم تعامل داشته باشند در حالیکه رفتار سیستم از دیدگاه کاربر به نحو خواهد بود که کاربر تصور می‌کند در یک محیط تک برنامه در حال فعالیت است. سخت ترین حالت در این سیستم مقابله با بروز آوری های آزار دهنده ای است که یک کاربر هنگام استخراج داده توسط کاربر دیگر انجام می‌دهد. به دو دلیل ذیل کنترل همروندی در پایگاه داده های توزیعی از اهمیت بالایی برخوردار است

کاربراان ممکن است به داده هایی که در کامپیوترهای مختلف در سیستم قرار دارند دسترسی پیدا کنند
یک مکانیزم کنترل همروندی در یک کامپیوتر از وضعیت دسترسی در سایر کامپیوترها اطلاعی ندارد

مساله کنترل همروندی در چندین سال قبل کاملا مورد بررسی قرار گفته است و در خصوص پایگاه‌داده‌های متمرکز کاملا شناخته شده است. در خصوص این مسال در پایگاه داده  توزیعی با توجه به اینکه مساله در حوزه مساله توزیعی قرار می‌گیرد بصورت مداوم راهکارهای بهبود مختلف عرضه می‌شود. یک تئوری ریاضی وسیع برای تحلیل این مساله ارائه شده و یک راهکار قفل دو مرحله ای به عنوان راه حل استاندارد در این خصوص ارائه شده است. بیش از 20 الگوریتم کنترل همروندی توزیعی ارائه شده است که بسیاری از آنها پیاده سازی شده و در حال استفاده می‌باشند.این الگوریتمها معمولا پیچیده هستند و اثبات درستی آنها بسیار سخت می‌باشد. یکی از دلایل اینکه این پیچیدگی وجود دارد این است که آنها در اصطلاحات مختلف بیان می‌شوند و بیان های مختلفی برای آنها وجود دارد. یکی از دلایل اینکه این پیچدگی وجود دارد این است که مساله از زیر قسمتهای مختلف تشکیل شده است و برای هر یک از این زیر قسمتها یک زیر الگوریتم ارائه می‌شود. بهترین راه برای فائق آمدن بر این پیچدگی این است که زیر مساله ها و الگوریتمهای ارائه شده برای هر یک را در ی.ک سطح از انتزاع نگاه داریم

با بررسی الگوریتمهای مختلف می‌توان به این حقیقت رسید که این الگوریتمها همگی ترکیبی از زیر الگوریتمهای محدودی هستند. در حقیقت این زیر الگوریتمها نسخه‌های متفاوتی از دو تکنیک اصلی در کنترل همروندی توزیعی به نامهای قفل دو مرحله ای و ترتیب برچسب زمانی می‌باشند

همانطور که گفته شد، هدف کنترل همروندی مقابله با تزاحمهایی است که در اثر استفاده چند کاربر از یک سری داده واحد برای کاربران بوجود می‌آید است. حال ما با ارائه دو مثال در خصوص این مسائل بحث خواهیم نمود. این دو مثال از محک معروف TPC_A مقتبس شده اند. در این مثالها، یک سیستم اطلاعات را از پایگاه داده ها استخراج کرده و محاسبات لازم را انجام داده و در نهایت اطلاعات را در پایگاه داده ذخیره می‌نماید

حالت اول را می‌توان بروزآوری از دست رفته نامید. حالتی را تصور کنید که دو مشتری از دو سیستم مجزا بخواهند از یک حساب مالی برداشت نمایند. در این حالت فرض کنید در غیاب سیستم کنترل همروندی، هر دو با هم اقدام به خواندن اطلاعات و درج اطلاعات جدید در سیستم میکنند. در این حالت در غیاب سیستم کنترل همروندی تنها آخرین درج در سیستم ثبت می‌شود. این حالت در شکل 1 نشان داده شده‌ است

 حالت دوم حالتی است که در آن اطلاعات صحیح از پایگاه داده استخراج نمی‌شود. در این حالت فرض کنید دو مشتری بخواهند کارهای ذیل را انجام دهند

مشتری 1: بخواهد یک چک 1 میلیونی را به حساب X واریز و از حساب Y برداشت نماید
مشتری 2: بخواهد بیلان حساب مالی X و Y شامل کل موجودی را نمایش دهد

در غیاب کنترل همروندی همانطور که در شکل 2 نشان داده شده‌است، تزاحم بین پروسس ها بوجود خواهد آمد. فرض کنید در زمانی که مشتری 1 اطلاعات را از حساب Y خوانده و اطلاعات حساب X را دریافت نموده و 1 میلیون از حساب Y برداشت نموده ولی هنوز 1 میلیون به حساب X و اریز نکرده مشتری 2 اطلاعات کل دو حساب را دریافت نموده و نتیجه را چاپ نماید. در این حالت مشتری شماره 2 اطلاعاتی را که به عنوان بیلان نمایش می‌دهد 1 میلیون از مقدار واقعی کمتر است. این حالت یک فرق اساسی با حالت اول دارد و آن این است که در این حالت نتیجه نهایی در پایگاه داده درست خواهد بود در حالیکه اطلاعات دریافت شده بصورت موقت غلط خواهند بود

 مساله کنترل همروندی در پایگاه داده های توزیعی تا حدودی شبیه مساله دوبه‌دو ناسزگاری در سیستم عامل می‌باشد.  در مساله دوبه‌دو ناسازگاری، هماهنگی جهت دسترسی به منابع سیستم ائم از حافظه، ابزارهای ورودی و خروجی و CPU و ;. بوجود می‌آید. در این حالت راه حلهای گوناگونی ائم از قفلها، سمافورها، مونیتورها و ; پیشنهاد شده است

کنرتل همروندی و دوبه‌دو ناسگاری از این جهت که هر دو دسترسی به منابع مشترک را کنترل میکنند با هم شباهت دارند.  با این حال راه حلی که برای یکی بکار می‌رود قابل بهره برداری برای دیگری نیست. فرض کنید پردازه های P1 و P2 بخواهند از نقاط مختلف کدهای خود به منابع R1 و R2 دسترسی پیدا کنند. در سیستم عامل دسترسی مجزای ذیل قابل قبول است. P2 از R1 استفاده کند، P2 از R1 استفاده کند، P2  از R2 استفاده نموده و سپس P1 از R2 استفاده نماید. در پایگاه داده این روند اجرا مورد قبول نیست و مشکلاتی را ایجاد می‌کند. فرض کنید P1 بخواهد از R1 مبلغی را به R2 انتقال دهد. در این حالت اگر P2 مقادیر R1 وR2  را چک کند مقادیر غیر صحیح را دریافت می‌کند

2 مدل پردازش تراکنش:

برای اینکه روند اجرای عملیات در سیستمهای پایگاه داده های توزیعی برای خواننده مشخص شود ما در اینجا یک مدل از پایگاه داده‌های توزیعی را ارائه می‌دهیم. سپس نحوه عملکرد مکانیزم کنترل همروندی را در این مدل بیان خواهیم نمود. در این مدل پایگاه داده، یک پایگاه داده توزیعی مجموعه از سایتهاست که توسط یک شبکه به هم متصل شده‌اند. هر سایت یک کامپیوتر است که یکی یا هر دوی برنامه های ذیل را اجرا می‌کند. برنامه‌ها شامل یک مدیر تراکنش یا TM  و یک مدیر داده یا DM است. TM  مسئول مدیریت تعامل کاربر با پایگاه داده است و DM مسئول نگهداری داده‌ها است. شبکه نیز یک وسیله ارتباطی کامپیوتر – کامپیوتر است. فرض بر این است که شبکه کاملا امن می‌باشد و پیامها را با همان ترتیبی که وارد سیستم می‌شوند به مقصد ارسال می‌شود. فرض بر این است که تعداد داده های موجود در سیستم شامل X ، Y  و Z است که داده های منطقی موجود در سیستم را تشکیل می‌دهند. داده های ذکر شده فقط واحد داده های منطقی هستند و ما با سایز و قالب و جزئیات آنها کاری نخواهیم داشت. هر پایگاه داده در این سیستم یک نسبت دهی مقادیر بصورت منطقی به این داده های منطقی است. هر داده منطقی می‌تواند در یک یا بیشتر از یک DM ذخیره شود. افزونگی داده در اثر ذخیره داده در چندین DM برای افزایش دسترسی به داده‌ها است. هر کپی از داده ذخیره شده آیتم داده نامیده می‌شود. نسخه های متعدد داده X را بصورت  X1,X2,;   نشان داده می‌شوند. کاربران با DDBMS از طریق اجرای تراکنشها تعامل دارند. تراکنشها می‌توانند پرس و جو های on-line باشند که با زبان استاندارد پرس و جو ارسال شده اند. از طرفی تراکنشها می‌توانند عملیاتی باشند که از طریق برنامه های نوشته شده به سیستم داده می‌شوند. الگوریتمهای کنترل همروندی، کاری با نوع تراکنشهای موجود در سیستم ندارند و محاسبات انحام شده در این تراکنشها تاثیری در روند این الگوریتمها ندارد. بر خلاف اینها این الگوریتمها تمام تصمیم گیری های خود را بر اساس داده هایی که این تراکنشها به آنها دسترسی پیدا می‌کنند انجام می‌دهند. دسترسی ها می‌توانند از نوع خواندن یا نوشتن باشند. فرض بر این است که محاسبات در تراکنشها کامل بوده و اگر تراکنش در یک پایگاه داده به تنهایی اجرا شود، پایگاه داده در حالت صحیح و مانا قرار گرفته و نتایج کاملا صحیحی در بر خواهد داشت. مجموعه منطقی خواندنی یک تراکنش مجموعه ای از آیتمهای داده ای است که تراکنش می‌خواند. این امر در شکل 3 نمایش داده شده است

 صحت یک الگوریتم کنترل همروندی بر اساس نیاز کاربران به اجرای تراکنشها تعریف می‌شود. در اینجا می‌توان دو شرط اساسی را می‌توان برای اجرای صحیح تراکنشها می‌توان در نظر گرفت. شرط اول این است که کاربران انتظار دارند تراکنشهایی را که در سیستم ثبت می‌کنند، نهایتا اجرا شود. شرط دو م این است که کاربران انتظار دارند تراکنشهای ارسالی دقیقا مانند زمانی که تراکنش در یک سیستم مجزا یا در یک محیط موازی چند برنامه، اجرا می‌شود اجرا شود و نتایج آن در هر دوحالت کاملا مشابه باشد. تحقق این شرایط دقیقا اهداف یک الگوریتم کنترل همروندی را مشخص می‌کنند. یک سیستم DDBMS چهار جزء اصلی را در برخواهد داشت: تراکنش، TM، DM و داده‌ها. تراکنشها با TM ارتباط دارند. TM ها با DM ها ارتباط برقرار می‌کنند و DM  ها داده ها را مدیریت می‌کنند. TM ها با سایر TM  ها ارتباط برقرار نمی‌کنند

TM  ها بر ترکانش ها و اجرای آنها نظارت می‌کنند. هر تراکنش در پایگاه داده های توزیعی فقط با یک TM در ارتباط است. این بدین معنا است که هر تراکنش تمام عملیات پایگاه داده خود را به TM مربوط به خود ارسال می‌کنند.  تمامی عملیاتهای توزیعی که بایستی توسط تراکنش انجام شود توسط TM مزبور مدیریت می‌شود. چهار عملیات مختلف توسط واسط TM برای تراکنشها قابل تعریف است. read(x) مقدار جاری x را در وضعیت فعلی پایگاه داده های منطقی برمی‌گرداند. write(x,newvalue) مقدار x را در حالت جاری پایگاه داده‌های منطقی به مقدار Newvalue تغییر می‌دهد. همچنین با استفاده از begin و end ابتدا و انتهای یک تراکنش برای یک TM مشخص می‌شود

3-تحلیل مساله کنترل همروندی :

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید