دانلود میزان تعهد سازمانی با ویژگی های اعضای سازمان جمعیت هلال احمر در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود میزان تعهد سازمانی با ویژگی های اعضای سازمان جمعیت هلال احمر در word دارای 79 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود میزان تعهد سازمانی با ویژگی های اعضای سازمان جمعیت هلال احمر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود میزان تعهد سازمانی با ویژگی های اعضای سازمان جمعیت هلال احمر در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود میزان تعهد سازمانی با ویژگی های اعضای سازمان جمعیت هلال احمر در word :

دانلود میزان تعهد سازمانی با ویژگی های اعضای سازمان جمعیت هلال احمر در word

چکیده:

از عمده ترین وشاید جنجال برانگیز ترین مفاهیمی که از یکسو تلاشهای بسیاری را به خود مشغول ساخته و از طرف دیگر در تمامی سطوح مدیریت منابع انسانی در سازمانها اهمیت پیدا کرده است،مفهوم تعهد و دلبستگی سازمانی است که در پیشرفت و بهبود سازمان و ایجاد حس یگانگی فرد و سازمان بسیار حائز اهمیت می باشد. گرو تایرت (2001) سرمایه اجتماعی را به عنوان حلقه مفقوده در تبیین علت پیشرفت بعضی از جوامع و عدم شكوفایی برخی دیگر نامیده است . دكر (2001) وقتی افراد در یك محیط گرد هم می آیند تعامل بیشترآنان موجب همكاری و تعهد بیشتر نسبت به یكدیگر می شود . پوتنام (1993) معتقد است كه مشاركت در زندگی سازمانی ، مهارت های همكاری ، احساس مسئولیت و تعهد سازمانی افراد را تحت تأثیر قرار داده است و درنهایت این تعهد بانحوه ارائه خدمات در سازمان دارای رابطه تنگاتنگی است .لذا در مقاله حاضر قصد بررسی رابطه ویزگی های شخصی و فردی با تعهد سازمانی در میان اعضای جمعیت جوانان هلال احمر شهرستان ……. را داریم. روش تحقیق بكار رفته توصیفی _ پیمایشی می باشد. جامعه آماری کلیه اعضای مرکز امور جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان ……. در سال 1385 می باشد که با توجه به مدارک و اسناد موجود دارای 1510 نفر عضو می باشد. در این طرح تحقیق جهت انتخاب نمونه مناسب (نمونه نماینده واقعی جامعه) از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد، لذا جهت سنجش تعهد سازمانی اعضای جمعیت جوانان هلال احمر از پرسشنامه 12 سوالی آلن و می یر استفاده شد که بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم شده است .برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش کرانباخ استفاده شد. ضریب آلفای کرانباخ حاصل به برابر با 89/0 بود که در سطح معناداری(a=0/01) بدست آمد و نشاندهنده پایایی خوب ابزاراست.جهت سنجش میزان روایی ابزار، پرسشنامه به 10 نفراز کارشناسان آگاه و با سابقه در حوزه روانشناسی صنعتی و سازمانی ارائه واز آنها درباره محتوای پرسشنامه نظر خواهی شد،پس از جمع آوری اطلاعات بازنگری های لازم در شیوه بیان پرسشها انجام ،و پرسشها برای تنظیم نهایی پرسشنامه آماده شد.برای تجزیه و تحلیل داده ها ی گرد آوری شده،روشهای آمار توصیفی :فراوانی،درصد،میانگین،انحراف معیار،و واریانس بکار گرفته شد ودر تحلیل استنباطی داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و بهره گیری از روشهای آزمون تحلیل واریانس یک سویه(ANOVA) آزمون Tمستقل،و آزمون تعقیبی SCHEFFE جهت تعیین رابطه بین متغیرهای مختلف استفاده شد. نتایج تحقیق عبارتند از: تفاوت معناداری بین میانگین دو گروه زنان و مردان در باب تعهد سازمانی وجود دارد وجود دارد بدین معنا كه مردان نسبت به زنان دارای تعهد و وابستگی بالاتری نسبت به سازمان می باشند. تفاوت معناداری بین میانگین های گروه های چهارگانه سن درباب میزان تعهد سازمانی وجود دارد که با توجه به بررسی مقایسه ای دو به دو گروه ها می توان چنین نتیجه گیری نمود که، هر چه سن افراد بالاتر باشد ،میزان تعهد نسبت به سازمان و همچنینی ماندگاری آنان در سازمان بیشتر است که این مسئله در محدوده گروه سنی 22 تا 25 سال بیشتر می باشد. تفاوت معناداری بین میانگین های گروه های چهارگانهسطح تحصیلات درباب میزان تعهد سازمانی وجود داردکه با توجه به بررسی مقایسه ای دو به دو گروه ها می توان چنین نتیجه گیری نمود که، هر چه سطح تحصیلات افراد بالاتر باشد ،میزان تعهد نسبت به سازمان و همچنینی ماندگاری آنان در سازمان بیشتر است که این مسئله در سطوح تحصیلات زیر دیپلم تا لیسانس و بالاتر کاملا” مشهود است. که تفاوت معناداری بین میانگین های گروه های چند گانه سنوات خدمت درباب میزان تعهد سازمانی وجود داردکه با توجه به بررسی مقایسه ای دو به دو گروه ها می توان چنین نتیجه گیری نمود که، هر چه سطح سابفه خدمت فرد بالاتر باشد ،میزان تعهد نسبت به سازمان و همچنینی ماندگاری آنان در سازمان بیشتر است که این مسئله در افرادی که دارای ستبقه خدمت کمتر از یک سال هستند با گروه های بالاتر کاملا” بارز است. که تفاوت معناداری بین میانگین های گروه های چند گانه درآمد درباب میزان تعهد سازمانی وجود داردکه با توجه به بررسی مقایسه ای دو به دو گروه ها می توان چنین نتیجه گیری نمود که، هر چه سطح درآمد خانواده فرد بالاتر باشد ،میزان تعهد نسبت به سازمان و همچنینی ماندگاری آنان در سازمان بیشتر است که این مسئله در افرادی که دارای سطح در آمد پایین و بالا هستند مشخص می باشد.

دانلود میزان تعهد سازمانی با ویژگی های اعضای سازمان جمعیت هلال احمر در word
فهرست مطالب

– چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: طرح تحقیق

– مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………3

– بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………4

– اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………….5

– اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………7

– فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………….7

– تعاریف مفهومی وعملیاتی……………………………………………………………………………………..8

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

– تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………..10

– ابعاد تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………….11

– مفاهیم تعهد…………………………………………………………………………………………………………….13

– دیدگاههایی درموردكانونهای تعهدسازمانی ………………………………………………………………..16

– تعهد سازمانی مفهوم یك بعدی یا چندبعدی؟………………………………………………………………..17

– دو دیدگاه درباره تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………..20

– انواع تعهد……………………………………………………………………………………………………………….27

– مطالعات پورتر،کوک وال،بارهاییم،برمن،گرینبرگ،کری………………………………………………..29

– عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………….30

– نتایج تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………34

– تحقیقات انجام شده در داخل كشور…………………………………………………………………………….37

– تحقیقات انجام شده در خارج از كشور…………………………………………………………………………40

فصل سوم:روش

– روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….44

– جامعه …………………………………………………………………………………………………………………….44

– نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………..44

– ابزار گرد آوری داده ها……………………………………………………………………………………………..45

– شیوه تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………45

فصل چهارم:

– یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………………………….47

– یافته های مبتنی بر سوالات تحقیق………………………………………………………………………………..52

فصل پنجم: نتیجه گیری و بحث

– مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..62

– بحث و بررسی…………………………………………………………………………………………………………64

– پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………….68

– منابع……………………………………………………………………………………………………………………….71

پیوستها

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می یر…………………………………………………………………………….74

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود دوربین های مدار بسته روی شبکه های کامپیوتری در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود دوربین های مدار بسته روی شبکه های کامپیوتری در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود دوربین های مدار بسته روی شبکه های کامپیوتری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود دوربین های مدار بسته روی شبکه های کامپیوتری در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود دوربین های مدار بسته روی شبکه های کامپیوتری در word :

دانلود دوربین های مدار بسته روی شبکه های کامپیوتری در word

محتویات بصورت ووورد و قابل ویرایش…

صنعت حفاظت و مراقبت وابستگی مطلقی با پیشرفت فناوری داشته و همراه با آن روزبروز متحول می شود. بویژه پیشرفت سخت افزارها و نرم افزارهای کامپیوتری و شبکه ها، روند طراحی و ساخت تجهیزات مراقبتی را بسیار تحت تأثیر قرار داده است.

یکی از سریعترین پیشرفتها در زمینه CCTV می باشد که شامل دوربینهای پیشرفته، تکنیکهای فشرده سازی و پردازش تصاویر، ذخیره سازی و بازیافت اطلاعات و تصاویر ، ارسال بر روی شبکه های LAN یا IP (Video/Voice/Control over IP)می باشد. با توسعه فناوریها، نیاز به ارتباط نقاط دور و غیر قابل دسترس به شبکه ها و مراکز محلی بسیار محسوس شده است. برای این منظور نیاز به برقراری ارتباطاتی سریع الوصول ، مطمئن ، ارزان قیمت ، پایدار ، قابل جابجایی و پر سرعت برای انتقال تصاویر ویدئویی ، صدا ، سیگنالهای کنترل و … می باشد. در اولین نگرش تنها ارتباطی که تمام خصوصیات مذکور را یکجا دارا باشد یک ارتباط بیسیم یا WireLess است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت آموزش موتورهای جستجو و ترفندهای آن در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینت آموزش موتورهای جستجو و ترفندهای آن در word دارای 22 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت آموزش موتورهای جستجو و ترفندهای آن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوینت آموزش موتورهای جستجو و ترفندهای آن در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوینت آموزش موتورهای جستجو و ترفندهای آن در word :

دانلود دانلود پاورپوینت آموزش موتورهای جستجو و ترفندهای آن در word

دانلود پاورپوینت کامل 22 صفحه ای آموزش انواع موتورهای جستجو به همراه آموزش ترفندها قابل ارائه در تمامی سطوح تحصیلی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تصرف عدوانی و مقایسه آن با خلع ید در نظام حقوقی ایران در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تصرف عدوانی و مقایسه آن با خلع ید در نظام حقوقی ایران در word دارای 76 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تصرف عدوانی و مقایسه آن با خلع ید در نظام حقوقی ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تصرف عدوانی و مقایسه آن با خلع ید در نظام حقوقی ایران در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تصرف عدوانی و مقایسه آن با خلع ید در نظام حقوقی ایران در word :

دانلود تصرف عدوانی و مقایسه آن با خلع ید در نظام حقوقی ایران در word

چكیده:

با عنایت به حقوق و قوانین موضوعه ایران مقوله تصرف عدوانی به عنوان یكی از مواردسه گانه دعاوی تصرف مورد پذیرش قانون‌گذار واقع شده و شرایطی برای تحقق آن پیش بینی شده است .در مقوله تصرف عدوانی سبق تصرف خواهان، لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف لاحق، شرط است. اگر یكی از اركان سه گانه مزبور موجود نباشد، تصرف عدوانی تحقق نیافته است.

به تعبیری ساده تر تصرف عدوانی خارج شدن مال غیر منقول از یدمالك، بودن رضایت او یا بدون مجوز قانونی است.

شخصی كه مال غیر منقول او توسط دیگری، موردتصرف قرارمی‌گیرد؛ به عنوان خواهان می‌تواند در مرجع صالح اقامه دعوی نماید. در این صورت اگر خواهان بتواند ادعای خود را به اثبات رسانده و حاکم دعوی ‌شود، ملك از ید متصرف لاحق خارج شده و به صاحب اصلی آن (متصرف سابق) كه مدعی دعوی است مسترد می‌گردد.

دعوی تصرف عدوانی همانند بعضی دعاوی دیگر مثل ترك انفاق و صدور چك بلامحل هم جنبه‌جزایی و هم جنبه ‌حقوقی دارد. صاحب حق، می‌تواند به دو صورت حقوقی یا کیفری طرح دعوی نموده و خواستار رفع تصرف متصرف لاحق باشد. ماده 158 ق.ا.د.م به تعریف مقوله تصرف عدوانی پرداخته است در همین راستا آنچه حائز اهمیت است اینکه ماده 308 ق.م در یک دید کلی استیلای بر مال غیر به صورت عدوانی را غصب قلم داد نموده و این دو عنوان قانونی (تصرف عدوانی و غصب) به لحاظ برداشت های مختلف از معانی و مفاهیم حدوث اختلاف نظرها شده است در این تحقیق سعی کرده ایم با پرداختن به جنبه عملی و نظری رفع تصرف عدوانی و خلع ید نقاط افتراق و اشتراک این دو مقوله حقوقی را بررسی کرده و راه و روش عملی طرح دعاوی رفع تصرف و خلع ید را بار دیگر یادآور شویم.باشد که لااقل مورد استفاده تازه واردان به عرصه وکالت و مشاغل حقوقی قرار گیرد.

واژگان كلیدی

تصرف عدوانی – لحوق تصرف – سبق تصرف – اماره‌ید – ضمان – استیلا – غصب

مقدمه

در تمامی نظام های حقوقی تجاوز و تعدی به اموال و تصرفات افراد جامعه با منع قانونی مواجه بوده و قانونگذاران در حمایت از حقوق اشخاص تدابیری را در این راستا اندیشیده و قوانینی را در جهت حفظ و حمایت از اموال و دارائی و حقوق شهروندان تصویب نموده اند. با این حال در عمل عده ای از افراد تحت شرایطی به حقوق دیگران تجاوز نموده و باعث به هم خوردن نظم و تعادل جامعه می شوند. ممکن است یکی از این تجاوزات تصرف و استیلای بر مال دیگران باشد.

در قوانین ایران تصرف اموال غیر در قوانین متعدد مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و عناوینی نظیر تصرف عدوانی و غصب و ممانعت از حق و مزاحمت و … در مواد مختلف تبیین و تشریح شده اند. تصرف عدوانی نه تنها از نظر اخلاقی و مبانی شرعی و فقهی ما بسیار قبیح و ناپسند قلمداد شده است بلکه از منظر قانونی نیز برای متصرف عدوانی که مال غیر منقول دیگری را بدن رضایت او و یا بدون مجوز قانونی تصاحب می نماید علاوه بر رد مال، مجازاتی نیز در نظر گرفته شده است در دعوی تصرف عدوانی مدعی ثابت می نماید که مال مورد مناقشه پیش تر تحت تصرف او بوده است و مدعی علیه بعدا به صورت عدوان مال را از تصرف او خارج ساخته و به ان استیلا یافته است در مورد مقوله غصب نیز قانون گذار غاصب مال غیر را مکلف بر خلع ید از مال مورد تصرف نموده و صاحب مال را در راستای چگونگی اعاده مال و حقوق از دست رفته خود مورد حکم قرار داده است دراین تحقیق سعی بر این شده است مشخص شود شرایطی که می تواند باعث تحقق تصرف عدوانی و غصب شود و به خواهان حق اقامه دعاوی رفع تصرف و خلع ید بدهند کدامند؟ و تکلیف مراجع قضایی در جهت رسیدگی و صدور حکم در برخورد با این دعاوی چه می باشد؟

دانلود تصرف عدوانی و مقایسه آن با خلع ید در نظام حقوقی ایران در word
فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول – كلیات 4

1-1. آشنایی با تعاریف ومفاهیم اصلی 5

1-1-1. مفهوم تصرف 5

1-1-2. مفهوم عدوان 7

1-1-3 . تعریف كلی تصرف عدوانی 8

1-1-3-1. تصرف عدوانی به معنی اخص 8

1-1-3-2. تصرف عدوانی به معنی اعم 8

1-2. قاعده ید (اما ره بودن ید بر مالكیت) 9

1-2-1. مبانی اماره بودن ید. 10

1-2-2. طرق اثبات مالكیت فعلی 11

1-2-3. شرایط اعتبار تصرف 13

1-2-3-1. تصرف به عنوان مالكیت باشد. 13

1-2-3-2. تصرف بایدمشروع باشد 14

1-2-4. دعاوی مالكیت و تعارض دلایل 14

1-2-5. تعارض تصرف فعلی و مالكیت سابق 15

1-2-6. نتیجه بحث 18

1-2-7. آثار تصرف 18

1-3. دعاوی تصرف 20

1-3-1. انواع دعاوی تصرف 20

1-3-1-1. تصرف عدوانی 21

1-3-1-2. ممانعت از حق 21

1-3-1-3. دعوی مزاحمت 21

1-3-2. تفاوت تصرف عدوانی با دعوی ممانعت از حق 22

1-3-3. تفاوت تصرف عدوانی با دعوی مزاحمت 22

1-3-4. قواعدمشترك بین دعاوی تصرف 23

فصل دوم – معرفی دعوای تصرف عدوانی 25

2-1. شروط تحقق تصرف عدوانی 26

2-1-1. خروج ملك از تصرف خواهان 26

2-1-2. سبق تصرف خواهان 26

2-1-2-1. شروع سبق تصرف 27

2-1-2-2. مدت تصرف نسبت به خواهان 28

2-1-3 . لحوق تصرف خوانده 30

2-1-3-1. مدت تصرف خوانده 31

2-1-4. عدوانی بودن تصرف خوانده 33

2-2. اوصاف تصرف خوانده 34

2-2-1. شرط خروج مال بدون رضایت متصرف سابق یا به غیر وسیله قانونی مصرح در م 161 34

2-2-1-1. نكته اول در ارتباط با این ماده 34

2-2-1-2. نكته دوم در ارتباط با این ماده 34

2-2-2. خصوصیات مال مورد تصرف 35

فصل سوم – كیفیت ضمان در دعوی تصرف عدوانی 38

3-1. مفهوم ضمان و انواع آن 39

3-1-1. مفهوم ضمان 39

3-1-2. اقسام ضمان 39

3-2. ضمان قهری 40

3-2-1. تعریف ضمان قهری 40

3-2-2. مواردضمان قهری 40

3-2-3 . بررسی غصب به عنوان یكی از موارد ضمان قهری به علت تشابه زیاد آن با تصرف عدوانی 41

3-2-4. تطبیق م 308 ق.م با م 158 ق ا.د.م 43

3-2-5. یدضمانی در تصرف عدوانی وغصب 45

3-2-6 . ترتّب ایادی 47

3-2-7. تفاوتهای غصب و تصرف عدوانی 50

3-3. قاعده علی الید 52

3-3-1. تعریف قاعده علی الید 52

3-3-2. تفاوت قاعده ید با قاعده علی‌الید 53

فصل چهارم – مقررات مختص دعوی تصرف عدوانی 54

4-1. تكلیف آثار و بقایای تصرف عدوانی 55

4-1-1. تكلیف ابنیه احداثی و اشجار غرس شده و تأسیسات 56

4-1-2. تكلیف زراعت و ‌آثار تخریبی 56

4-1-2-1. زراعت 56

4-1-2-2. آثار تخریبی 57

4-1-2-3. حكم رفع تصرف 57

4-2. تصرف عدوانی از نظر جزایی 59

4-2-1. اركان تشكیل دهنده جرم تصرف عدوانی 59

4-2-1-1. ركن قانونی 59

4-2-1-2. ركن مادی 60

4-2-1-2-1. اول – فعل مرتكب 60

4-2-1-2-2. موضوع جرم 60

4-2-1-2-3. مال متعلق به غیر 61

4-2-1-2-4. نتیجه مجرمانه 61

4-2-1-3. ركن معنوی 61

4-2-2. نحوه رسیدگی به جرائم مندرج در ماده 690 ق.م.ا و مجازات مرتكب 85

فصل پنجم – نتیجه‌گیری 63

5-1. نتیجه گیری 64

5-2. پیشنهادات 66

دانلود تصرف عدوانی و مقایسه آن با خلع ید در نظام حقوقی ایران در word
فهرست منابه و مآخذ 67

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید