دانلود تحقیق مطالعات ساختار شناسی روی سلول های بنیادی تخمدان در گاو در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق مطالعات ساختار شناسی روی سلول های بنیادی تخمدان در گاو در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق مطالعات ساختار شناسی روی سلول های بنیادی تخمدان در گاو در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق مطالعات ساختار شناسی روی سلول های بنیادی تخمدان در گاو در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق مطالعات ساختار شناسی روی سلول های بنیادی تخمدان در گاو در word :

مطالعات ساختار شناسی رویسلول های بنیادی تخمدان در گاو
خلاصه . این مطالعه و بررسی در مورد گاو ها در مراحل فازفولیکولی و زرد تخمدان این دوره برای تعیین خواص رنگی ، پیدایش میکروسکوپی نور و الکترون و توزیع عددی سلول های بنیادی از مناطق گوناگون تخمدان بود . اطلاعات برای این بررسی شامل نمونه تخمدانی گرفته شده از 14 گاو ، 7 تا در مرحله زرد تخمدان و 7 تا در مرحله فازفولیکولی چرخه ی جنسی بود .
نمونه ها از سه منطقه متفاوت تخمدان از جمله اطراف کرپ زرد ، فولیکول گراف و مغز استخوان ، گرفته شدند . از گل سه منطقه ،سلول های بنیادیبعد از تصفیه بخش های قرار داده شده در پارافین باتلوئیدین بعنوان دگر رنگ شده و بواسطه سافرایین ترکیبی بعنوان (-) Ab(+)So نشان داده شدند . در مطالعات میکروسکوپی الکترون ، مشاهده شد که یافته های شخا خواه دارای دو نوع گرانول ، یعنی گرانول های متراکم بطو همگن و گرانول های بسیار ریز ، می باشند .
مشاهده شد که سه ناحیه تخمدان در هر mm2 طی مرحله فازفولیکولی نسبت به طی مرحله زرد تخمدان ، دارای شمار متوسط سلول های بنیادی بالاتری است . در مرحله فازفولیکولی ، هر چند شمار سلول های بنیادی افزایش چشمگیری را پیرامون فولیکول گراف نشان می داد ، اما پیرامون کرپ زرد شمار پائینی از سلول های بنیادی نشان داده می شد . در مقایسه ، نشان داده شد که مغز استخوان نسبت به دو منطقه دیگر تخمدان دارای تراکم بسیار بالاتر سلول های بنیادی بود .
مقدمه :
یافته های شغا خواه ، بازوفیل ، پلاکت ها و سلول های درون پوشه ای منابع مشهور هیستامین در تخمدان می باشند . گزارش شده که هیستامین جریان خون و نفوذ پذیری رگی در بافت تخمدان را ، همراه با یک نقش در رشد فولیکولی و تخمک آوری تنظیم می کند .
در جوندگان سلول های بنیادی تنها در ناف تخمدان یافت می شوند نه در کرپ زرد ، بینابینی و یا فولیکول ها . در مقابل سلول های بنیادی در چند گونه دیگر از جمله انسان ها ، گاو ها و میمون ها ، در همه بخش های تخمدان یافت می شوند . در موش ها سلول های بنیادی در اکسترنای پوششی فولیکول گراف و کرپ زرد موجود نیستند ، در حالیکه گزارش شده شمار سلول های بنیادی در مغز استخوان با مرحله چرخه فازفولیکولی از حداکثر طی فازفولیکولی ، از طریق شمار متوسط در میان ورتاک ، به حداقل در پیش از ورتاک تغییر می کند . گایتان و دیگران حضور سلول های بنیادی را در کرپ زرد منقبض کننده در موش ها را گزارش کردند. بر خلاف این یافته در موش ها ، در گاو ها سلول های بنیادی در پوشش بیرونی کرپ زرد، اکسترنای پوششی فولیکول گراف و نیز در مغز استخوان مشاهده شده اند .
در بررسی تخمدان گاو ها ، گزارش شد که سرتاسر چرخه فازفولیکولی شمار سلول های بنیادی در مغز استخوان نسبت به پوسته مغز ، بالاتر بود . گزارش شد سلول های بنیادی در اکستر نای پوششی فولیکول غالب در همان بررسی، حتی متراکم تر بودند . در مرحله زرد تخمدان ، که کرپ زرد رشدش کامل می شود ، در شمار سلول های بنیادی افزایش چشمگیری مشاهده شد . در بررسی تخمدان انسان طی یائسگی و تخمدان های پرکیست ، در شمار سلول های بنیادیکاهش چشمگیری گزارش شد . مطالعات در مورد لوله های تخم بر گاو نشان دادند که شمار سلول های بنیادی در مراحل فازفولیکولی و زرد تخمدان در تنگراه نسبت به منطقه آمپولا بالاتر بود ، در حالیکه مرحله زرد تخمدان در هر دو منطقه نسبت به مرحله فازفولیکولی بالاتر بود .
در بررسی دیگری که روی رحم گاو انجام شد ، شمار سلول های بنیادی در مرحله فازفولیکولی گزارش شد که نسبت به مرحله زرد تخمدان بالاتر می باشد . همان محققان به افزایش در عدم رنگارنگی گرانول های سلول های بنیادی طی دوره ای با حد اکثر میزان استروژن توجه کردند .
این بررسی با هدف تعیین پیدایش و توزیع عددی سلول های بنیادی در مغز استخوان یا پوسته مغز تخمدان گاو طی مراحل فازفولیکولی و زرد تخمدان از طریق خواص رنگی آن ها و پیدایش آن ها در زیر میکروسکوپ های الکترونی نوری انجام شد.

مواد و روش ها
مواد تخمدانی از 14 گاو ، 7 تا در مرحله فازفولیکولی و 7 تا در مرحله زرد تخمدان چرخه ی جنسی ، از کشتارگاه آنکارا حاصل شد . دوره چرخه فازفولیکولی که هر حیوان در آن بود ، بواسطه بررسی میکروسکوپی تعیین می شد و میزان پروژسترون سرمی حیوانات بواسطه روش RIA تعیین می شد . مواد از مناطق پیرامون کرپ زرد ، فولیکول ها و مغز استخوان گرفته می شدند .
آزمایشات میکروسکوپی نوری
یک بخش از نمونه بافت به دست آمده در 10% فرمالین بعد از شستشو تثبیت می شد در حالیکه بخش دیگر در محلول اسید استیک فرمالدئید هم کشش برای 12 ساعت و با 70% الکل برای 12 ساعت دیگر تثبیت می شد و سپس بعد از عبور از الکل های مدرج ، استراسید بنزوئیک متیلو بنزین مسدود می شد . سپس بخش های متوالی 6nm جدا می شدند .
بخش های هریک از گروه ها یا با 5% تلوئیدین سبز رنگی می شوند یا با روش سافرانین / الکائین آبی ترکیبی به شرح زیردرست می کنند : از مجموعه بخش های اشاره شده ، ده بخش که ضخامت هر یک 6nm است انتخاب می شوند ، مثلا بخش های 1 و 2 ( 5 بخش بعدی حذف می شوند ) ، بخش های 8و 9 ( 5 بخش بعدی حذف می شوند ) ، بخش های 15 و 16 ( پنج بخش بعدی حذف می شوند ) و بخش های 29 و 30 . 5 جفت بخش ، با فاصله 30nmبین هر جفت باقی می ماندند . یک بخش از بافت های تثبیت شده در 10% فرمالین و IFAA روی همان تکه گذاشته می شد و با استفاده از روش رنگ کننده سافرانین / الکائین آبی به شرح زیر رنگی می شود :

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق بیماری های مشترک بین انسان وحیوان در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق بیماری های مشترک بین انسان وحیوان در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بیماری های مشترک بین انسان وحیوان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق بیماری های مشترک بین انسان وحیوان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق بیماری های مشترک بین انسان وحیوان در word :

محیط زندگی مشترک با حیوانات، بیماری های مشترکی را رقم می زند که از آن با عنوان بیماری های مشترک بین انسان و دام نام می برند. در این میان بیماری های نوپدیدی نیز وجود دارند که مداخله انسان ها در طبیعت، گاه به آن دامن می زند. محیط زندگی مشترک با حیوانات، بیماری های مشترکی را رقم می زند که از آن با عنوان بیماری های مشترک بین انسان و دام نام می برند. در این میان بیماری های نوپدیدی نیز وجود دارند که مداخله انسان ها در طبیعت، گاه به آن دامن می زند. برخی از آنها می توانند چنان فاجعه بار باشند که تلفاتی نظیر جنگ برجای گذارند.این بیماری ها از طریق حیوانات و موادغذایی و محصولات جانبی به دست آمده از آنها (گوشت، پوست، پشم و…) ممکن است به انسان، منتقل شود. تیرماه به عنوان روزملی مهار بیماری های مشترک انسان و حیوان نامگذاری شده است اما متأسفانه اهمیت بیماری های مشترک در کشور ما چندان شناخته شده نیست، از آنجایی که پیشگیری، مهمترین گام در مهار بیماری به شمار می آید و این امر به سرویس های دامپزشکی ارتباط دارد، گفت و گویی را بادکتر سید جاوید آل داوود – عضو هیأت علمی دانشگاه دامپزشکی تهران و رئیس جامعه دامپزشکی حیوانات کوچک – انجام داده ایم . وی در این گفت وگو تأکید می کند وجود دامپزشک در مراکز تولید موادغذایی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. دکتر آل داوود در عین حال یادآور می شود در تماس با حیوانات حتماً باید احتیاط کرد.
با ورود بیماری های جدید مشترک بین انسان و دام مثل آنفلوانزای مرغی، آیا بیماری های قدیمی تحت کنترل درآمده است؟
– بیماری های قدیمی همچنان وجود دارند و نه تنها ریشه کن نشده بلکه بعضی از آنها افزایش نیز یافته اند! مثلاً سل و تب مالت (بروسلوز) افزایش نشان می دهد، البته برخی این افزایش آماری را به پیشرفت های تشخیصی نسبت می دهند که لازم است بدانیم همراه با پیشرفت های تشخیصی، در امر درمان نیز راهکارهای نوینی کشف شده است.
و دلیل این اتفاق چیست ‍؟
عدم توانایی در اطلا ع رسانی مشکل بزرگی است، اما مطلب دیگر با همان میزان اهمیت، مشکلی است که در زمینه تحقیقات وجود دارد و معمولاً بودجه بسیار کمی را به این امر اختصاص می دهند، در ضمن، کار عملی و سیستماتیک نیز انجام نمی شود، در حقیقت لازم است که سازمان دامپزشکی کشور متولی این امر باشد اما عملاً وزارت بهداشت این کار را انجام می دهد و سهم بسیار زیادی از بودجه تحقیقاتی را در ارگانهای اجرایی صرف می کند، در حالی که جامعه دانشگاهی از آن بی بهره می ماند.مثلاً در رابطه با آنفلوانزای مرغی از جانب وزارت بهداشت زحمت زیادی کشیده شد که دامپزشک ها نقش بسیار پررنگی در این بین داشتند و بیماری با توجه به هم مرزی با کشورهایی مثل ترکیه ، افغانستان و عراق به خوبی مهار شد. اما نه تنها از دامپزشک ها تقدیری نشد بلکه نقش آنها به عنوان یکی از مهره های اصلی مهار این بیماری نادیده گرفته شد و طبیعی است در این شرایط افراد انگیزه های خود را از دست خواهند داد.
آیا بیماری های مشترک بین انسان و حیوان قابل پیشگیری اند؟
– به طور کلی دامپزشکی از نظر بحث بهداشتی به دو قسمت کلی تقسیم می شود: بهداشت بیماری هایی که مستقیماً از حیوان منتقل می شوند و بهداشت محصولات حیوانی.همانطور که می دانیم برخی از حیوانات با انسان ارتباط مستقیم دارند به خصوص در سطح شهرها که بسیاری از آنها حیوانات خانگی به شمار می آیند (سگ ، گربه ، موش ، پرنده های مختلف و…) که می توان گفت قادر به انتقال بسیاری از بیماری ها هستند و در واقع وظیفه دامپزشک ها کنترل این بیماری ها است. البته میزان بیماری های منتقله از حیوان به انسان، بسیار کمتر از بیماری های انسان به انسان است و درصد آنها قابل پیشگیری است.
این درصد را می توان به بیماری های جدید هم تعمیم داد؟
– بله، در مورد برخی از بیماری ها که به آنها بیماری های نوپدید می گویند مثل جنون گاوی ، تب کریمه کنگو و… که اگر به انسان منتقل شوند و فرد نسبت به آنها ایمنی نداشته باشد، می تواند کشنده و غیرقابل پیشگیری باشد.
ایدز را هم می توانیم از بیماری های منتقله از حیوان به انسان به شمار آوریم؟
– بله! با توجه به منشاء یابی جدیدی که توسط محققان انجام شده است و منشاء آن را در گوریل ها تشخیص داده اند، می توان چنین گفت.
به جز مواد غذایی و ارتباط مستقیم آیا محصولات تولیدی از حیوانات هم می توانند بیماری را منتقل کنند؟
– بله، برخی از بیماری ها از طریق محصولات به دست آمده از حیوانات قابل انتقال هستند مثلاً برخی از لوازم آرایشی – بهداشتی که در تهیه آنها از چربی های حیوانی و… استفاده می شود، می توانند منشاء این انتقال باشند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق مطالعه تشکیل بیوفیلم توسط باکتری اشریشیا کلی سروتیپ O111 بر روی سطح استیل زنگ نزن در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق مطالعه تشکیل بیوفیلم توسط باکتری اشریشیا کلی سروتیپ O111 بر روی سطح استیل زنگ نزن در word دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق مطالعه تشکیل بیوفیلم توسط باکتری اشریشیا کلی سروتیپ O111 بر روی سطح استیل زنگ نزن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق مطالعه تشکیل بیوفیلم توسط باکتری اشریشیا کلی سروتیپ O111 بر روی سطح استیل زنگ نزن در word

چکیده  
مقدمه  
فصل اول
1-1) بیوفیلم و اتصال باکتری  
1-1-1) چسبیدن سلول ها  
1-1-2) تشکیل میکرو کلنی  
1-1-3) تشکیل بیوفیلم  
1-1-3-1) اثرات متقابل میکروبی و محیط  
1-1-3-2) مکانیسم و ژنتیک تشکیل بیوفیلم  
1-1-3-3) دینامیک تشکیل بیوفیلم  
1-1-4) انفصال بیوفیلم ها  
1-2) مواد پلیمریک خارج سلولی  
1-3) اگزوپلی ساکارید تولیدی توسط میکرو ارگانیسم ها  
1-4) بیوفیلم در صنایع غذایی  
1-5) مشکلات حاصله از تشکیل بیوفیلم در صنایع غذایی  
فصل دوم
روش کار
2-1) باکتری مورد مطالعه  
2-2) تشکیل بیوفیلم  
2-3) شمارش باکتری  
فصل سوم
3-1) نتایج و بحث  
3-2) پیشنهادات  
3-3) فهرست منابع  
3-4) چکیده انگلیسی  

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق مطالعه تشکیل بیوفیلم توسط باکتری اشریشیا کلی سروتیپ O111 بر روی سطح استیل زنگ نزن در word

موثق غازانی،محمد حسین. کریم، گیتی. احمدزاده، علیرضا. (1386). مطالعه تشکیل بیوفیلم توسط باکتری اشریشیا کلی سروتیپ O111 بر روی سطوح استیل زنگ نزن و لاستیک تماسی با شیر، مجله علوم دامپزشکی ایران، شماره 3، صفحات 221 تا 226

2) Bakke, R., Trulear, M.G., Robinson, J.A., Characklis,W.G., 1984. Activity of Pseudomonas aeruginosa in biofilms: steady state. Biotechnol. Bioeng. 26, 1418–

3)Bower, C.K., McGuire, J., Daeschel, M.A., 1996.The adhesion and detachment of bacteria and spores on food-contact surfaces.Trends in Food Science ,7:152-

4)Costerton, J.W., Geesey, G.G., Cheng, K.J., 1978. How bacteria stick. Sci. Am. 238, 86–95

5) Costerton, J.W., Lappin-Scott, H.M., 1989. Behavior of bacteria in biofilms. Am. Soc. Microbiol. News 55, 650–654

6) Costerton, J.W., Cheng, K.J., Geesey, G.G., Ladd, T.I., Nickel, J.C., Dasgupta, M., Marrie, T.J., 1987. Bacterial biofilms in nature and disease. Annu. Rev. Microbiol. 41, 435–464

7) Criado, M.T., Suarez, B., Ferreiros, C.M., 1994. The importance of bacterial adhesion in the dairy industry. Food Technol. 48,123–126

8)Herald, P.J., Zottola, E.A., 1988b. Attachment of Listeria monocytogenes to stainless steel surfaces at various temperatures andpH values. J. Food Prot. 53, 1549–1552, 1562

9)Joseph ,B.,Otta,S.K,2001.Biofilm formation by Salmonella spp. on food contact surfaces and their sensitivity to sanitizers , International Journal of Food Microbiology 64,376-

10)Mafu, A.A., Roy, D., Goulet, J., Hagny, P., 1990. Attachment of Listeria monocytogenes to stainless steel, glass, polypropylene and rubber surfaces after short contact times. J. Food Prot. 53, 742–746

11)Melo, L.F., Bott, T.R., Fletcher, M., Capdeville, B., 1992. Biofilms: Science and Technology. In: NATO ASI Series E, Kluwer Academic Press, Dordrecht, The Netherlands

12) Movassagh Ghazani,M.H., J.Dolgharisharaf, M.Khajeh, k.Najafian.,2008. Biofilm Formation of Escherichia coli O111 on Plastic Surfaces, Journal of Animal and Veterinary Advances 7 (10): 1282-

13)Rodney,M.D., 2002.Biofilms:Microbial life on surfaces,CDC,8:881-

14)Sasahara, K., Zottola, E.A., 1993. Biofilm formation by Listeria monocytogenes utilizes a primary colonizing microorganism in flowing systems. J. Food Prot. 56, 1022–1028

15)Zoltai, P.T., Zottola, E.A., McKay, L.L., 1981. Scanning electron microscopy of microbial attachment to milk contact surfaces. J. Food Prot. 44, 204–208

چکیده:

بیو فیلم مجموعه ای از سلول های زنده باکتریایی می باشد که به سطوح و همدیگر متصل می شوند. تشکیل بیوفیلم توسط میکروارگانیسم های بیماریزا با منشا غذایی و مولد فساد بر روی سطوح تماسی با غذا در کارخانجات فرآوری مواد غذایی از نظر بهداشت عمومی و ایجاد آلودگی تقاطعی اهمیت فراوانی دارد. در این مطالعه تشکیل بیوفیلم توسط باکتری اشریشیا کلی سروتیپ O111 بر روی سطوح استیل زنگ نزن   مورد مطالعه قرار گرفت.برای مطالعه از 12 سطح استفاده گردید.باکتری اشریشیا کلی به ظرف حاوی محیط TSB و سطح مربوطه منتقل می گردید.میانگین تعداد  باکتری اشریشیا کلی سروتیپ O111 در بیوفیلم حاصله  بر روی سطح استیل زنگ نزن 23/0 ± 14/4 CFU/cm2  Logبود. بر اساس نتایج این تحقیق باکتری اشریشیا کلی سروتیپ O111 توانایی تشکیل بیوفیلم بر روی سطوح استیل زنگ نزن را دارد.به نظر می رسد که این مطالعه برای اولین بار انجام می گیرد و گروه تحقیق تا کنون  مطالعه مشابهی را در منابع بررسی شده مشاهده نکرده است

مقدمه:

بیو فیلم (زیست لایه) مجموعه ای از سلول های زنده باکتریایی می باشد  که  به سطوح متصل می شوند. اتصال میکروارگانیسم به مواد غذایی و سطوح تماسی با غذا  مشکلات بهداشتی و زیان های اقتصادی ناشی از فساد مواد غذایی را  بدنبال دارد.امروزه بیوفیلم ها مورد توجه دانشمندان در رشته های مختلف نظیر پزشکی ، محیط زیست، فرآوری مواد غذایی و; قرار گرفته اند. بیوفیلم ها در کارخانجات فرآوری مواد غذایی یکی از علل فساد مواد غذایی می باشند. این مطالعه جهت بررسی توانایی باکتری اشریشیا کلی سروتیپ O111  در تشکیل بیوفیلم بر روی سطوح استیل زنگ نزن انجام گرفت

 1-1) بیوفیلم و اتصال باکتری

در طبیعت و سیستم های  غذایی ، میکروارگانیسم ها با کمک مواد غذایی به سطوح سخت می چسبند و به این ترتیب به راحتی رشد می نمایند.این میکروارگانیسم ها در مراحل اول بر روی سطوح رسوب می نمایند و در مراحل بعدی به این سطوح متصل گشته ، رشد نموده و تکثیر یافته و ایجاد پرگنه می نمایند.این پرگنه ها در مراحل بعدی بزرگتر شده و سایر مواد آلی و غیر آلی ، مواد مغذی و سایر میکروارگانیسم ها را به تله می اندازند و به این ترتیب بیوفیلم میکروبی ایجاد می شود. اصطلاح بیوفیلم مربوط به ماتریکس فعال بیو لوژیکی سلول ها و مواد خارج سلولی است که در یک سطح سخت مشاهده می شود (2).با وجود این بر اساس مطالعات کوسترتون و همکارانش(5) بیو فیلم مجموعه ای از  میکروارگانیسم ها  است که به یک سطح متصل شده و در بین مواد پلی مریک خارج سلولی ([1]EPS) تولید شده توسط میکروارگانیسم ها قرار  می گیرد.دراغلب موارد جاهائیکه بیوفیلم ها مشکل ساز هستند، واژه”  ”Microbial Foulingیا Biofouling”” معمولا بکارمی رود .واژه   Biofouling””  به تشکیل ناخواسته یک لایه از میکروارگانیسم  در سطوح تماسی با مواد مایع اطلاق می شود. در صنایع شیر ، این مسئله مشکلاتی نظیر جلوگیری کردن از انتقال گرما در سطوح ،افزایش مقاومت اصطکاکی در سطح وافزایش میزان خوردگی در سطوح که منجر به اتلاف انرژی ومحصول می شود ،را ایجاد می نماید.بعنوان مثال ، درمواردی نظیر مبادله کننده های حرارت ، بیو فیلم ها منجر به افزایش مقاومت در جریان مایع و انتقال حرارت می شوند (7). همچنین ،بیو فیلم ها ، شامل میکروفلور مولد  فساد و پاتوژن هستند که بر روی سطوحی نظیر سطح لاشه طیور تشکیل شده وگاهی در محیط های فرآوری مشاهده می شوند و یکی از عوامل ایجاد آلودگی تقاطعی و آلودگی متعاقب فرآوری بشمار  می روند(13)

مسئله اتصال باکتری ها موضوع جدیدی نیست ودر مطالعات گذشته مسئله اتصال باکتریهای خاک به سطح لام با روش قرار دادن لام داخل خاک مورد مطالعه قرار گرفته  است . این تکنیک های لام اولین بار توسط محققی بنام زوبل ارائه شد که بعنوان اولین گزارش در مورد بیوفیلم ها مطرح است (12). با وجود این در دهه ی 1970،  مسئله تشکیل بیوفیلم در تمام محیط های طبیعی مشخص گردید  (4)

توسعه وگسترش بیوفیلم ها بر روی هر نوع سطحی که میکروارگانیسم ها وجود دارند امکان پذیر است

بیوفیلم ها در تمام محیط های آبی مشاهده می شوند .نقش اتصال باکتریایی در شرایط مختلف همواره مورد مطالعه قرار گرفته است(5 ، 6 ).تشکیل بیوفیلم یک فرایند دینامیک است و شامل مراحل متعددی می باشد

امکان تشکیل بیوفیلم در هر سطحی که در محیط حاوی باکتری ها قرار گیرد،وجود دارد . در مکان های فرآوری مواد غذایی ، باکتری ها همراه با سایر مولکول های آلی و غیر آلی نظیر پروتئین های گوشت و شیر جذب سطوح شده و شرایط ایجاد بیوفیلم را فراهم می کنند. این مولکول های آلی، غیر آلی و میکروارگانیسم ها از طریق انتشار و یا جریان متلاطم مایع بر روی سطوح منتقل می شوند. در این بین سرعت انتقال و میزان جذب این اجزا بر روی سطوح از اهمیت یکسانی برخوردار است(12).احتباس مولکول ها در تقابل سطح سخت و مایع بر روی سطوح تماسی با غذا ( معمولا پیش لایه نامید می شود) منجر به غلظت بالای مواد مغذی در مقایسه با فاز مایع می شودو. در سیستم های فرآوری مواد غذایی ،سطح افزایش یافته مواد غذایی باقیمانده بر روی سطوح تماسی نظیر یک پیش لایه عمل می نماید (12) .انتقال ماده مغذی در فاز مایع بسیار سریع تر از سلول های باکتریایی در بیو فیلم ها می باشد. این افزایش در میزان مواد غذایی ،امکان ایجاد بیوفیلم را افزایش می دهد و از طرف دیگر به محیط رقابتی بستگی دارد که در تشکیل بیوفیلم شرکت می نماید (12).تشکیل پیش لایه برخی خصوصیات فیزیکو شیمیایی سطوح نظیر انرژی آزاد سطح ،تغییرات دروضعیت آبدوستی و شارژ الکترواستاتیک را تغییر می دهد (12) و این شرایط ممکن است رفتار میکروبی در این سطوح را تحت تاثیر قرار دهد (شکل1-1)

 شاهدی دال بر این که میکرو ارگانیسم ها همواره به سطوح آماده می چسبند وجود ندارد. در این زمینه ، تماس باکتری  جهت اتصال به سطح از نظر میکروتوپوگرافی به اندازه یکسان حائز اهمیت است ، بویزه در مواردی که سطح دارای ناصافی های عمیق باشد و باکتری در آنها استقرار یابد. با استفاده از اسکن میکروسکوپ الکترونی مشخص گردید که پاتوژن های با منشا مواد غذایی  و میکروارگانیسم ها ی مولد فساد بر روی بیوفیلم های سطوح استیل زنگ نزنی زنگ نزن ، آلومینیوم ، شیشه ، لاستیک ،تفلون و نایلون که در صنایع غذایی کاربرد دارند، تجمع می یابند (8 )

سطو ح نایلونی ،تفلونی و استیل زنگ نزن صاف بوده و به نظر می رسد که میکروارگانیسم ها به این سطوح نچسبند ولی با وجود این باکتری ها در سطوح فوق تجمع می یابند (12) ، در حالیکه  سطوح آلومینیومی سطح ناصافی دارند و نمایی اسفنجی شکل دارند ، در چنین ساختمان هایی باکتری های موجود در بیوفیلم از فشار مایع فرار می کنند و حتی روش های مکانیکی شستشو هم گاهی اوقات چاره ساز نمی باشد

همچنین مشخص گردیده که اتصال برخی پروتئین ها به سطوح نقش مهمی در اتصال میکروبی دارد

محققی بنام فلچر (12 ) نشان داده که پروتئین هایی نظیر آلبومین ، ژلاتین ، فیبرینوژن و پپسین مانع اتصال سودوموناس های دریایی به پلی استرن می شوند. محققی بنام میدوز(12) نشان داده که آلبومین نقش مهاری دارد در حالیکه کازئین و ژلاتین  میزان اتصال را افزایش می دهد. در مطالعه ای دیگر نشان داده شده که آلبومین نقش کمی در اتصال باکتری لیستریا مونو سایتو ژنز به سطوح سیلیکا ایفا می کند (12)

شیر و ترکیبات آن نظیر کازئین وبتا لاکتو گلوبولین نشان داده شده که باعث مهار اتصال   لیستریا مونو سایتو ژنز و سالمونلا تایفی موریوم می شوند (12).با وجود این در حضور پروتئین های سرم ، میزان اتصال باکتری به سطوحی نظیر استیل زنگ نزن ، لاستیک و شیشه افزایش می یابد که توسط دو محقق بنام های اسپیرز[2] و گیلمور[3] (12) نشان داده شده است

 1-1-1) چسبیدن سلول ها:

[1] ) Extracellular polymeric substances

[2] ) Speers

[3] ) Gilmour

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بیماری های طیور در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بیماری های طیور در word دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بیماری های طیور در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بیماری های طیور در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بیماری های طیور در word :

در صنعت طیور ناگزیر ازمحافظت پرندگان علیه طیف وسیعی از بیماریها می باشیم پاسخگویی به این سوال که چرا پرندگان قادر به محافظت از خود نیستند؟ آسان نبوده وباید ابتدا از پیچیدگی سیستم ایمنی طیور آگاهی یابیم .سیستم ایمنی جوجه شامل بوریس فابریسیوس ، تیموس ، مغز استخوان ، طحال ،غده هاردین ، لوزه های سکومی ، گره های لنفاوی اولیه می باشد اعمال اصلی سیستم ایمنی به وسیله سلولهای تخصص یافته یعنی لنفوسیت ها که به وسیله سیستم رتیکولواندوتلیال حمایت می شوند انجام می شود سیستم ایمنی با سلولهای دودمان لنفوسیت ها که در خلال اولین هفته انکوباسیون کیسه زرده جنین منشا می گیرند اغاز می گردد سلولهای دودمان به تیموس و بورس فابریسیون مهاجرت میکنند این سلولها در تیموس به صورت سلولهای T و در بورس فابریسیوس به صورت سلولهای B بالغ میگردند تیموس وبورس فابریسیوس به عنوان بافتهای لنفاوی مرکزی تلقی شده و فراهم اوردنده سلولهای B و T برای سایر ساختمانهای لنفاوی می باشند 2 یا 3 روز قبل از خروج جوجه ازتخم سلولهای T شروع به ترک تیموس می کنند ازاد شدن سلولهای T از تیموس تا مرحله بلوغ جنسی ادامه می یابد سلولهای B تقریبا از روز پانزدهم انکوباسیون مهاجرت از بورس را آغاز می کنند مهاجرت اصلی سلولهای B قبل از سن 9 هفتگی به وقوع می پیوندد وفعالیت بورس قبل از بلوغ جنسی از بین می رود متعاقب فرایند بلوغ سلولهای T و B در تیموس وبورس ازهر یک از دونوع سلولهای فوق الذکر در سایر اعضا لنفاوی بذرافشانی می گردد علاوه براین هرکدام ازاین دونوع سلول در جریان خون به گردش در می ایند مقدار لنفوسیت های T و B در جریان خون به ترتیب 70 و 30 درصد می باشد .
ایمنی سلولی
سلولهای T بالغ یک سیستم شناسایی آنتی ژن رابوجود آورده و همچنین دارای توانایی ژن رابوجود آورده و همچنین دارای توانایی تولیدبرخی مواد می باشند که در ایمنی سلولی نقش مهمی ایفا می کنند درضمن ، لنفوسیت های T درفعال ساختن لنفوسیت های B دخیل هستند به دنبال عفونت سلولهای T با تولید مواد زیر به آن پاسخ میدهند :
1- سلولهای خاطره ای
2- سلولهای عمل کننده اختصاصی
3- سلولهای مهار کننده
سلولهای B بالغ تا حدود سن 8 هفتگی به مهاجرت خود از بورس به سایراعضا لنفاوی ادامه می دهند سطح سلول B در زمان خروج از بورس با آنتی بادیهای غیر اختصاصی پوشیده شده است پاسخ این
سلولها در برابر عفونت تولید دونوع سلول می باشد :
1- سلولهای خاطره ای
2- سلولهای تولید کننده آنتی بادی
آنتی بادی تولیدشده در پاسخ اولیه علیه عفونت از نوع Igm می باشد و به دنبال آن IgG تولید می شود در صورت تکرار عفونت توسط عامل عفونی مشابه عمده ترین آنتی بادی تولید شده از نوع IgG می باشد پلاسموسیت های واقع در مناطق زیرین بافتهای پوششی تولید نوع سومی از انتی بادی به نام IgA را به عهده دارند این نوع آنتی بادی درپیشگیری ازتهاجم سطحی موثر می باشد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق اولویت های تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق اولویت های تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق اولویت های تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق اولویت های تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق اولویت های تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی در word :

عناوین اولویت های تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی
(جهت اجرای مشترک دانشگاه های کشور با سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق ویژگی‏های آرد استخوان برای تغذیه دام و طیور و آبزیان در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق ویژگی‏های آرد استخوان برای تغذیه دام و طیور و آبزیان در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق ویژگی‏های آرد استخوان برای تغذیه دام و طیور و آبزیان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق ویژگی‏های آرد استخوان برای تغذیه دام و طیور و آبزیان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق ویژگی‏های آرد استخوان برای تغذیه دام و طیور و آبزیان در word :

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تنها سازمانی است در ایران که بر طبق قانون میتواند استاندارد رسمی فرآورده‏ها را تعیین و تدوین و اجرای آنها را با کسب موافقت شورایعالی استاندارد اجباری اعلام نماید. وظایف و هدفهای موسسه عبارتست از:
( تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی – انجام تحقیقات بمنظور تدوین استاندارد بالا بردن کیفیت کالاهای داخلی، کمک به بهبود روشهای تولید و افزایش کارائی صنایع در جهت خودکفائی کشور- ترویج استانداردهای ملی – نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری – کنترل کیفی کالاهای صادراتی مشمول استانداردهای اجباری و جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب به منظور فراهم نمودن امکانات رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی کنترل کیفی کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب خارجی راهنمائی علمی و فنی تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان – مطالعه و تحقیق درباره روشهای تولید، نگهداری، بسته بندی و ترابری کالاهای مختلف – ترویج سیستم متریک و کالیبراسیون وسایل سنجش – آزمایش و تطبیق نمونه کالاها با استانداردهای مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقایسه‏ای و صدور گواهینامه‏های لازم ) .
موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بین المللی استاندارد می باشد و لذا در اجرای وظایف خود هم از آخرین پیشرفتهای علمی و فنی و صنعتی جهان استفاده می نماید و هم شرایط کلی و نیازمندیهای خاص کشور را مورد توجه قرار می دهد.
اجرای استانداردهای ملی ایران به نفع تمام مردم و اقتصاد کشور است و باعث افزایش صادرات و فروش داخلی و تأمین ایمنی و بهداشت مصرف کنندگان و صرفه جوئی در وقت و هزینه ها و در نتیجه موجب افزایش درآمد ملی و رفاه عمومی و کاهش قیمتها می شود.
ویژگی‏های آرد استخوان برای تغذیه دام و طیور و آبزیان
تجدید نظر
رئیس
خالصی-عباس دکتر دامپزشک مشاور موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
اعضاء
بشاش-مصطفی مهندس شیمی شرکت بشاش
شماع-محمود دکتر دامپزشک استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و کارشناس موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران
فردین حسینی -داود فوق لیسانس صنایع غذائی کارخانه قند اقلید
کشاورز محمدیان- باقر مهندس کشاورزی قسمت کنترل کیفی شرکت پشتیبانی امور دام
گلستانه نژاد-حسن دکتر دامپزشک اداره دامپزشکی و کنترل مواد غذائی نیروی زمین ارتش جمهوری اسلامی ایران
مزیتی-پرویز دکتر دامپزشک مرکز همکاری امور دام
مهادنصیری-فریدون دکتر دامپزشک کارخانه خوراک دام پارس
نیکپور تهرانی-کریم دامپزشک شرکت سیمرغ
دبیر
صیانتی-احمد مهندس کشاورزی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق مروری برفرآیند ساخت واکسن و نقش حیوانات آزمایشگاهی در ارزیابی آن در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق مروری برفرآیند ساخت واکسن و نقش حیوانات آزمایشگاهی در ارزیابی آن در word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق مروری برفرآیند ساخت واکسن و نقش حیوانات آزمایشگاهی در ارزیابی آن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق مروری برفرآیند ساخت واکسن و نقش حیوانات آزمایشگاهی در ارزیابی آن در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق مروری برفرآیند ساخت واکسن و نقش حیوانات آزمایشگاهی در ارزیابی آن در word :

ازاولین تلاش علمی بشر برای پیشگیری از بیماری عفونی به وسیله ایمن سازی بدن که توسط Edward jenner در سال 1790 صورت گرفت،‌تاکنون واکسیناسیون به یکی از مهم ترین رکن های پیشگیری از بیماری عفونی به خصوص آن هایی که توسط ویروس ها ایجاد می شوند تبدیل شده است(7) در قرن هجدهم لویی پاستور براساس مشاهداتی که روی طرز انتقال بیماری وبای مرغان و پیشگیری اتفاقی آن با تزریق کشت کهنه ی عامل بیماری داشت، اولین واکسن تخفیف حدت یافته را علیه بیماری شاربون (سیاه زخم) وسپس هاری تولید کرد(2)
محققان اولین واکسن DNA نوترکیب را بر ضد هپاتیت B درسال 1986 بهسازی کردند(7)
سابقه واکسناسیون نوین در ایران به اوایل سلسه ای قاجاریه یعنی پادشاهی فتحعلی شاه باز می گردد که در سال 1245 به دستور عباس میرزا نایب السطنه ایران، لشگر او توسط پزشکان انگلیسی درتبریز آبله کوبی شد، و در ادامه به دستور میرزا تقی خان به تمام ایران تعمیم داده شد(1) با انجام واکسناسیون جهانی در سال 1970 بیماری آبله ریشه کن شد. به دنبال این دستاروردها تولید واکسن به خصوص درقرن بیستم سرعت یافت به طوری که امروزه بیش از 50 نوع واکسن دردامپزشکی و پزشکی تولید و مصرف می شوند. که این رقم تنها شامل واکسن های باکتریایی و ویروسی می باشد. با توجه به تولید انواع دیگری از واکسن علیه بیماری های انگلی و تک یاخته ای (مانند کوکسیدیوز طیور، تیلریوزگاو) این رقم بیشتر نیز خواهد بود(7) که البته تمام این دستاوردها ارتباط غیر قابل انکاری با حیوانات آزمایشگاهی وانجام آزمایش های کنترلی بر آن ها دارد.
با توجه به اهمیت واکسن ها در طب نوین و لزوم افزایش آگاهی در این مقاله به مروری بر روند تولید واکسن ها و کنترل کیفیت آن ها و نقش حیوانات آزمایشگاهی در این روند پرداخته می شود که البته به علت گستردگی علم واکسن شناسی تنها به واکسن های باکتریایی ویروسی اشاره می شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق تشخیص به موقع فحلی و آبستنی در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق تشخیص به موقع فحلی و آبستنی در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق تشخیص به موقع فحلی و آبستنی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق تشخیص به موقع فحلی و آبستنی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق تشخیص به موقع فحلی و آبستنی در word :

مقدمهتولید مثل عاملی کلیدی در تعیین بازده پرورش گاوهای شیرده می باشد. در بهترین شرایط هر ماده گاو، سالانه یک گوساله تولید خواهد کرد. از نظر اقتصادی، باروری معمولا با توجه به فاصله زایش پی در پی دو گوساله ارزیابی می شود. معیارهای اندازه گیری بازده تولید مثل، شامل تعداد تلقیحات به ازای آبستنی، میزان آبستنی در ازای اولین تلقیح، تعداد روزهای باز و فاصله زایش می باشد. فاصله زایش مطلوب در بیشتر گاوداریها 12-13 ماه است. در بیشتر گاوداریها درصد آبستنی با اولین تلقیح بین 50-60 % است و برای 55% آبستنی ها به حدود 8/1 تلقیح برای هر آبستنی نیاز است. یکی از دلایل مهم اقتصادی نبودن پرورش گاو شیری در استان، پایین بودن راندمان تولید مثلی در گله هاست. ضعف در تشخیص بموقع فحلی و آبستنی موجب می شود تا فحلیهای زیادی در زمان طول عمر اقتصادی گاو از دست برود که این امر به خودی خود سبب طولانی شدن فاصله دو زایمان و به تبع آن ضررهای مالی فراوان به دامداران می گردد. این مقاله ترویجی، که با همکاری کارشناسان مرکز تحقیقات و معاونت امور دام و بخش ترویج استان تهیه شده است، سعی دارد که دامداران استان را با روشهای سنتی و علمی تشخیص به موقع قحلی و آبستنی متعاقب تلقیح آشنا کند.
مفهوم فحلی: پدیده فحلی ، فاصله زمانی است که در طول آن حیوان ماده سر پا می ایستد تا با حیوان نر جفتگیری کند .این حالت متعاقب تغییرات هورمونها و به خصوص هورمون استروژن رخ می دهد. بنابراین فحلی یک پدیده رفتاری محسوب می شود. در صورتیکه زمان بروز فحلی بموقع تشخیص داده نشود و گاو بموقع تلقیح نگردد، دست کم به اندازه یک چرخه فحلی، فاصله گوساله زائی افزایش خواهد یافت. بنابراین مدیریت و تشخیص گاو فحل از لحاظ اقتصادی بسیار حائز اهمیت می باشد و مدیران واحدهای پرورش گاوهای شیرده باید از تمام امکانات موجود برای تشخیص گاوهای فحل استفاده کنند. با توجه به توسعه تکنیک تلقیح مصنوعی، به جای گاو نر خود گاودار باید عمل فحل یابی را انجام دهد و اینجاست که بسیاری از اشتباهات مدیریتی موثر بر باروری گله آشکار می شود. مشکل مربوط به تشخیص فحلی در گاوهای ماده به خاطر کوتاه و متغیر بودن طول دوره فحلی می باشد. تشخیص فحلی در صبح زود بلافاصله پس از روشن شدن هوا یا در سپیده دم بیشتر اهمیت دارد و اغلب گاوها بین ساعت 2 بامداد تا 5 صبح فحل می شوند.
جنبه های اقتصادی تشخیص فحلی: یکی از مهمترین جنبه های مدیریتی در گله های بزرگ گاوهای شیرده ، تشخیص فحلی می باشد که هیچ روشی نمی تواند جایگزین بازرسیهای پیاپی و سیستیماتیک برای تشخیص این حالت گردد. این حالت 6 الی 30 ساعت طول می کشد ولی به طور میانگین برای اکثر گاوهای ماده این حالت 12 الی 18 ساعت طول می کشد.درصد عمده ای از فحلیها در شب بین ساعت 6 بعد از ظهر تا 6 بامداد رخ می دهد.از عواقب تشخیص نادرست فحلی می توان به گمراهی دامدار در تشخیص فحلی آتی، متحمل شدن هزینه های تلقیح نادرست و باز گشت به فحلی مجدد گاو مذکور اشاره کرد. تلقیح گاوی که در حالت فحلی نیست ، باعث می گردد که رحم گاو که در این حالت مقاومت کمتری به پاتوژنها دارد، دچار عفونتهای رحمی گردد. وجود تعداد بی شماری از گاوهای شیرده در گله های تجارتی ،نیاز به دستیابی به روشهای مناسب تشخیص فحلی و استفاده از وسائل کمکی و نوین،برای تشخیص فحلی را همواره بوجود می آورد.
علائم و نشانه های فحلی: مطمئن ترین نشانه فحلی برای تشخیص گاودار، سر پا ایستادن گاو ماده و اجازه سواری دادن به سایر گاوهاست، در بعضی موارد که بکرات دیده می شود اینست که گاو فحل برای سواری گرفتن از دیگر گاوها تلاش می کند به طوری که گاوهای غیر فحل از جهت عقب سعی بر سوار شدن بر گاو ماده فحل را دارند در حالی که خود گاو ماده از جهات مختلف سعی بر سواری گرفتن از سایر گاوها دارد. از مهمترین علائم فحلی که دامداران به طور سنتی با اتکا به آنها فحل یابی می کنند عبارتند از: رفتارهای غیر عادی، عصبی بودن، ناآرامی، تورم فرج و خروج ترشحات آبکی از واژن، کاهش تولید شیر و کاهش مصرف خوراک، کنارگیری از گله، انبساط مردمک چشم می باشد. گاوی که فحل شده معمولا دارای کپل و کشاله ران آلوده می باشد و موهای ابتدای دم آشفته می باشد. حالت فلهمن(Fleman) از دیگر نشانه های فحلی است که در آن حیوان سر خود را بالا نگهداشته و لبهای خود را به سوی بال خم می کند. تجربه دامداران استان عمدتا بر تعییر رفتار عادی گاو فحل اشاره دارد بطوریکه گاوی که مثلا همیشه پیش از همه وارد شیردوشی می شود در زمان فحلی آخرین گاوی است که وارد شیر دوشی می شود. همچنین دامداران استان در فصل زمستان مشاهده نموده اند که از پشت گاو فحل بخار بر می خیزد که این بخار نتیجه افزایش دمای بدن گاو و به دنبالزیاد شدن فعالیت و یا به دلیل تعییرات فیزیولوژیکی دوره فحلی است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق مطالعات اثرات عصاره سقز (پسته کوهی) بر روی برخی پارامتر‌های بیوشمیایی در موشهای سوری دیابتیک در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق مطالعات اثرات عصاره سقز (پسته کوهی) بر روی برخی پارامتر‌های بیوشمیایی در موشهای سوری دیابتیک در word دارای 58 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق مطالعات اثرات عصاره سقز (پسته کوهی) بر روی برخی پارامتر‌های بیوشمیایی در موشهای سوری دیابتیک در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق مطالعات اثرات عصاره سقز (پسته کوهی) بر روی برخی پارامتر‌های بیوشمیایی در موشهای سوری دیابتیک در word

چکیده فارسی   
مقدمه       
فصل اول
معرفی گیاه سقز          
ترکیبات اصلی گیاه سقز      
قندخون   
کنترل سطح قند خون   
پانکراس         
گلوکاگون       
ساختمان شمیایی گلوکاگن          
اثرات فیزیولوژیک گلوکاگن        
انسولین          
سوماتوستاتین          
پلی پپتید پانکراس     
اپی نفرین       
کورتیزول       
انسولین          
بیوسنتز انسولین        
سیستم تنظیم ترشح انسولین          
تأثیر گلوکز بر میزان ترشح انسولین        
تأثیر اسید های آمینه بر میزان ترشح انسولین    
تأثیر سایر هورمون ها بر میزان ترشح انسولین  
اثرات متابولیسمی انسولین   
اثرات انسولین در متابولیسم گلوکز       .    
اثرات انسولین بر متابولیسم پروتئین و اسیدهای آمینه 
اثر انسولین بر متابولیسم چربیها    
اعمال اصلی و اساسی انسولین      
دیابت قندی(Diabetes Mellitus)        
دیابت شیرین وابسته به انسولین (IDDM)       
فنوتیپ و سیر طبیعی(IDDM)      
علایم بالینی     
درمان بیمار مبتلا به دیابت نوع اول یا (IDDM)         
دیابت شیرین غیر وابسته به انسولین (NIDDM)        
مراحل پیدایش (NIDDM)           
عوارض ناشی از افزایش قند خون(دیابت)        
افزایش گلوکز خون موجب دفع گلوکز در ادرار میشود       
افزایش گلوکز خون موجب دهیدراتاسیون می شود    
غلظت بالای مزمن گلوکز موجب آسیب بافتی می شود       
دیابت قندی موجب افزایش مصرف چربی ها واسیدوز متابولیک می شود         
دیابت موجب تهی شدن پروتئین های بدن می شود    
تست تحمل گلوکز به روش خوراکی    
تست تحمل گلوکز داخل وریدی   
تست تحمل انسولین          
آلوکسان         
آلوکسان واثرات آن در موش سوری      
فصل دوم
مواد و روش کار       
فصل سوم
نتایج     
فصل چهارم
بحث و پیشنهادات   
منابع فارسی     
منابع انگلیسی          
چکیده انگلیسی        

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق مطالعات اثرات عصاره سقز (پسته کوهی) بر روی برخی پارامتر‌های بیوشمیایی در موشهای سوری دیابتیک در word

ـ پناهی پرویز،1385،مبانی بیوشیمی؛ انتشارات امید، ویرایش دوم، چاپ پنجم، جلد دوم، صفحه 182-97

ـ خاکی زهره، اطیابی ناهید، عباسعلی پور کبیره ملیحه، خضرائی نیا پروانه، 1384، بیوشیمی بالینی حیوانات اهلی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، صفحه87-

ـ دلاورخان مرتضی ، بیشه بان پروانه، 1371،پرستاری بیماری دیابت(برونر سودارث) ، انتشارات نشر و تبلیغ بشری، چاپ دوم صفحه 95ـ

ـ شادان فرخ، صدیقی امیر، تابستان 1380، فیزیولوژی پزشکی گایتون، نشر چهر، تجدید نظر دهم(2000)-چاپ اول، جلد دوم، صفحه 1440ـ

ـ شهبازی پرویز، ملک نیا ناصر، 1385، بیوشیمی عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ بیست و پنجم، جلد دوم، صفحه640-

ـ محمدی رضا، 1383، بیوشیمی لنینجر، نشر آییژ، ویرایش سوم، چاپ سوم ، صفحه 1016ـ

ـ مجابی علی، پاییز 1379، بیوشیمی درمانگاهی دامپزشکی، نشر نوربخش، چاپ اول، صفحه 120ـ

ـ ولیلو محمد رضا ، 1386، بررسی ضایعات هیستوپاتولوژیک دیابت ملیتوس ایجاد شده بوسیله آلوکسان در سگ، پایان نامه دکتری تخصصی

– واحد ایمنی بهداشت شرکت ملی صنایع پتروشیمی(HSE) انجمن دیابت، غدد و متابولیک، دیابت، زمستان

ـ هدایتی امامی حسن، 1370،بیماری های هورمونی و متابولیکی استخوان(مبانی طب داخلی هاریسون 1991)، نشر دانش پژوه، چاپ اول، صفحه 333ـ

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق مطالعات اثرات عصاره سقز (پسته کوهی) بر روی برخی پارامتر‌های بیوشمیایی در موشهای سوری دیابتیک در word

– Cook.d.l, Mills.lois m, Green.d.m, 1953, The Mechanism of alloxan protection   inexperimental atherosclerosis, From the Division of  Biological Research, G.D.Searle and Co.,Chicago)

– Chairperson: Rodbard. Helena W, Task Force Members: Zangeneh.Farhad, May/June 2007, Medical guidelines for clinical practice for the management of  diabetes mellitus(AACE Diabetes Mellitus Clinical Practice Guidelines Task Force),  American Association of clinical endocrinologists (AACE)

– Diabetes, British Nutrition Foundation,

– Diabetes information resources, Roche Diagnostics(ACCU-CHEK is a trademark of Roche),346-31069-

– Friend. Judith, Snip. Robert C, Kiorpes.Timothy , Thoft. Richard A,1954, Insulin sensitivity and sorbitol production of the normal rabbit cornealepithelium in vitro

– Hamdan. I.I , Afifi. F.U, 25 March 2004, Studies on the in vitro and in vivo hypoglycemic activities of some medicinal plants used in treatment of diabetes in Jordanian traditional medicine, Journal of Ethnopharmacology 93. 117-

– Nelson. Richard w, turnwall. h,Willard. Michel d, 2004, Small animal clinical diagnosis by laboratory method, Chapter 8 endocrine methabolic and lipid disorder, Edit

-Nowak. Felicia., 27 January, 2004,Eat to live: The role of the pancreas. Ohio university com

– Postic.C, Dentin.R, Girard.J, 2004, Role of the liver in the control of     carbohydrate and lipid homeostasis, Diabetes Metabolism, 30,398-408.

– Safarzadeh.A, Vincze. L, Csapo.J , 1999, Determination of the chemical     composition of acron (quercus branti), pistacia atlantica and pistacia khinjuk seeds as non-conventional feedstuffs, Ministry of  Jahad-e-Sazandegi.Animal Science Research Institue Karaj

-U.S. Department of health and human services,National Institutes of Health(NIH) No. 07–4693,Pancreatic Islet Transplantation, March

-Watson. Stephanie,miller. Kelli, 2004, The Endocrine System (Human Body Systems), Pancreas: Exocrine functions.75-

-What is diabetes , JDRF(Juvenile Diabetes Research Foundation),

چکیده فارسی:

سالیان زیادی برخی از عصاره‌های گیاهی به عنوان دارو توسط مردم مناطق مختلف مورد استفاده بوده است. عصاره پسته کوهی(سقز) بعنوان دارویی مفید برای بیماران دیابتی در کشورمان مورد استفاده بوده و در این مطالعه مقادیر گلوکز، کلسترول و تری‌گلیسرید سرم موش های سوری دیابتیک که با عصاره سقز تغذیه شده بودند به روش اسپکتروفتومتری، تعیین گردید

  بر اساس نتایج این تحقیق، اختلاف معنی داری بر اساس زمان از نظرمیزان گلوکز و تری گلیسرید(P<0.05) وجود دارد. علاوه بر آن همبستگی معنی‌دار مثبت مابین گلوکز و مقادیر  تری‌گلیسرید(r = 0.775)  و کلسترول سرم    (r = 0.746) و نیز مابین کلسترول و تری‌گلیسرید سرم(r = 0.997)  مشاهده گردید

مقدمه:

علیرغم پیشرفتی که در ساخت داروهای سنتتیک در یکصد سال گذشته صورت گرفته است باز هم بیماری های متعددی وجود دارد(واگیر دار، عفونی، متابولیکی و;) که با موفقیت درمان نشده اند. علت اصلی درمان نشدن این بیماریها عدم وجود داروهای کارآمد و مؤثر می باشد. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، داروهای گیاهی واجد خصوصیات منحصر به فردی هستند که در برخی اوقات باعث حفظ سلامتی فرد می شوند .(Hamdan;2004)سالیان متمادی بیماری دیابت با دفع قند از طریق ادرار شناخته شده و آزمایشات سالهای 1800 میلادی نشان داد، در حیواناتی که پانکراس آن ها به روش جراحی برداشته می‌شود، علائم بیماری فوراً ظاهر می‌گردد. به هر حال تا سال1921 که Fredderick G. Banting وCharles Best ، انسولین را از پانکراس حیوانات استخراج و برای دیابت انسان مورد استفاده قرار دادند، درمان قطعی برای این بیماری وجود نداشت(محمدی، 1383).                                                                                                      دیابت ملیتوس(Diabetes Mellitus) یکی از بیماری های مزمن بسیار شایع و با اهمیت است که به طور کلی به دو دسته وابسته به انسولین(تیپ I) و غیر وابسته به انسولین(تیپ II) طبقه بندی می شود. در این بیماری میزان قند خون بیشتر از حد طبیعی می باشد. جریان حرکت گلوکز از خون به درون برخی سلول ها تحت تأثیر هورمونی به نام انسولین قرار دارد. در بیماری دیابت میزان انسولین بسیار کم و یا سلول ها  توانایی استفاده مناسب از انسولین را نداشته، در نتیجه میزان گلوکز خون افزایش پیدا می کند. از علائم کلی این بیماری می توان به افزایش تشنگی، افزایش ادرار، افزایش وزن، خستگی، تار شدن چشم و خارش دستگاه تناسلی اشاره نمود. (British Nutrition Foundation; 2004)                                       دیابت به طور مؤثر 1% از کشورهای غربی و %10-5 از کشورهای کل جهان را درگیر کرده است. ارزیابی های آماری نشان میدهد که تا سال 2010 حدود 210 میلیون نفر به این بیماری مبتلا خواهند بود. این ارزیابی ها حکایت از افزایش مبتلایان این بیماری در کشورهای توسعه یافته دارند. دیابت باعث ناتوانی و بستری شدن در بیمارستان و همچنین باعث اختلالاتی در سرخرگ ها و افزایش درصد مرگ و میر ناشی از اختلالات قلبی عروقی و مغزی عروقی می شود(Hamdan;2004).                                                        دیابت طول عمر را حدود یک سوم کاهش داده و شیوع ناتوانی های گوناگون در مبتلایان به دیابت تیپ II،   3 برابر بیشتر از مبتلایان به دیابت‌های نوع دیگر است. این بیماری در سالخوردگان شیوع بیشتری داشته(تیپ II ) و درصد مبتلایان برای این گروه سنی 15-6/8 درصد گزارش شده است. به دلیل افزایش قیمت دارو، هزینه های درمان و جمعیت سالخوردگان، هزینه های اقتصادی و مالی پیشگیری و درمان دیابت روند رو به رشد دارد. طبق اطلاعات آماری هزینه هایی که مستقیماً به خود دیابت مربوط هستند  بالغ بر 8/13 بیلیون دلار در سال برآورد می شوند(4/7 بیلیون دلار برای مراقبت های مستقیم که بخش اعظم از آن به بستری شدن در بیمارستان یا خانه سالمندان و4/6 بیلیون دلار برای هزینه های غیر مستقیم مربوط به ناتوانی و مرگ پیش از موقع مربوط می شود). موارد بستری شدن در بیمارستان برای بالغین مبتلا به دیابت 4/2 برابر و در کودکان مبتلا به دیابت 3/5 برابر بیشتر از مردم عادی است(دلاورخان،1371)

با عنایت به مطالب فوق، ما را بر آن داشت که یکسری تحقیقات اولیه و بنیادی در زمینه معرفی گیاهان دارویی جدید جهت درمان این بیماری انجام داده تا گامی هرچند کوچک در کاهش هزینه های مالی درمان آن برداریم. امید است نتایج تحقیق حاضر اطلاعات پیش زمینه ای جهت تحقیقات تکمیلی در آینده را فراهم آورد

معرفی گیاه سقز(Pistacia atlantica):

بوده و دارای سه زیر گونه زیر می باشد:    Anacardia جزء خانواده Pistacia atlantica

Cabulica
kurdica
Multica

یکی از رویشگاه های اصلی Pistacia atlantica رشته کوه های زاگرس ایران و در ارتفاع 600 الی 3000 متری و به صورت درخت می باشد .(Safarzade;1999)                                                         نمای کلی برگ ها به صورت بیضی یا مستطیلی شکل است. دارای 3 الی 5 جفت کاسبرگ وگلهای آن دارای ساقه های بسیار کوتاهی می باشد(Hamdan;2004)

 

ترکیبات اصلی گیاه سقز

این گیاه حاوی مقادیر بالایی نشاسته، اسید آمینه های ضروری(مانند سرین، والین و لیزین) و 80/26% چربی خام با میزان بالایی اسید لینولئیک می باشد. ترکیبات اصلی دیگر این گیاه شامل مواد خشک، پروتئین خام، چربی خام، فیبر خام، خاکستر و عصاره خالص نیتروژن که در جداول زیر بر حسب منطقه جغرافیایی پرورش آن به تفکیک نشان داده شده است(safarzade;1999)

 

قند خون

در شرایط  طبیعی غلظت گلوکز خون، معمولا بین 80-90 میلی گرم در دسی لیتر و در خرگوش 260-190 میلی گرم در دسی لیتر  هر  روز صبح قبل از صرف غذا در حالت ناشتا کنترل می‌شود. این غلظت  در انسان در حدود ساعت اول بعد از صرف یک وعده غذا به 140-120 میلیگرم در دسی لیتر خون افزایش می‌یابد. اما سیستمهای فیدبکی برای کنترل گلوگز خون، غلظت گلوکز را به سرعت(معمولاً در ظرف 2 ساعت بعد از آخرین جذب کربوهیدراتها) به حد طبیعی باز می‌گردانند(دلاورخان،1371؛ Friend;1980)، بر عکس، در حالت بی‌غذایی  بوسیله گلوکونئوژنز کبدی، گلوکز مورد نیاز برای حفظ غلظت گلوکز در حد ناشتا را تأمین می‌گردد که این مقدار برای بیماران دیابتی قدری بالاتر است(محمدی، 1383؛ خاکی و همکاران، 1384).

کنترل سطح قند خون:

تنظیم لحظه به لحظه گلوکز خون در حدود1mM5/4، نیاز به ترکیبی از فعالیت های مربوط به انسولین، گلوکاگن و اپی نفرین بر روی فرایند های متابولیکی بسیاری از بافت های بدن، بخصوص کبد، عضله و بافت چربی دارد. انسولین به این بافت ها پیام می دهد که غلظت خونی گلوکز بیش از نیاز بوده و در نتیجه گلوکز اضافی توسط سلول ها از گردش خون برداشت و به ترکیبات ذخیره ای همچون گلیکوژن و تری آسیل گلیسرول تبدیل می گردد.گلوکاگن حامل پیامی مبنی بر پائین بودن گلوکز خون بوده و سلول ها با تولید گلوکز طی فرایندهای گلیکولیز یا گلوکونئوژنز و با اکسیداسیون چربی ها برای کاهش مصرف گلوکز، به این پیام پاسخ می دهند. اپی نفرین نیز برای آماده سازی عضلات، ریه ها و قلب جهت یک فعالیت انفجاری، به داخل خون آزاد می شود. این روش تنظیم در بیماران با اختلالات کبدی تقریباً غیر ممکن است(محمدی، 1383)

 

پانکراس(Pancreas)

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله فیزیولوژی گوارش شترمرغ در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله فیزیولوژی گوارش شترمرغ در word دارای 63 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله فیزیولوژی گوارش شترمرغ در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله فیزیولوژی گوارش شترمرغ در word

1- فیزیولوژی گوارش
2- میزان احتیاجات به مواد معدنی و ویتامین ها
3- تغذیه عملی شترمرغ
4- نکاتی در خصوص ترکیب پرها
5-استفاده از غذاهای آماده تجاری
6- تغذیه جوجه شترمرغ
7- تغذیه پرندگان در حال رشد
8- غذا، intake تغذیه و افزایش وزن
9- تغذیه و مطالعه رفتار و نوک زدن در پرنده
10- نقش تغذیه شترمرغ و کیفیت مواد تغذیه ای در تولید نهایی
11- اقلام جیره غذای شترمرغ
12- عقاید مختلف در مورد تغذیه شترمرغ
13- عوامل جز تغذیه ای و اجزاء تغذیه ای برای شترمرغ
14- اشتباهات تغذیه ای

مقدمه:

با وجود گذشت بیش از یک قرن از پرورش  شترمرغ اهلی در مزارع افریقای جنوبی، اطلاعات علمی کمی در خصوص تغذیه شترمرغ وجود دارد و نیازهای غذایی این پرنده به طور دقیق برآورد نشده است. نتها در چندساله اخیر برخی از تحقیقات اولیه در اسرائیل و افریقای جنوبی در این زمینه انجام شده اشت. هنوز جنبه های زیادی مورد تحقیق قرار نگرفته و اطلاعات گردآوری شده در این بخش بیشتر مربوط به تجربیات پرورش دهندگان شترمرغ در افریقای جنوبی است

شترمرغ بطور کامل علفخوار نبوده و در حیات وحش قسمتی از غذای آنان را حشرات، پستانداران کوچک، مارمولک و گاهی تخم پرندگان تشکیل می دهد. اگرچه شترمرغ ها علف       می خورند ولی غذای مورد علاقه آنان را برگ گیاهان دولپه ای و نیز دانه آنها تشکیل می دهد

شترمرغ بر اساس عادت طبیعی در مراتع فقیر زندگی کرده و می تواند در این شرایط غذای کافی برای خود تهیه نماید، جائیکه گاو و حتی گوسفند قادر به زندگی نیستند

مانند سایر دامها هزینه غذا یکی از عمده ترین مخارج پرورش شترمرغ را تشکیل می دهد. با استفاده از قابلیت شترمرغ در مصرف غذای فقیر و متنوع می توان تا حد زیادی از هزینه های پرورش کاست

 

1- فیزیولوژی گوارش:

مطالعات معدود انجام شده برروی شترمرغها نشان می دهد که آنها قادرند الیاف خام را بهتر از سایر طیور هضم نمایند. در این زمینه فیزیولوژی گوارش شترمرغ را می توان با خرگوش و اسب مقایسه کرد. Angle دریافت که هضم الیاف  دیواره سلولی (NDF) که تا میزان 5 تا 6 درصد توسط طیور قابل هضم است، در جیره جوجه های شترمرغ می تواند از سن 3 هفتگی مورد استفاده قرار گیرد. توانایی هضم NDF شامل درصدی از فیبر موجود در غذا (سلولز، همی سلولز و لیگنین) است که پتانسیل هضم شدن را دارد. در شترمرغهای در حال رشد، در خلال 10 هفته اول این توانایی بصورت خطی تا میزان 51 درصد افزایش یافته و در مورد شترمرغهای کاملاً رشد کرده بالغ بر 60 درصد می گردد. چنین قدرت بالای هضم غذاهای فیبری را در گله های حیوانات نشخوارکننده می توان یافت

غذاهای فیبری توسط شترمرغ از مری به پیش معده (معده غده ای) می رود و عملیات اولیه هضم شیمیایی بوسیله شیره معدی انجام می شود. سپس غذا از یک منفذ بزرگ وارد معده ماهیچه ای بنام سنگدان می شود. دیواره ماهیچه ای ضخیم سنگدان به همراه سنگریزه های خشن موجب تقسیم مکانیکی غذا به قطعات کوچکتر می گردد

سپس غذا وارد روده کوچک شده و با اضافه شدن ترشحات روده ای بخصوص از لوزالمعده، مواد مغذی جذب می شوند. فعالیتهای تخمیری که توسط باکتریها در روده کور و بزرگ انجام می شود شترمرغ را قادر می نماید که از مقادیر زیاد فیبر در غذا استفاده نماید. احتباس طولانی غذا در حدود 40 ساعت در دستگاه گوارش برای فلور باکتریایی بیهوازی زمان کافی فراهم می آورد تا روز غذا اثر نموده و منجر به شکستن سلولز و همی سلولز گردد. در این فرآیند اسیدهای چرب فرار نظیر اسید استیک، اسید پروپیونیک و اسید بوتیریک تولید شده که توسط دیواره معده جذب شده و انرژی لازم را برای پرنده مهیا می سازد

طی آزمایشهای Swart دریافت که شترمرغهای در حال رشد می توانند تا 76 درصد از انرژی متابولیسمی مورد نیاز خود را از شکستن سلولز بدست‌آورند. باید توجه داشت که افزایش میزان الیاف خام در جیره ممکن است کاهش جذب سایر ترکیبات سهل الهضم جیره شود

 

ارتباط رشد با مصرف غذا:

رشد و افزایش وزن زنده شترمرغ بستگی اساسی به نحوه تغذیه و مدیریت دارد. تغذیه شترمرغهای پرواری با غذای کنسانتره باعث رشد بسیار سریع از سن یک تا چهار ماهگی می گردد و لی ممکن است دفرمه شدن پا خصوصاً مفاصل را به دنبال داشته باشد. در اینگونه موارد توسعه استخوانهای پا با افزایش سریع وزن شترمرغ همخوانی ندارد

نتایج یک مطالعه اخیر در افریقای جنوبی نشانگر آن است که شترمرغ مناطق مختلف، تفاوتهایی را در افزایش وزن نشان می دهد. در این مطالعه شترمرغهای ادشورن افریقای جنوبی، نامیبیا و زیمباوه با یکدیگر مقایسه گردیدند. شترمرغهای ادشورن افریقا دیرتر از بقیه به حداکثر وزن بدن و نیز حداکثر افزایش وزن روزانه رسیدند، ولی هیچگونه تفاوت معنی داری در وزن پرنده بالغ بین شترمرغهای نواحی مختلف وجود نداشت

غذای مصرفی شترمرغ بستگی به وزن پرنده و میزان انرژی موجود در جیره دارد. معمولاً پرندگان تا زمانیکه از لحاظ انرژی نیازشان رفع نگردد از خوردن دست نمی کشند. در صورت تغذیه آزاد با جیره متراکم (کنسانتره) میزان غذای روزانه دوره رشد 3 تا 4 درصد وزن بدن می باشد و تنها در پایان دوره رشد این مقدار کاهش یافته و به 2 تا 5/2 درصد می رسد. جدول (1) متوسط غذای مصرفی روزانه شترمرغها را در دوران مختلف زندگی نشان می دهد

ضریب تبدیل غذایی در جوجه ها 4/1 تا 6/1 است و در شترمرغهای جوان 4 تا 6 ماه این نسبت 4 تا 6 و در پایان دوره رشد به 10 افزایش پیدا می کند

 

2- میزان احتیاجات به مواد مغذی:

همانند سایر حیوانات شترمرغها هم جهت رشد، نگهداری و تولید مثل نیاز به آب، کربوهیدرات، پروتئین، چربی و ویتامینی ها دارند

انرژی از شکستن کربوهیدراتهای موجود در غذاهای حاوی مواد قندی، نشاسته، چربی، پروتئین و الیاف خام (سلولز و همی سلولز) بدست می آید. انرژی قابل استفاده حاصل از غذا انرژی قابل سوخت و ساز (ME) نامیده می شود که شامل اختلاف انرژی غذا و انرژی دفع شده از طریق مدفوع و ادرار و گاز بوده و با واحد مگاژول بر کیلوگرم (MJ/Kg) محاسبه می گردد. در گونه های مختلف حیوانات دستگاه گوارش متفاوت بوده و ضریب تبدیل غذایی برای هر ماده غذایی با دیگری فرق می کند. بنابراین میزان ME در هر حیوان و بریا هر غذا متفاوت خواهد بود

چنین اطلاعاتی هنوز برای شترمرغ در دسترس نیست. لذا از جداول موجود طیور و خوک استفاده می گردد که البته ارزش انرژی متابولیسمی در این جدول بدون احتساب الیاف خامی که شترمرغ می تواند استفاده نماید درنظر گرفته شده است

پروتئین از اسیدهای آمینه تشکیل شده است. اسیدهای آمینه از ترکیبات اولیه هر سلول بوده و در تعداد زیادی از فرآیندهای متابولیکی بدن شرکت می نماید. لذا پروتئین موجود در غذا یکی از مهمترین عوامل رشد و تولید مثل هر موجود زنده محسوب می گردد. شترمرغ در دروان فیزیولوژیکی مختلف شامل رشد، نگهداری و تولید مثل نیاز متفاوت به پروتئین در یک جیره غذایی دارد. درصد پروتئین در یک جیره بصورت درصد پروتئین خام مطرح می گردد. در هنگام تغذیه حیوانات با مواد پروتئینی بایستی هم میزان پروتئین جیره و هم ارزش غذایی آن مد نظر قرار گیرد. این امر بستگی به ترکیب اسیدهای آمینه پروتئین دارد. کیفیت یک پروتئین بوسیله محتویات کلی و نیز میزان اسیدهای آمینه ضروری آن تعیین می شود. پروتئین با منشاء جیوانی فاقد ارزش غذایی زیادی است

تنها نشخوارکنندگان قادرند که اسیدهای آمینه ضروری را توسط میکروارگانیسم ها در شکمبه بسازند. بدین ترتیب این حیوانات به اسیدهای آمینه ضروری در جیره وابستگی ندارند. این که میکروارگانیسم ها در دستگاه گوارش شترمرغ، تنها در سکوم و روده بزرگ وجود دارند، در این قسمت انتهایی دستگاه گوارش، جذب اسیدهای آمینه حاصل از متابولیسم میکروبی به مدت زیاد میسر نبوده و اسیدهای آمینه به همراه مدفوع دفع می گردند. درنتیجه تأمین اسیدهای آمینه ضروری مانند  لیزین، متیونین، سیستین، تریپتوفان، ایزولوسین و آرژینین در جیره شتر مرغ مهم است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید